BRAMuiroi SÜKHÖEK, NOTERINGEN VEREENIGD BEZIT VAN 1894 Met één aandeel aandeelhouder in een groot aantal bedrijven Alle bank en en commissionnairs kunnen U inlichten 17 UIT EEN oehtim WEEKBOEK vam AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 1016 april 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel 011006451: Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. april. Op de eerste beursdag van deze korte verslagperiode liep de notering zelfs terug tot 5,00 om de daarop volgende dag nog verder terug te lopen tot 4,90. Van de aangediende partijen kwamen bij verdere verhandeling prijzen tot stand van 4,00 naar 3,60. Ook op 16 april werden enkele transacties gedaan op ƒ4,90 met aan het slot: laten f 5,10, bieden 5,00. De weekomzet beliep 195 con tracten. De openstaande positie 562. Van de oogst 1968 werden op november-levering 4 contracten ge daan op 12,80 en 12,90. De slotnotering was 13,0012,80 met een openstaande positie van 238. VARKENSNOTERINGEN COVECO Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 gb 86—90 kg 91—100 kg la ƒ2,61 ƒ2,61 ƒ2,56 ƒ2,46 2a, lb „2,49 „2,49 „2,44 „2,34 3a, 2b, lc „2,44 „2,44 „2,39 „2,29 3b, 2c, 3c 2,39 2,39 2,34 2,24 4 en Cc 2,39 2,39 2,34 2,24 Ongeklassificeerden: 101110 kg ƒ2,23 111—150 kg ƒ2,13 PEULVRUCHTEN - R'dam, 16 april (in 100 kg) Bruine bonen, prima doorsnee: april 48,50 bieden; mei 49,00 bieden; juni 50,00 bieden; juli 50,00 bieden; aug. 50,00 bieden. Groene erwten 3 april 48,00 bieden/48,50 laten; mei 48,75 bieden/49,25 laten; juni 49,50 nom.; juli 50,00 nom. Groene erwten 6 april 47,25 nom. Schokkers 3 april 57,50 nom.; mei 58,00 bieden; juni 59,00 nom.; juli 59,50 nom. Schok kers 5 april 56,75 nom.; mei 57,25 bieden/57,50 laten. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM (16 april) (In f/100 kg) Klei-aardappelen voor het binnen land: Eigenheimers 40 mm opw. 7,00—9,00; Bintjes 3550 mm 4,254,50; Bintjes 40 mm opw. 5,00 6,00; Furore 40 mm opw. 6,507,50. Zand- aardappelen voor het binnenland: Bintje 40 mm opw. 4,50. Klei-aardappelen voor de export: Bintje 35 mm opw. in twee maten 4,50—5,25; Bintje 45 mm opw. 5,00—5,50. Voer-aardappelen 2,003,00. Stem ming binnenland rustig, export flauw. MARKT GOES (16 april) Peulvruchten: Erwten (klein groen) 35,tot 42,Schokkers 40,tot 47,Kapucijners 30,tot 32,Bruine bonen 30,— tot 40,—; alles per 100 kg, boerenschoon af boerderij. Kleine handel alleen in betere kwaliteiten. Aardappelen: Bintje 35 mm opw. binnenlandse sortering 3,tot 3,50; weinig zaken. Voederaardappelen 2,tot 2,50 per 100 kg. Uien: geen notering. Vlas: Óngere- peld 1824 cent en gerepeld 2335 cent per kg. Eieren: 1,88 per kg. AARD APPELMARKT Italiaanse aardappelmarkt. De Italiaanse invoer van consumptie-aardappelen is de afgelopen weken sterk verminderd. Dit staat in verband met de voorraden van reeds eerder ingevoerde aardappelen en met het feit dat nieuwe aardappelen op de markt beschikbaar zijn. De prijzen waren (in lire per kg): Nederlands bintje, franco Chiasco, 33 tot 34 en Frans bintje fran co Modane, 31 en 32. VEEMARKT ROTTERDAM (16 april) Slachtvee: Slachtrunderen: extra kwal. 4,80 5,10, le kwal. 4,15—4,55, 2e kwaL 3,85—4,05, 3e kwal. 3,703,80; Worstkoeien 3,353,60; Slachtstieren 4,104,60; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. 3,553,70, 2e 3,25 3,50, 3e kwal. 3,003,25; Nuchtere slachtkalve- ren 1,501,70; Slachtvarkens: le kwal. 2,07— 2,10, 2e kwal. 2,02—2,05, 3e kwaL 1,98—2,02; Slachtzeugen 1,601,70; Zware varkens 1,85 1,95; alles per kg lev. gew. Gebruiksvee: Melk- en kalfkoeien 1125,tot 1585,Vare koeien 900,— tot 1250,—; Vaarzen 850,— tot 1000,—; Pinken 600,tot 725,Graskalveren 375, tot 575,Nuchtere kalveren voor fok of mesterij 85,tot 140,Schapen 100,tot 140, Lammeren 110,— tot 165,Alles per stuk. VEEMARKT VHERTOGENBOSCH (17 april) Melk- en kalfkoeien 1085,tot 1710,Guiste koeien 950,tot 1400,Kalfvaarzen (rood bont) 1240,tot 1690,Kalfvaarzen (zwart bont) 1025,tot 1300,Klamvaarzen 1050,tot 1300,Guiste vaarzen 925,tot 1225,Pin ken 675,tot 875,Graskalveren ƒ450,tot 650,Nuchtere kalveren voor fok- of mesterij 95,tot 235,Weideschapen 90,tot ƒ145,Ooien met lammeren ƒ185,tot ƒ260, Drachtige zeugen 325,tot 450,Biggen 58» tot 70,alles per stuk. Slachtrunderen: extra kwal. 4,90—ƒ5,30, le kwal. ƒ4,35— ƒ4,85, 2e kwal. 3,954,30, 3e kwal. 3,703,90; Vette stieren ƒ4,20—ƒ4,75; Worstkoeien ƒ3,35—ƒ3,65; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. 3,85ƒ4,15, 2e kwal. 3,60—3,80, 3e kwal. 3,30—3,50; Nuch tere slachtkalveren 1,351,75; Slachtzeugen: le kwal. 1,70—1,75, 2e kwal. 1,64—1,69; Slacht varkens ƒ1,95-ƒ2,05; alles per kg lev. gew. Vette schapen 110,tot 140,Vette lammeren 80, tot ƒ115,Nuchtere slachtkalveren ƒ45,tot 75,alles per stuk. Het is een mooie Pasen geweest met vrolijk zon nig weer; wat wil je nog meer Je kon nog wel niet „boven in 't „boezeroen" lopen, maar het waren prachtige dagen. Nog wel wat vroeg bij ons voor de pruimenbloesem, een enkele vroege was er wel aanwezig maar de meeste moeten nog beginnen. Het bezoek aan ons land is dit jaar zeer groot geweest, volgens de couranten 600.000 personen, wat 100.000 meer was dan in '67. In de familiekring was het ook gezellig. De naaste familieleden van verre waren weer present en ons huis leek soms wel een klein hotelletje, maar gezellig is dit wel. Al is het voor het vrou welijk deel soms wel wat druk, met al die be slommeringen. Op de akkers is niet veel groei geweest de laat ste 14 dagen; de temperatuur was net iets te laag om eens flink aan de gang te gaan. Het wprdt nu wat beter. Toch is er groei onder de grond. Vorig jaar waren de eerste vroege aardappels op 12 april boven, nu dit jaar kwamen ze op 14 april boven de grond. Ze zullen nog wel wait werk geven om boven te blijven, gezond en wel. De kleine bietenplantjes doen ook nog niet erg veel, maar ze staan er gezond bij. Toch moeten we alles, vooral bij weinig groei, in de gaten houden voor die kleine vossen, die de wijngaard kunnen be derven, de kleine insecten, die nu vooral kwaad kunnen doen aan onze erwten, bieten enz. De spuit moet bij de hand worden gehouden. Zo'n tien dagen terug lazen we het opwekkende bericht dat Noord-Vietnam aan Amerika voorstel len wilde doen om tot beëindiging van de oorlog te komen. Wat waren we hier blij mee. We zagen op korte termijn hieraan al een eind gemaakt. Maar het loopt nog niet zo hard. Nu wordt er over gekrakeeld waar het moet zijn, waar de on derhandelingen gevoerd moeten worden. Wij dach ten dat dit geen rol speelde, als deze verachtelijke oorlog maar klaar komt. Dat een eind komt aan het sneuvelen van vele soldaten en burgers en het vernielen van huis, grond en have. Het is overal onrustig in de wereld. Na de be grafenis van Dr. King, waaraan door duizenden personen werd deelgenomen, is de golf van ter reur en brandstichting nog doorgegaan. In Duits land zijn na het neerschieten van een studenten leider ook al grote rellen ontstaan. Zelfs in an dere landen gaf dit aanleiding tot veel beroering onder de jongeren. In het vroegere Oostblok komen ook al onlusten voor. Regeringen worden gewijzigd; het juk van sommige volken drukt hen te zwaar en -ze pogen dat lichter te doen worden. Zo zien we: overal spanningen over de gehele wereld en de vredesduif zit nog te wachten om uit te vliegen, ze moet nog wat geduld oefenen. BREEKPEENPRIJZEN (16 april; in ft 100 kg) Avenhorn' 50—200 gram 28,60—30,00; 200—400 gram 20,0025,00; 400600 gram 15,6016,30, aan voer 4 ton. APPELS WERDEN WEER WAT GOEDKOPER Het wat hogere prijspeil voor appelen heeft zich de vorige week niet kunnen handhaven op de Zeeuw se veilingen. Vooral in het eind van de week was de stemming zwak. Tegen de paasdagen voelde de han del er kennelijk weinig voor om voorraden van be tekenis in te slaan, mede omdat men toch wat ban ger gaat worden van de kwaliteit. Nu is deze over het algemeen goed te noemen, al thans voor wat het aanbod op de Zeeuwse veilingen betreft. Een gelukkige omstandigheid voor de fruit- afzet is dat de temperaturen laag zijn. Bij hoge tem peraturen zouden er zonder twijfel veel grotere moei lijkheden ontstaan bij de afzet. De aanvoeren bleven ruim; gezien de voorraden zullen ze dat ook wel blij ven tot eind mei. Enkele bijzonder goede partijen Golden Delicious werden afgedrukt tegen prijzen van 50 tot 60 cent per kg voor de meest gevraagde maten,, maar het grootste deel van het aanbod van dit ras ging wegen tegen prijzen van 35 tot 45 cent per kg voor de klasse I boven 65 mm. De gemiddelde prijzen van de klasse I boven 70 mm lagen eind vorige week niet hoger dan 42 cent per kg. Dat dit veel te weinig is, be hoeft geen nader betoog. Klasse II in de kleine maat moest in verschillende gevallen uit de markt worden genomen op de ophoud- prijs van 25 cent per kg. III grof werd iets duurder en steeg tot 25 cent per kg. III fijn draaide door nu de fabrieken er geen interesse voor hadden. Jonathan deed voor de beste kwaliteit tot 45 cent per kg, maar een groot deel van het aanbod van dit ras ging weg voor 25 tot 35 cent per kg. III grof en III fijn van dit ras draaide meestal door. Winston was gevraagd. De beste partijen kwamen voor de meest gevraagde maten aan 80 cent per kg en de middenmaat van dit ras deed 60 tot 70 cent. Het De Coöperatieve Suiker Unie is over het boekjaar 1966/67 tot zeer bevredigende resultaten gekomen, zo wordt in het jaarverslag meegedeeld. In 1966 werd in totaal 327.560 ton kristalsuiker geproduceerd, ter wijl de totale omzet steeg tot 380.191 ton. Ten aanzien van de nauwe samenwerking tussen de vier coöpe ratieve suikerondernemingen spreekt de directie er haar voldoening over uit, dat reeds in het eerste ver enigingsjaar zulke goede resultaten konden worden bereikt. De oppervlakte suikerbieten in ons land is in 1966 vrijwel gelijk gebleven aan die van 1965. De twaalf Nederlandse suikerfabrieken verwerkten in 1966 een bietenoogst van ca. 3.720.000 ton (in 1965 was dit 3.740.000 ton). De gemiddelde wortelopbrengst per hectare bedroeg 40.459 kg. Het suikerverbruik in Ne- aanbod van deze appel gaat nu teruglopen. Dat is ook het geval met Goudreinette en Laxton Superbe. Goudreinette bleef gevraagd voor Franse rekening en de grote en middelmaten deden tot 40 cont per kg. Laxton Superbe steeg tot 55 cent. De aanvoer van kasaardbéien nam verder toe. De kwaliteit was goed en de vraag tegen de paasdagen zeer groot. Eind vorige week deed de klasse extra en I rond 3,per doos van 200 gram. In de komende week wordt op een belangrijke toe name van de aanvoer van dit kasprodukt gerekend. derland was in 1966 528.086 ton (in 1965 nog 506.836 ton), hetgeen neerkomt op een gemiddeld verbruik per hoofd van de bevolking van 42,4 kg. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van twee belangrijke verschuivingen, namelijk de toeneming van de afzet van onverpakte suiker en de stijging van de fabrieksverpakking voor de consument. Hier door zal, aldus het jaarverslag, de opslagmogelijkheid van losse suiker regelmatig moeten worden aange past. De totale silo-capaciteit zal binnenkort onge veer 270.000 ton bedragen. In de eerste jaar van samenwerking bleek het mo gelijk zowel bij het transport van bieten als in de suikerverkoop belangrijke kostenbesparingen te reali seren. Er werd in totaal 36 miljoen geïnvesteerd. SUIKER UNIE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17