Woorden van dank J VRIJDAG 28 JUNI 1968 56e Jaargang No. 2937 Officieel orgaan van de Maatschappy tot bevordering van Land- en Tninbonw en Veeteelt in Zeeland \IU wij de herdenking van het 125-jarig bestaan van onze Zeeuwse Landbouw Maatschappij hebben afgesloten, past naar mijn mening een woord van dank aan de taf lozen die medegewerkt hebben de vele fes tiviteiten tot stand te brengen. Ik weet dat ik mede uit naam van het be stuur spreek wanneer ik zij, die gestalte ga ven aan o.a. de concerten, het congres en niet te vergeten onze jubileumtentoonstelling, onze waardering betuig voor hun inzet en en thousiasme en werkkracht. Het is uit de belangstelling van de duizen den leden, begunstigers en gasten der Zeeuwse Landbouw Maatschappij wel duide lijk geworden dat deze aktiviteiten van de werkers achter de schermen in brede kring is gewaardeerd. \A/ ANNEER we met name de vorige week nog eens overzien dan is bijgebleven de vele autoriteiten en gasten die wij op de Buitengewone Algemene Vergadering moch ten begroeten; terwijl de Koninklijke onder scheiding, die ons D.B.-lid de heer Koster uit handen van de Minister van Landbouw mocht ontvangen, ongetwijfeld mede voor de gehele Zeeuwse Landbouw Maatschappij een hoog tepunt van deze vergadering was. Op het con gres dat jammer genoeg gezien de beperkte ruimte niet voor iedere Z.L.M.'er toeganke lijk was, werden de plaatsen evenwel gaarne ingeruimd voor de collega's, leden van onze zusterorganisaties. Het heeft ons verheugd er zovelen te kunnen begroeten, en het is onge twijfeld een goede gedachte geweest om het K.N.L.C.. de Bond van Plattelandsvrouwen en de Plattelands Jongeren Gemeenschap, in onderlinge samenwerking met onze Zeeuwse Landbouw Maatschappy, zich hier op deze wijze te doen presenteren. Over het inhoudelijke van dit congres al leen dit, we zullen er namelijk ook hier nog eens op terugkomen, het was een zeer be langrijk en interessant overzicht van wensen en eisen; de namen der inleiders stonden hier trouwens wel borg voor. En het komt mij voor dat het verslag van de referaten dat straks verschijnt een ruime verspreiding verdient en dat niet alleen bin nen de agrarische kring. p)AN tenslotte onze jubileumtentoonstel- ling. Het was een tentoonstelling, die gezien het bijzondere karakter, een aantal aparte facetten bezat, facetten die als ik de (Zie verder pag. 11) Eén der hoogtepunten tijden* het Koninklijk bezoek aan de jubileumtentoonstelling der Z. L. M. was het aanbieden van een cadeau aan Hare Ma jesteit Koningin Juliana. De zesjarige Deddy Prins en de tienjarige Rosa van Nieuwen- huyse brachten twee lamme tjes naar voren voor haar bei de kleinkinderen WiHem- Alexander en Maurits.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1