BOLA Wat kan Shell PROPAGAS voor ti doen? PROPAGAS 4Ua a n AALTJESVRIJ ZAAD Elke Shell PROPAGAS depot houder staat u gaarne terzijde met deskundig advies! Vraag vooral naar onze succesvolle kleine huur-opslagtankjes. KORTE WENKEN origineel BOLA fs bolrond en vroegrijp BOLA is duurzamer BOLA heeft een forsere groei BOLA geeft zeer hoge opbrengsten BOLA is huidvast en geschikt voor machinale bewerking BOLA een solide A selektie LIJST VAN SHELL PROPAGAS DEPOTHOUDERS IN UW OMGEVING ft 9 VOOR DE KALVEROPFOK is naast een goede voeding de huisvesting een belangrijke zaak. Regel matig komt het voor dat kalveren hoesten als ge volg van een bedompte omgeving of tocht. Plaats de kalveren in een tochtvrije, niet te warme ruimte en denk aan de luchtverversing. Een koe met een jproduktie van boven 4500 kg heeft altijd een goede verzorging in de jeugd gehad. Gaat u dit eens na! VROEGER NAM MEN AAN dat chloor uit ehloorhoudende meststoffen schadelijk was voor de aardappelen. Thans is bekend geworden, dat chloor de opbrengst maar iets drukt maar gunstig werkt ten aanzien van stootblauw. U moet nu niet gaan overdrijven met laagprocentige kalizoutenmaar bij strooien vóór het poten is K 60 goed bruikbaar. Voor halifixerende gronden blijft een overbemes ting met chloorvrije kali gewenst. NA HET REINIGEN VAN HET MELKGEREED- SCHAP is dit pas vrij van bacteriën als op de voor geschreven wijze is ontsmet. De juiste dosering van het ontsmettingmiddel is geen scheut op een emmer water, maar de voorgeschreven hoeveelheid van een eetlepel of een maatdop op 10 liter water. Laat na de behandeling met chloorbleekloog-oplossing het melkg er eedschap voldoende uitdruipen. VEEL BOEREN VINDEN DE ONKRUIDBE- STRIJDING in wintertarwe een probleem. Dit komt omdat ze nog niet duidelijk gekozen hebben voor D.N.O.C.-spuiten in een vroeg stadium. Vooral kamille en muur zijn in een ouder stadium moeilijk meer kapot te krijgen. Zodra de grond het toelaat en er niet direkt vorst is te verwachten moeten de jonge onkruidplanten worden gedood. DE OPTIMALE STIKSTOFBEMESTING op win tertarwe is vooraf moeilijk te bepalen. Door de regenrijke winter zal de meeste stikstof wel door uitspoeling verloren zijn gegaan. Voer de stikstof - bemesting echter niet te hoog op. Beter kunt u later, als u denkt dat het gewas wat te licht zal blijven, nog een kleine overbemesting geven. Alleen echt In 1-kg kwekersverpakking AFVAL VAN AARDAPPE LEN kunt U overal tegenko men. Er is dit jaar, vooral door de lagere prijzen, wel zeer royaal mee omgesprongen. Be denk echter wel dat dit haar den zijn waaruit straks de p hytophtora zich verbreidt. Spuit daarom deze rommel straks dood of vernietig het in ieder geval, zodat geen be smettingsgevaar voor Uw per celen kan optreden. HOEFBLAD IS NOG STEEDS een moeilijk te be strijden onkruid, zowel me chanisch als chemisch. Laat daarom de gelegenheid dit onkruid in de granen te be strijden niet voorbijgaan door te spuiten met twee 6, 2,4-D per ha. Een nabehan deling met M.C.P.A. na 14 da gen, versterkt het effect. Als het hoefblad pleksgewijs voor komt is het aan te bevelen al leen deze plaatsen te bespui ten. 'S NACHTS OPSTALLEN van het vee gedurende de eer ste weken van de weidepe- riode, maakt de overgang van stal naar weide meer geleide lijk. Bijvoedering met droge produkten heeft een gunstige invloed op de werking van het spijsverteringskanaal. Als op stallen in verband met de lig ging van de percelen niet mo gelijk is, werkt bijvoedering met b.v. wat stro, toch gun stig,. TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE WERKTUIGEN ko men regelmatig kleine tekort komingen aan het licht, zoals verstopte vetnippels, afgebro ken tanden van eggen, versle ten lagers en kapotte drukve- ren aan de zaaimachine. Bij de opkomst -van de gewassen kunt U zaaizaadhoeveelheid en zaaidiepte per pijp controle ren. Door deze gebreken op een kaartje te noteren zult U ze bij de volgende onderhouds beurt niet vergeten. HET IS NU TIJD om voor bereidingen te treffen voor de hooioogst. Als U in de gele genheid bent om te gaan ven tileren dan moeten nu de no dige voorzieningen voor de opbouw van de hooiventilatie worden aangebracht. Goed schudwerk leveren de trom mel en de cirkelschudder. Bij een behoorlijke oppervlakte hooien zijn de meerkosten van deze schudders al gauw ver antwoord. OP HEEL WAT BEDRIJ VEN is het erf nog te groot. Het gevolg is dat U met che mische bestrijdingsmiddelen of met de zeis het onkruid te lyf moet. Heel wat oud hout, bergen steenpuin en oud ijzer kan nog opgeruimd worden. Trek de overtollige ruimte bij de percelen, het is grond die ook zijn rente moet opbren gen! Kalvermesterijen Verwarmen van water voor voeder bereiding. Verwarmen van kalver- hokken. Melkveehouders Pluimveemest- en Opfokbedrijven Aandrijven van melkmachinemoto- Vol-automatisch en semi-automa- ren. Warmwaterbereiding voor reinl- tisch verwarmen van kuikenhokken. gen van uiers en melkgereedschap. Vorstvrij houden van kippenhokken. Varkensopfok- en Meetbedrijven Verwarmen van biggen in kraam- en opfokhokken. Klimaatverbetering In meststallen. Koken van uit slacht afval bestaand varkensvoer. Water- verwarming voor reinigen en ont smetten van kraamdieren. Molenaars, loondorsers en andere graan- of psulvruchtenverwerkende bedrijven Drogen van zakken, granen en peul vruchten. Uienverwerkende bedrijven Drogen van uien. FRIESLAND Franeker B. Feenstra Gprredijk -a. E. van OoIJen Grouw pabo Gascentrale N.V. Terschelling Fa. S.Smit Nes/Ameland P. v.d. Brink Schiermonnikoog A. van Guldensr Vlieland GRONINGEN Delfzijl Groningen Groningen Wildervank Winschoten Winsunt DRENTS Assen Emm en Meppel RulnerwoM OVERIJSSEL Almelo Deventer Emmeloonf Enschede Lelystad Techn. Bedr. H. I edema J.P. Gorter Fa. M. Kuipers Telefoons 05170-2433 05133-1224 05181-402 05620 8813 05191-2121 05195-310 05620-5739 Wigboldus 1897 N.V. - H.F. Koster. Butaan/Propaangaa N.V. 05961-3103 05900-22790 05900-28245 05987-2560/3590 N.V. Ijzerhandel Tammo Fetkan 05970-2256. Fa. CJ. Hoeksema Zn 05951-321 GELDERLAND Oidem Gaanderen Loenen (Veluwe) Neede Nunspeet Nljkerk Nijmegen Tiel Vorden Winterswijk Zevenaar UTRECHT Baambrugga Techn. Bedr. AH. Versieegen E.J.A. Thus E.H. van Oorsprong D. van Campen N.V. v/h W. te Fllerhaar Co Robo Gascentrale N.V. Fa. FJ. van Pelt Metaalhandel v/h Jonkers G. Emsbroek Zn. C.V. D.W. Wasslnk GZoen NAL H.B. Cramer* Telefoon: 08362-268 08350-3316 05765-232 05450-1325 03412-2497/2483 03494-2595 JAMomWILK D. Struik Van Marlon Zonen N.V. Van Marlon's Gascentrale N.V. Van de Rest Butagas Welca-lasapperaten IN.V. 03440-4444 05752-1546 05430-2594 08360-3424 Gebr. Geertjes NV. A Biaauw «.Zonen N.tL T.F. Boven J. Lamers A. Htnnen Jan van Leasen N.V. N. van Staveren 05420-5343 05910-3531 05220-1332 05222-242 05490-26X3 05700-12OO3/1726O 05270-3535 Doom Utrecht N. Griffioen. Shell Butagaa Centrale N.V. 02949-263 03430-2368 030-118X3 Fa. A v. Wijnen Zn. Fa. H.Q. Hoogenboom Zn> Jacob Bakker Uzarflgndtl N.V. 05420-16066 Klaas de Boer 05277-343/269 NOORD-HOLLAND Amsterdam Autogeenhuls-Kolk C.V. C20-1I035S N.V. Gaskolectra 020-232071 Bakker-s Ijzerhandel N.lt 02220-2767 L.P.W. van der Zee 02274-351 Fa. Gebr. van StavirM 02526-2941 Joh. J. Sjerp» 02990-3884 A Bun» 02271-267 ZUID-HOLLANO Gorinchem Middelhamls HellevoeUluis Leiden Ridderkerk Rotterdam Vlaardinga» ZEELAND Axal Middelburg Zlerikze» NOORDBRABANT Bergen op Zoom H. Voets Zonen NV. Breda Fa. van Gils C0> Cuyk P. Hendriks Eindhoven Louis van dan Heuvel O.V. Helmond K. Meerdlng C.V. 'S-Hertogenboecn Fa. FritsWeck BuUgascentrale AA Spronka» N.V. Metaalhandel v/h Jonkers Co. N.V. Fa. O. da Jager Jr-s IJzartunM A Timmarman Cs. N.V. Talefobn: 01830 3046 018702262 01883-2343 01710-26347 01896-2482 010-139208 010-340296 01155-329 01180-3761 01110-2787 Amsterdam Den Burg/Tex*l Medembllk Nieuw Vennep Purmerend Den Oever CWleringanl Oosterhout Tilburg UMBUM Galeen Kerkrede Maastricht Venlo J.P. Snijders Zonen N V. Fa. C. van Gorp-Bot slue W. Martens Gebr. PI oom CV. Mathleu Oumoulln CV. Joseph van de Loo N.V. 01640-6350 01600-31427/43850 08850-2369 04029851 04920-6800 04100 22431 01620-4556 04250-24945 04494-2752 04445-3545 04400-19551 04700-17711 BEL DC SHELL PROPAGAS DEPOTHOUDER IN UW OMGEVING n —rr 'P«* '60

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 9