10 De kosten van een landb Op ieder landbouwbedrijf neemt het transport een belangrijke plaats in. Een^ groot deel hiervan wordt met behulp van wagens uitgevoerd. In de loop der jaren zjjn de landbouwwagens veel veranderd. Naast zgn. gewone wagens komen diverse konstrukties voor met meer mogelijkheden. Van deze laatste staan vooral de loswagens en de hydraulische kipwagen in de belangstelling. Verder zijn er nog een aantal wagens met bijzondere mogelijkheden. In dit vlugschrift willen we slechts kort ingaan op de kosten die gepaard gaan met de aanschaf en het gebruik van gewone wagens, loswagens en kipwagens. De veelheid van merken, typen en uitvoeringen is zb groot dat in geen enkel op zicht van volledigheid sprake kan zijn. De keuze van een nieuwe wagen is een vraagstuk dat in het raam van het gehele bedrijf moet worden bekeken. Be langrijk zijn in dit verband de soort en de aard van de produkten die verwerkt moeten worden; de plaats en wijze van opslag; andere transportmiddelen waarover men kan beschikken; de beoogde arbeidsbesparing; het aantal en soort trekkers, enz. DE JAARLIJKSE KOSTEN Deze worden in hoofdzaak bepaald door afschrijving, rente en onderhoud. Vooral over de kosten voor afschrijving en onderhoud kan men diskussiëreru Goed onderhoud verlengt de levensduur en verlaagt dus het percentage af- Bij de kosten voor onderhoud en diversen is o.m. gerekend op reparatie*, verzekeringskosten, vernieuwing van banden (1 x per 10 jaar), vernieuwing losmechanisme stalmeststrooiers/loswagens (lx per 10 jaar) en diversen. PRIJZEN VAN WAGENS Er zijn zeer veel faktoren die de prijs van een wagen bepalen. Soms Jijkt hét of de prijsverschillen groot zijn. Bij nadere oriëntatie blijkt dan veelvuldig dat de onderlinge technische verschillen ook zeer groot zijn. In feite kan men dan geen vergelijking meer maken; het zijn eerder geheel verschillende wagens. Als wij in het onderstaande toch enige richtprijzen opnemen, dan geven dezè slechts de orde van grootte aan. De verschillen in prijs worden o.a. veroorzaakt door de grootte van de laadvloer, de kwaliteit van het gebruikte materiaal, de banden (oud of nieuw), de bandenmaat, twee wielen of tandemassen en dé toebehoren die wel of niet bij de standaardprijs zijn inbegrepen. In tabel 2 zijn richtprijzen gegeven van wagens in standaarduitvoering. Ver der zijn hierin de jaarkosten opgenomen op basis van de percentages die in tabel 1 zijn vermeld. Loswagens zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Met behulp van extra uitrustingsstukken, op- en aanboudwelen zijn deze wagens voor vrijwel alle doeleinden te gebruiken. schrijving. Slécht onderhoud resulteert in het tegenovergestelde. In tabel 1 zijn hiervoor cijfers gebruikt die zo goed mogelijk op de praktijk zijn afgestemd. Tabel 1. Percentage jaarlijkse kosten. 'O c 2 c W (1) r— 21 5n -2 81 1 i' i i i* *5 j.S té O'S té 3 Landbouwwagens 25 4 3 4 11 Hydraulische kipwagens 20 5 3 5 13 Loswagens/stalmeststrooier 15 7 3 6 16 üpbouwset Zeil en rol 5 20 3 1 24 Opsteekmotor en dwarsafvoer 30 10 3 3 16 Tabel 2. Prijzen en jaarkosten landbouwwagens. Draag- Aantal Kippen Richtprijzen Jaarkosten Soort wagen A of 3 in guldens vermogen wielen 1) van tot Bedragen Gewone wagen 4 ton 4 - 2500 - 3500 11 275-385 idem 5 ton 4 - 2600 - 3700 11 286-107 Hydra. kipw. 4 ton 2 A 2500 - 3900 13 325-507 idem 5 ton 2 A 3600 - 5000 13 468-650 idem 4 ton 2 3 3900 - 4300 13 507-559 idem 5 ton 2 3 4400 - 5500 13 572-715 idem 5 ton 4 3 4800 - 5800 13 624-754 Loswagens/ meststrooiers 3 ton 2 - 2500 - 3900 16 400-624 idem 4 ton 2 - 3500 - 5000 16 560-800 Op vele akkerbouwbedrijven zijn de hydraulische kipwagens interessant. Naar* mate het laadvermogen toeneemt zal ook voldoende aandacht aan de banden moeten worden besteed.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10