Minder nachtvorst door juiste bodemverzorging 10 Dijken en windschermen hebben bij nachtvorst vaak een ongunstige invloed. VOORAL In de periode van half april tot half mei is er kans op schade door nachtvorst in de fruitteelt. Het gevaar is daarbij groter naarmate de gewassen vroeger bloeien. Het meeste risico lopen daardoor de bijna uitgestorven Krozen, die vaak al in maart in bloei staan. Daarna volgen de bessen, aardbeien, peren, pruimen en kersen. De appels bloeien het laatst, met bovendien nog enkele weken verschil tussen b.v. Stark Earliest of Yellow enerzijds en de zoete appels en Sterappel ander zijds. In Zeeland is het nachtvorstrisico kleiner dan in de meeste andere delen van ons land, dank zij het vele water en de vele wind. De laatste twee jaar is echter duidelijk gebleken dat het verschil niet zo groot Is als werd gedacht. Waarschijnlijk was de bodemverzorging belangrijker dan de ligging. Vroe ger werd de grond in Zeeland keurig .zwart" ge houden en dat was gunstig ten opzichte van nacht vorst. Nu ziet men steeds meer grasstroken of an dere begroeiing en de indruk is dat de kans op nachtvorst hiermee aanmerkelijk is toegenomen. OOK BLOEMKNOPPEN ZIJN FLINK GEVOELIG Nog dikwijls wordt gedacht dat de bloeitijd het gevaarlijkste is. Vooral appels en peren zijn echter vrijwel even gevoelig in het knopstadium als tijdens de bloei. Bij appels bevriezen dikwijls zelfs zeer kleine knopjes, bijv. bij' rassen als Winston en Golden Delicious. Speciaal bij de Winston was dat de laatste jaren herhaaldelijk het geval. Ook de pas gezette vruchtjes zijn erg teer en vat baar voor nachtvorst. Dat bleek o.a. in 1961 in de Noordoostpolder, toen daar eind mei een groot deel van de oogst verloren ging en de overblijvende vruchtjes bovendien zwaar beschadigd werden in de vorm van vorstringen en verruwing. VERSCHIL IN RASSEN VAAK ONDUIDELIJK Het éne ras is gevoeliger voor nachtvorst dan het andere. Als er namen genoemd1 worden wordt de zaak echter veelal onduidelijk, omdat een bepaald ras bij teler A als zeer gevoelig bekend staat en hetzelfde ras bij teler B als juist weinig gevoelig. Voor deze uiteenlopende beoordeling zien we twee hoofdoorzaken: a. De gevoeligheid van de rassen is mede afhankelijk van het stadium van ontwikkeling. Zo bleek de Golden de laatste jaren bij nachtvorst in 't groene knop stadium gevoeliger dan de Cox's, doch als het tijdens de bloei vriest is de Golden meestal duidelijk minder gevoelig. Buizen voor beregening en olietanks voor nachtvorstbestrijding op een fruitbedrijf In Zuid-Frankrijk. b. Sommige rassen kunnen bij 90 bevroren bloe men toch nog een volle oogst geven en bij andere geeft 7080 al oogstreductie. Daardoor kan men een uiteenlopende beoordeling krijgen. De één teelt de bevroren bloemen, de ander beoor deelt de oogstgrootte. Bij een ras als Winston moet men vaak zoeken naar een goed bloempje, maar omdat praktisch elke gave bloem tot vrucht uitgroeit valt de schade uiteindelijk nogal eens mee. In grote lijnen kan men zeggen dat de Winston tot de gevoeiligste rassen behoort, terwijl o.a. Laxton's Superb en Ellison's Orange tot de sterkste behoren. Bij Stark Earliest, Cox's Orange en Golden Delicious is het optreden van schade wisselvallig. Appels hebben ten opzichte van peren één groot voordeel, namelijk de latere bloei op het éénjarige hout. Vooral bij bomen op IX kan dat belangrijk zijn. Hoewel de vruchten veelal van iets minder kwaliteit zijn dan van het oudere hout, kan men er toch nog een behoorlijke oogst van plukken. Trouwens, bij de moderne 3 x 1 m beplanting gaat men in de richting van veel éénjarige twijgen en de praktijk bewijst dat de kwaliteit meevalt. NACHTVORSTBESTRIJDING WERELDPROBLEEM Nachtvorst in de fruitteelt is een wereldprobleem. Overal tobt men er mee. In alle belangrijke fruitcen- tra ter wereld heeft men er nu en dan mee te maken. Om die reden is er vanzelfsprekend zeer veel ge zocht naar de oplossing van het probleem. Maar een ideale oplossing is (nog) niet gevonden. Misschien dat de chemie hier voor zal zorgen? De laatste tijd gaat het met bijv. gibberella, e.d. wel enigszins die kant uit. Overigens is tot nu toe in hoofdzaak gestreefd naar beperking van de schade door beregening, luchtver- warming of vermenging van de luchtlagen door mid del van een sterke luchtstroom. Genoemde methoden zijn vrij' duur. Beregening is nog wel het goedkoopste, speciaal als men de regen installatie tevens kan gebruiken in droge perioden. Doch in Zeeland is er te weinig geschikt water in de benodigde hoeveelheden voorhanden. Luchtvermenging, waarbij de koudste laag vlak boven de grond wordt vermengd met de warmere, hogere luchtlagen kan men in slechts enkele gebieden van de wereld toepassen. DUUR EN MOEILIJK Blijft over: luchtverwarming. Er ziin mogelijkheden genoeg, maar één en ander is te omslachtig, te sme rig of te duur. Primitieve bakjes met olie en een stuk turf walmen veel en vragen enorm veel tijd bij het vullen, uitzetten en aansteken. Kachels, bestaande uit een bak met olie en een lange pijp er op, die roodgloeiend wordt en dan veel stralingswarmte naar de zijkanten verspreidt, zijn beter doch erg duur. Men rekent wel met 1500,per jaar per ha. Bij de huidige fruitprijzen niet aantrekkelijk. Bovendien is bestrijding van nachtvorst door be regening of verwarming in de praktijk veel moeilijker dan een buitenstaander denkt. Wanneer moet men beginnen met nat maken of verwarmen? Achteraf

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10