Hl KORT VERSLAG VRIJDAG 5 APRIL 1968 56e Jaargang No. 2925 <sjl 4lölJ Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tninbonw en Veeteelt in Zeeland llili De laatste weken was het bijzonder druk op de akkerbouwbedrijven. Het fraaie lenteweer van eind maart werd algemeen benut voor het poten van aardappelen. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, ge houden op 1 april j.l. te Goes. LJET Dagelijks Bestuur van de Zeeuwse Land- bouw Maatschappij vergaderde afgelopen maandag te Goes onder voorzitterschap van Ir. J. Prins. Uitvoerig beraadde de vergadering zich, aas% de hand van een nota van een door het bestuur inge stelde werkgroep over de mogelijkheid tot finan ciële dekking van risico's in de land- en tuinbouw, die niet of nauwelijks verzekerbaar zijn. Door de werkgroep waren verscheidene alternatieven hier voor naar voren gebracht. Het bestuur achtte net evenwel vooralsnog niet opportuun om nu reeds nieuwe stappen in deze richting te nemen. Het wees in dit verband op het nog steeds bestaan van het „Hulpfonds Agrarische Noodgevallen", dat een aan tal jaren geleden door de standsorganisaties In het leven werd geroepen. Het bestuur besloot de mo gelijkheden te onderzoeken om te komen tot een bredere financiële basis voor dit bestaande fonds, dan momenteel het geval is. AKKERBOUW [~)E heer J. B. Becu deelt mede dat de situatie in de aardappelsektor nog steeds slecht is en dat er op dit moment geen uitzicht op verbete ring bestaat. De afrekenprijs voor de bietenoogst 1967 is thans bekend. Deze prijs mag niet onbe vredigend genoemd worden, gezien de verwachtin gen die in het algemeen bestonden. Ten aanzien van de positie van de N. A. K. deelde de heer Becu mede, dat ondanks herhaalde besprekingen in het kader van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, hierom trent nog niets bekend is. Volgens voorlopige schat tingen verwacht men, dat suikerbieten en aardappe len wat areaal betreft in 1968 niet belangrijk zal af wijken van dat in 1967. Het subsidiebedrag voor vlas is voor 1968 vastgesteld op f 320 per ha; dit betekent een verhoging van f 90, Tenslotte deelt de heer Becu mede, dat bespre kingen gaande zijn omtrent een nieuwe overname regeling voor pootaardappelen. TUINBOUW 1N zijn tuinbouwoverzicht deelde de heer P. I J. 1 Dekker mede, dat de afzet van de glasproduk- ten nog steeds een gunstig verloop heeft. Er is een grote aanvoer van sla, die mede dank zij een sterke vraag voor export goede prijzen opbrengt. Ook komkommers blijven gevraagd. De toenemende aanvoer wordt tegen bevredigende prijzen verkocht. Naar waspeen is veel vraag. Het aanbod van witlof loopt snel terug; de prijs blijft gunstig. Ook de afzet van spinazie, raapstelen e.d. verloopt vlot. Tijdelijk was er meer vraag naar bewaarkool, doch met het warmere weer werd de animo weer snel minder. Wat het fruit betreft, kan worden opgemerkt dat de voorraden appels nog zeer groot zijn, gezien de tijd van het jaar. Men verwacht dat deze week weer een crisis zal optreden, zodat dan de E.E.G.-interv9n- tieregeling zou mogen worden toegepast. Een moei lijkheid is daarbij, dat de regeling in Duitsland en Italië niet wordt toegepast en in België en Frankrijk onvolledig. Vaststelling van een hoge vergoedings- prijs zou daardoor tot gevolg hebben dat er invoer komt uit de buurlanden. Door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen is derhalve besloten in principe geen klasse I -uit de markt te nemen, doch alleen klasse II en mindere kwaliteiten. Belangrijk is tevens dat bij overleg met België bleek, dat men daar dezelfde richtlijn wil volgen. De vergoedings- prijs voor Golden, klasse II 70 mm en op, wordt (vóór april) 35 cent per kg. Voor de andere rassen en mindere kwaliteiten is de prijs naar verhouding lager. Zo wordt ten voordele van de telers een bodem in de markt gelegd, waar het betere fruit van kan profiteren. Tevens wordt voorkomen dat we ons zelf uit de markt prijzen en blijven ook de financiële consequenties binnen de perken. Wat dit laatste betreft moet men bedenken dat 10 van de vergoedingsprijs uit het (lege) minimumprijzenfonds moet worden betaald, dus door de telers zelf. Voor zover kan worden beoordeeld, worden met deze regeling alle belangen gediend. (Zie verder pagina 3J

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1