Gooi geen oude schoenen weg.... Kort verslag Wist U dat Z. L. M. 12 5 JAAR! Te Wilhelminadorp komt op 20, 21 en 22 juni 1968 de Z. L. M.- Jubileumtentoonstelling S VERZEKERINGSZAKEN De nieuwe loot aan de verzekeringsstam van de Z.L.M. doet het prima. Dagelijks komen er nieuwe aanvragen binnen om zich via de kollek- tieve verzekering van de Z.L.M. bij de Vereni ging Ziekenhuisverpleging (Z. H. V.) te Goes tegen ziekenhuiskosten en specialistenhulp te verzekeren. Steeds weer blijkt welke premievoordelen daar aan vastzitten. Dat de Z.L.M.-leden daarvan willen profiteren is logisch en vanzelfsprekend. In dit verband hebben wij ditmaal slechts twee op merkingen: DE OUDE SCHOENEN Voorzover U elders tegen ziekenhuiskosten ver zekerd bent en U wilt overkomen naar de kollek- tieve verzekering van de Z. L. M. dient steeds de normale opzegtermijn in acht genomen te worden. Alvorens de elders lopende polis op te zeggen dient eerst en vooral een aanvraag bij ons inge diend te zijn. Pas, nadat U geaccepteerd kunt wor den mag U de elders lopende verzekering opzeg gen. Deze opzegging kan overigens door ons verzorgd worden. M. a. w. nooit de oude schoenen reeds weggooi en alvorens U nieuwe hebt LOPENDE VERZEKERIN GEN BIJ HET Z. H. V. Bent U reeds aangesloten bij het Z. H. V. te Goes en hebt U deze verzekering nog niet laten over schrijven naar de kollektieve van de Z. L. M. dan kunt U dit alsnog doen tegen 1 juli 1968. U dient het verzoek wel vóór 15 mei a.s. in te dienen bij het Z.H.V., Heernisseweg 188A te Goes. U komt dan in aanmerking voor de 8 Z. L. M.-korting. Daartegenover staat dan wel, dat U een jaarpre mie moet gaan betalen; dus niet meer per maand, kv/artaal of per half jaar. Niettemin is de korting van 8 alleszins de moeite waard. Inlichtingen over deze, voor U zeer interessante verzekering, dagelijks verkrijgbaar bij het Land- bouwhuis té Goes tel. 011005010 of de Vereni ging voor Ziekenhuisverpleging (Z. H. V.) te Goes, tel 01100—7603. HAGELVERZEKERING Het wordt tijd om een beslissing te gaan nemen of U uw landbouwoogst 1968 tegen hagelrisico moet gaan verzekeren. U weet, dat U daarbij te recht kunt bij de Onderlinge Zuidelijke Hagelver- zekering. Om U het berekenen van de premielast te ver gemakkelijken laten wij hieronder voor de hoofd gewassen de premietarieven volgen: Bruine-wittebonen en de meeste Granen en consumptie-aardappe- len 2,— p. 1000, Voeder- en suikerbieten 3,- p. 1000, graszaden 4,— p. 1000, Erwten, blaauwmaanzaad, karwij en koolzaad 6,— p. 1000, Vlas 8,— p. 1000, Uien 10,— p. 1000. U zult het met ons eens zijn, dat dit billijke tarieven zijn. Schade beneden 5 komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een schade van 5 of meer wordt volledig vergoed. FRUITTEELT-HAGEL Voor de fruittelers is de noodzaak van een hagel- verzekering nog veel dringender dan voor de land bouwers. De premie voor hetverzekeren van fruit ligt dan ook vele malen hoger dan voor landbouwgewassen. Niettemin zal de fruitteler de fruithagelpremie als een normale bedrijfsuitgave dienen te beschou wen. Het aangewezen adres voor de fruittelers is de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering Mij te Goes, tel. 01100—5010. Vraagt U maar eens om inlichtingen. De L. (Vervolg van pagina t.) VEEHOUDERIJ ï\E heer De Buck deelde mede dat de prijzen van het vetvee in ons land gedurende de maand maart wat aangetrokken zijn en dat één week zelfs geen invoerheffing nodig was. In deze week was er uit de derde landen een invoer van niet minder dan 10 miljoen kg vlees. Hiertegenover stond maar een matige uitvoer van vers gekoeld vlees. De gemid delde prijs was in maart 230,54 per 100 kg met een héffing van ƒ34,15 per kg levend gewicht. De hef fing van slachtvee uit Hongarije, Polen en Zweden was hoger, vanwege de lagere offerteprijs in die landen. De waarde van de uitvoer in december 1967 en januari 1968 van alle vleessoorten bij elkaar, be droeg 1 miljard, 316 miljoen gulden. Een jaar eer der was dit bedrag in dezelfde maanden 1 miljard, 162 miljoen gulden, dus een toename van 154 mil joen gulden. Acht jaar vroeger was dit nog maar 782 miljoen in dezelfde maanden. Voorts deelt de heer De Buck mede dat momen teel de aanvoer van slachtvee op de Nederlandse markt niet overweldigend groot is. De vette kal- verenaanvoer is stabiel terwijl de prijzen wat ge zakt zijn en de vraag van Italië wat minder is. In Duitsland blijft echter de vraag toenemen, in de week van 16 maart bedroeg de uitvoer van kalfs vlees 10.46 ton. Wat de prijs betreft is Duitsland onze grootste concurrent, maar onze kwaliteit is beter. Wat het gebruiksvee betreft deelt de heer De Buck mede dat het aanbod van melk- en kalf- koeien ruim is, en dat de pryzen niet hoger zijn. Wat de kalf vaarzen betreft is er weinig animo. De aanvoer van jongvee is matig en de handel is goed. De heer De Buck zegt dat de vai kensprijzen verlaagd zijn en de aanvoer groot is. Vorige week zijn naar de Verenigde Staten 13.400 geslachte en ruim 2000 levende dieren uitgevoerd. Totaal 500 ton varkensdelen en 280 ton spek verlieten ons land. De binnenlandse consumptie is zeer bevre digend, want niet minder dan 150.000 varkens wor den er elke week geslacht. In 1967 zijn er in Ne derland volgens het Centraal Bureau van de Sta tistieken 600.770 stuks varkens geslacht en 112.000 levend uitgevoerd. De fokkerij is nog groeiende, het aantal gedekte zeugen is nu opgeiopen tot 80.000 per maand. De verwachting is dat voorlopig het aanbod van varkens groot zal blijven en ook wat rundvlees betreft is voor de komende maan den voldoende aanvoer te verwachten. WERKGEVERS- EN ARBEIDSZAKEN TWE heer Kosten bracht verslag uit van de ge- houden besprekingen. Betreffende het loon- beleid kreeg het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité-standpunt instemming van de zijde van de K. N. B. T. B. en de C. B. T. B. Met de werknemersorganisaties werd geen over eenstemming bereikt. Dit betekent dat er geen nieuwe c.a.o. komt. Wel werd een akkoord ge maakt dat de pensioenpremie met ingang van 1 mei a.s. met een gulden per week wordt verhoogd. De mogelijkheid bestaat dat de overheid een bin dende regeling voor de lonen zal voortschrijven, doch het is nog de vraag of dit gebeuren zal. Nu er geen nieuwe c.a.o. is wordt de leden geadvi seerd voorlopig de oude lonen te blijven betalen. J~\AT het wetsontwerp no. 9538 waarover we vorige week enkele opmerkingen gemaakt hebbenthans verschenen en in ons bezit is. De titel luidt: Wijzigingen van de bepalingen inzake ge meentelijke en provinciale belastingen. We willen hieraan nu enkele beschouwingen wij den. ART. 273. ONROERENDE GOEDEREN Hierin lezen we: Terzake van binnen de ge meente gelegen onroerend goed met uitzonde ring van ten behoeve van de land- o/ bosbouw be drijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond kunnen één of meer belastingen worden geheven van de genen die daarvan het genot hebben krachtens een zakelijk of persoonlijk recht". Deze bepaling verdient de volle aandacht in de gehele agrarische sektor. Gunstig is de bepaling dat de bedrijfsmatig ge- exloiteerde cultuurgrond buiten de greep van de gemeentelijke belastingen blijft. De regering geeft als motief voor deze vrijstelling dat de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied tot een dui delijk te zware druk zou leiden. Mede wordt ge wezen op de geheel andere funktie van de grond in de landbouw, dan in de andere sektoren van het bedrijfsleven. Juist nu binnen E.E.G.-verband een belangrijke beperking van de mogelijkheid de op de cultuur grond drukkende lasten door te berekenen zich voordoet, is deze vrijstelling te meer verantwoord. Akkoord, maar nu moet de landbouw daarom nog niet menen geheel vrij te blijven, want dat is niet het geval. De cultuurgrond is vrijgesteld, maar de woning de tuin, de bedrijfsgebouwen en het erf kunnen in de belasting worden betrokken. Dat is te verstaaiu Nu komt echter een andere beperking en die zit ons dwars. In de M. v T. wordt n.l. opgemerkt dat het begrip landbouw in dezelfde zin moet worden opgevat als voor de inkomstenbelasting. De M. v. T. vervolgt nu letterlijk (zie blz. 23 r.k.). „Het is derhalve niet twijfelachtig dat zowel de tuinbouw als de veeteelt daaronder moeten worden begrepen, DE VEETEELT ECHTER SLECHTS IN DIEN DAARBIJ HOOFDZAKELIJK VOORT BRENGSELEN VAN HET EIGEN LANDBOUW BEDRIJF WORDEN GEBRUIKT Tegen het hierboven met hoofdletters gezette ge deelte hebben we in deze rubriek reeds meer ons bezwaar geuit. Op de mogelijke strijdvragen die zich hier kunnen voordoen willen we nu niet voor uitlopen, maar wij achten deze bepaling volkomen onjuist. Door de tijdsomstandigheden verkeren vele be drijven in de situatie te kiezen voor de veredelings- landbouw of te verdwijnen. Onze veredeling sbe- drijven zijn tot op grote hoogte „Kinder der Not" en inplaats van nu deze energieke poging om te kun nen blijven bestaan te stimuleren, zetten ook weer deze bepalingen er een domper op. Onbegrijpelijk maar waar. Wie door een zeer intensieve beweiding genood zaakt is zijn vele vee middels aangekocht voer in leven te houden, zal de kans lopen een deel van zijn cultuurgrond onder het gemeentelijke belas tinggebied te zien vallen. Wij achten dit volkomen fout. Nu doet zich verder de vraag voor naar welke maatstaven de gemeentelijke belasting op onroe rend goed zal worden geheven; zal dit plaats heb ben: a. naar de opbrengst? Dan rijst de vraag hoe die moet worden bepaald als de grondbelasting en de personele belasting verdwenen zijn. b. naar de waarde? Dan rijst de vraag welke waarde? c. naar de oppervlakte van de grond en de inhoud van de gebouwen? Moet er dan verschil gemaakt worden tussen de m3 in de nok van nu onpraktische gebouwen en de m:i tot hoogte van 4 m boven het vloeropper vlak? Vragen te over. Wellicht zal dit tot gevolg heb ben dat meerdere gemeenten van de uitwijkmoge lijkheid gebruik maken om voorlopig nog maar met de wet op de grondbelasting te blijven werken Veel onzekerheden met kans op rechtsongelijk heid als de ene gemeente op basis van de grond belasting gaat heffen en andere volgens nieuwe maatstaven. Er is veel af te wachten. MEIJERS.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 3