TRI-P.E. TRI-P.E. Win twee ton kunstmest 3. BEUKER N.V. Fiat trekker type 550 lagere prijs W. Schipper Zn. n.v. - Goes ie Koop gevraaga: Akkerbouwbedrijf van omstreeks 50 ha. bij de start en bij de finish Doe mee en win één van de prachtige prijzen Dit zijn de prijzen: Hoofdprijs: 2.000 kilo (twee ton) standaard ASF korrels, samenstelling naar.uw keuze. Voorts 2 prijzen, elk van 1000 kilo, 3 prijzen elk van 750 kilo, 4 prijzen van elk 500 kilo en maar liefst 20 prijzen elk goed voor 250 kilo standaard ASF korrels, samenstellingen naar uw keuze. Opgelet! Iedere deelnemer aan de ASF 'Alle Negen'- wedstrijd, ontvangt een aardige attentie. Doe mee en win! Doe mee aan de ASF wedstrijd I ALBATROS SUPERFOSFAATFABRIEKEN N.V. MALIEBAAN UTRECHT 19 De in ons maandblad „Schipper-Expres" vermelde prijs van 14.900,is niet juist. Dit moet zijn f 13.900,- Deze nieuwe trekker, 55 pk, is in onze show room te bezichtigen. Telefoon 01100—6410. f Door rechtstreekse import steeds tegen scherpe prijs te leveren Natte en gedroogde in elk kwantum Moutkiemen. Gras- en Lucernemeel/korrel. Levering franco huis door geheel Nederland. Tevens handige en duurzame POLYESTER r.LO'S voor bewaring van BIERBOSTEL beschikbaar. FOURAGES IM- EN EXPORT - DIEMEN Oud Diemerlaan 38 - Telefoon (020) - 92 20 94. in Zeeland of West-Brabant, op gebruik roven oogst 1968. (geen tussenpersonen) Brieven onder letter S aan de administratie dit blad te Terneuzen. voor pre-emergence voor loofdoding. onkruidbestrijding deelnameformulier A. De negen standaard ASF korrels zijn: 1 2 imtumiiiiuKrr.uiutrttutiitRtiicmcimmutimiiitui 3 ««rucmrittirtfiiffttctfmitffrtmcitMitcuttuMiitiKttutiti» mcttcjExtmttutuuiiiiirrmivtM* 5 (imutKuiiiu 7 •(iiimiiiinuiiinuiiiiui.iuuitiiuiauiuuuiaiijiiiimiuii 8 ii'iiiiuuiuiiiuiiiniiiiiuiuiiirusnainuuiHiiut'miuitli 8 uuuniuiimnuKniumiiiiuiiinmn» C. Met standaard ASF korrels, 'Alle negen*, ..•■•.IXIflIIIMi'MlimitKlIUMOIIlUMinilltOlU'lUflli hierlange uitknippen B. De negen TOPpunten ztfn; 1 ttt i trmintumuinitumtmimimin w inmitiüiiimimzmntmnmimrr 4 tlttut i'unuiiiiull mmtttttstxmuimuiimt tfimmmmmrtmrtimni» 6 <tt<>ftrimitmTr>Enwuiuuuti<unsuBimtxmttumxmtm» 6 iiniimuuzuimBammimBuu 7 9 9 D, Ingezonden door; tt ci ii uumuflttmumuii juui tu onuitu t »x ut i t tcttrrmt trctmmttmaui imttmwttMtmnnurnmmmTUumimimmwntimttm Stuur uw inzending vóór 3 mei 1968 haar 'Alfe negen!', Poetbus 1171, Ameterdam. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inzendingen van de deelne» «tere, die de opgaven A en B Qoed hebben beantwoord, wor den voot wat opgave C be treft, beoordeeld door een des kundige fury. De Jury bestaat Mtt de heren Simon Carmiggelt (auteur}, P. Remijn (Albatros) en Laurens A. Daane. Deze jury kent bindend de prij zen toe. Over de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 2 Medewerkers van Albatros Su- perfosfaatfabrieken N.V., als mede van het Reclame Service Bureau Laurens A. Daane N.V., zijn van deelname uitgesloten. 6 Alle Inzendingen worden eigen dom van Albatros Superfos- faatfabrleken N.V. 4 De uitslag wordt door middel van een advertentie In dit blad bekendgemaakt In de week •indigend op 1 juni 1968. Tot besluit van onze advertentieserie 'Alle negenl', nu een wedstrijd, waaraan iedereen kan deelnerdan. Dit moet u doen: Eerste opgave: Op het deelnameformulier schrijft u in het gedeelte A in welke negen samen stellingen standaard ASF korrels ver krijgbaar zijn. Tweede opgave: In het gedeelte B schrijft u de negen TOPpunten ven standaard ASF korrels, zoals deze regelmatig zijn vermeld In de advertentieserie 'Alle negen!'. Derde opgave: Dee! C bevat, zoals u ziet, de eerste regel van een uit twee regel9 bestaand rijmpje. Aan U nu de taak om een zo origineel mogelijke tweede regel te be denken en op te schrijven. Vierde opgave: Schrijf tenslotte in ruimte D duidelijk in bfoklettere uw naam, adres en woon plaats, knip het formulier uit en zend het in een voldoende gefrankeerde en velop vóór 3 mel1968 aan: 'Alle negenl'. Postbus 1171, Amsterdam. Wilt U uw blad niet beschadigen, dan mag U uiteraard ook door middel van een voldoende gefrankeerde briefkaart deelnemen. Succesl

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 19