P LATTE LAN DSJEUGD Sportdag '68 in Tholen Plattelandsvrouw a hoy P. J. G. Streekvergadering Walcheren Jongerenaktiviteiten Ï|E eerste gezamenlijke sportdag van Zeeland en Brabant op zaterdag 8 juni a.s. lijkt, gezien het aantal opgaven, een groot succes te worden. Nu is het een goede en degelijke gewoonte van de Neder landers om in zo'n geval wetten en reglementen op Ie stellen. Dat gebeurt dus ook op deze dag. Voetballen. De voetbalwedstrijden worden ge speeld volgens de officiële spelregels van de K.N.V.B. Voor het bepalen van het eindresultaat in de pools geldt niet het aantal wedstrijdpunten, maar het doelgemiddelde. Is dit van twee of meer ploegen in één pool gelijk, dan nemen van de betrokken ploegen 5 spelers een strafschop, totdat de beslis sing is gevallen. Volleybal. De wedstrijden worden gespeeld vol gens de officiële spelregels van de NeVoBo. Er wordt niet in sets gespeeld, maar de punten worden tot het einde van de wedstrijd doorgeteld. Indien twee of meer ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, is het puntengemiddelde beslissend. De wedstrijden worden op blote voeten gespeeld. Dit is gedaan om beschadiging van de zaalvloer te voor komen. De spelregels voor het damesvoetbal moe ten nog vastgesteld worden. Momenteel is de com missie „Zoals het aankomt" druk bezig met het samenstellen van de grondgedachte. We wensen hun alle sterkte toe en gemoedsrust bij deze zware taak. Willen de leden van afdelingen, die veraf ge legen zijn en die in Tholen willen overnachten, dit zo spoedig mogelijk opgeven aan het secretariaat te Goes. Als U dit doet, dan bespaart U de organisato ren in Tholen veel ongemak. De spelregels voor de individuele nummers staan vermeld in het pro grammaboekje dat U op de sportdag overhandigd zal worden. Leest U de spelregels goéd, dan voor komt U klachten en opmerkingen. JUBILEUM—STERRIT 22 JUNI Startplaatsen in Brabant. Zuid-Holland, de Fle- vopolder, België en Zeeland. U *ijdt op sportieve wijze langs ontelbare prach tige Zeeuwse plekjes naar de Z.L.M.-tentoonstel- ling. Vraag een deelnameboekje bij het PJ.G.-sekre- tariaat, Landbouwhuis, Goes, tel. 011005010. GEKOSTUMEERD BAL AFDELING GOES Afdeling Goes organiseert 31 mei a.s. een groot gekostumeerd bal. Dit bal zal wederom plaatsvin den in de schuur bij de heer H. Janse.te Wolf aarts dijk. De organisatoren hopen naast alle leden van de Afdeling Goes, ook leden van andere Afdelingen in vreemde kostuums te kunnen begroeten. Dus: tot 31 mei in Wolf aartsdijk. WIE WIL AMERIKAANTJE ALS LOGÉ In de periode juliaugustus komt weer een aantal Amerikaanse jongens en meisjes, zgn. 4-H Teen Cara- vaners, in ons land. Zij worden ondergebracht bij ge zinnen, waar ze naast het vervullen van een kleine taak in het huis en op het bedrijf, ook de mogelijk heid moeten hebben om kennis te maken met land en volk, het agrarisch bedrijf, industrie, onderwijs en bezienswaardigheden. Ook in Zeeland worden hier voor enkele gezinnen gezocht, en wel voor de periode van 110 juli. Vorig jaar bestond voor deze zaak goede belangstelling en wij hopen dat het ook deze keer zal lukken. Opgave graag uiterlijk op 20 mei aan het P. J. G.-sekretariaat, Landbouwhuis, Goes, tel. 01100—5010. Nicolaas- of Kerstavond; 4. wedstrijd; 5. forum avond; 6. Folklore-volksdans; 7. sportavond; 8. hobby-avond; 9. beat-avond. Zoals je ziet, hoeft een licht programma van zeer goed gehalte, niet af te zakken tot het peil van enkel maar beatavonden H. Belangrijk onderwerp op de Streekvergadering van Walcheren was: Het programma voor het komende seizoen. Als bezwaar kwam naar voren, dat men me* een te zwaar programma de jongeren van de afdeling weghield, terwijl het juist diè groep is, waarop men in de toekomst verder moet bouwen. Er werd dan ook overwogen om als afdeling programma's te ma ken. die ontspannend zijn. Hierbij echter wel op passend voor het dreigende gevaar van iedere avond een beat-avond. De streek zou programma's op moeten stellen, welke een studieonderwerp omvatten. Studieonder werpen, die niet enkel landbouwkundige proble men behandelen, maar ook culturele, maatschappe lijke, enz. Door deze manier van handelen krijgt het lid een vrije keus om naar die avond te gaan, waar het onderwerp behandeld wordt, dat zijn spe ciale interesse heeft. Een goed voorbeeld van een ontspannend afde lingsprogramma gaf de afd. Middelburg. 1. Oprichting meisjesafdeling; 2. dropping; 3. St. Bussen en treinen vol plattelandsvrouwen trok ken de vorige week op naar de Ahoyhallen in Rot terdam. Daar werd van 6 tot 10 mei de éénmalige huishoudbeurs gehouden speciaal voor en door de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Deze beurs werd samen georganiseerd met het Beurs- centrum Rotterdam. Na maanden van voorberei ding en van plannen maken konden onze leden het resultaat bekijken. Vele hoofden en handen hebben hieraan meegewerkt. Met name moet dan genoemd worden de „B.B.C." Bonds Beurskommissie, die be stond uit mevr. D. ElemaBakker, mevr. C. P. Broekmanv. Tiesman en mevr. C. L. Heyting Kuyk. Zij hebben veel werk verricht om deze beurs te doen slagen. De beurs, die een besloten karakter had gaf de leden van de Bond voorlichting op allerlei gebied. Naast het commerciële gedeelte niet vele aantrek kelijke stands waren ook stands te vinden van voor lichtingsorganen in Nederland, van coöperaties en agrarische bedrijven. En nafuurlijk de eigen stands van alle kommissies van de Bond. Als eerste mag wel genoemd worden de stands van de handwerkkommissie. Ongeveer 800 prach tige handwerken waren uitgestald. Alle eerste en tweede prijzen van de Bondswedstrijd waren aan wezig. De werken waren van allerlei genre. Het varieerde van kleedjes van Perzisch ajour, tot de vrolijke wandkleden van 't vrij borduren. Vingervlugge dames gaven demonstraties van het kantklossen en mactaméwerk bij deze handwerk- stand. Ook het aloude spinnewiel ontbrak niet met naast zich het weefgetouw. Weven, eén aloud ambacht is een hobby geworden van enkele plattelandsvrou wen. De woningkommissie had samen met de Stichting „Wonen" een drietal vertrekken ingericht. Een eet kamer. een waswerkruimte en een slaap-werk- kamer waar praktische snufjes in verwerkt waren. De culturele kommissie begeleidde de korte schertsjes en declamertjes, welke de verschillende provincies lieten zien. Als blijvend aandenken aan deze beurs werden speciaal voor de leden van de Bond twee theedoe ken ontworpen die op de beurs gekocht konden worden. Beide doeken symboliseren het leven en het werk van onze organisatie. Ook de zangkommissie had een blijvend aanden ken laten maken. Met behulp van Fonogram is een grammofoonplaat gemaakt, waarop acht liederen te horen zijn. Dertig plattelandsvrouwen uit het hele land zongen deze plaat.vol. De kledingcommissie verzorgde samen met de firma Gerzon een fleurige modeshow met goed draagbare model len in vele maten. Ook het zelf hoeden maken was niet vergeten. Diegenen die nog geen kursus hoedjes maken had gevolgd, konden op de beurs zien, hoe dit °P 0611 voudige wijze zelf gemaakt kan worden. Andere stands van plattelandsvrouwen lagen ver spreid over de beurs, zoals de stand van de ACWW. wedstrijdkommissie, gastvrouwenkommissie, de jeugdkommissie en het hoofdbestuur. Zij gaven iedereen volop inlichtingen over hun eigen onder werp. Alle stands waren ruim opgezet, zodat de beurs voor de bezoekers bijzonder overzichtelijk was. Ook de commerciële stands zagen er verzorgd uit. De inzending van de Nederlandse Bloemisterij met prachtige bloemen en bloemstukken overtrof alles en gaf de beurs een feestelijk karakter. Het geheel ademde de aparte sfeer die de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen eigen is. EINDLES VAN DE LAGERE LAND- EN TUINBOUWSCHOOL TE GOES OP VRIJDAG 10 MEI 1968 Als voorzitter van de onderwijscommissie open de de heer De Groene de bijeenkomst. Na op de- eerste plaats de geslaagde leerlingen welkom te hebben geheten, alsmede de ouders, was een bij zonder woord van welkom voor de heer Markusse, directeur van de U. L. S. te Goes. Na een korte vooruitblik op de tegenwoordige ontwikkeling in land- en tuinbouw, die zich niet aan de stroomversnelling en de drang naar grotere eenheden en meer mechanisatie kan onttrekken, vroeg hij zich af hoe de toestand in het magische Jaar 2000 zou kunnen zijn. Een jaar waarin de meeste van de nu geslaagde leerlingen dan zeker hieraan hun steentje bij te dragen krijgen. Hierna gaf hij het woord aan de heerG. Grooters voor het verrichten van de laatste officiële hande ling voor deze leerlingen. De heer Grooters wees er op dat het de eerste keer was dat aan de school een gedeeltelijk centraal examen is gehouden. Dit is zeker voor onze school gunstig uitgevallen. Alleen voor het vak rekenen, waren een paar onvoldoendes. De andere vakken: Nederlandse taal, Engels en boekhouden leverden geen enkele onvoldoende op. Van de elf leerlingen die examen deden zijn er tien geslaagd. Eén leerling mag voor Landbouw, via een her examen. proberen het begeerde papier te bereiken. Voor Tuinbouw is hij afgewezen. Vrijwel alle leerlingen gaan na onze school nog verder met zich te bekwamen. Verschillenden gaan naar de M. L. S. en enkele doen mee aan het leerlingenstelsel. Gedurende 2 jaar zullen deze één dag per week les krijgen. Drie uur theorie en vier uur praktijk. De rest zul len ze opeen bedrijf gecontroleerde werkzaamheden moeten uitoefenen. Hierna werden de rapporten uitgereikt, waarbij als bijzonderheid werd vermeld, dat één leerling met 5 diploma's naar huis ging. Dit was de eerste keer dat dit gebeurde aan onze school. Hierna reikte voorzitter De Groene de diverse diploma's aan de geslaagden uit met een toepasse lijk woord en een handdruk. De leerling W. Verboom kreeg namens de Com missie van Toezicht een boek aangeboden als best geslaagde leerling, terwijl L. Rottier een boek kreeg vanwege de 5 behaalde diploma's. Hierna feliciteerde de heer M. Steijn uit Kwa- dendamme leerlingen en ouders namens de stands organisaties. De heer Markusse vertelde enkele bijzonderheden over deze school, die 75 jaar bestaat. Hij had zich de moeite getroost om alle jaarverslagen na te plui zen en kwam tot de conclusie dat deze vrijwel zon der uitzondering in mineur geschreven waren. Zó erg zelfs dat men bij de diverse jubilea telkens van feestvieren had afgezien vanwege deze mineurstem ming. Hij hoopt ondanks alles, nu op iets meer. Nadat voor de tweede keer koffie was geserveerd, sloot de voorzitter de bijeenkomst. De geslaagden zijn: 1. W. Verboom, Yerseke. Landbouw-Tuinbouw- Landbouwwerktuigen A. 2. Bas. Rijk, Borssele, Landbouw-Landbouw werktuigen A. 3. Jan Harinck, Kloetinge, Landbouw. 4. Kees Bek. Driewegen Landbouw-Landbouw- werktuigen A -f- Handmelken. 5. C. Wisse, Goes, Landbouw-Tuinbouw-Land- bouwwerktuigen A. 6. L. Rottier, Biezelinge, Landbouw-Tuinbouw- Landbouwwerktuigen A-Handmelken-Machinaal- melken. 7. D. de Koster, 's-Gravenpolder. Landbouw- Landbouwwerktuigen A. 8. A. Driedijk, Wolfaartsdijk, Landbouw-Land bouwwerktuigen A. 9. C. Vermue, Lewedorp, Landbouw-Landbouw- werktuigen A-machinaal melken. 10. A. Geelhoed. Wemeldinge. Landbouw-Tuin- bouw.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18