BADAUNI Dynamische veevoederfabriek Wie niet adverteert wordt vergeten op internationaal niveau in de varkens- en rundveesector Bemesting van suikerbieten roterende rijenfrees voor trekkers met 3-punts hydraulische hefinrichting Leverbaar in 4 typen; elk type in 3 uitvoeringen kenmerkende eigenschappen: rijafstand snel en gemakkelijk verstelbaar •elementen werken onafhankelijk van el kaar, waardoor directe aanpassing aan alle bodemomstandigheden •werkdiepte van elk element regelbaar door een drukveer •alle draaiende delen in gesloten oliebad •assen op kogellagers waardoor rustige loop, gering verlies van vermogen, lange levensduur en lage onderhoudskosten BADALINI... maximale prestatie bij de minste pk's CEBECO De suikerbietenteelt mag zich de laatste jaren in een goede belangstelling verheugen en dat is niet zo verwonderlijk als men de financiële resul taten vergelijkt met die van enkele andere land bouwgewassen. Door het gebruik van éénkiemig zaad en chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is het aantal manuren per ha aanmerkelijk gedaald, terwijl mechanisatie en rationalisatie steeds verder worden doorgevoerd, wat de aantrekkelijkheid van de bietenteelt aanmerkelijk heeft verhoogd. Door dit alles zou de aandacht voor een andere belangrijke faktor, namelijk de bemesting, gemak kelijk kunnen verflauwen. Aldus schrijft ons het „Inlichtingenbureau voor Chilisalpeter,", dat er op wijst dat een goede bemesting echter nog steeds de basis vormt voor de hoogste opbrengst en het beste financiële resultaat. Voor de boer wordt de keuze van de juiste meststoffen misschien wel moei lijk, nu er niet alleen enkelvoudige maar ook samengestelde, natuurlijke en synthetische, vaste en vloeibare (samengeperst gas) meststoffen zijn. Toch dient nog steeds bedacht te worden, dat de biet zijn speciale eisen stelt en met uitsluitend stik stof, fosfaat en kali geen genoegen neemt. Van deze 3 hoofdvoedingsstoffen wordt in de regel wel voldoende gegeven, soms zelfs teveel. Voor de hoogste opbrengst komt het echter aan op - een gerichte bemesting; ---waarbij- vooral de z^g. nevenelementen en sporenelementen niet mogen worden vergeten Bieten verlangen een wat hoge re pH dan vele andere gewassen; bekalken zal dus dikwijls gewenst zijn. Vervolgens dienen bieten de beschikking te hebben over voldoende goed opneembaar natrium, een nevenelement, dat voor de bieten haast even belangrijk is als de 3 hoofdelementen. En tot slot komt er nog te veel hartrot in bieten voor, waardoor vooral op zand en dalgronden soms ongemerkt flinke opbrengst dalingen optreden. Natrium en borium hartrot is een gevolg van boriumgebrek komen voldoende voor in Chilisalpeter, dat bovendien de pH giuwstig beynvloedt, uitsluitend nitraatstikstof bevat en een groter blad geeft, wat weer de onkruidbestrijding in de hand werkt. Voor bieten is daarom Chili salpeter nog steeds de meest geschikte stikstof meststof. Dat blijkt ook telkens weer duidelijk uit de resultaten: in 1967 werd met Chilisalpeter op proefvelden bijna 7 ton bieten, 5% ton blad en bijna 1200 kg suiker per ha meer verkregen dan met Kalkammonsalpeter. Wat dat in de portemon- naie scheelt, kan iedere rechtgeaarde bietenver bouwer U zeer snel voorrekenen zoekt voor Zeeuwsch-Vlaanderen VOORLICHTER Hebt u een aangepaste schoolopleiding b.v. M.L.S of H.L.S.? Meent u over commerciële capaciteiten te beschikken Houdt u van contacten met gespecialiseerde veehouders Bent u in het bezit van rijbewijs Verkiest u te werken in een dynamisch bedrijf Stuur dan uw sollicitatie met pasfoto in onder nr. 5604-16/3 bureau van dit blad Vestigingen te St Annaland, Axel, Kerkwerve, Lewedorp, Middelburg, Nieuwendijk, Nieuwe Tonge, Oudenhoorn, Schoondijke, Steenbergen, Strijen, Wissenkerke en Zierikzee VRAAGT PROSPECTUS EN RLiCHTINGEN BIJ Ie GOES TERWELSTRAAT TEL 01100-8110

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 6