Fokvarkensdag voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen Computer voor melkcontröle Welke stier? 9 Het bestuur van de „Stichting Centrale Melk- controle Dienst" te Arnhem heeft beslotenvoor lopig bij wijze van proef over te gaan tot ver werking van de melkcontrolegegevens door mid del van, een computer. Op 1 juli 1967 is met de proef een begin gemaakt door de verwerking van de melkcontrolegegevens voor de provincie Utrecht Gezien de tot dusver verkregen resultaten heeft het bestuur van de CMD besloten de mechanische verwerking van de melkcontrolegegevens uit te breiden met die van een aantal provincies. Het is de bedoeling de computer te zijner tijd ook in te zetten voor andere sectoren van de rund veehouderij. Met het oog hierop heeft het bestuur van de CMD het wenselijk geoordeeld een com missie in het leven te roepen, die onder de naam „Coördinatie-Commissie", zich op het verdere ge bruik van de computer gaat bezinnen. Van deze commissie is de heer Dr. Ir. R. D. Politiek voor zitter. MET behulp van de computer worden de melk controlegegevens als volgt verwerkt: Nadat alle melkgevende koeien per provincie bedrijfs- gewijze in ponsband zijn vastgelegd en door middel daarvan op magnetische band zijn geschreven, wordt door de computer voor alle bedrijven een proef mei kformulier in leeftijds volgorde vermeld. (Het afdrukken van de formulieren geschiedt met een snelheid van ca. 20 regels per seconde: iedere regel kan daarbij uit maximaal 144 tekens be staan.) De proefmelkformulieren worden gebruikt om de resultaten van de proefmelkingen per koe vast te leggen. Dit geschiedt door de monsternemer voor wat betreft de hoeveelheden avond- en mor- genmelk en door de controleur voor wat betreft de gevonden vet- en eiwitgehaltes. De proefmelkformulieren, die dagelijks worden opgezonden naar de Provinciale Melkcontroledien- sten, worden aldaar, na controle, door middel van een telmachine met gekoppelde bandponsappara- tuur verponst, waarbij op automatische wijze een vérgaande controle op juistheid plaats vindt. DE verkregen ponsband wordt naar het computer centrum te Arnhem gezonden, alwaar met be hulp daarvan via de computer een uitslagformulier in duplo wordt vervaardigd. Een exemplaar van het formulier is bestemd voor de veehouder, het an dere voor de fok- en/of controlevereniging. Op dit uitslagformulier wordt voor iedere koe de uitslag van de proef melking en het voortschrijdend totaal tot en met deze proef melking (m.a.w. de stand van de lopende melklijst) weergegeven. Voorts per bedrijf het totaal van de proefmel- king van alle koeien en het bedrijfsgemiddelde (d.i. de gemiddelde dagopbrengst per koe van de proefmelking). Gelijktijdig met de vervaardiging van het uitslagformulier wordt een nieuw proef- melkformulier in duplo geproduceerd, hetwelk v>eer gebruikt wordt om de resultaten van de eerstvolgende proefmelking vast te leggen. Ook de gegevens van deze proefmelking worden weer verponst en in de computer tot een uitslag- en nieuw proermelkformulier verwerkt enz. Aldus verkrijgt de veehouder op korte termijn na iedere proelmelking een doorlopend overzicht van de produktie van zijn dieren op eên wijze die hem in staat stelt zijn bedrijfsvoering erop af te stemmen. NADAT een koe een lactatie heeft afgesloten wordt voor die koe door de computer een volledige melklijst afgedrukt, waarop alle proef melkingen van die lactatie nogmaals worden ge recapituleerd en het totaal van de lactatie wordt gegeven, alsmede alle vorige lactaties. (Ook in dien een koe door verkoop of overlijden van het bedrijf is afgevoerd wordt een melklijst vervaar digd.) De veehouder is op deze wijze ook door lopend op de hoogte van de levensproduktie van zijn dieren. Uitslagformulieren en melklijsten kun nen door de veehouder worden opgeborgen in een speciaal daarvoor vervaardigde ringband, die één maal gratis dpor de CMD ter beschikking wordt gesteld. Vanzelfsprekend kunnert via de computer nog andere voor de rundveehouderij als geheel belang rijke gegevens uit de melkcontrole worden ver kregen. Zo zullen b.v. diverse statistische gegevens, alsmede produktievererving van stieren via de computer worden berekend. De conclusie is gerechtvaardigd, dat met de komst van de CMD-computer, waardoor bij doel gericht en intensief gebruik vele nieuwe mogelijk heden binnen bereik komen, de Nederlandse rund veehouderij een instrument in handen heeft ge kregen, dat hem in staat stelt zijn verworven in ternationale reputatie ook in de toekomst te beves tigen. C. W. M. BACKX, R. V. V. D., Goes. Op donderdag 25 april a.s. zal te St. Jansteen een fok varkensdag voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen worden ge houden. Deze fokvarkensdag wordt georganiseerd door de drie ih Oost Zeeuwsch-Vlaanderen werkzame varkenshou- deiijkernen, in samenwerking met het Varkensstamboek voor' Zeeland. Het aanvangstijastip is gesteld om 1 uur 's mid- dagê, zodat zonder onderbreking het keuringsprogramma kan worden afgewerkt. .Fokvarkensdagen beogen een beter en ruimer inzicht te geven in de te volgen fokriehting, maar hebben daarnaast iets van een sporiief element in zich. De fokkers bekam pen eikaar met hun dieren op sportieve wijze om de hoog ste klassering. Beslist een levend gebeuren met veel inhoud en economisch belangrijke achtergronden. Het gaat hierbij om het „type varken", waarmee erfelijk nauw verweven het voederverbruik, de groei en de slacht kwaliteit. Deze factoren zijn bepalend voor de financiële uitkomsten van de varkenshouderij. Met name de resultaten van de varkensmesterij zijn hiervan afhankelijk en niet geheel, zoals wel eens verondersteld wordt, van de voeder en biggeprijzen. De voeder- en biggeprijzen, alsmede de op brengst bij verkoop zijn evenwel van invloed op 't financieel resultaat. Bedacht moet echter worden, dat de individuele varkensmester hierop geen enkele invloed kan uitoefenen. Wél kan hij uitbetaling naar slachtkwaliteit vorderen. Op voering van het financieel resultaat op de bedrijven is uit sluitend mogelijk door verbetering van de gebruikseigen schappen. Tijdens de a.s. fokdag wordt de stand hiervan gemeten en het is zeker voor diegenen, waar de varkenshouderij een belangrijk onderdeel van het bedrijf vormt, de moeite waard, hiervan kennis te nemen. Fokvarkensdagen beogen een beter en ruimer inzicht te geven in de te volgen fokriehting. §c (VI) HET INDIVIDUELE MELKBAARHEIDSONDERZOEK jN het vorige artikel hebben we over het melk- f baarheidsonderzoek bij dochter groepen van stieren gesproken. Nu willen we nader ingaan op het individuele onderzoek. In verreweg de meeste gevallen vindt dit onderzoek plaats bij stiermoe ders. Dit zijn koeien waarvan verwacht mag wor den dat zij een goede stier kunnen fokken. Ze heb ben reeds bewezen produktieve dieren te zijn met een goed (K.S.-waardig) exterieur. Om een juist beeld te krijgen van de melkbaar- heid van deze koeien worden ze vier melkmalen met de vierkwartieren melkmachine gemolken. Deze melkingen worden zo goed mogelijk over de laktatieperiode verdeeld, waarbij de eis gesteld wordt dat de koe gemiddeld een bepaalde hoeveel heid mélk geeft. Uit bovengenoemde melkingen wordt de maxi male melksnelheid, de verdeling over de kwartie ren en de hoeveelheid namelk berekend. U kunt dan bijv. de volgende cijfers onder ogen krijgen: 1 - 6.72 - 2.56 - 35.2 - 90. Achtereenvolgens beteke nen deze cijfers: de eerste laktatieperiode, de koe gaf gemiddeld 6.72 kg melk, de maximale melk snelheid is 2.96 melk per minuut, uit de voorkwar tieren kwam 35.2 melk en er was gemiddeld 90 cm:i (cc) namelk. r\E leeftijd van de koe en de hoeveelheid melk U moeten bij de beoordeling van de melkbaar heid in aanmerking worden genomen. Wanneer de koe ouder wordt neemt de maximale melksnelheid toe. Ook de hoeveelheid melk neemt met de leeftijd toe en deze bepaalt mede, zij het in wat mindere mate, ook de maximale melksnelheid. Bovengenoemde rij cijfers zal, wat betreft de ma ximale melksnelheid, zondermeer weinig .eggen. Daarom is hiervoor het 'volgende beoordelings schema opgesteld. d> •2 •2 I 2 C5 i.s sj 5 (D H CM <3i CM 32 hoog is hoger dan 2.65 2.95 3.25 3.55 normaal is (gemidd.) 2.25 2.55 2.85 315 laag is lager dan 1.85 2.15 2.45 2.75 Met het ouder worden van de koe neemt het per centage melk uit de voorkwartieren af en de Hoe veelheid namelk neemt iets toe. T)IJ de beoordeling van de te kiezen stieren vooral van de jongere stieren, is het van be lang dat de melkbaarheidsgegevens van de moeder bekend zijn. Immers met4de vader bepaalt de moe der de melkbaarheid van de nakomelingen, zowel bij de dochters als bij de zoons. Wanneer u een jonge stier gaat gebruiken en de melkbaarheid, zo wel van de vader als van de moeder, is bekend en goed dan is de kans groot dat ook de dochters van de stier een goede of redelijk goede melkbaarheid zullen hebben. Stel daarom de eis dat van jonge te gebruiken stieren de melkbaarheid van de ouders bekend en goed is. Een ander facet waarvoor het individuele melk- baarheidsonderzoek waardevol is, is de parings combinaties.Hebt u een goede produktieve Koe, waarvan u de dochters wilt aanhouden dan is het belangrijk hiervan de melkbaarheid te kennen. Stel dat de koe minder goed melkt dan is 't noodzakelijk op deze koe een stier te gebruiken die wel een goede melkbaarheid vererft. De kans is dan groot dat de nakomelingen ook beter te melken zijn dan de moeder W. G. HEIJ.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 9