Toen en Nu 1 5? De tentoonstelling van vorige week mag zeer zeker als geslaagd worden genoemd. De afdeling „Toen en Nu" heeft buitengewoon veel bezoek gehad en we willen iedereen, die aan ons voor deze drie dagen wat van hun oude of nieuwe werktuigen hebben afge staan hierbij hartelijk dankzeggen. Zij heb- ben medegewerkt aan het slagen van dit on derdeel. Onderwijl zullen ze alles, hopen wij, weer in goede staat terug hebben ontvangen. Vele aanbiedingen kregen we dubbel of soms meer, ook gaarne onze dank aan degenen, die wat aanboden doch dat we niet opgehaald hebben, waar we het reeds korterbij konden betrekken. De meeste belangstelling hadden de oudste werktuigen en we zouden de eigenaars willen adviseren, houdt ze in goede staats Er zijn ons oude werktuigen aangeboden, maar hoewel er wel aan gewerkt wordt, we hebben nog geen plaats of museum om het op te slaan. Misschien zal deze tentoonstelling de komst hiervan bespoedigen. We hopen het van harte. Nogmaals onze hartelijke dank. De commissie „Toen en Nu", C. BURGER J. v. d. VELDE WILDSCHADE DOOR EENDEN IN ERWTEN EN GERST Dit jaar zijn de eenden vroeg aanwezig. Te verwachten is dan ook dat ze dit jaar de vroege en snel rijpende gewassen op zullen zoeken. WAARSCHUWING. Vooral bij regenachtige dagen moet u de erwtenpercelen goed in de gaten houden, daar de eenden de gehele dag in de natte, gewassen verblijven en steeds meer plat trappen. Blijkt dat de eenden schade veroorzaken, waar schuw de jachtgerechtigde, de man die bij u jaagt en verzoek hem spoedig maatregelen te nemen ter voorkoming van meerdere schade. De grondgebruiker en de jachtgerechtigde kun nen zich voor bemiddeling en maatregelen in ver binding stellen met de ambtenaren van de directie Faunabeheer, voor Zeeland: H. Griffioen, Kloe- tingseweg 66 te Goes, tel. 011005456. Voor Noord- Brabant: E. Dootjes, Vredenburghsingel 34 te Breda, tel. 01600—36194. BESTEMMINGSPLANNEN Middelburg. Het vastgestelde bestemmingsplan| Lange Geere en omgeving, fase II, ligt vanaf 20 juni 1968 gedurende een maand ter inzage. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als G. S. hebben gewend, kunnenr gedurende genoemde termijn van een maand bijt de Kroon beroep instellen. k Goes. Met ingang van 24 juni 1968 ligt geduren de één maand ter inzage het ontwerp-bestemmings- plan Noord'I, met voorschriften en toelichting, strekkende tot herziening van het vigerende be-^ stemmingsplan Noord. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren tegen het ontwerp-plan indienen. Hontenisse. De goedkeuring is onthouden aan het door de raad in zijn vergadering van 1 maart 1967 vastgestelde partiële bestemmingsplan voor het buitengebied. Genoemd besluit van Gedeputeerde Staten ligt met ingang van 21 juni 1968 gedurende één maand ter inzage. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowél tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend, kun nen gedurende voornoemde termijn bij de Kroon beroep instellen. Een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied, dat grenst aan de gemeente Hulst, een en ander zoals op de bij het raadsbesluit behoren de tekening nader is aangegeven. Het voorberei- dingsbesluit ligt ter gemeentesecretarie ter inzage. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande ENQUETE BEHOEFTE LANDBOUW VOORLICHTING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Op onze enquête naar de behoefte aan landbouw voorlichting hebben zeer velen gereageerd. Wij vin den de enquête echter zo belangrijk dat wij degenen die om een of andere reden er niet toe kwamen het formulier in te vullen graag verzoeken dit alsnog te doen. Namens de Landbouw voorlichtingsdienst in Zeeuwsch-Vlaanderen, ir. L. Th. J. M. DE WIT. HET TE KOOP AANBIEDEN VAN VOLLE MELK NU OOK VERBODEN Blijkens een beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij, in de Nederlandse Staats courant no. 119 gepubliceerd, is het met ingang van 21 juni 1968 nu ook verboden volle melk aan consumenten te koop aan te bieden, b.v. door middel van advertenties of aankondigingen bij de ingang van boerderijen. De verkoop van volle melk rechtstreeks door melkveehouders aan consumen ten was al verboden ingevolge de Beschikking Melkstandaardisatie 1959. MUTATIES BIJ KON. NED. HEIDE MIJ IN ZEELAND De heer J. Butijn, Hoofd Algemene Dienst en wnd. hoofd dienst uitvoering voor het Distrikt Zeeland der Kon. Ned. Heide Mij te Arnhem, zal onze provincie gaan verlaten. Per 1 augustus a.s. is de heer Butijn benoemd tot Inspekteur Uitvoering in de provincies Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en Utrecht (Hoofdinspektie West). De heer S. A. Heida, nu Hoofd Dienst Uitvoering in West-Brabant, zal deze taak van de heer Butijn overnemen terwijl de heer J. van Nieuwenhuijzen eveneens per 1 augustus benoemd is tot Hoofd Al gemene Dienst in Zeeland. OVEREENSTEMMING OVER C. A. O.'s LAND- EN TUINBOUW 1968—1969 In de op woensdag 26 juni gehouden ver gadering van de Sociale Commissie van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap is tussen werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over de lonen en arbeidsvoorwaarden in de land en tuinbouw voor het contractjaar 1 mei 1968 t/m 28 februari 1969. Omtrent de basis voor deze overeenstem ming, het loonadvies van de Hoofdafdeling Sociale Zaken, is het volgende van belang: 1. verhoging van de basis-uurlonen met 14 cent; 2. verkorting van de looptijd van de c.a.o. tot 1 maart 1969; 3. ongewijzigd handhaven van de werktijden. Tevens zijn er nog enkele wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden overeen gekomen. De volgende week zullen op de middenpagina's van ons blad de lonen en nadere bijzonderheden over de nieuwe C.A. O.'s opgenomen worden BI. RADIO KERKCONCERT Op zondag 14 juli a.s. zal door de N.C.R.V. het in de Ned. Herv. kerk te Tholen gegeven kerk- concert ten gehore worden gebracht Deze uitzen ding vindt plaats van 20.0520.30 uur. Medewerking aan dit concert verleenden Nettie Bos, sopraan en Jan J. van de Berg, orgel. Uitgezonden worden: 1. Preludium en fuga in e.k.t. J. S. Bach 2. a. Aria „Mein glaubiges Herze frohlocket" uit Cantate nr. 68 J. S. Bach b. Aria „I know that my Redeemer liveth" uit „The Messiah" G. F. Handel c. Aria „Jerusalem" uit het oratorium „Paulus" F. Mendelsshon Bartholdy 3. „Finale" uit Symfonie II C. M. Widor LANDROUWRUBRIEK Dinsdag 2 juli a^s. Hilversum I, 12.3012.40 uur „Een prognose van vraag en aanbod en im- en export van landbouwprodukten in 1970—1975", m.m.v. dr. ir. J. de Hoogh van het Landbouw- Economisch Instituut. Het landbouwkundig weeroverzicht, door de heer M. Scharringa van het K.N.M.L in De Bilt. Vrijdag 5 juli a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur „Een speciale werkgroep landbouw en recrea tie in de streekverbetering Ommen", m.m.v. het Rijkslandbouwconsulentschap voor West-Overijs sel. „Naar een geïntegreerde bestrijding van plagen in de glas-tuinbouw", m.m.v. dr. ir. L. Bra- venboer van het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU HulstMaandag 1 juli in „Het Bonte Hert". Westkapelle Maandag 1 juli in „Kasteel van Batavia", van 9.15 tot 12.30 uur. Koudekerke Woensdag 3 juli in hotel „Wal cheren", van 9 tot 1 uur. OostburgWoensdag 3 juli in café „De Windt". Zierikzee Donderdag 4 juli in hotel „Huis van Nassau". Middelburg Donderdag 4 juli in hotel „De Eendracht". DEMONSTRATIE MET TRANSPORTWERKTUIGEN VOOR AARDAPPELEN Zoals reeds werd aangekondigd zal op vrijdag 5 juli 1968 te Zierikzee een belangrijke demon stratie worden georganiseerd met transportwerk tuigen voor aardappelen (gebouw van de C.T.V.). Voor deze demonstratie is een grote hoeveel heid aardappelen gereserveerd. Deze zullen het mogelijk maken om de praktijk tijdens de aard appeloogst zo goed mogelijk te evenaren. Tijdens de drukke oogstdagen heeft vrijwel niemand tijd om eens naar bepaalde systemen te gaan kijken. Daarom is dit tijdstip gekozen. De organisatoren zullen trachten om het meest interessante en nieuwste materiaal in Zierikzee te verzamelen. Diverse wagens, transporteurs en boxenvullers maar ook stortbakken, onderlossers en opschepmachines zullen er aanwezig zijn. Als u alles wilt zien werken dient u wel op tijd aanwezig te zijn omdat het gehele programma in groepen zal worden afgewerkt. De aanvang is vastgesteld op 13.30 uur. Het geheel wordt georganiseerd door de Fede ratie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor de Zeeuwse Eilanden. In en nabij Zierikzee zal de route met borden worden aangegeven. Aldus meldt ons namens de regelingscommissie de heer J. T. Andringa. NATIONALE PONYDAGEN Dit jaar zullen de Nationale Pony Dagen van de Nederlandse Pony Club wederom op de terreinen van het Paleis Het Loo te Apeldoorn worden ge houden en wel op 2 en 3 augustus. De deelneming belooft weer zeer groot te wor den. Alle in Nederland aanwezige ponyrassen zul len zijn vertegenwoordigd. L. E. I.-PUBLIKATIES In de maand mei 1968 zijn bij het L.E.I. te Den Haag de volgende publikaties verschenen: No. 2. 1. Het land- en tuinbouwonderwijs in de provincie Noord-Brabant, 2; No. 2. 2. Het aantal werknemers in land- en tuinbouw in het verleden en de te verwachten ontwikkeling tot 1975, 4; No. 4. 1. Stamslabonen in de volle grond, 6, en het Jaarverslag 1967. Bestellingen kunnen geschieden door overschrijving van het bedrag op girorekening 412235 ten name van het L.E.I., Den Haag, onder vermelding van „Zend L.E.I.-publikatie No REKENING LANDBOUWSCHAP OVER 1967 Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap brengt ter openbare kennis, dat het ten kantore van het secretariaat (Raamweg 25 - 28, 's-Gravenhage) voor eenieder ter lezing gelegd en aldaar algemeen verkrijgbaar heeft gesteld de rekening van inkom sten en uitgaven van het Landbouwschap over het kalenderjaar 1967, zoals deze door het dagelijks be stuur op 19 juni 1968 aan het bestuur van het Land bouwschap is aangeboden. WEHATE 1968 De Internationale Technische Tuinbouwbeurs „WéHaTé" zal dit jaar van dinsdag 9 tot en met zaterdag 13 juli a.s. voor de 20ste achtereenvolgen de maal worden gehouden; wederom in de Haagsche Houtrusthallen. De afgelopen 20 jaar heeft de glas tuinbouw enorme ontwikkelingen te zien gegeven. Het is duidelijk geworden, dat verouderde bedrij ven niet meer rendabel zijn en dat men alleen door moderniseren bij kan blijven in de internationale concurrentiestrijd. De „WéHaTé" heeft het dan ook tot zjjn taak gesteld telkenjare het laatste nieuws te laten zien op het gebied van de technische en an dere hulpmiddelen voor de moderne glastuinbouw. Naast de vele en gevarieerde commerciële stands, zullen ter gelegenheid van het vierde lustrum van de „WéHaTé" op de beurs ruim dertig voorlich- tings- en onderzoekinstituten zijn vertegenwoor digd, teneinde de vakman in de glastuinbouw van alle gewenste informaties en adviezen te kunnen voorzien. De voorlichting zal worden gegeven op de meest uiteenlopende gebieden, zoals veredeling, keuring van tuinbouwprodukten, grondonderzoek, bemesting, cultuurtechniek, bedrijfsuitrusting, af zet, teelttechniek, bedrijfseconomie, financiering, onderwijs enz. De voorlichtings- en onderzoekinsti tuten zullen op het buitenterrein van Houtrust in een kas van ruim 2.000 m2 worden ondergebracht

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2