HANOMAB een unieke combinatie van TECHNIEK KRACHT en KOMFORT A H.J. HOEOEN DKJKHOP KORTE WENKEN Achter de moderne vormgeving steekt een nieuwe constructie, die toonoongevend is voor de landbouwtechniek van morgen. Neem nu eens de moderne kompakt - motoren er blijven altijd nog wat reserve pk's over.en dan de hydraulische installatie, de zwaarste werktuigen kunnen zonder moeite worden ingezet. Versnellingsbak 12 goed op elkaar afgestemde versnel lingen, voor elk werk de juiste snelheid. Komfort als bij een luxe wogen Vraagt vrijblijvend inlichtingen. BESTEMMINGSPLANNEN (Vervolg: van pag. 9.) Hulst. Sinds 13 mei 1968 ligt gedurende één maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Kom I", met de daarbij1 behorende bestemmings voorschriften. Zij, die zich tijdig~met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als tot G. S. van deze provincie hebben gewend, kunnen gedurende bovenvermelde termijn bij de Kroon beroep instellen. De beroepschriften dienen te worden gericht aan bij de Minister van Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening. Kruiningen. Het bestemmingsplan „De Knol" ligt van 13 mei 1968 tot en met 12 juni 1968 ter inzage. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als tot G. S. hebben gewend, kunnen ge durende de termijn van ter-inzage-ligging tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten beroep instellen bij de Kroon. Waarde. Sinds 9 mei 1968 ligt gedurende één maand het bestemmingsplan „Kom" ter inzage. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend, kunnen gedurende bovenge noemde termijn bij G. S. bezwaren tegen het bestem mingsplan indienen. DE MELKVEEHOUDERIJ EN BEDRIJFSVOORLICHTING (Vervolg van pag. 10) HET ROMPGEBOUW Op de vastzetstal is het advies de koeien geheel te scheren (knippen) zodra ze op stal komen. De ge wenste staltemperatuur is 1015° C (gemiddeld 12° C). Aan deze eisen kan worden voldaan indien het rompgebouw wordt geïsoleerd. Dit houdt in dat spouwmuren, een geïsoleerd dak, ventilatoren, ther mostaten etc. de stal zeer duur maken. Wanneer bij het voer naar binnen rijden de staldeuren openstaan, komen de geschoren koeien op de tocht te staan met mogelijk nadelige gevolgen van dien voor hun gezond heid. Als het vee op stal staat onderkennen we wat stal- klimaat betreft o.a. temperatuur en luchtvochtigheid. Op de geïsoleerde vastzetstal laat de luchtvochtig heid meestal meer te wensen over dan de tempera tuur. Indien het gaat vriezen worden de onderdorpels vaak dicht gestopt en hierdoor wordt de luchtvochtig heid in dé stal te hoog. De melkveehouder moet bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwing zoveel moge lijk bezuinigen op het hoofdgebouw zonder aan de doelmatigheid afbreuk te doen. Dit is ook mogelijk. Het Nederlandse rundvee verdraagt lage tempera turen goed. Verder moeten we ons realiseren dat gedurende de weideperiode de temperatuur sterk kan schom melen; en tussen dag- en nachttemperaturen zijn even eens grote verschillen. Het rundvee krijgt vóór de winter in het haarkleed haar natuurlijke isolatie. Hierdoor wordt voor koeien, die los in de stal lopen de zeer dure traditionele stalommanteling (spouw muren, geïsoleerd dak) overbodig. Voor het romp gebouw bij eën ligboxenstal (ligruimta en voerplaats) kunnen goedkope constructie-elementen worden ge bruikt zoals een enkelvoudige houten wand bijv. ge- potdekselde planken op stenen of betonnen voet; z.g. perronstukken als zijwand. Als dakbedekking kun nen golfplaten worden gebruikt. Per koe beloopt de besparing aan bouwkosten in vergelijking met geïso leerde traditionele bouw al gauw zo'n 700,h f 800,Een ligboxenstal kan dan ook gemakkelijk worden aangepast als de melkveestapel wordt uitge breid. Bij geïsoleerde en dure bouw is de constructie star en niet flexibel. De veehouder moet goed beden ken dat hij het in gebouwen geïnvesteerde kapitaal (aflossing, onderhoud en rente) via het te ontvangen melkgeld moet terug verdienen. RESUMÉ De ontwikkeling naar grotere eenheden melkvee zal in de toekomst blijven doorgaan. Op veel melkveehou derijbedrijven is de ondernemer toe aan nieuwbouw of vergaande verbouwing. Dit is een belangrijke be slissing, die diep ingrijpt in de bedrijfsvoering en de financiën. Als ondernemer moet men zich vooraf goed be raden of men hiertoe al of niet dient over te gaan. Indien hierop positief wordt beslist, moeten de ge bouwen zodanig worden ingericht dat er doelmatig en efficiënt kan worden gewerkt. Bij grotere eenheden melkvee zal opsplitsing van de gebouwen in lig- ruimte-voerpïaats en melkplaats noodzakelijk zijn. De ligboxenstal komt hiervoor in aanmerking. Wat de bouwprijs betreft kan op het rompgebouw bij gebruik van goedkope constructie-elementen sterk bezuinigd worden in vergelijking met de traditionele geïsoleerde bouw. Deze goedkope constructïe-elementen mag de veehouder niet op voorhand afwijzen op basis van gevoels- of andere argumenten. De traditionele uit voering in de vorm van geïsoleerde stalommanteling van het rompgebouw is in tegenstelling met de goed kope bouw, niet flexibel als het aantal stuks melk vee wordt uitgebreid. Ten aanzien van de melkplaats is het vereist deze goed uit te voeren en in te rich ten. Hierop kan niet worden bezuinigd. LANDBOUWSCHAP EN ZEEHAVENBELEID (Vervolg van pag. 3.) LJET Landbouwschap is van mening, dat het gehele Westerscheldebekken tot aan Ant werpen optimaal benut zou worden, als de Wester- schelde ter hoogte van Vlissingen zou worden af gesloten. Er kunnen dan veel grotere schepen via een rustige vaargeul worden vervangen. Enkele tientallen kilometers zeedijk zullen dan niet behoe ven te worden verzwaard of verhoogd en de Wes- terschelde zou minder verzilten. Dit laatste zou van grote betekenis zijn voor de zoetwaterhuishou ding in het gehele Deltagebied. Het voornaamste voordeel zou echter zijn gelegen in de mogelijk heid dat een zeehavengebied ontstaat, dat ruimte lijk gezien gunstig en voor dit deel van het land kansen biedt tot het slagen van het spreidings- beleid. Aan de mogelijkheden tot afsluiting van de Westerschelde dient naar de mening van het Land bouwschap in overleg met België een serieuze studie gewijd te worden. VORIG JAAR WERDEN in de laatste week van mei op veel graanpercelen al eieren gevonden van de tarwestengelgalmug. Dit is een wispelturig beestje met rare kuren. Wees daarom op Uw hoe» de en controleer regelmatig Uw gewas op het voor» komen van de roodbruine eieren die in streepjes worden afgezet. AARDAPPELPLANTEN groeien ook op plaat» sen waar u ze niet wenst, b.v. opslag op het erf van uitgesorteerde aardappelen. Deze zijn een versprei dingsbron voor de gevreesde fytofthora, omdat van hieruit de besmetting begint. Voorkom opslag van groene delen door een bespuiting met een chemisch middel of door omspitten. OVER DE WERKING VAN PYRAMIN is veel geklaagd. Het middel heeft vooral op zwaardere en op drogere grond niet geheel beantwoord aan de verwachtingen. Vraagt u echter bij uw collega's die een stukje hebben overgeslagen bij het spuiten, dan zult u tot de conclusie komen, dat er van <U het onkruid toch maar een klein gedeelte is over» gebleven. Spuiten direkt na het zaaien gaf weer de beste resultaten. [HD] HANDELMY.N.V. Noordweegseweg 3c, 's-Heer Arendskerke Tel. 01106-592

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13