x a PLATTELANDSJEUGD Gebroeders Kalkoen" wonnen toneelwedstrijd Z L.M.-Landbouwhuishoudschool „Prinses Juliana", Zierikzee 18 Tijdens het op zaterdag j.l. gehouden P. J. G.-Juweel werd eindelijk het geheim onthuld dat de deelnemers aan de Toneelwedstrijd 1968 reeds lang in spanning had gehouden: de afdeling West Zeeuws-Vlaanderen won met het blijspel „De Gebroeders Kalkoen" de eerste prijs. Resultaat was, dat de afdeling het stuk tijdens de slotavond nogmaals mocht opvoeren. Het talrijk opgekomen publiek heeft kunnen constateren dat de spelers en speelsters het stuk inderdaad met vaart en soepelheid brachten. De jury voor de Toneelwedtsrijd bestond dit jaar uit de dames M. N. van Nieuwenhuijze en J. C. Zandee en de heren T. H. C. van Arenthals, A. Risseeuw en J. J. Wisse. Zij hebben het niet gemakkelijk gehad, daar de prestaties van de deelnemende afdelingen vaak niet ver uit elkaar lagen. Nauwkeurige berekeningen hebben tenslotte tot de volgende uitslag geleid: 1. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen met „De Gebroeders Kalkoen", 73,6 pnt, 1. Afd. 's-Heer Abtskerke met „Een baby van 1000 weken", 73,3 pnt. 3 Afd. Koudekerke met „Bokken en Geiten", 71 pnt. 4 Afd. Hoek-Terneuzen met „Tropenkolder", 70 pnt. 5. Afd. Axel-Zaamslag met „Laten we het mooi houden", 67,5 pnt. 6. Afd. Oostkapelle met „De dochters van de baas", 65 pnt. 7. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen met „Moderne Jeugd", 64,9 pnt. De prijs voor de beste persoonlijke prestatie ging bij de dames naar Ria Braamse van de afd. 's-Heer Abtskerke voor haar vertolking van „Sofie" in „Een baby van 1000 weken". Zij kreeg 32 punten toegekend. De persoonlijke prijs voor de heren werd behaald door Bram Legrand als „Hendrik Kalkoen" met 34 punten. Nadat de heer Van Arenthals als juryvoorzitter de prijzen had uitgereikt, werd deze geslaagde avond besloten met een geanimeerd bal, met muziek van de „Lazy River Jazz Band". JONGEREN EN LANDBOUWBELEID Financiering van het landbouwbedrijf, ir. B. J. van der Toom, K. N. L. C., 's-Gravenhage. De heer Van der Toom begon zijn inleiding met het uitdelen van overzichten van een willekeurig be drijf, waarvan hij de voorafgaande jaren in betrekking tot de financiering en de daaropvolgende stappen tot bedrijfsovername toelichtte^ Hieruit kwamen verschillende mogelijkheden om kapitaal te verkrijgen naar voren, te weten hypo theek, borgstelling en verpanding e.a. Na de discussie kwam men tot de conclusie dat bedrijfsovername, in het bijzonder de eigen bedrijven, voor de jonge boer zonder bevoordeling of andere overheidsbemoeiingen in feite niet mogelijk is. De landbouw in België. L. van Hove, lid van het presidium van de Stichting-Lodewijk de Raet te Brus sel. In de inleiding Van de heer Van Hove kwam sterk naar voren dat de landbouw in België min of meer als nevenbedrijf wordt uitgeoefend. De voorlichting laat nog veel te wensen over, de wijze waarop het nu gebeurt, werpt zeer weinig vruchten af voor de boer. Het structuurbeleid is slecht, evenals de water beheersing. Ook de perceel-indeling is zo, dat de Belgen ernstig moeten gaan denken aan ruilverkave ling en ze moeten het versnipperen van landbouw gronden voorkomen. Tijdens onze reis naar Brussel zagen we inderdaad dat de waterhuishouding nóg veel te wensen overlaat. De sociale en de commerciële politiek in de land bouw, ir. W. Esser, directoraat-generaal landbouw E. E. G., en R. Cohen, directoraat-generaal landbouw E. E. G. Bij het berekenen van het hoofdelijk inkomen spe len volume, prijs en kosten en het^aantal werknemers een belangrijke rol. Een hoger hoofdelijk inkomen kan verkregen wor den door vermindering van het aantal werknemers. Door een snellere generatiewisseling is het moge lijk het aantal werknemers in de landbouw te vermin deren. Om de generatie-wisseling te versnellen is het nood zakelijk de sociale voorzieningen zodanig aan te pas sen dat de oudere boeren reeds op een leeftijd van 55 jaar hun bedrijf over kunnen doen aan de jon gere generatie. Of dit in de toekomst mogelijk is, blijkt uit het feit dat men in Nederland reeds is begonnen met het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. Een andere moge lijkheid om de generatiedruk te verkleinen is de selec tie van de agrarische beroepsbevolking. Het gevolg van deze selectie zou zijn dat er men sen op de bedrijven komen die uitermate geschikt zijn om het beroep van agrarisch ondernemer uit te oefenen. De vakopleiding van de toekomstige agrarische ondernemer zal daarop afgestemd moeten worden. Een bijzonder goede voorlichtingsdienst zal het de toekomstige boer mogelijk maken om, samen met de vakmanschap van de boer, een goede beloning voor zijn arbeid en kapitaal te verkrijgen. Het tussenproef-examen van de tweejarige Inas- opleiding is van 11 t/m 21 maart door 49 leerlingen afgelegd. Op een feestelijke bijeenkomst met Com missie van Toezicht, ouders en personeel der school heeft de uitreiking van het insigne aan de geslaag de ingen plaats gehad. In hun groene uniefor- men maakten de leerlingen een blijde en fleurige indruk en he^l trots ontvingen ze het speldje uit handen van mevrouw Kastelein die op deze mid dag de aanwezigen het welkom toeriep en een woord van gelukwens tot de leerlingen sprak. Daarna feliciteerde de directrice, mede namens het personeel, leerlingen en ouders en reikte de rapporten en stageboekjes uit. Mej. Van Liere vertelde een en ander over de komende stageperiode die de meisjes zullen door brengen in ziekenhuizen, bejaardeninrichtingen en gezinnen en wees er hun op dat hen een heel mooie taak staat te wachten, dat men veel van hen ver wacht en dat zij hun beste krachten dienen te geven om hun werk zo goed mogelijk te verrichten. Zij wenste hun een goede en gelukkige stage toe. De leerlingen ontvangen voor gezin, inrichting en ziekenhuis een zgn. stageboekje, waarin een verslag over de praktijkperiode wordt opgetekend. Deze stageperiode is heel belangrijk en telt mede bij de beoordeling der eindproef. Is een stage onvoldoende dan wordt de leerlinge onherroepelijk afgewezen, ook al zou het theore tische gedeelte goed zijn. De meisjes brengen de stage door als volgt: 6 maanden in de ziekenhuizen: Sophia kinderzieken huis, Academisch ziekenhuis Dijkzigt en Havenzie kenhuis te Rotterdam, Delta ziekenhuis te Poortu- gaal, Gemeente ziekenhuis te Dordrecht, van Weel- Bethesda ziekenhuis te Dirksland eri het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis te Zierikzee; 3 maanden in een bejaardeninrichting en wel in: rust- en ver pleeghuis „Ter Valcke" te Goes, Algemeen Ver zorgingshuis te Goes, rusthuis „Poelwijck" te 's- Heer Arendskerke, rusthuis „Duinoord" te Haam stede, rusthuis „Het Gasthuis" te Goes, rusthuis „Irene te Zierikzee en rusthuis „Ons Huis" te Zierikzee; 2 maanden in een gezin, terwijl ze 1 maand vakantie hebben. De Inas-opleiding is in 1956 als eerste school voor de gehele provincie Zeeland begonnen te Zie rikzee met 8 leerlingen, terwijl er nu 49 leerlingen in stage gaan en 1 april 41 leerlingen uit stage zijn teruggekomen op school die in juni het eindexa men afleggen. Totaal dus 95 Inas-leerlingen. Als zij het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd zijn de leerlingen gediplomeerd Inas en kunnen in verschillende beroepen terecht o.a. voor opleiding voor verpleegster, doorgaan in kinder bescherming, assistente in dieetkeukens in zieken huizen en inrichtingen, bejaardenverzorgster enz. Onderstaande leerlingen slaagden voor het tus senproef-examen Inrichtingsassistente: Zierikzee: Cora van Almenkerk, Geertje Beije, Joke Constandse, Adrie den Hartog, Nelly Koster mans, Jacqueline Lokker, Joke Moermond, Nel Padmos, Roosmarie Praet, Francoise Renshof, Joke Sanderse, Willy Wijsman. Haamstede: Nella v. d. Berge, Annie Landegent. Zonnemaire: Anja van Rhee. Eikerzee: Cathy v. d. Wekken. Den Bommel: Dinie Arensman, Sarie Jongeling, Maaike Ras. Oud dorp: Corrie Pikaart..Herkingen: Aja den Boer, Willy de Korte. Nieuwerkerk: Saar Brouwer, Nel Stoutjesdyk, Heieen v. d. Wielen. Ouwerkerk: Els de Rijke. Dreischor: Jannie Vermaas. Kerkwerve: Ina v. d. Hoek, Ellen Theunisse. Scharendijke: Cor rie Hanson. Duivendijke: Trijnie van Wouwe. Nieuwe Tonge: Bep Buijs, Jennie Vermaes, Bep Verolme. Sommelsdijk: Loes Vis. Bruinisse: Nelly van Popering, Anja Vlam. Oosterland: Marijke Meerman, Coby Zwager. Brouwershaven: Joke Oosse. Serooskerke: Joke Bodbyl, Ina v. d. Hoek. Burgh. Anja van Dongen. Ellemeet: Lenie Ringel- berg, Renesse; Henny v. d. Houten. Middelharnis: IJke Breen, Maaike Pieterse, Berty van Wezel. Oude Tonge: Mar ja Pieterse.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18