Brandbeveiliging VEREENSGD BEZIT VAN 1894 De voordelen van aandelenbezit met beperking van risico Alle banken en commissionnairs kunnen U inlichten 15 MECHANISATIEN1EUWS DE HD-VELDSPUIT TYPE 160 LAT Uit de bekende H D veldspoiit Unimog ontwikkel de H. J. Hoegen Dijkhof machinefabriek te Doetin- chem het prototype van de H D veldspuit - type 160 LAT. Deze veldspuit is voor aanbouw aan trekkers vanaf 35 pk, heeft een spuitbreedte van 20 m en 2 tanks van 400 liter. Een van de voordelen van de 160 LAT is de volhydraulische spuitboom. Zowel de hoogte-instelling als het in- en uit klappen van de spuitbomen kan vanaf de trekker - zitplaats geschieden. De toegepaste pomp is een 3 cylinder plunjerpomp (lebo). De opbrengst bedraagt 125 1/min. druk max. 15 atm. Twee tanks van elk 400 liter inhoud zijn aan weerszijden van de trekkermotor gemonteerd in jukken die met keggen aan de trekker-opbouw- delen zyn bevestigd. De tanks zijn vervaardigd uit met glasvezel versterkt polyester en kunnen door geen enkele spuitvloeistof worden aangetast. Alle kranen die bij het spuiten bediend moeten worden zijn vanuit de cabine bereikbaar. Op de 20 meter lange spuitleiding zijn 32 spuitdoppen ge monteerd. In standaard-uitvoering zijn deze spuit doppen voorzien van 2.3/5.8 sinterkeramische spuit- plaatjes en dito 4-gaats achterplaatjes. Bij het dichtklappen van de spuitbomen worden deze auto matisch vergrendeld, terwijl bij het uitklappen de ontgrendeling ook weer vanaf de trekkerzitplaats kan geschieden. De spuitbomen worden door middel van een hy draulische schokbreker in balans gehouden. De spuithoogte kan door de bestuurder vanuit de cabine van 80 tot 200 cm traploos (hydraulisch) worden geregeld. De roering in de beide tanks ontstaat doordat het overschot van de pompopbrengst over de bodem van de beide tanks wordt geleid. BEPROEVING KUN Het ILR te Wageningen deelt mede dat dezer dagen één van de meest uitgebreide beproevings rapporten van „Wageningen" gereed is gekomen en gepubliceerd onder no. 113. Het betreft een z.g. groepsbeproeving van kunstmeststrooiers, waarbij de maatstaven, aangelegd door de O.E.S.O., de Or ganisatie Economische Samenwerking en Ontwik keling (in het Frans de O.E.C.D.), gehanteerd wor den. Deze normen worden in een 90-tal landen aan gehouden, waardoor de uitslag van een beproeving overal dezelfde waarde heeft. De beproeving bestond uit drie delen, namelijk afdraaiproeven, veldproeven en een onderzoek naar de ervaringen in de praktijk. Als meststoffen werden vier soorten mengmest gebruikt, namelijk prills, kleine ronde korrels, middelgrote- en fijne korrels en verder poedervormjge kali 60. Korrelgrootte, fijnheid van de poeders, vochtig heidsgraad en factoren als windkracht waren vast omschreven. EEN OMVANGRIJK WERK Dat van een omvangrijke beproeving kan worden gesproken moge blijken uit het feit dat bij de 16 te beproeven strooiers van alle genoemde mest stoffen bij drie verschillende afstellingen de z.g. breedteverdeling werd bepaald. Bij iedere hoeveel- heidsafstelling werd de proef driemaal uitgevoerd. Dan is er verder nog niet gesproken van de lengte verdeling en van het opvangen en wegen van de meststoffen. VOOR GEBRUIKER EN INDUSTRIE Dat deze eerste O.E.C.D.-beproeving zwaar en in tensief was bewijst het feit, dat van slechts 7 strooiers de gegevens in het genoemde bulletin nr. 113 werden opgenomen. Voor iedere geïnteresseerde bestaat de mogelijk heid kennis te nemen van de inhoud van dit be langrijke „kunstmeststrooier-dokument" waarin op objectieve wijze alle resultaten en conclusies wor den vermeld. Voor de importeur of fabrikant wiens strooier minder goed voor de dag kwam is de weg naar een „herkeuring" open nadat de noodzakelijke verbete ringen zijn aangebracht. EXAMEN CURSUSSEN KLAUWVERZORGING EN MACHINAAL MELKEN Gedurende de afgelopen winter zijn aan de Lagere Land- en Tuinbouwschool o.a. de cursussen klauw- verzorging en machinaal melken gehouden. Voor het afgenomen examen klauwverzorging slaagden de heren: N. J. Beerepoot te Kruiningen, G. van Damme te Rilland-Bath, J. van Damme te Ril- land-Bath, M. G. J. Frijns te Kruiningen, M. op 't Hof te Ellewoutsdijk, P. M. op 't Hof te 's-Heer Arends- kerke, S. v. d. Jagt te Yerseke, D. L. v. d. Jagt te Yerseke, M. de Koeijer te Yerseke, P. A. Karelse te Heinkenszand, M. Mol te Yerseke, P. Poleij te Krui ningen, A. J. de Roo te 's-Heer Abtskerke, F. de Roo te Heinkenszand, J. C. Trimpe te Kloetinge, B. M. Bos te Kloetinge. 1 cursist werd afgewezen. De opleiding vond plaats o.l.v. G. Grooters, direc teur van de school door de heer H. Bos, leraar vee teelt aan de school. Voor het praktijkexamen machinaal melken PI Al slaagden de heren: H. Butijn te Yerseke 161 punten, G. van Damme te Rilland-Bath 164% pnt, J. van Damme te Rilland-Bath 170% pnt, M. G. J. Frijns te Kruiningen 178 pnt, M. op 't Hof te Ellewoutsdijk 182% pnt, P. M. op 't Hof te 's-Heer Arendskerke 170%, M. de Koeijer te Yerseke 163 pnt, M. Mol te Yerseke 181 pnt, P. Poleij te Kruiningen 191 pnt, H. Verdonk te Nieuwdorp 165 pnt. Geen afgewezen. Deze opleiding vond plaats o.l.v. G. Grooters, direc teur van de school door de heren J. H. Lantinga en J. Karelse. BEHOEDT U VOOR BRAND IN eert vorig artikel werd aangestipt, doch niet verder ingegaan op bouwkundige en technische maatregelen die nodig zijn om uitbreiding van een begin van brand te voorkómen. Bouw en in richting van werkruimten zijn uiteraard punten waaraan de werkgever niet genoeg aandacht kan besteden. Door de steeds verder schrijdende mecha nisatie en de optredende wijzigingen in de be drijfsvoering in de landbouw t.a.v. opslag, droging enz. zijn schuren veel meer werkruimten gewor den dan vroeger het geval was. Hierdoor is er dus meer „verkeer" in die gebouwen, terwijl er werkzaamheden plaats vinden die vroeger daar taboe waren. Het spreekt echter vanzelf dat de geleidelijke wijzigingen in gébruik toch ergens een halt moet worden toegeroepen, indien bouwaard en inrich ting van een gebouw die veranderingen niet toe laten en het is weer het gezond verstand dat waar schuwen moet bij de overleggingen voor ingrij pende wijzigingen. De te treffen voorzieningen zullen geen lapmid del mogen zijn. Zo zal, om een voorbeeld te noe men, een ouderwetse houten landbouwschuur niet in gebruik genomen kunnen worden als bollen schuur met bijbehorende werkzaamheden daarin. Bij een dergelijke ommezwaai in bedrijfsuitoefe ning zal men zich dienen te realiseren dat de kost vóór de baat uitgaat. Het is duidelijk dat de cen traal verwarmde stenen bollenschuren in de bol lenstreek daar bepaald niet staan voor het land- bouwschoon, doch a.h.w. een eis zijn voor een goede en veilige bedrijfsgang. INSTALLATIES en machines worden steeds kost baarder. Het welbegrepen eigenbelang brengt dus mee dat de noodzaak van brandoreventie wordt ingezien. Men zal a.h.w. „brandbewust" moeten worden, en zich dus moeten realiseren dat voorgenomen voorzieningen ook brandveilig wor den uitgevoerd. Niet alleen orde en netheid spelen een rol, doch ook de juiste opstelling, dus b.v. veilige plaatsing van verwarmings- en droogapparatuur. Te veel nog wordt deze apparatuur in hokkerige ruimten of te dicht bij houten wanden en/of by brandbare spullen geplaatst, om niet te spreken van aangetroffen ondeugdelijke rookgeleidingen. De oudere lezers zullen zich-herinneren dat het vroeger eenvoudig onvoorstelbaar was dat er enige verwarmingsmethode in schuren werd toegepast. Door het gebruik van olie en flessen-gas is dit thans vrij normaal, terwijl zelfs de Arbeidswet nu ergens op de hofstede een verwarmd vertrek voor de arbeiders eist. Het moet dan echter ook duidelijk zijn dat inrichting daarvan zondermeer brandvrij moet zijn. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 15