UIT DE PRAKTIJK V V Adviezen vragen is geen schande Er moet nog veel gebeuren! Al veel gezaaid Samenwerken - ook in vergaderen KORTE WENKEN 4 jj«"U y&ZJ i'•-•» •- -Üi^ IYE derde week van maart heeft ons in WEST U ZEEUWS-VLAANDEREN de kans gegeven het grootste deel van de bieten en uien te zaaien. De zomergranen, erwten en vlas zaten er reeds merendeels in. Hoewel het aantal zaaibare dagen tot nu toe aan de lage kant ligt, is er dus veel ge daan. Veelal is men echter wat te vroeg begonnen. We zagen dan ook niet altijd een optimaal zaai- bed. Voor bieten, vooral wanneer op eindafstand wordt gezaaid, hebben we dit toch wel nodig. Bij toepassing van bodemherbiciden is een voldoend verkruimeld zaaibed trouwens altijd aan te be velen. Dit was in voorgaande jaren o.a. in bieten duidelijk waar te nemen. Waar het zaaibed wat grof lag, was het resultaat vooral wanneer dan nog weinig neerslag volgde steeds minder dan een fijn zaaibed. MET de voorjaarsinzaai wil het op WALCHEREN nog steeds niet erg vlotten. Op sommige be drijven is er al een flinke oppervlakte ingezaaid, doch op vele bedrijven moet er nog veel gebeuren. De weersomstandigheden waren van dien aard dat het de laatste week elke dag moeilijk was om te beginnen. Verschillende malen regende het 's nacht enkele mm. waardoor het niet mogelijk was 's morgens te beginnen. Verder liet ook de zon nogal eens verstek gaan zodat het overdag niet sterk droogde. Al met al hopen we op wat vast gunstig weer in de komende weken zodat volop met de voorjaarswerkzaamheden kan worden be gonnen. We hebben tot op heden nog weinig groeizaam weer gehad. Het grasland en de wintertarwe ver tonen nog weinig groei. Hetzelfde geldt voor de winterbloemkool. Vorig jaar was de ontwikkeling van deze gewassen aanzienlijk verder gevorderd. Dit hoeft nog niet tot mindere opbrengsten te lei den maar het typeert wel de weersomstandig heden wat temperatuur en zonneschijn betreft. Op vele percelen lijkt de DNOC-bespuiting goede resultaten te geven wat betreft de onkruidbestrij- ding in wintertarwe. Bij sommige kollega's schijnt het resultaat niet aan het gestelde doel te beant woorden. Een aanvullende bespuiting is dan nog noodzakelijk. De mogelijkheden hiertoe zün nog wel aanwezig maar het vraagt weer extra kosten. In de praktijk blijkt er nog behoefte te zijn om de percelen wintertarwe te eggen. Hoewel er op zichzelf geen bezwaar tegen bestaat wat het ge- UET landwerk op ZIJID-BEVELAND is in de vorige week door enkele regenbuien wat af geremd. Toch is er al zeer veel gezaaid. Granen, vlas en erwten zitten er op enkele percelen in de oudere kernen na in de grond. Naar ruime schat ting was maandagavond 25 maart ongeveer 40 45 van de suikerbieten gezaaid. In de jongere polders is men wat verder gevorderd, in de oude re polders is men wat later kunnen beginnen en daardoor nu wat achterop. Tot nog toe zijn er nog maar enkele percelen aardappelen gepoot. De struktuur van de grond is goed, mits men niet te diep in de grond wil werken. Op de zwaar dere gronden komen verschillende percelen voor die om bieten te zaaien wel erg los zijn. De afgelopen weken hebben laten zien dat de mogelijkheden om met centrifugaal- of pendel strooier te werken door de weersomstandigheden in dit geval de wind, behoorlijk werden bemoei lijkt. Het uitstrooien van kunstmest voor bie ten en aardappelen is daardoor wat vertraagd. Onder zulke omstandigheden is ook het uitzaaien van hetzij granen, graszaad of klaverzaad hier mede onmogelijk. De rijenafstand bij de aardappelen is op veel bedrijven reeds sinds enkele jaren op 75 cm ge bracht. Anderen houden nog steeds vast aan 66 cm. Waarom gaan toch niet alle aardappeltelers over op 5 cm? Dan kan al het materiaal in de aarappelteelt als trekkers, sproeikar, rooiers en wagens voor afvoer blijvend op 1.50 m gebracht worden. De opbrengst wordt er niet door beïn vloed Hoewel in ons gewest in voorgaande jaren de uienvlieg nog weinig of geen aantasting te zien gaf, heeft men plaatselijk toch (de nodige?) pre ventieve maatregelen getroffen. Er lopen reeds enkele zaaimachines waarop een tweede zaaibak is aangebracht, welke een organische fosforester in de vorm van een granulaat bij het uienzaad in de rij brengen. Verder werkt er nog een granu laatstrooier. Naar schatting zal ongeveer 40 van het uitgezaaide areaal behandeld zijn. Of deze maatregelen overbodig waren, zal pas over enkele maanden blijken. We moeten deze vrij kostbare affaire dan ook maar beschouwen als een soort verzekeringspremie. Dit is trouwens met meer chemische toepassin gen het geval. Erger is het wel, dat men bepaalde .middelen op een verkeerde manier toepast. Zo was betreft is het wel zo dat men weer een zaai bed maakt voor nieuwe onkruidontwikkeling. De grond is bovendien weinig dichtgeslagen zodat de noodzaak ons inziens niet aanwezig is. Er is veel belangstelling voor het zaaien van de uien door een zaaimachine uitgerust met een gra nulaatstrooier. De mindere kosten van bestrijding van de uievlieg t.o.z. van een volleveldsbespuiting schijnen voor de uietelers aanlokkelijk te zijn. Er zijn in ons gebied een vijftal machines voor be schikbaar. De coöperatieve melkinrichting „Walcheren" te Middelburg nam afgelopen week het tweede ge deelte van de nieuwe melkfabriek in gebruik. De apparatuur van deze fabriek is nu op moderne leest geschoeid, zodat de verwerking van de melk of efficiente wijze kan plaats vinden. Vanaf deze plaats willen we het bestuur, de direktie en alle Walcherse melkveehouders feliciteren met het be reiken van deze mijlpaal in de geschiedenis van de melkinrichting. De melkveehouderij welke in ons gebied van grote betekenis is, heeft een goed verlengstuk van de boerderij bij gekregen in de vorm van een prima geoutilleerde melkfabriek. Voor de melkproducenten is het van het aller grootste belang dat de melk op goedkope wijze tot melkprodukten van een prima kwaliteit kan worden verwerkt zodat een goede prijs voor de melk kan worden betaald. Vooral in het drukke toeristenseizoen worden hoge eisen aan dit bedrijf gesteld. werd reeds Avadex gespoten welke nooit of veel te laat werd ingewerkt. Van een goed resultaat moeten we dan niet veel meer verwachten. Het is voor ons boeren haast niet meer bij te houden. Steeds komen er nieuwe middelen, met elk weer hun eigen toepassingswijze. Soms zijn. het verbeteringen; soms niet. Wat is voor een be paald geval het beste? Wanneer en hoe moet dit middel worden toegepast? Dat we als boer zelf zullen moeten trachten zo veel mogelijk kennis van zaken te hebben is begrijpelijk. Daarnaast is het dringend nodig dat "we de beschikking kunnen hebben over goede adviezen in deze, zowel van loonspuiter, bestrijdingsmiddelenhandeï, alsook van de voorlichtingsdienst. De betreffende personen zijn hiervoor in staat. Ligt de fout niet vaak bij onszelf, omdat we niet of veel te laat advies inwinnen? Denken we niet te gemakkelijk dat we het zelf allemaal wel weten? AOK op SCHOUWEN-DUIVELAND is in de af- v gelopen weken een begin gemaakt met de voorjaarszaai. Zoals meestal is in Duiveland meer gezaaid dan in Schouwen. Toch moet in zijn algemeenheid opgemerkt worden dat de grond minder goed was dan bovenop leek. In de grond viel 't vaak tegen. Ongunstige weersvoorspellin gen ('t kwam wel anders uit) hebben velen weer houden door te zetten t.a.v. de voorjaarszaai! Veel al terecht, vooral in Schouwen. Er is reeds vrij wat zomergraan gezaaid evenals erwten. Zaaiuien nog weinig en suikerbieten evenmin. Plaatselijk is er begonnen met aarappelpoten. Als het weer zo blijft als in het begin van de vorige week zal er heel wat gezaaid en gepoot worden. De animo om suikerbieten op eindafstand te zaaien is minder groot dan vorig jaar. 't Zullen slechts enkele percelen zijn! Ook zijn er, niet veel, die op een afstand van rond de 10 cm zullen zaaien, hetgeen trouwens niets geen voordeel geeft. Nee, 't risico is dan groot, dat de opkomst te dun zai zijn om nog te kunnen doorslaan en misschien te dik om er niets meer aan te moeten doen. Onder onze omstandigheden is 7 cm zaaiafstand nog de meest veilige afstand. Voor 't aardappelpoten is hier weer iets nieuws geïntroduceerd, n.l. de 6-rijige volautomatische pootmachine. 't Gaat prima, maar aan de stabili teit mag misschien nog wel iets verbeterd worden. In Duiveland neemt de kontraktteelt een steeds grotere vorm aan. Teleurstellende ervaringen zijn voor dé land- bouwverenigingen in Duiveland aanleiding ge weest om te komen tot oprichting van een kon- trakttelersvereniging om op dit gebied te geraken tot een betere werkwijze. Een ieder, die op kon- trakt teelt, moet het belang van zo'n vereniging kunnen begrijpen. De taak van zo'n vereniging is velerlei en zeer belangrijk en om dit alles goed te kunnen verrichten is 't nodig dat iedere belangheb bende zich aanmeldt als lid. Het „vergaderseizoen" is afgesloten en verschil lende collega's horen we zeggen „gelukkig" Van zelfsprekend niet over de inhoud,., maar wel van de veelheid van bijeenkomsten. Men vraagt zich steeds meer af waarom toch niet meer van com binatiemogelijkheden gebruik wordt gemaakt die zeker zijn te-vinden. DE TIJD IS AANGEBROKENdat u wordt be naderd voor het afsluiten van teeltcontracten voor diverse gewassen. Daarbij zijn een aantal teelten beslist aantrekkelijk. Laat u echter niet verleiden contracten af te sluiten voor de teelt van bepaalde zaden waarvan vrijwel niets bekend is. Contrac teert u regelmatigwordt dan lid van de contract- telersvereniging. HET SPITTEN VAN DE GROND heeft bepaalde voordelen, maar kan ploegen niet verdringen. Het voordeel van een spitmachine springt vooral naar voren wanneer onder ongunstige omstandigheden moet worden gewerkt. Wanneer de grond erg nat is, is spitten beter dan ploegen, vooral wanneer daarbij door de voor gereden moet worden. Op bie- tenlarid komen zulke omstandigheden voor. IN HET AFGELOPEN NAJAAR hebben veel veehouders te kampen gehad met hoestend jong vee. Als gevolg van deze longworm-aantasting zijn vele pinken nog niet op verhaal gekomen. Wan neer U regelmatig last hebt met deze ziekte moet V de kalveren voorbehoedend enten voordat ze buiten gaan. Dit gebeurt voor de eerste keer op een leeftijd van minstens 6 weken en wordt na 4 weken herhaald. ALS UW GRASLANDPERCELEN plaatselijk achter blijven in groei moeten deze gecontroleerd worden op het voorkomen van emelten. Hiertoe kunt u de zode afsteken en deze dompelen in een oplossing van 1 kg keukenzout en 5 liter water. De emelten komen dan boven drijven. Komen per m2 meer dan 100 emelten voor, dan moet een be strijding uitgevoerd worden met zemelen -f insec ticide. LICHT IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE FAKTOREN bij het voorkiemen van de pootaard- appelen. Hoe meer licht hoe korter en steviger de spruiten zullen zijn. Het is mogelijk door middel van T.L.-lampen extra belichting te geven. Per 4 m2 vloeroppervlakte wordt één standaard geplaatst, met twee boven elkaar geplaatste lampen van 40 watt, kleur 29 of 55 warmtint is hiervoor het best geschikt. DE VOORJAARSGRONDBEWERKINGEN zijn van grote invloed op de groei en de ontwikkeling van de plant. Door veel bewerkingen wordt de struptuur eerder slechter dan beter. Tracht daarom het aantal sporen te beperken; strooi de kunstmest over een nachtvorst, leg het land in één werkgang zaaiklaar en zorg ervoor dat tijdens het zaaien tege lijk wordt ingeëgd. Door deze combinaties blijft het aantal wielsporen tot een minimum beperkt. DE OPSLAG VAN EEN GRASGROENBEMES- TER tussen de ploegsneden en flink ontwikkelde duist kunnen veel last veroorzaken. Vaak is een chemische bestrijding nodig door een bespuiting met 3-5 liter paraquat per ha, over de ploegsneden dus voor de eerste grondbewerking. Op ongelijk land en bij grote pollen moet de hoogste dosering worden gebruikt. CALDERA 561 is een snijmaisras dat de goede eigenschappen van C.I.V.-7 evenaart. Beide rassen geven een zeer goede drogestof-opbrengst, waar bij de zetmeelwaardeopbrengst van Caldera 561 nog iets hoger is dan van C.I.V.-7. Als u al jaren snij- maisteler bent, of met dit gewas gaat beginnen, kan de beste de rassenkeuze uit deze twee rassen wor den gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4