WEEKOVERZICHT NOTERINGEN Weekboek Appels werden nog goedkoper 16 ontleend aan marktbericht „Nobeco" - Kort gene Tarwe. Door de fabrieken werd vorige week de itaffel voor levering in de eerste en de tweede helft van april bekend gemaakt. Als gevolg van de afbrok kelende prijzen gaf de verkoop van tarwe op export- condities franco Amsterdam/Rotterdam nauwelijks enige premie meer. De markt lag in zijn geheel uiter mate rustig. De in de voorgaande week verlaagde restitutie bood geen enkele kans om de geringe En gelse vraag met passende offertes te beantwoorden. Peulvruchten. Voor groene erwten ligt een zeer stille week achter de rug. De handel bestond voor namelijk uit afdekkingen op eerder gesloten contrac ten, die in deze periode worden afgeroepen. De Duit se kopers toonden heel weinig lust om nieuwe aan kopen te verrichten. De maatregelen t.a.v. het weg vervoer in Duitsland) hebben bovendien een onzekere toestand geschapen. Niettemin bleven de contract prijzen voor erwten zich op een onveranderd niyeau bewegen. In schokkers ging eveneens weinig om. De Engelse vraag was te verwaarlozen en alleen de vrij regelmatige afsluitingen met Japanse kopers konden de markt op peil houden. In bruine bonen waren het de conservenfabrieken die nog wat kochten. De win kelmaatschappijen hadden niet de minste interesse. De prijzen bleven onveranderd hangen. In kapucij ners was het aanbod in werkelijk goede soorten niet groot en daardoor ging het produkt niet verder onder uit. Het lijkt zeker dat veel kwalitatief mindere par tijen in de voersector verdwenen zijn. De termijn- markt sloot vrijdag 29 maart j.l. met de volgende ver- rekenprijzen: 3 groene erwten: april 47,50, mei AARDAPPELERMIJNMARKT Weekbericht 27 maart2 april 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam, voor Zeeland, Goes tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bin tje 40 mm opw. april: De eerste beursdag van deze week met een dagomzet van 840 contracten stond in het teken van de eerste leveringsdag. De noterin gen kwamen tot stand op 6,tot 6,20. De volgen de beursdag stegen de noteringen tijdelijk tot 6,90 om aan het slot 6,40 te bereiken. Daarna ging de prijs verder omlaag tot 5,60 en op de laatste beurs dag werden zaken gedaan op 5,60 tot 5,80. De slotnotering was 5,905,70. De weekomzet was 1296 contracten (v.w. 591). De openstaande positie was 975 (v.w. 1535). Van de oogst 1968 op november levering werden 3 contracten gedaan op 13,50 en 13,30 met aan het slot een notering van 13,30 tot 13,en een weekomzet van 3 contracten. De open staande positie was 215. VARKI NSPRIJZEN COVECO (1—5 april) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg ROTTERDAMSE KORENBEURS (I april) Tarwe: nieuwe condities, franco fabr., Ie h. april 38,20, 2e h. april 38,40, export condities, franco AM^m/DMom gnril t mdi f 5S Rft IfinnPnOPfCt' la 2a, lb 3a, 2b, lc 3b, 2c, 3c 4 en Cc 2,71 2,59 2,54 2,49 2,49 ƒ2,71 ƒ2,59 ƒ2,54 ƒ2,49 ƒ2,49 2,66 2,54 ƒ2,49 ƒ2,44 ƒ2,44 ƒ2,56 ƒ2,44 2,39 ƒ2,34 ƒ2,34 Ongeklassificeerden: 101—110 kg 111—150 kg ƒ2,33 2,23 VEEMARKT ROTTERDAM (1/2 april) O IT een geheim VAN BRAMurr STSCfKHOEk 48,25, juni 48,75, juli 49,25", stemming prijshou dend. Zaden. Karwijzaad moest het vorige week weer met lagere noteringen doen. De aprilaandieningen waren wel de oorzaak, omdat het onderbrengen daarvan enige moeilijkheden gaf. Over maanzaad is niets te melden. De consumptie-aardappelmarkt. De inventarisatie- cijfers per 12 maart j.l. zijn heden bekend geworden. De geringe hoop dat de voersector inmiddels al een flinke bres in de voorraden blagen zou hebben, is niet in vervulling gegaan. Zelfs na aftrek van een zeker percentage slechte partijen moet volgens deze inventarisatiegegevens de voorraad zodanig groot zijn, dat er praktisch gesproken geen persDectief meer aanwezig is. Vanwege het gunstige weer bleef het aanbod van telersziide deze week weer beperkt. Het iets hogere prijspeil van vorige week kon dan ook ongeveer behouden blijven. De export beperkt zich momenteel nagenoeg tot die naar Duitsland en Italië. In de vraag voor het binnenland deden zich deze week geen bijzonderheden voor. Ruwvoeders. Tarwestro van goede kwaliteit was ook gedurende de afgelopen week goed' te plaatsen tegen de bestaande prijzen. Het feit dat de voorjaars werkzaamheden de verladingen op de meeste plaat sen wat vertragen speelt hierin wellicht ook een rol. Ook erwtenstro was goed te plaatsen. De nog aan wezige voorraden schiinen over het algemeen kleiner te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Tarwestro van wat mindere kwaliteit was evenals gerstestro wat moeilijker te plaatsen. Slachtvee. Slachtrunderen: extra kwal. 4,75— 5,05, le kwal. 4,10—4,50, 2e kwal. 3,804,—, 3e kwal. 3,653,80; Worstkoeien 3,303,55; Slachts'ieren 4,054,60; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. 3,603,75, 2e kwal. ƒ3,30—ƒ3,50, 3e kwal. 3,10—3,30; Nuchtere slachtkalveren 1,401,50; Slachtvarkens: le kwal. ƒ2,14—ƒ2,17, 2e kwal. ƒ2,10—ƒ2,13, 3e kwal. ƒ2.03 ƒ2,10; Slachtzeugen ƒ1,60ƒ1,70; Zware varkens 1,851,95; alles per kg lev. gew. Gebruiksvee. Melk- en kalfkoeien 1100,tot 1575,Vare koeien 850,tot 1220,Vaarzen 825,tot 1000,Pinken 600,tot 725,Graskalveren 375,tot 550,Nuchtere kalveren voor fok en mesterij 70,tot 135,Schapen 100,tot 130,Lammeren 110,tot 160,alles per stuk. TE VERWACHTEN AANBOD SLACHTVARKENS In de maand februari 1968 werden volgens ge gevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 80.000 zeugen gedekt (februari 1967 70.100 dek kingen). Het hoge niveau van het aantal dekkin gen van ongeveer 80.000 per maand, wordt hier mee voortgezet. Gezien de te verwachten afzet mogelijkheden kan dit aantal dekkingen in de komende maanden worden voortgezet. gerst Duitse conuiues: apin ot,/u, mei j ou,auw basis boordvrij. Haver 52/53 kg: april 31,Groene erwten op monster tot 42,50, uitgez. partijen iets hoger; Groene erwten 3 kwaliteit: april 47,25, mei 47,75, nieuwe oogst okt./nov. 52.50 nom.; Groene erwten 6 kwaliteit: april 46,75, laten; Schokkers op monster: tot 49.uitgez. partiien iets hoger; Schokkers 3 kwaliteit: april 57,50, nieuwe oogst okt./nov. 63,Schokkers 5 kwa liteit: april 56,50, nom.; Capucijners op monster: tot 35,Capucijners 5 kwaliteit: nieuwe oogst, sept./okt. 56,Bruine bonen op monster: tot 45,Bruine bonen doorsneekwaliteit: april 46, nieuwe oogst okt./nov. 66,Maanzaad naar kwa liteit: tot 146,Karwijzaad exportkwaliteit: aoril 124,50. laten, nieuwe oogst, sept./okt. 130,alles franco Rotterdam. Termijnmarkt consumptie-aardapnelen (ochtend- call>: Bintje 40 opw. 10 x ƒ6,—, 12 x ƒ5,80, 17 x 5.70, spot 1 x 6,nov. 1 x 13.30, laten, 5,80, bieden, 5,70, nov., laten 13,30, bieden 13, Aardappelbeurs: Bintje 40 opw. binnenlandse sorte ring af binnenland 5,50 tot 6,50 per 100 kg; Bintje 35 opw. export sortering bestemming West-Duitsland in 2 maten 5 50 tot f 6,50 per 100 kg. Bintje 45 opw. Italië, spoorvrij 6,75. Ruwvoeders: Tarwestro 47,50 tot 52,50; Zomer- gerstestro 50,tot 55,Erwtenstro 60,tot 65,af boerderij. Gisteren 1 apriL Jaren geleden, ik meen het nog te kunnen opdiepen in 1572, verloor Alva zijn bri(e)l. Hij was daar ingelopen en sindsdien is 1 april de fopdag van het jaar geworden en giste ren hoorden we dan ook de schoolkinderen hier mee bezig, wat ook wij jaren geleden hebben ge daan. Op 1 april jok je maar wat aan, doch maar één dag, hoor! De maand maart is in 't begin wel droog ge weest, maar was toch koud en winderig. In het laatst heeft zij het nog goed willen maken en kwamen er ongekend hoge temperaturen voor, die alleen in 1841 werden geëvenaard volgens de sta tistieken. Het ging in de natuur ook ineens wat te hard; het sprong er zo maar uit en het is weer een pracht gezicht om al dit zachte jonge groen boven te zien komen. De bossen beginnen ook al, de puntjes van de blaadjes worden al zichtbaar en straks rijden we weer langs de mooie, groene dreven en heggen van ons eiland. Mooi is het te wandelen langs de binnenpaden der akkers; een opeens opvliegende fazant doet je schrikken. Je verwachtte deze niet in de nog kale sloot. Op de wei spelen twee hazen; lenig springen ze tegen elkaar op en draaien als tollen achter elkaar. Een drietal vriendjes komen er bij en er ontstaat in 't vroege voorjaar de eerste „bui ten love in". In de brede leidingsloot jachten bij onze aan komst twee waterhoentjes zich naar de veilige heul en drukken zich daar klein tegen de muur aan. Twee wilde eenden wiegen zachtjes pedde lend in het water. Het vrouwtje voorop, wat. magertjes gekleed, en de gezette woerd er achter aan in zijn netste pak, schitterend in het zonnetje. Ze zijn op zoek naar een nieuw huis om weer te proberen een huisgezin te formeren. De kieviten vliegen hoog in de lucht en laten zich dan plots vallen tot bijna op de grond, doch ineens gaan ze weer pijlsnel naar omhoog. De spreeuwen zijn ook al aanwezig op 't weilnd, ze spreeuwen zijn ook al aanwezig op 't weiland, ze voedsel op, ze lopen wel wat te hard, want de wei wordt vlug afgelopen. De merels zijn rustig, de mannetjes zoeken de hoogste toppen der pere bomen op en kwelen hun lied, rustig en zo bezig, dat ze de kat van de buren niet zien aankomen. Deze bespringt de onderste takken maar ziet toch geen kans om de zingende vogel ongezien te bena deren; het is ook een moeilijke opgaaf. De meeuwen blijven nu aan het water; in de winter weten ze precies het uur waarop de huis vrouwen de laatste restjes van de aardappels voor hen reserveerden, maar nu blijven ze aan de waterkant. De mussen zijn druk bezig met het bouwen van hun eenvoudige huisjes. De bouw vergunning was vlug gekregen en ze melden dit dan ook overluid. De amandelboom, vorige week nog dor, staat nu in een rose gloed. Hoe mooi is het toch in de natuur geworden! MARKT GOES (2 april) Peulvruchten: Erwten (klein groen) 35,tot 41,Schokkers 40,tot 46,Capucijners ƒ30,tot ƒ31,Bruine bonen ƒ30,tot ƒ38,50; alles per 100 kg en boerenschoon af boerderij. Aard appelen: Bintje, 35 mm opw. binnenlandse sortering 3,504,(weinig zaken); Voederaardappelen ƒ2,503,per 100 kg. Uien: Geen zaken. Hooi en stro: Veld'beemd f 50,tot 55,Tarwestro 45,— tot 52,50; Gerstestro 47,50 tot 52,50; Erwtenstro (klein groen) 60,tot 65,Schokkerstro 55, tot 60,alles per 1000 kg en op auto geleverd. Vlas: Ongerepeld 1824 cent; Gerepeld 2335 cent per kg. Eieren: 1,82 per kg. Het was vorige week duidelijk te warm voor de afzet van appelen. De aanvoeren op de Zeeuw se veilingen waren niet bijzonder groot, maar de handel had een zeer traag verloop. Vooral tegen het weekeinde voelde de handel er weinig voor om op voorraad te kopen en de prijzen liepen vooral voor Golden Delicious sterk terug. De beste partijen kwamen eind vorige week nog aan 40 cent per kg, maar dat waren toch uitzondering. Heel wat klasse I in de meest ge vraagde maten deed 3538 cent per kg en de maat 6570 mm kwam niet hoger dan 33 cent. Klasse II noteerde overwegend rond en iets bene den 30 cent per kg. III grof en III fijn kwaliteit van dit ras was helemaal niet voor consumptie te verkopen en moest in hoofdzaak naar de fabrieken tegen de prijs van 10 cent per kg. Al met al wel een bijzonder teleurstellende ont wikkeling. Hopelijk zal ondertussen de situatie wat ten goede zijn veranderd, want er is nog een ruime voorraad en de bewaarkosten en verliezen worden steeds groter. Wel hadden we de indruk dat de ex. porthandel wat beter zaken kon doen in het eind van de vorige week. Er werd toen ook nog al wat voor West-Duitsland gekocht. Volgens berichten uit dit land loopt het aanbod van appelen van de eigen oogst daar terug. Winston moest ook het gelag betalen en kwam aanzienlijk lager dan enkele weken geleden. Prach tige partijen werden er uit de gascellen te koop aangeboden. De beste kwaliteiten in de meest ge vraagde maten kwamen eind vorige week niet verder dan 55 cent per kg en hiermede was deze appel even duur als de Laxton Superbe waarvan het aanbod overigens terug liep. Jonathan kon zich nog enigszins handhaven, maar hier was in de voorgaande week al heel wat van de prijs af gegaan. De beste partijen deden vorige week tot 35 cent per kg en een dergelijke prijs werd ook betaald voor de grote maten goudreinette die voor al gekocht werden voor export naar Frankrijk. In Goes en Krabbendijke werden nog Confé renceperen uit de gascellen geveild. Hiervoor werd eind vorige week tot f 1,08 per kg betaald voor de grote middelmaat en 0,91 voor de kleine maat klasse I kwaliteit»

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16