Eregalerij H. STURM Kleine grepen uit 125 jaar Zeeuwse Landbouw Maatschappij Op l april is het 40 jaar geleden dat de heer te Serooskerke, in dienst trad op het landbouwmechanisatie- bedrijf van de fa. H. G. Meijers en Zn., Noord- weg 5, Serooskerke. Onze hartelijke gelukwensen aan de jubilaris. DE LANDELIJKE AARDAPPELVOORRADEN De laatste gehouden inventarisatie bij alle han delaren en in de vorm van een steekproef bij ca. 20% van de telers, heeft de volgende resultaten gegeven. (x 1000 ton) Voorraden per 12 maart '68 kleiaard, zandaard. Bruto totaal 904 261 waarvan: voor eigen consumptie 8 16 voor uitpoot op eigen bedrijf 116 119 uitschot en slechte partijen 100 37 bestemd voor aflevering als con sumptie- en pootaardappelen 680 87 Per 15 maart 1967 waren de voorraden bestemd v. aflevering 236 59 Per 16 maart 1966 waren deze cijfers 196 27 Op 16 maart 1965 waren deze 339 59 en opl2 maart 1964 369 100 De voorraden bij telers die minder dan 20 are aardappelen hebben verbouwd zijn geheel buiten beschouwing gelaten. In de op 12 maart jl. aanwezige voorraden, be stemd voor aflevering zijn de overschotpootaard- appe'en, die overwegend voor veevoeder worden afgezet, inbegrepen, evenals een aantal minder goede partijen consumptie-aardappelen die welis waar niet als uitschot zijn opgegeven, maar meest al toch niet voor afzet als consumptie-aardappelen in aanmerking zullen kunnen komen. AARDAPPELUITVOER IN MAART Het Produktschap voor aardappelen maakt bekend dat in maart 56.000 ton consumptie- en industrie aardappelen is uitgevoerd tegen 44.000 ton in februari. Hierdoor is de export gekomen op rond 300.000 ton. Van de oogsten 1966, 1965, 1964 en 1953 is tot 1 april uitgevoerd resp. 373.000 ton, 261,000 ton, 398.000 ton en 155.000 ton. De bestemmingen in maart zijn: West-Duitsland 37.000 ton Italië 5.000 ton België 1.000 ton E. E. G. 43.000 ton Griekenland 3.500 ton Oostenrijk 1.500 ton Rest Europa 2.000 ton Amerika 2.500 ton Azië en Afrika 3.500 ton Tezamen 56.000 ton waarvan ca. 2.500 ton zandaardappelen. RADIO Dinsdag 9 april, Hilversum II, 12.3012.40 uur „Veredeling in dienst van de tuinbouw", m.m.v. het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen. „Een computer voor de melkcontrole", .doer ir. S. R. Sijbrandij, Rijksveeteeltconsulent voor de melkveecontrole. Vrijdag 12 april, Hilversum II, 12.3012.40 uur „Problemen bij de ruwvoederwinning", m.m.v. het Rijkslandbouwconsulentschap voor Z. W. Friesland. „Spaar de vogels in de weidetijd'', m.m.v. de Ned. Ver. tot bescherming van vogels. „Wat wij' van de jbloeitijd dit jaar mogen verwachten", m.m.v. het Rijkstuinbouwconsulentschap te Geldermalsen. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande CONGRES „ZIE ZEELAND GASTADRESSEN GEVRAAGD Uit voorgaande publikaties is reeds bekend, dat op 18 en 19 juni 1968 te Goes het landelijk congres van de plattelandsorganisaties zal plaatsvinden onder het motto: „Zie, Zeeland; congres over bestemming en besteding van landelijke ruimten in Nederland". De Zeeuwse Landbouw Maatschappij zal voor dit congres als gastheer optreden. Deelgenomen zal wor den door ca. 300 leden van provinciale K. N. L. C.- organisaties, Bond van Plattelandsvrouwen en P. J. G. Nederland. Tijdens voorgaande congressen is aan de congres deelnemers overnachtingsgelegenheid geboden door de leden van de organisaties in de provincie waar het congres plaatsvond. Ook nu is het de bedoeling dat de deelnemers gedurende twee nachten, van 18 op 19 en van 19 op 20 juni, worden ondergebracht bij leden van de Z. L. M., Plattelandsvrouwen en P. J. G. Z. Vooral wordt hierbij gedacht aan leden op Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. Zij die bereid zijn ook tijdens het congres geduren de twee nachten gastvrijheid te verschaffen aan een of meer collega's uit andere provincies, kunnen dit reeds nu schriftelijk of telefonisch opgeven bij de heer L. A. Nobels, Landbouwhuis, Goes, tel. 01100 5010. OVERZICHT OPHOUD- EN VERGOEDINGSPRIJZEN BIJ E. E. G. INTERVENTIEREGELING Met ingang van woensdag 3 april geldt er in ons land een crisis voor appelen ingevolge de E. E. G.- bepalingen. Voor het ophouden en uit de markt nemen van appelen door veilingen die een statutaire veil plicht hebben geldt de volgende regeling: Ras Klasse Maat Minimum Vergoe- in mm prijs guldens dings- prijzen per 100 kg per 100 kj Golden Delicious I II 70 en op ƒ35,— f 35,— I II mind. d. 70 25,— 25,— III 70 en op 17,— 17,— III mind. d. 70 15,— 10,— Winston I II 65 en op 35,— 35,— I II mind. d. 65 22,— 22,— III 65 en op 17,— 17,— III mind, d 65 15,— 10,— Laxton's Superb I II 65 en op 32,— 32,— I 4- II mind. d. 65 20,— 20,— III 65 en op 16,— 16,— III mind. d. 65 15,— 10,— Goud reinette I II 70 en op 25,— 25,— 1 II mind. d. 70 19,— 19,— III 70 en op 15,— 10,— III mind, d, 70 15,— 10.— Jonathan I II 65 en op 25,— 25,— I II mind. d. 65 17,— 17,— III 65 en op 15,— io,— III mind. d. 65 15,— 9,— Bij doordraai op 15 cent mogen voor de fabriek worden geveild met een ophoudprijs van 10 cent per kg. Golden Delicious III beneden 70 mm Winston in beneden 65 mm Laxton's Superb III beneden 65 mm Goudreinette III alle maten Jonathan" III alle maten ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU OOSTBURG: Woensdag 10 april in café „De Windt". KORTGENE: Donderdag 11 april in hotel „De Korenbeurs". ZIERIKZEE: Donderdag 11 april in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 11 april in hotei „De Eendracht". BESCHIKKING BESTRIJDING PEREVUUR Volgens een bekendmaking van het Ministerie va» Landbouw en Visserij is de beschikking bestrijding perevuur (Noord- en Zuid-Beveland) enigszins ge wijzigd. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel la in gevoegd, luidende: 1. In de in artikel 1 omschreven gebieden is het houden van bijen verboden tussen 31 maart en 16 juni en 16 juni daaraanvolgend. 2. Door of vanwege de directeur van de Planten- ziektenkundige Dienst kan van het verbod, gesteld in het vorige lid, op verzoek van de belangheb benden ontheffing worden verleend voor het hou den van bijen ten behoeve van de bestuiving van onder glas geteelde gewassen. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. EEN WIJS BESLUIT De prijs voor de appels ligt aanhoudend laag, zowel in ons land als in de andere E.E.G.-landen. In het kader van een interventieregeling is er een „crisisprijs" vastgesteld, die het mogelijk maakt dat er fruit tegen vergoeding uit de markt wordt genomen als de prijs beneden dit peil zakt. De vergoeding wordt voor 90 terugbetaald uit de E.E.G.-pot, terwijl 10 door de telers zelf bijeen moet worden gebracht. Deze week was er in ons land voor de tweede maal een „appelcrisis". Een maand geleden was er ook een crisis, doch die was toen van korte duur. Deze keer kan op een langere periode wor den gerekend. De voorschriften laten toe dat zowel het beste als het minste fruit bij een crisis uit de markt wordt genomen. Vernietiging van prima fruit wekt echter gemakkelijk weex-stand en het lijkt boven dien onnodig. Immers, men kan ook door het op ruimen van minder goed fruit bereiken dat er meer evenwicht komt tussen vraag en aanbod. Daarom heeft het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen besloten de interventie-regeling zo toe te passen dat speciaal de mindere kwalitei ten uit de markt worden genomen, doch dat de betere kwaliteiten beschikbaar blijven voor de consument. Dit is een verstandige maatregel, waar ieder begrip en waardering voor zal hebben. „Uit het VERKORT PROGRAMMA van de Tentoonstelling op 13, 14 en 15 Juni 1864" ORDE DER WERKZAAMHEDEN ter gelegenheid der Algemene Vergadering. 1. Opening der vergadering door den Voorzitter. 2. Voorlezing der notulen van de vorige Algemene Vergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Vermelding der afdeling alwaar in 1865 de Algemene Vergadering zal gehouden worden. 5. Verslag der commissie, belast met het uitbrengen van een rapport over de verbeteringen, die in den Landbouw-Almanak zoude kunnen aangebragt worden en bespreking daarvan. 6'. Bespreking van het onderwerp: „Het verzamelen en benuttigen van fecale stoffen (het straatvuil en de zoogenaamde beer) uit de steden in ons land, ter voorziening in een zich meer en meer openbarende behoefte aan mest voor den Landbouw Behandeling der vraag opgegeven door de 6e Afdeling: „Wat levert voor deliger uitkomsten op, het met stoomkracht malen of stampen van meekrap?" Vermelding van hetgeen het Hoofdbestuur vermeenen mogt nuttig te zijn ter kennis van de leden der Maatschappij te brengen. y. Sluiting der vergadering. 7. 8.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2