Rapporten, Pubiikaties en Jaarverslagen GUIRAN S. G. TRILBETON VREDESTEIN DE WERFKAMPEN' leerling- ziekenverzorgster Ad ver teren doet ver kopen garageloodsen werkplaatsen wagenloodsen kippenhokken berging schuttingen ideaal voor BIETEN Het CCC-merk van de BASF. Verbetert de strostevigheid bij tar we en beperkt het legeringsgevaar; het vergemakkelijkt daardoor hei oogsten enwerktarbeidsbesparend. .V.V.V.V.' 12 Levert U Te leveren in alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGELWERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GENT Telefoon 01157—219 TREKKER- en LANDBOUWBANDKN (met of zonder wielen en assen) Voor Zeeland Bandenhandel H. A. G U I R A N Telefoon 01134-235 - Krabbendijke ÜW BANDENMAN! CHILI SALPETER geriatrische inrichting te Rilland-Bath (ZJ biedt een aantal jonge meisjes van 17 jaar de mogelijkheid deel te nemen aan de cursus voor Inlichtingen omtrent deze opleiding worden U gaarne verstrekt door de directrice, mej. M. van Mourik, Hoofdweg 166, Rilland-Bath, tel. (01135) 451, bij wie men zich tevens kan aanmelden voor indiensttreding. ©gedeponeerd handelsmerk van de BASF N.V. Color Chemie, Postbus 19, Arnhem, Telefoon 08300-50691 LIHOCIN ..De Aardappel". Een publikatie betreffende on derzoek en voorlichting over de aardappelteelt. Een uitgave van de werkgroepen Centrum voor Rationele Bedrijfsvoering en Aardappelonder zoekcentrum van de Provinciale Onderzoek Com missie, van de Provinciale Raad voor Bedrijfsont wikkeling in Zuid-Holland de Stichting Proef- boerderij Zuid-Hollandsche Eilanden en de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst voor zuid-west Zuid- Holland, waarin o.m. een samenvatting wordt gegeven van de resultaten van het onderzoek van de laatste vijf jaren. De aardappel vraagt in te genstelling tot vele andere gewassen praktisch het gehele jaar door de aandacht Het begint bij het pootgoed, en eindigt bij de bewaring. Over de afzet (hoe belangrijk ook!) wordt niet inge gaan. Pootgoed, grondbewerking, bodem en be mesting, poten, verzorgen gewas, oogst, transport en opslag alle onderdelen van de aardappelteelt en -verwerking, worden in deze publikatie uit voerig behandeld. Een analyse van de rundveefokkerjj in K.I.- Een analyse van de rundveefokkerij in K.J.- verband in de provincie Utrecht, door D. Minke- ma en P. L. Scheer. Rapport B 94 van het Insti tuut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoo»» oord". J.L.R. Wageningen. Jaarverslag 1966 - publikatie III, prijs 2,50, waarin een overzicht wordt gege ven van het vele werk door het J.L.R. verricht. Naar grotere produktie-eenheden in de Brabant se veehouderij? Samengesteld door de Sociaal- Economische Werkgroep van de Prov. Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw in Noord-Brabant. Voor zover de voorraad strekt gratis verkrijgbaar bij de Prov. direktie R.L.V.D. Noord-Brabant, Nieuwlandstraat 42a, Tilburg. Aspekten van de Landbouw in 19G7 in de IJssel- meerpolders. R.L.K., Lange Nering 68, Emmel- oord. 4,(giro 806083), waarin een aantal voor lichtende artikelen over diverse onderwerpen betrekking hebbende op de vele zaken die onder de boerenstand in de polder leven. Naast puur technische ook beschouwende artikelen. Shell journaal „Van oude havensteden van Zie- rikzee tot Moddergat", door dr. J. M. Fuchs. Uit gegeven door Shell Nederland Verkoop Mij. N.V. en Shell Nederland Chemie N.V., onder meer aan geboden aan de Shell-relaties. Evenals de zes voorgaande uitgaven, heeft dit boekje de bedoe ling de lezer voor een bezoek aan het beschreven onderwerp, de oude havens in ons land, uit te nodigen, 't Boekje is opgedragen aan de Konink lijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maat schappij tot Redding van Schipbreukelingen. Shell hoopt hiermede de aandacht te vestigen op het belangrijke werk van beide organisaties. Over vlees. Uitgave van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Utrechtseweg 48, Zeist. Over slachtvee, vlees, vleeswaren, vlees- conserven en over diegenen die zorgen dat deze produktie op de tafel van de consument komen. Bijzonder mooi verzorgde en geïllustreerde uit gave. Onkruidbestrijding. Casoron-G onkruidbestrij dingsmiddel, volgens de droge strooi-methode garnulaat) zowel voor alles-doding als selectieve onkruidbestrijding. Philips-Duphar Nederland N.V., Postbus 7133, Amsterdam, geeft in een keu rig verzorgde folder bijzonderheden over dit nieuwe middel. Dosering al naar gelang de toe passing 0,8-1 kg/100 m! dan wel 0,6-0,8 kg/100 tv? en hoger. Loopstallen voor jong- en mestvee. Publikatie no. 39, J.L.B. te Wageningen. Loopstallen komen in verschillende uitvoeringen voor. Deze publi katie geeft de voor- en nadelen aan de diverse typen verbonden en is verkrijgbaar door storting of overschrijving van 2,50 op ons gironummer 947476.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 12