Mechanisatie suikerbietenteelt 11 Evenals voorgaande jaren is in 1967 op ongeveer dezelfde wijze het onderzoek betreffende de sterk gemechaniseerde teeltwijzen bij suikerbieten voort gezet. Een onderzoek dat in 1968 zal afgesloten worden en dat tot doel heeft ik Een vergelijking tussen hand dunnen, volledig machinaal dunnen en zaaien op eindafr;tand, ■ft het tot een minimum trachten te beperken van het handwerk bij de verzorging van het gewas. Aan het verslag ontlenen wij dat wel enkele van ondergeschikt belang zijnde wijzigingen aan gebracht zijn in vergelijking met de in voorgaande jaren genomen proeven. Zo is het object volvelds- bespuiting en niet schoffelen komen te vervallen evenals de zaaiafstand 5,7 cm en het machinaal dunnen met de elektro-mechanische dunmachine. Beproefd werden de volgende systemen: A. Zaaiafstand 6.7 cm; dunnen in handwerk; na wieden indien noodzakelijk. B. Zaaiafstand 6.7 cm; volledig machinaal dun nen (geen nakorrektie met de hand); nawieden indien noodzakelijk. C. Zaaiafstand 12.5 cm; eindafstand (geen korrek- tie met de hand); nawieden indien noodzake lijk. D. Zaaiafstand 15.0 cm; eindafstand: idem ais bo ven. Ir. M. A. v. d. BEEK Verslagen Landbouw kundig Onderzoek Mededeling No. 4. Rij kslandbouwconsulentsch appen Z.W. Kleigebied. Wat betreft de gewerkte manuren handwerk irr 't voorjaar en de aantallen gaten 10 cm en 60 cm zijn dit jaar geen nieuwe aspekten gebleken, zodat m.b.t. deze punten naar de voorgaande ver slagen kan worden verwezen. WORTELOPBRENGSTEN Opvallend groot is dit jaar de invloed van de verzorgingswij ze in het voorjaar op de wortel opbrengst. Qua opbrengst, komt handwerk duide lijk als de beste naar voren. De verschillen tussen volledig machinaal dunnen en zaaien op eindaf stand zijn eveneens aanzienlijk, ten voordele van de eerst genoemde werkwijze. In voorgaande jaren was bij deze proeven ge bleken dat, mits een goede opkomst, de wortel- opbrengsten tussen beide werkwijzen niet veel verschilden. Uit de resultaten van dit jaar en de voorgaande jaren valt dan ook af te leiden dat het verschil in wortelopbrengst tussen zaaien op eind afstand en volledig machinaal dunnen te herlei den is tot een meer of minder goede opkomst, en dus in feite tot het opkomstrisiko. Zoals reeds in het voorgaande opgemerkt, wordt dit duidelijk gedemonstreerd door de proef op Ma riënhof: bij het B-objekt is het opkomstrisiko na genoeg geheel opgevangen kunnen worden door de kleinere zaaiafstand, waar bij volledig machi naal dunnen van wordt uitgegaan. De verschillen in wortelopbrengst tussen de C- en D-objekten zijn, met uitzondering van de proei op Mariënhof, betrekkelijk gering. Ook dit jaar komt weer geen duidelijk verschil in suikergehalte naar voren, zij het dat het D-objekt in deze ne> ging heeft iets lager te liggen. Alleen de Schelde- monden-proef geeft informatie over de kop tarra. Het handwerk komt ook hierbij het gunstigst naar voren. Bij de onregelmatige gewassen wordt de indruk gewekt dat de koptarra toeneemt bij een afnemend aantal plantplaatsen. Scheldemonden 16 en 18 oktober De proeven waren gelegen op de proefboerde- rijen „De Scheldemonden" te Bruinisse, „Mariën hof" te Westmaas en op het landbouwproefbedrijf „Zeeland" te Wilhelminadorp. Aanleg per proef in viervoud; blokkenproef. Het zaaien en machinaal dunnen zijn uitgevoerd respektievelijk met precisiezaaimachines en blinde (toevals) dunners. Getracht is bij het machinaal dunnen een eindstand te realiseren van ca 11 bbd. Gerekend over alle drie proeven variëerde de Mariënhof opkomst van de bieten van redelijk goed tot zeer n en 18 slecht. De gekozen zaaiafstand van 6.7 cm voor het oktober hand- en het machinaal dunnen bleek in staat het opkomstrisico voldoende op te vangen, hetgeen niet geldt voor het zaaien op eindafstand, waarbij Zeeland gewerkt is met zaaiafstanden van 12.5 en 15.0 cm. 19 oktober Deze laatste afstanden resulteerden in lage tot zeer lage aantallen plantplaatsen. Begin- en eindstand in het voorjaar met uren handwerk. beginstand Proef met Wortelopbrengst, suikergehalte en tarra Proef met rooidatum objekt eindstand wortelopbr. suiker tarra voorjaar ton/ha gehalte grond kop totaal bdd A 10.4 53.3 16.3 13.2 2.2 15.5 B 11.1 50.1 16.0 13.8 3.5 17.3 C 9.1 48.2 16.2 14.3 4.0 18.3 D 7.3 47.8 16.0 14.1 4.5 18.6 A 8.9 70.0 17.8 B 10.6 69.4 17.8 gem. 15 C 5.7 63.9 17.8 D 5.1 59.9 17.6 A 9.7 65.2 16.5 30.5 B 11.4 62.0 16.7 29.0 C 9.7 59.2 16.6 32.5 D 7.3 58.2 16.3 28.0 zaaidatum bbd bbd objekt gem. spreiding dubb. gem. spreiding dubb. A 16.9 16.1 -17.5 IA 5.3 10.4 10.1—11.3 1.2 3.1 Scheldemonden B 17.0 16.018.1 5.5 11.1 10.4—11.6 1.2 5.9 18/4 C 9.1 8.5—10.0 1.5 10.4 D 7.3 6.4— 7.9 1.5 9.0 A 10.6 10.1— -11.0 0.9 14.7 8.9 8.9— 9.2 0.7 0.2 Mariënhof 2) B 10.6 9.9—11.0 1.1 11.2 23/3 C 5.7 5.2— 6.7 1.5 7.4 D 5.1 4.4— 5.7 1.3 0.0 A 16.7 14.3- -17.5 3.2 12.1 9.7 9.2—10.5 1.3 2.6 Zeeland B 17.0 16.7 -17.5 0.8 12.1 11.4 9.4—12.3 2.9 10.3 20/3 C 9.7 8.9—10.0 1.1 15.5 D 7.3 6.7— 8.1 1.4 13.5 eindstand in voorjaar 2 a> ca 30.12 9.03 8.52 9.38 42.30 27.45 31.00 31.00 1) bij A dunnen 4- nawieden: de overige objekten alleen nawieden 2) objekt B op Mariënhof i.v.m. dunnen beginstand niet machinaal gedund; daarom verder behan deld ais een C-D-objekt, dus niet met handwerk gekorrigeerd. Onder invloed van een bewerking met een blin de dunner bleek de bij de beginstand aanwezige spreiding in aantallen plantplaatsen duidelijk te worden genivelleerd. Dit geeft een positieve aan wijzing dat een blinde dunner ook te gebruiken is in gewassen met een wat onregelmatige begin stand. Gemiddelde bietgewichten in kg per objekt Proef Objekt Scheldemonden Mariënhof A 0.81 1.06 B 0.71 0.88 C 0.80 1.29 D 0.89 1.46 Deze en de voorgaande proeven geven sterk de indruk dat het verschil in wortelopbrengst tussen volledig machinaal dunnen en zaaien op eindafstand kan worden herleid tot de aantallen plantplaatsen bij de beginstanden en daarmee in feite tot het op komstrisiko, hetgeen bij zaaien op eindafstand door de veel wijdere zaaiafstanden aanmerkelijk groter is dan bij machinaal dunnen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11