emert H, ENGLEBERT N.V. IliÉ MODERN EN VEILIG MAAIEN MET DE S S DISKUS 6 VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE IMPORTEUR WANROY N.B. - TEL. 08859-1177 VIAUD- HOWARD-SAXONIA S S - WÉHRHAHN-WEIMAR - i - "isgss 4^.-r y» <**0 Kwaliteit en service, twee begrippen welke los van elkaar te denken zijn McCORWlCK toren zijn kwalfteitsmachines, technisch en degelijk afgewerkt. Uw IH-dealer verleent dié ongekend goede service, waar McCORMICK ge bruikers prijs op stellen. Originele onderdelen 'i4 kunnen steeds dlrekt uit voorraad geleverd wor- dén, waardoor eventuele storingen Sn een mini- mum van tijd verholpen zijn. Originele IH onder delen passen altijd, gaan langer mee en zijn na jaren nog uit voorraad leverbaar. INTEftMAïtONAS. HARVESTER AFO. lANÖfi.'JJW D08BF.WfG - «OORSCHOTEN - TElEfOÜ# 10171712510 DEALERS Fa. J. van Dixhoorn, Terneuzen - tel. 01150-2213 Heesters-Roosendaal N.V., Spoorstraat 79, Roosendaal - tel. 01650-6652 Smederij M. Leenpoel, Kam perland - tel. 01107-336 Fa. G. L. Slabbekoorn, Kloetinge - tel. 01100-6606 Fa. P. Steutel, Landbouwmechanisatiebedrijf, Zierikzee - tel. 01110-3118 O Garage Gebrs. Vervaet, Biervliet - tel. 01152-400. werkbreedte: 160 cm. benodigd vermogen: 35 PK. De DISKUS* Is géschlkt voor iedere 3-puntsbevestiging. De aandrijving geschiedt door de.trekker-aftakas, via een die badkast. V-snaren drijven dan de getande, met staal draad binnenwerk versterkte hoofdriem aan, welke de «rommel in beweging brengt. Door dit aandrijfsysteem kunnen ook trekkers van 35 PK deze machine aandrijven^ daar de aandrijving soepel en trillingvrlj verloopt De mesbevestiging is veilig en goed bereikbaar Het verwisselen der messen is zeer eenvoudig, zonder speciaal gereedschap. Iedere trommel heeft 2 messen en een schotelvormige voet voor goede geleiding over oneffenheden. Bij obstakels wijken de messen naar achteren uit. De DISKUS heeft een vol jaar praktische beproeving in Nederland achter de rug en ze heeft door haar zware constructie deze beproevingen met glans doorstaan. Elke DISKUS wordt onder volle garantie geleverd. GEWESTELIJKE RAAD VOOR ZEELAND VERGADERDE Aan het verslag van de op 16 mei 1968 gehouden vergadering van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap ontlenen wij dat de Raad met instemming kennis nam van de voorstellen van Ged. Staten inzake de grondwaterverordening. Daar bij is volledig rekening gehouden met de wensen van de land- en tuinbouw betreffende het gebruik van be- regeningsinstallaties. Bescherming waterwinplaatsen. De wijzigingsvoor stellen met betrekking tot bescherming van de water winplaatsen in Zeeland gaven aanleiding tot uitvoe rige bespreking, daar in deze voorstellen chemische bestrijdingsmiddelen als schadelijke stoffen worden aangemerkt. De Raad stelde zich op het standpunt, dat eerst dient te worden aangetoond welke chemi sche bestrijdingsmiddelen in dit verband schadelijk zijn, alvorens de landbouw beperkingen worden op gelegd. Verder werd het noodzakelijk geacht dat bij de inwerkingtreding van de verordening voor de be treffende gebieden, een generale ontheffing zal wor den verleend voor de bestaande middelen. Persleiding Bergen op ZoomWaarde. Met voldoe ning werd kennis genomen van het besluit van B. en W. van Bergen op Zoom, om alsnog tegemoet te komen aan de door de landbouw ingediende voorstel len betreffende de te volgen procedure bij het leggen van de persleiding. Met belanghebbenden zal op korte termijn nader contact worden opgenomen. Import van bestrijdingsmiddelen. In verband met de door een aantal land- en tuinbouwers ondervonden moeilijkheden bij de import van bestrijdingsmiddelen is inmiddels de medewerking van het dagelijks be stuur van het Landbouwschap gevraagd, om te trach ten een voor de praktijk bevredigende regeling te bewerkstelligen. Door het Landbouwschap zijn ter zake reeds stappen ondernomen. Ontwerp-streekplan Midden-Zeeland. De wensen van de georganiseerde landbouw met betrekking tot het ontwerp-streekplan Midden-Zeeland zullen nader worden voorgelegd aan de betreffende deskundigen uit de Staten, zulks in verband met de aanstaande behandeling van het streekplan door de Provinciale Staten. Jaarverslag over 1967. Het jaarverslag over 1967 werd goedgekeurd en zal aan alle geregistreerde grondgebruikers worden toegezonden. Afscheid J. L. Lukaart. De Raad nam afscheid van de heer J. L. Lukaart, die namens de A. N. A. B. vanaf 1948 zitting had in het bestuur van de Stichting voor de Landbouw en de Gewestelijke Raad, en zich op velerlei terrein heeft ingezet om de belangen van de landbouw te dienen. PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFSONTWIKKELING IN DE LANDBOUW VERGADERDE In zijn 36e vergadering besprak de Raad een rapport over onderzoek naar enkele aanpassings mogelijkheden van het middelgrote akkerbouw be drijf, samengesteld door de Vereniging voor Be drijfsvoorlichting „Noord-Beveland" en de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst voor de Zeeuwse Eilanden. De Raad toonde zich zeer ingenomen met deze studie, die door de heer M. Murre, bedrijfsdes- kundige voor de akkerbouw bij het Rij kslana bouw - konsulentschap voor de Zeeuwse Eilanden werd ingeleid. Hoewel bij inschakelen van het loonbedrijf één man op 30 ha akkerbouw in de nabije toekomst nog gunstige vooruitzichten biedt, blijkt ook nu weer dat samenwerking tussen soortgelijke bedrij ven van ongeveer dezelfde oppervlakte het beste resultaat geeft. Daartegenover staat dat op een der gelijk bedrijf met loonwerk voor 2 man in de naas te toekomst geen voldoende inkomsten te verkrij gen zullen zijn. Fruitteelt biedt alleen vooruitzichten voor de ondernemer die met lagere kosten een kwaliteits- produkt weet voort te brengen. Vollegrondsgroen- teteelt is alleen zinvol bij een optimaal bedrijfsplan en verzekering van de afzet. De Raad verenigde zich met de opgave van een aantal bedrijven die geen land- of tuinbouwbe drijven in engere zin zijn, om als exkursieobjekten te dienen ten behoeve van de Stichting Public Rela tions Land- en Tuinbouw. Uiteraard was de besturen en/of direkteuren van deze bedrijven hiervoor vooraf toestemming gevraagd. De Kommissie voor Borgstellingsfondsaangfele- genheden uit de Raad behandelde in een tweetal vergaderingen 12 aanvragen waarvan er 7 tot een bedxag van 278.000 werden goedgekeurd 4 werden aangehouden. Eén aanvraag werd afge wezen. De Raad nam afscheid van de heer J. L. Lukaart, die vanaf de installatie van de Provinciale Voor lichtingsraad van 25 maart lid is geweest en de Raad in verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd als hoofdbestuurder van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfs fond gaat verlaten. De voorzitter deed deze woorden vergezeld gaan gaan van een barometer namens de leden en advi serende leden van de Raad.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 6