TUINBOUWKLANKEN Gemengde gevoelens bij een rjjke bloei Niet alleen eieren onder een kip DINGEN VAN DE WEEK De laatste loodjes wegen zwaar 4 Na een paar bijzonder mooie leuke dagen op het eind van maart, zien we ineens een flinke ontwik keling van onze vruchtbomen. Allerwegen wordt een goede tot zeer goede bloei verwacht van de appels, peren en pruimen. Wat dit moment betreft belooft er dus weer een goede oogst te zullen komen op SCHOUWEN-DUIVELAND. Niet alleen de bomen gaan zich ontwikkelen, maar ook de in secten doen hieraan mede en zodoende waren er ook weer al bladluizen te vinden. Het spuitseizoen is dus weer begonnen en vraagt alle aandacht van de teler. Voor zover de peren niet met koper zijn behandeld, zal vooral de schurftbestrijding nu spoedig moeten plaatsvin den, want deze hebben nu al veel groene delen. Het totale beeld van het ziektenbestrijdingssche- ma zal er voor velen niet veel anders uitzien dan dat van 1967, alleen zal wel gestreefd worden naar een zo voordelig mogelijk spuitplan. Dat is na tuurlijk een lofwaardig streven, maar laten we vooral voorzichtig zijn met bezuinigingen, want er schuilen altijd gevaren in. die de teler geld kun nen kosten. We hebben het idee dat het fruit van de oogst 1967, voorzover dat nog op de bedrijven aanwezig was, nu is geruimd. Helaas heeft deze bewaring tot eind maart weinig opgeleverd, want de prij zen zijn eerder gedaald dan gestegen, behalve dan de Winston. Het lijkt er eigenlijk op dat, naar mate de tijd vordert, de afzetmoeilijkheden toe nemen wat de appels betreft. Ja, beste collega's, ik heb zo de indruk dat we eigenlijk dit voorjaar anders beleven dan we gewoon zijn. Als gaat weer nieuw leven vertonen, maar toch is er iets dat ons drukt en dat is de onzekerheid. We horen nu al telers zeggen: het zijn allemaal bloemen dus het fruit zal weer niet duur zijn. We hebben het gevoel dat deze onzekerheid zo langzamerhand ten top gaat stijgen. Vooral omdat we elke dag kosten gaan maken. Kunstmest-, chemische on- kruidbestrijding met daarnaast nog vele andere posten doen een aanval op onze bankrekening en meer dan anders vragen we ons telkens af, zal dat terug vrediend worden. Dat vergt veel van onze zenuwen, want we weten het maar al te goed, de fruitteelt kent geen zekerheden. We zijn er ook op vergaderingen en door de vakpers geen prach tige toekomst voorspeld. Maar er is één „licht punt". Als eenvoudige fruitteler hebben we de ervaring dat ieder jaar weer anders is, dat geen sterveling ons kan zeggen hoe het in de toekomst zal gaan, met zekerheid althans, want daar gaat het om. In dit vertrouwen zullen we straks de bloei moeten beleven. Uw WALCHERSE briefschrijver is vorige week naar Goes geweest en wat is het een genot om rus tig langs de wegen te rijden en overal de bedrijvig heid gade te slaan op de akkers. Een nog rustige rit is van Vlissingen over de Sloeweg langs Borssele, Driewegen, door de z.g. Zak van Zuid-Beveland naar Goes. De keurig bewerkte akkers zorgen voor een fleurige lentestemming. En hoe onnatuurlijk ook, we zien met plezier de geel gespoten onkruidstro ken in de boomgaarden. Hoewel men dit alles ook in Walcheren dagelijks ziet, maakt de tocht door andere gebieden, op ons althans, altijd een inspirerende indruk. Van harte aanbevolen als men eens een vrije dag neemt. De reden van ons bezoek aan Goes lag op een heel ander vlak dan normaal, n.l. bezoek aan een bedrijf waar voor een aantal insiders financieel- economisch verslag werd uitgebracht door een nauw met de agrarische sector verbonden groot handels bedrij f Zonder in finesses te treden, omdat die voor buitenstaanders niet interessant zijn, willen we toch enkele neutrale indrukken weergeven. In 't algemeen heerst in onze kringen enigszins een mineurstemming o.i. zeer terecht. De voor zitter van het C.B., de heer Prins, stelde op de algemene vergadering zeer terecht dat we hoe wel we het enorme bedrag van meer dan één mil jard gulden hebben geveild, toch van een stil staand moeten spreken. Immers, de, onkosten gaan door en onze omzet stijgt niet noemenswaard, dus is er een zekere uitholling die tot verarming lei den moet. Als remedie tegen alle kwalen wordt door iedereen en alles geadviseerd: specialisatie op en kele produkten, fusie en vul maar verder in. De zaak die we bezochten kampte uiteraard met de normale kwalen die men overal aantreft, n.l. stijgende kosten waar niet direct afweer tegen bestond door aanvoer of omzetvergroting, dienst verlening of wat dies meer aanbevolen wordt. Het voor ons interessante was dat men hier juist anders gewerkt had. Uiteraard straffe kos- tenbestrijding, maar geen interesse voor fusie of specialisatie op een enkel artikel. Integendeel. De uiterst bekwame leiding, die reeds lang de bui af zag komen van botsing tus sen te hoog oplopende kosten en te weinig stij gende inkomsten, paste een bewuste uitbreiding toe van het verkoopselement. Meer een schaalver- ruiming dus inplaats van vergroting. Het resultaat was zeer goed en bevredigend voor alle er bij betrokken partijen. Met dit lange betoog over een voor ons zeer interessant financieel/economisch overzicht willen we slechts aantonen dat we persoonlijk niet zo overtuigd zijn van de zo algemeen aanbevolen schaalvergroting en specialisatie. Degenen die geen vreemdeling in 't Jeruzalem van de handel zijn, Het bijzonder fraaie weer is op het moment dat we dit overzicht schrijven het gesprek van de dag. Het lijkt wel of het zomer is geworden. Vrijdag hadden we in ons land de warmste dag in maart sinds 100 jaar, zo hoorden we vanavond via de televisie. De ontwikkeling in de natuur voltrekt zich in een bijzonder snel tempo. Als we 's morgens buiten komen zien we dat alles veranderd is. Er was sprake van een achterstand bij de ontwikkeling van vele gewassen, maar dat is nu snel ingehaald. Veel tuinders hopen maar, dat het spoedig wat wordt afgeremd want het gaat bijzonder snel. De groentetelers kunnen dat niet gebruiken. Vooral voor de ontwikkeling van de winterbloemkool is het te hopen dat het wat kalm aan zal gaan, want dat te voor dit produkt het beste. Ook de fruittelers hebben hun zorgen over de hoge temperaturen. Op verschillende bedrijven moet nog heel wat worden gesnoeid. Dat kan ook nog gemakkelijk, maar dan moet het toch geen weer zijn als eind vorige week. We ondervinden op het ogenblik in de tuinbouw ook sterk de waarheid die er schuilt In het gezegde, dat het weer de koopman is. Wat de groente betreft, zijn de aanvoeren van sla bijzonder groot geworden, maar de vraag is ook groot, zowel op de binnenlandse markt als voor export en hierdoor is de prijs van dit produkt boven verwachting gebleven. Deze is trouwens het gehele •eizoen tot nu toe best geweest Minder goed zat het vorige week met het witlof en de spinazie. Van beide produkten namen de aan voeren belangrijk toe en de prijzen liepen terug. Dat was ook in heel sterke mate het geval met de uien. Van dit produkt had de kwaliteit te lijden door de hoge temperaturen en het gevolg was dat de prijzen kwamen op een dieptepunt van dit sei zoen. Vorige week vrijdag werd voor de klasse 1 middel en grof 10-12 cent per kg betaald en de klasse 2 noteerde toen 6-8 cent. Dat wil zeggen dat ze vrijwel waardeloos zijn geworden. Degenen die uien in de koelcellen hebben, hopen heel sterk op een spoedige omslag van het weer. Over de prijsontwikkeling in de fruitsektor wordt in de rubriek marktberichten gesproken. Deze was bijzonder teleurstellend. De gang van zaken met betrekking tot de afzet van appelen bewijst hoe groot de moeilijkheden zijn in deze sektor. Frank rijk is nog steeds onze grootste concurrent op de buitenlandse markten. Dit land ruimt tegen prijzen die nog lager zijn dan de onze. Dat wil zeggen dat de telers in dit land grote verliezen lijden. De voorraden in ons land zijn op het ogenblik nog groot. De kans is groot, dat er op korte termijn een appelcrisis komt want in april komt de crisisprijs voor de kwaliteit 70 opwaarts klasse 1 op ƒ51, per 100 kg. Wat er dan zal gebeuren is op het ogenblik niet bekend. Het Centraal Bureau van de Tuinbouw veilingen heeft wat dat betreft haar standpunt nog niet bekend gemaakt. De moeilijkheid is ondertussen, dat het bewaar- seizoen steeds verder voortschrijdt en de kwaliteit Op ZUID-BEVELAND hadden de boeren het bijzonder druk de laatste weken, maar op de fruit- bedrijven was het vrij rustig. De snoei is afgelo pen, de kunstmest ligt er op, de ziektebestrijding moet nog beginnen. De bomen staan er goed voor. Over het alge meen zijn er bloemknoppen in overvloed. Hoewel een grote oogst meestal een lage prijs met zich meebrengt, hopen we toch weer op een gunstige bloeitijd en een prima vruchtzetting. Zelfs al weten we dat het nachtvorst jaar 1957 uiteindelijk gel delijk bijzonder gunstig is geweest. Het kan een troost zijn als we ons straks zorgen maken om dat door slecht weer of nachtvorst de vruchtzet ting tegenvalt. De afzet van het bewaarfruit blijft teleurstel lend verlopen. Inplaats van dat de prijs oploopt, ging het de laatste weken naar beneden. Er moet veel fruit geruimd worden dat niet langer houd baar is en eigenlijk al over 't beste heen is. In de Betuwe zijn veel partijen Goudreinette aan hun eind en in Frankrijk schijnt veel Golden overhaast opgeruimd te moeten worden. Dat alles houdt de markt onder druk. Steeds is gezegd dat er weinig geveild werd, maar tegelijk krijgt men de indruk dat een groter aanbod tot een prijsval zou leiden. Er is gewoon te veeL fruit en dan kan wel gemop perd worden over een verouderd afzetsysteem en men kan zondebokken zoeken, maar de oorzaak ligt dieper. Te veel is een moeilijk oplosbaar pro bleem, dat ziet men ook bij de aardappels. Een geluk is dat er door middel van de inter- ventieregeling een bodem in de markt komt. Het lijkt ons een goede regeling van het Centraal Bu reau om er naar te streven vooral de mindere kwaliteiten uit de markt te nernen. Daardoor komt er ruimte voor het beste produkt, tenminste dat hopen we. Overigens jammer dat het allemaal zo moet. Zeer binnenkort komt de oogst van glasaard beien weer op gang. De eerste exemplaren, dicht bij de kachels, beginnen al te kleuren. De stand is over het algemeen goed, hoewel niet zo'n record- oogst als vorig jaar mag worden verwacht. Maar met die aardbeien begint het nieuwe fruitseizoen weer. Hopelijk met betere resultaten dan in het afgelopen jaar. weten reeds lang dat practisch alleen die N.V.'s nog floreren die een grote spreiding in hun artike lenserie opgenomen hebben. De monopolistische bedrijven daargelaten. Voornamelijk N.V.'s komen nog aan voldoende uitkomst om hun research te verzorgen, hun personeel te houden en de eige naars een verantwoord dividend uit te keren. Wij durven dan ook beslist niet aan bevelen om bijv. maar een enkel soort bomen te planten of een heel kasbedrijf op te zetten met één teelt. Misschien zijn we nog behept met de vroeger welbekende Walcherse behoedzaamheid om niet alle eieren onder één hen te leggen. Het blijkt ons echter dat men ook elders nog aan deze behoed zaamheid doet. van het produkt loopt hierdoor terug, ook bij de gasbewaring. Wel zien we duidelijk van hoeveel betékenis de poolvorming bij de afzet van dit produkt is. Elke teler zou hieraan mee moeten doen. Dan wordt ook een veel beter afzetbeleid mogelijk, wanneer althans de commissie die dit regelt vrijheid van handelen heeft. Ook zijn we ervan overtuigd dat een situatie als die we nu hebben, meer dan ooit dwingt tot een samengaan van de fruitveilingen binnen ons ge bied. We denken dan nog niet direkt aan de nood zaak tot kostenbesparing, die uiteraard ook wel heel belangrijk is, maar nog meer aan de invloed die een gezamenlijk aanbod van het Zuidbevelandse fruit zou hebben op de prijsvorming. We zitten in een heel nare situatie in de fruitsek tor en er zijn helaas geen aanwijzingen dat er wen dingen ten goede zijn te verwachten. Geen wonder dat het vernieuwingsproces in de boomgaarden dit seizoen weer een belangrijke voortgang heeft gemaakt We lazen dezer dagen dat het Rijkstuinbouwcon- sulentschap gegevens had verzameld over het rooien en planten in haar werkgebied. Er zou 81 ha boomgaard gerooid zijn en 130 ha ingeplant en daarvan het grootste deel op de moderne wijze met de nauwe beplanting. Er blijft echter ook In Zeeland teveel over dat niet meer mee kan in deze tijd. De telers met een wat ouder bedrijf ondervinden wel op heel scherpe wijze dat ze het hiermede niet meer kunnen redden. Zelfs de modernste bedrijven hebben een harde dobber.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4