r Bieten dunnen vroeger. en nu... J VRIJDAG 24 MEI 1968 56e Jaargang No. 2932 orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland MM9 V 'Ï3S i VS m MfcRMfc 1 In de serie verslagen „Landbouwkundig Onderzoek" van de Rijkslandbouwconsu- lenten Zuid-Westelijk kleigebied is ver schenen het verslag over de ervaringen 1967 betreffende het onderzoek over de sterk gemechaniseerde teeltwijzen bij sui kerbieten. Nadere bijzonderheden hierover op pagina 11. ip mmm In dit nummer o.m. Demonstratieve vergadering te Brussel van het COPA op 27 mei a.s., waaraan ook de landbouworganisaties zullen deelnemen. Uit de praktijk. it Piastic - goed hulpmiddel bij bewaring kuilvoer. Zeeuwse stieren op de Hozubra te Et- ten. it Beton voor erf- en wegverharding. Veehouderij en bedrijfsvoorlichting. mtmm

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1