Hy-Llne zoals het afgelopen jaar op honderden Nederlandse bedrijven met Hy-Line kippen zijn behaald. Dit is ook op uw bedrijf onder normale omstandigheden te bereiken. Overzicht van de bereikte resultaten met Hy-Line kippen witte variëteit in 13 legmaanden - vanaf 22 weken leeftijd. 1e legmaand 2e legmaand 3e legmaand 4e legmaand 5e legmaand 6e legmaand 7e legmaand 8e legmaand 9e legmaand 10e legmaand 11e legmaand 12e legmaand 13e legmaand 15.3 e 24.0 e 24.2 e 23.8 e 23.6 e 23.0 e 22.1 e 21.9 e 21.6 e 20.4 e 18.9 e 17.9 e 16.1 e 1.0% 1.2% 1.7% 1.4% 1.6% 1.4% 0.9 1.3% 1.4% 1.1 1.2% 2.3 1.9% 50,1 gram 54.5 gram 56.8 gram 58.6 gram 60.4 gram 61.8 gram 62.9 gram 63,9 gram 64.5 gram 65,8 gram 66.1 gram 66,4 gram 67.2 gram 1614 gram 1666 gram 1702 gram 1671 gram 1710 gram 1702 gram 1723 gram 1764 gram 1812 gram 1853 gram 1879 gram 1895 gram 1910 gram 104.1 gram 11Ó.1 gram 111.7 gram 112,5 gram 113.5 gram 115,1 gram 11.3.5 gram 115.6 gram 116.6 gram 117.5 gram 115,5 gram 116,9 gram 116,1 gram 4.14 2.57 2.48 2.48 2.46 2.47 2.49 2.52 2.55 2.67 2.82 2.99 3,27 gemiddeld 272,8 ei 1,4% 61,3 gram 114 gram 2,69 Produktie-gegevens over 13 legmaanden. Produktie per kip 272,8 eieren (per gemiddeld aanwezige hen). Gemiddeld eigewicht: 61,3 gram. Voederverbruik over 13 legmaanden. Gemiddeld voederverbruik per kip per dag: 114 gram. Totaal voederverbruik tijdens leg- periode:45,1 kg. Kostprijs per kg eieren. Rekening houdende met de normale kosten. (L.E.I. gegevens) voor rente en afschrijving, onderhoud, rente le vende have, elektriciteit en water en deze resultaten van Hy-Line kippen, is de Totale produktie per Hy-Line H Voederverbruik per kg eieren I kostprijs van 1 kg eieren, kip: 16,735 kg eieren 45,100 16,735 - 2,69 kg I geproduceerd door een Hy-Line hen f 1.68. Vergelijk deze gunstige Hy-Line kostprijs eens met de kostprijs, welke u tot nu toe met andere kippen be reikte. Neem een gemiddelde eier- prijs aan en dan ziet u welk meer- inkomen u met Hy-Line kippen kunt behalen. Vraag bij de Hy-Line broederijen naar het gedetailleerde ove'rzicht, waarop volledig is uitgewerkt hoe de kostprijs per kg eieren berekend wordt. Deze gunstige resultaten, behaald op een aantal bedrijven 73.000 Hy- Line kippen) zijn ook voor u te be reiken, omdat..de Hy-Line legkip erfelijk een kwaliteitsprodukt is. omdat de Hy-Line organisatie samenwerkt met een aantal voor aanstaande en bonafide kuikenbroe- derijen, omdat... de Hy-Line organisatie nauwlettend toeziet dat alleen van gezonde vermeerderingsdieren Hy- Line kuikens worden gebroed en afgeleverd, omdat... de Hy-Line organisatie strenge eisen en normen heeft ge steld aan erkende Hy-Line opfok- bedrijven, omdatde Hy-Line organisatie en de aangesloten Hy-Line broederijen door intensieve service en voorlich ting de Hy-Line kippen op de pluim- veebedrjjven blijft begeleiden. Baseer de aankoop van uw kuikens of jonge hennen - juist in deze tijd - op economische gronden. In de kost prijs per kg eieren komen al de eco nomische faktoren tot uiting. Bovenstaande praktij kg eg evens, met Hy-Line kippen bereikt, geven de pluimveehouder een duidelijke aan wijzing bij het kiezen van zijn leghen. Zowel op de grond als op batterijen behaalt u met Hy-Line legkippen de beste resultaten. Postbus 30 - Boxmeer praktijkcijfers een gemiddelde kostprijs per kg eieren van f 1,68 Produkti8 Uitval per hen per per maand maand Gemiddeld lichaams gewicht per hen per maand Gemiddeld voerver- bruik per dier per dag Voerver- bruikper kg eieren 4 r.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 8