DINGEN VAN DE WEEK Ziektebestrijding vraagt de aandacht Stand der gewassen bevredigend 19 /"">P het moment dat we dit schrijven zit het er weer op, het grote Z.L.M.-feest 1968. Een geslaagd feest naar we dachten. Zeker, het was vooral vrijdag wat winderig in de polder, af en toe viel er een buitje, maar dat alles vermocht de stem ming niet drukken. Deze was best, zelfs al moes ten sommigen wel erg ver lopen vanaf hun auto naar het terrein. Als tuinders kwamen we onder de indruk van de geweldige machines die er voor de landbouwbedrij ven te koop zijn. Dat is werkelijk spectaculair. Onze bedrijfstak is ook wel kapitaalsintensief geworden maar dat zien we niet zo direkt, het spreekt minder tot de verbeelding. De machines voor de tuinders- bedrijven gingen verloren in de veelheid van grote landbouwwerktuigen. Toch was het ook voor onze groep een genoegen om in Wilhelminadorp te zijn, ook al omdat we daar vele kennissen konden ontmoeten, kortom omdat het er als het ware een familiebijeenkomst was. Er waren enkele zeer fraaie stands uit de tuin- bouwsektor. Het Centraal Bureau van de Tuinbouw veilingen had er wat goeds van gemaakt met de aardbeien, druiven, perziken en jonge voorjaars groenten. Het Produktschap voor Groenten en Fruit had een aardige voorlichtingsstand en ook het Rijks- tuinbouwconsulentschap mocht er zijn. Wat ons op viel in laatstgenoemde stand, was het feit dat de veilingkisten van Krabbendijke en Kapelle door elkaar stonden en die van Goes apart. We hadden een andere opstelling verwacht! INDUSTRIËLE ONTWIKKELING EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (Vervolg van pag. 10) gewend voor industrievestiging e.d. Ook zou ik in beginsel derhalve willen ondersteunen de claims op landbouwgrond voor huizenbouw en recreatie en de andere, de leefbaarheid van ons land betreffende elementen. Daar men een industriële onderneming niet kan dwingen, een minder gunstige vestigingsplaats te kiezen, is het onvermijdelijk, dat soms juist goede landbouwgronden de dupe zijn. Men dient uiteraard rekening te houden met redelijke agrarische be langen. Zorgvuldigheid is geboden. Zeker wanneer de in dustrialisatie goede bedrijven op goede grond treft. Maar in het algemeen dient het beslag op grond voor industrieën, wegen, woningbouw e.d. te preva leren. HET lijkt ondanks alle moeilijkheden op dit punt waarschijnlijk, dat de provincie Zeeland in de komende jaren steeds méér zal industrialiseren. Zullen wij in staat zijn, de eerdergenoemde onple zierige bijprodukten van deze industrialisatie en verstedelijking te vermijden? Op dit punt zijn er enige redenen, die een gematigd optimisme wettigen. Enige argumenten: - In het verleden en heden hebben de gemeentelijke en provinciale bestUurderen blijk gegeven vrij goed te weten, wat zij willen en wat hen voor de verdere ontwikkeling voor ogen staat. Dit doet verwachten, dat zij ook voor wat betreft de leef baarheid van de provincie op hun hoede zijn. - De landelijke overheid zal, naar men hoopt, op bepaalde punten in de komende jaren duidelijk invloed uitoefenen op de leefbaarheid van ons milieu; ik denk daarbij aan de lucht- en water verontreiniging en uiteraard aan het beleid in zake de ruimtelijke ordening. - De voortgaande industrialisatie van Zeeland zal moeten worden gedragen door een vestigingsover-. schot. Dit zal ons dwingen, recreatie-, woon- en werkomstandigheden te scheppen, die het voor mensen buiten de provincie aantrekkelijk maken, hierheen te komen. Hiermede heb ik een korte schets gegeven van de visie van een industriëel op de ruimtelijke orde ningsvraagstukken. Ik hoop hiermede een zij het bescheiden bijdrage geleverd te hebben voor de wijze van benadering van deze problemen. Ons goede vaderland is niet groot en ook niet zo rijk als sommigen wel denken.. Een strak doch gericht economisch beleid is noodzakelijk om een zo gunstig mogelijke groei van onze nationale economie te waarborgen. Dit zal offers vragen, ook van de landbouw. Landbouw en industrie hebben samen een duide lijke taak voor de toekomst. De industrie voor namelijk om de economische groei te bevorderen door middel van grote investeringen. De landbouw om zich zo te herstructureren, dat ook deze sektor van onze samenleving een grotere bijdrage levert aan ons netto nationaal inkomen. Zeèr interessant vonden we ook de afdeling met werktuigen van vroeger en de tentjes waarin oude ambachten werden beoefend. Het was alles bij elkaar een zeer aantrekkelijk geheel in Wilhelminadorp en a! moest het tuinders- element wat gezocht worden tussen dè vele land bouwzaken, toch was er ook voor onze bedrijfstak veel te genieten op de grootse Z.L.M.-tentoonstel ling. CN daarna is het gewone werk weer begonnen. De oogst van verschillende produkten is in volle gang. Op Walcheren kwamen reeds grote aan voeren van vroege aardappelen. Met de prijs wou het niet te best. Eind vorige week werd voor de mid delmaat rond 20 cent per kg betaald. Dat is te wei nig voor deze tijd van het jaar. Het beschot is nog niet groot en dan is deze prijs te laag. De grote hoeveelheden oude aardappelen zitten de nieuwe danig in de weg. Jammer voor hen die dit produkt hebben. Voor de aardbeien was het te koud. De vruchten wilden niet rijpen en de aanvoeren bleven vorige week te klein. Overigens zullen ze ook wel niet groot meer worden want er zijn weer minder telers van dit produkt dan het vorig jaar en het areaal krimpt de laatste jaren steeds in. Al meerdere keren hebben we geschreven dat we dit jammer vinden omdat de aardbei altijd een van de pijlers van het kleinfruitbedrijf is geweest. Het ziet er echter naar uit dat voor wat Zeeland betreft het een teelt van de kastuinders gaat worden. De aanvoer van frambozen kwam op gang. De vraag naar de primeurs van de frambozenoogst was groot. De stand van het gewas in onze provincie is goed. Wel bracht eind vorige week de wind wat schade. Volgens het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen is het areaai ingekrompen ten op zichte van 1967 en landelijk wordt gerekend op een wat kieiner aanbod dan tiet vorig Jaar. De vraag zat echter vermoedelijk ook wat kleiner zijn, mede doof grote oogsten irv het buitenland en op grond hier van verwacht het Centraal Bureau dat de prijzen beneden het niveau van 1967 zullen blijven. Hoe laag ze zullen worden is niet te bekijken. De weers omstandigheden spelen hierbij een grote rol. De landelijke middenprijs was het vorig jaar ƒ127,50 per 100 kg. MU is de situatie in Zeeland wat de frambozen betreft wel iets anders dan ze landelijk is. We hebben hier een produkt dat geschikt is voor z.g. veredelde verwerking en ook voor verse consump tie en diepvriesindustrie. Dit geeft de Zeeuwse frambozentelers een voorsprong op hun collega's in andere delen van het land. Hierdoor kon het ge beuren dat het vorig jaar de middenprijs van de frambozen in Zeeland rond ƒ1,85 per kg lag en wanneer daar de kosten van de doosjes afgaan be tekent het toch altijd nog plm. 50 cent per kg meer dan de landelijke middenprijs. Dat is een belangrijk pluspunt, dat waard is goed vastgehouden te wor den. We zullen hopen dat de Zeeuwse krat-frambozen het dit jaar goed zullen doen en dat een mooi pro dukt geleverd zal kunnen worden. Wat de rode bessen betreft, waarvan de aanvoer ook gaat beginnen, wordt landelijk gezien een wat kleiner aanbod verwacht dan het vorig jaar en daar tegenover zal waarschijnlijk staan een wat grotere vraag voor export en verwerking en ook voor bin nenlandse consumptie. Op grond hiervan verwacht het Centraal Bureau dat de afzet een vlot verloop zal hebben en dat nog wat hogere prijzen dan het vorig jaar verwacht mogen worden. Ook de afzetvooruitzichten voor zwarte bessen zijn gunstig maar bij dit produkt is er in Zeeland op veel bedrijven sprake van een misoogst. VOOR DE TUINLIEFHEBBERS Uitgeversmij. N.V. Gëbr. Zomer Keuning te Wageningen liet onlangs een tweetal bijzonder goed verzorgde uitgaven het licht zien, waaraan wij gaar ne aandacht besteden. „Het grote tuinboek", door F. Böhmig is inderdaad een groot tuinboek van 536 bladzijden, prachtig ver zorgd met een mooie omslag en keurig ingebonden. Het boek bevat uitgebreide adviezen voor het werk in de moestuin, de fruittuin en de bloementuin; vele handige lijsten en tabellen en bijzonder mooie foto's waarvan 160 in kleur. Verder 1500 zeer geestige tekeningen ter verduidelijking van de besproken werkzaamheden Elk hoofdstuk behandelt de werkzaamheden (grond bewerking, zaaien, bemesting, oogsten enz.) in een bepaalde maand. U kunt er letterlijk alles in vinden; van het maken van broeikasjes, tuintrappen en vogelhuisjes tot het kweken van tuinkruiden en schorseneren, het snoeien van vruchtbomen, het verzorgen van kamerplanten, bemesting en bestrijdingsmiddelen. Voor de liefheb ber boeiende lectuur en een aanwinst voor de boe kenkast. Er valt nauwelijks een probleem te beden ken dat in „Het grote tuinboek" niet besproken wordt. Ook voor de tuinder staan er vele wetens waardigheden in. De intekenprijs, geldig tct 31 december 1968 be draagt 24,50, daarna wordt de prijs 27,50. Wees er dus tijdig bij „Het gazon" door ir. L. Touwen is populair van ppzet en geeft praktische aanwijzingen voor de aan leg en het onderhoud van het gazon. Er wordt aan dacht besteed aan de grondbewerking, egalisatie en bezanding, keuze van het zaad, de inzaai enz. en ver der aan het maaien en de maaimachines en onkruid- bestri jding. Verder bevat het boekje een maandkal en- der: een handig overzicht van wat er in een bepaal de periode gedaan moet worden. BI. UIT DE PRAKTIJK (Vervolg van bij ook veel geld aan de phythophtorabestrijding in de op dit moment er prachtig bij staande aard appelen. Jammer is het, dat nog op te veel plaat sen aardappelopslag voorkomt, waarin haarden van Phythophthora kunnen voorkomen. De suikerbieten staan er zeer goed voor. De toe name van de groene perzikbladluizen is tot nog toe van zeer geringe betekenis. Perceelsgewijze komen wel kleine haarden met zwarte bonenluis voor. Hier en daar is hiertegen vorige week al gespoten. Of de noodzaak hiertoe werkelijk al aan wezig was, wordt hier en daar ernstig betwijfeld. Er is ongeveer net zo veel vlas uitgezaaid als vorig jaar, waarvan verschillende percelen op con tract. In de week van de tentoonstelling is er wit vlas te velde verkocht. Er werd een prijs van 2000,— per ha genoemd. Welke condities erbij zijn gemaakt, werd jammer genoeg niet vermeld. pag. 11) Hoe de rassenkeuze in het aanstaande najaar van de wintertarwe zal zijn is moeilijk te zeggen. In Ibis komt wat gele roest voor, jn. Felix nogal wat meeldauw, terwijl ook Manella hier niet vrij van is. Het tijdstip en de mate van voorkomen kunnen van grote invloed zijn op de opbrengst. In enkele vrij beperkte gebieden komt tarwe- stengelgalmug voor. Er is in de voorgaande weken een behoorlijke afzet van eitjes geweest. Perceels gewijze heeft men een bestrijding moeten toepas sen. Op enkele percelen heeft men weer al enkele wilde haverplanten gevonden. Verwijder dit on kruid nauwkeurig en geef het geen kans. Door de buien van afgelopen week verloopt de hooioogst wat traag. De kwaliteit wordt daardoor minder. Gelukkig is al heel wat goed hooi in de schuren gebracht. I\E stand van de gewassen op WALCHEREN is over het algemeen bevredigend. Ondanks wat minder gunstige weersomstandigheden is de groei goed. Voor de bloei van de erwten was het koele donkere weer wel gunstig. We hebben de indruk dat de schade door de erwtengalmug beperkt is. De peulzetting bij de erwten lijkt goed. Bij de granen zien we gemiddeld een goede stand met in doorsnee een flinke stro-ontwikkeling. Voor de bloei was wat meer zonnig weer mogelijk wel ge wenst geweest. In enkele percelen tarwe van het ras Ibis zagen we weer een ernstige gele-roest- aantasting. We zien de toekomst voor dit ras maar somber in. In vele percelen graan zien we een flinke aantasting van meeldauw. Ei-afzetting van de tarwestengelgalmug is in ons gebied niet geconstateerd. De stand van de aardappelen is goed, maar voor dit gewas is een flinike hoeveelheid regen wel ge wenst. De kleur van het loof lijkt ons wat te don ker als gevolg van een krappe vochtvoorziening. We zitten nu weer in een kritieke periode wat betreft de ontwikkeling van dit gewas in verband met de kans van optreden van doorwas en schurft op daarvoor gevoelige gronden. Wanneer we zo de berichten uit andere gebieden horen dan behoort ons gebied weer tot de drogere streken. De suikerbieten zijn snel gegroeid. De loofont- wikkeling is goed, maar ook de groei van de wor tel begint al goed op dreef te komen. Ze hebben ook behoefte om wat dieper de grond in te krui pen. Het lijkt er op dat het met de schieters wel mee zal vallen. Het optreden van bladluizen valt tot op heden erg mee. Mogelijk kan dit jaar een bestrijding achterwege blijven, alhoewel er de eerstkomende weken nog van alles kan gebeuren. Zie verder volgende pag.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 19