Meer mogelijkheden voor zaaizaad- en graszaadteelt in 'tZuid-Westen? FOTO'S JUBILEUM Z.L.M. 16 Op 1 juni 1967*rs het Kwekersbesluit 1941 ver- vengen door de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet. Beze wet houdt, zoals bekend, een principiële wij ziging in met betrekking tot het kwekersrecht en heeft voor de voortbrenging van teeltmateriaal vér strekkende gevolgen. Het systeem van vrije na bouw is verlaten en daarvoor in de plaats is geko men "de nieuwe regeling van het kwekersrecht, waarbij de teelt, aflevering en verhandeling van teeltmateriaal geheel is voorbehouden aan de kwe ker of de licentiehouder. Bekend is ook dat door het systeem van vrije na bouw de produktie van goedgekeurd zaaizaad vele malen groter was dan de vraag en deze teelt over het algemeen niet meer lonend was. MET direkteur P. van der Have en adj.-direk- teur G. D. van der Kuyl van het bekende Zeeuwse Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. van der Have N.V. te Kapelle-Biezelinge had den wij een gesprekje over de huidige stand van zaken op zaaigebied. Beiden waren van mening, dat zoals het de afgelopen jaren in de zaaizaadsektor gegaan is, beslist niet voortgegaan kon worden. Noch de handel noch de zaaizaadteler heeft daar enig profijt van gehad. De van alle kanten geuite voorspelling dat door de aan de nieuwe regeling verbonden hogere zaaizaadkosten voor de boer er in meerdere mate uit eigen oogst zaaizaad voor eigen gebruik afgezonderd zal worden, werd niet door hen verwacht. Een en ander zal natuurlek enigszins afhankelijk zijn of de oogst droog gebor gen kan worden of dat deze gedroogd moet worden. In 9 van de 10 jaren komt er droging aan te pas en daarvoor zijn wij met ons moderne bedrijf evenals op het schonen bijzonder goed ingericht. En ook de drogings- en schoningskosten moet de boer be talen als hij eigen gewonnen zaad gebruikt! Uit gaande van het aantal benodigde kilogram zaaizaad per ha is de zaaizaadvoorziening voor een bedrijf, in vergelijking met de andere kosten, beslist niet duur en vraagt slechts kleine bedragen. Temeer daar de speculatie uit de zaaizaadhandel is. Op groothandelsbasis wordt nu vastgehouden aan een bepaalde minimumprijs die zo krap moge lijk gecalculeerd is. Een calculatie opgebouwd met andere kwekers. Bij dit overleg hadden ook de telers kunnen zitten, zo zegt de heer Van der Have, als van die zijde niet zo ontzettend veel bezwaren naar voren waren gekomen. Trouwens, met onze vertrouwenscommissie is de gehele calculatie doorgepraat en besproken. We hebben hier altijd vijf man om de tafel zitten om de zaken te bespreken. Waarom niet? Afgerekend moet toch worden en ook de teler weet maar al te goed dat ook onze kosten gedekt moeten worden. Straks, als deze zaak een beetje tot rust is ge komen zouden we graag zien dat over deze nieuwe zaaizaad- en plantgoedwet wat meer opbouwend en constructief wordt geschreven dan tot nu toe het geval is. Als het systeem niet bevalt, kunnen we dat verbeteren in gezamenlijk overleg. Uitgangs punt moet toch zijn dat de kosten die op het pro- dukt liggen, door de koper van het zaad betaald worden. heer Van der Have wijst erop dat Van der Have N.V. een bijzonder modern pand heeft gebouwd om zaaigranen te verwerken. Dit ten einde de eigen rassen te kunnen verwerken, waar van de schoning elders niet meer kon worden uit besteed. Zowel de heer Van der Have als de heer Van der Kuyl zien voor de Zeeuwse boer beslist grotere mogelijkheden als produktiegebied voor kwaliteitszaaizaad. Zuidwest-Nederland ligt zowel klimatologisch, kwalitatief als kwantitatief gunstig voor zaaizaadvermeerdering. heer Van der Kuyl wijst in dit verband ook op de graszaadteelt, waarvoor de animo de laatste jaren bepaald gering is. De opbrengstprijzen liggen vaak ver beneden de produktieprijzen en dan ligt het voor de hand dat de belangstelling terugloopt. We zien echter in de E.E.G.-markt grote vraag naar bepaalde graszaadrassen. Niet naar wil lekeurig veldbeemd-roodzwenkgraszaad maar naar rassen van de rassènlijst. Voor een aantal grassen- rassen zal het per 1 juli 1969 verboden zijn daar van handelszaad in het verkeer te brengen. Dit is alleen toegestaan voor zaad van een bepaald origi neel ras, dat geregistreerd is. Dit betekent, aldus de seer Van der Kuyl, dat bijv. import van Italiaans zaaizaadraaigras uit Amerika of Denemarken niet meer in het verkeer mag worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse export. Dit zou een stimulans kunnen worden voor de Nederlandse graszaadteler, mede omdat op graszaad in derde landen buiten de E.E.G. geteeld hoge invoerrechten zullen worden geheven. De heer Van der Kuyl ziet hier beslist mogelijk heden voor de Zeeuwse boer om de zozeer gewenste variatie in zijn bouwplan te kunnen brengen. WIJ informeren nog even naar de stand van zaken op het gebied van nieuwe suikerbie tenrassen. De heer Van der Have zegt te hopen dat Van der Have dit jaar met een genetisch eenkie- migzaad in de rassenlijst opgenomen zal worden en aan de markt kan komen. De proeven hiermee lopen nu voor het derde jaar en de resultaten zijn steeds beter geworden, ook wat het aantal schieters betreft. Op onze vraag of met dit nieuwe zaad de mogelijkheden om op eindafstand te zaaien groter worden, zegt de heer Van der Have dat we de rich ting opgaan van het zaaien op 9 a 10 cm. Het risico van op 15 cm zaaien acht hij nog te groot, zolang nog over voldoende personeel beschikt kan wor den. Als er bij het zaaien op eindafstand op 15 cm ook maar iets tegenloopt moet overgezaaid worden. Gezaaid op 9 a 10 cm afstand geeft nog voldoende speling bij uitval om voldoende planten per ha over te houden. Bij goede opkomst rijdt men er met een dunner door (iets wat meer riskant lijkt dan het is). En met twee man kan, indien 9 a 10 cm gezaaid is, met 30 uur per ha zaak opéén gezet worden. Een 7 a 8 ha per man kunnen vandaag de dag bijgehou den worden. Waarom dan teveel risico lopen? De kwaliteit van het zaad, zo benadrukt de heer Van der Have, moet echter goed zijn. Dan kan men uitstekende resultaten bereiken. Bij mindere zaad kwaliteit ligt het resultaat direkt beslist lager. De beste kwaliteiten van ons zaad gaan, als in Nederland niet tijdig besteld wordt, naar het bui tenland. Als suikerbietenzaadkwekers moeten wij dan ook aandringen op vroeger beslissen en bestel len welk bietenzaad men wenst te reserveren. Wij kunnen niet wachten tot januari-februari tot deze beslissing valt! Het buitenland bestelt ook tijdig. En zijn die vroeger met hun opdrachten, dan leve ren wij. De kans wordt dan gelopen dat de beste kwaliteiten voor Nederland niet meer in voldoende mate beschikbaar zijn! BI. In dit nummer zijn enkele foto's van het konink lijk bezoek aan de tentoonstelling te Wilhel- minadorp opgenomen door de Vlissingse foto graaf A. van Wijngen. Ook de volgende week hopen wij nog een aan tal foto's van hem en van de redactie van de verschillende Z.L.M. festiviteiten te plaatsen. Daarnaast ligt het in de bedoeling uit het groot aantal genomen foto's ter gelegenheid van het 125 jarig Z.L.M. jubileum een fotoalbum samen te stellen. Daarin zal getracht worden een beeld te ge ven van het vele dat tijdens de Z.L.M. jubileum- week te zien was. Dit fotoboek zal ter inzage komen te liggen op de redactie op het Landbouwhuis te Goes. Belangstellenden kunnen het. daar inzien en eventuele bestellingen van foto's opgeven. De volgende week brengen wij hierover na dere bijzonderheden. BI.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16