Beton voor erf- en wegverharding in land- en tuinbouw Maagdarmwormziekte bij het rund 9 «■Or-*»- a I I I'm' I ,'lfyawijff"»'I—iHMIIIm mill Mill IIM I Een truckmixer lost zijn vracht betonspecle voor een nieuwe verharding. Het Op de voorgrond de fasen van bewerking. In het midden de voltooide verharding stalen wapeningsnet is reeds aangebracht van gewapend beton. Op de achtergrond een montagehal. (Vervolg van pag. 7) b Behandeling van de kalveren eind juni of be gin juli (afhankelijk van de weersomstandig heden) en twee dagen later in een schone weide. Al naar de weersomstandigheden in de verdere periode kan nog een behandeling by het opstallen nodig zijn. e. Behandeling van de kalveren elke zes weken, te beginnen eind juni. Dit is alleen nodig als de kalveren genoodzaakt worden het gehele seizoen in een sterk besmette weide (bijvoor beeld kalverweide) te lopen. Uiteraard zijn op deze schema's variaties moge lijk. Als algemene regel kan gesteld worden dat naarmate de kalveren vaker op een schone weide gebracht worden, het minder vaak noodzakelijk is een behandeling toe te passen. IN deze schema's wordt alleen gesproken over de kalveren. In de praktijk komen vrijwel alleen bij déze generatie de ziekteverschijnselen voor, zo dat een behandeling van de pinken zelden nodig zal zijn. Voor een goede bestrijding van deze wormziekten is een nauwe samenwerking tussen veehouders, dierenartsen, landbouwvoorlichtingsdiensten en gezondheidsdiensten noodzakelijk. De gezondheids diensten hebben tot taak het verrichten van het mestonderzoek en de advisering over de op het betreffende bedrijf te nemen maatregelen. Deze advisering kan alleen goed tot zijn recht komen in overleg met de praktizerende dierenarts die het klinisch onderzoek verricht en zonodig een behandeling instelt. Liggen de adviezen in het wei- de-technische vlak, dan zal ook overleg met de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst gewenst zijn. De gezondheidsdienst geeft aan iedere veehou- die vermoedt dat op zijn bedrijf de besmetting met maagdarmwormen een ongunstige invloed heeft op zijn jonge dieren, de gelegenheid zich voor een nader onderzoek te melden. Aan een daaruit voort vloeiend onderzoek van mestmonsters zijn voor de boer geen kosten verbonden. BESTEMMINGSPLANNEN (Vervolg van pag. 2.) Sint Maartensdijk. Ingaande 25 april 1968 ligt ter inzage een bestemmingsplan in voorbereiding voor het deel der bebouwde kom, dat nader op de bi) voornoemd besluit behorende tekening met een ge stippelde omlijning is aangegeven. Goes. Sinds 1 mei 1968 ligt gedurende één maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan zuid-zuid n, met voorschriften en toelichting. Het ontwerp-bestemmingsplan zuid-zuid II beoogt onder andere de vigerende afzonderlijke bestemmings plannen zuid en zuid II samen te voegen, terwijl ver der een gedeelte, begrepen in het bestemmingsplan 1954, aan dit ontwerp werd toegevoegd. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren tegen het ontwerp-plan indienen. Waarde. Sinds 1 mei 1968 ligt gedurende één maand ter inzage een bestemmingsplan, geldend voor de gehele gemeente, dat wordt voorbereid, met uitzondering van die gebieden, welke door de bestem mingsplannen „Oost" en „Kom" worden omsloten. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder schriftelijk bezwaren bij de gemeente raad indienen. Sas van Gent. Met ingang van 1 juni 1968 ligt een bestemmingsplan in voorbereiding voor het gebied, dat tot de bebouwde kom dezer gemeente behoort en burgemeester en wethouders gewaarmerkte kaart in op de bij dat besluit behorende en als zodanig door lichtgrijze kleur is aangegeven en met een zwarte lijn is begrensd. Kattendijke. Sinds 18 mei 1968 ligt gedurende één maand het raadbesluit ter inzage tot herziening van de bebouwingsvoorschriften, behorende bij het bestemmingsplan voor de kom Kattendijke 1964. Gedurende vermeld tijdvak kan een ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft ge richt, bezwaren tegen dit raadsbesluit indienen bij G. S. van Zeeland te Middelburg. (Zie verder pag. 13.) In de land- en tuinbouwbedrijven gaat het bouw materiaal beton een steeds belangrijker plaats in nemen. Dit hangt nauw samen met de toenemende behoefte aan stevige en duurzame constructies van allerlei aard, waarvoor beton uitermate geschikt blijkt te zijn. Als materiaal heeft beton verscheidene toepassingen en de vele mogelijkheden van dit materiaal demonstreren dit duidelijk. „FABRIEKSBETON" Voor de aanleg van de genoemde erfverharding kan worden gebruik gemaakt van fabriekmatig vervaardigde betonspecie (betonmortel), ook wel fabrieks- of transportbeton genoemd. De aanvoer ervan geschiedt met speciale vrachtauto's, zgn. de juiste verhouding. Men behoeft er alleen water aan toe te voegen om beton te kunnen maken. Er is ook een mengsel van zand en cement. Wanneer men hier water bij doet, kan men ermee metselen. De Beamix-mengsels worden geleverd in zakken van 25 en 50 kg en zijn verkrijgbaar bij de bouwmateria- lenhandêl. Echt iets voor de man die zelf wil met selen of die zelf iets van beton wil maken ERF- EN WEGVERHARDING Een gewapende betonplaat met een dikte van slechts 12 cm is in staat om zware lasten te dragen. Gewapend beton is dan ook bijzonder geschikt voor het verharden van erven en kavelwegen. Het heeft een lange levensduur en vraagt geen onder houd. Om een dergelijke verharding te maken komen op de voorgrond, bij voorkeur voorzien van een laagje schoon zand,'achtereenvolgens een laag betonspecie, het wapeningsnet en nog een laag specie. Met behulp van een balk wordt de verse verharding vlak afgestreken. Dan wordt het opper vlak vlak gebezemd zodat het een grote stroefheid krijgt, die ook bij vervuiling door grond of mest niet verdwijnt. Gedurende 1 a 2 weken moet het beton worden natgehouden opdat het niet kan uit drogen. Daarvoor kan men er het beste een laagje zand op aanbrengen, dat elke dag een paar keer met water wordt besproeid. Zodra die verhardingsperiode voorbij is, kan dat zand worden verwijderd en heeft men een beton- verharding die vele jaren goede diensten zal bewij zen. truckmixers, die een draaiende trommel bezitten waarin de specie zich bevindt. Over het gehele land verdeeld zijn thans onge veer 150 van dergelijke betoncentrales. die met el kaar een kleine duizend truckmixers bezitten. Zjj stellen landbouwers en tuinders in staat om eventueel met de hulp van een plaatselijke aan nemer, allerlei zaken van beton te maken, op zeer eenvoudige wijze. De doe-het-zelver kan ervan overtuigd zijn, dat het hem geleverde produkt „goed" is. En bovendien weet hij zich bevrijd van allerlei rompslomp, die tot voor kort bij het maken van beton onvermijde lijk was: het bestellen van zand, grind en cement, het opslaan van die materialen, het samenvoegen daarvan in de juiste verhouding en ten slotte het vermengen met water. DROGE BETONMENGSELS De Betonmortelfabriek „Beatrix" levert een pro dukt, dat ook in de land- en tuinbouwbedrijven veel aftrek vindt. Het zijn droge mengsels (die de naam „Beamix" dragen) van zand, grind en cement, in

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 9