Eregalerij 1843 Z. L. M.-tentoonstelling 1968 NOGMAALS OPSPORING VERZOCHT Veertien dagen geleden plaatsten we naast dit oude rijtuigje als blikvanger een verzoek int te zien naar oude werktuigen om deze zo mer op de grote tentoonstelling, de grote evo lutie der mechanisatie te kunnen laten zien. V begrijpt dat dit een heel groot werk is en er vroeg mee dient te worden begonnen. Wij vroegen aan U, leden der Z. L. M. in Zuid en Noord-Beveland alles eens na te snuffe len om ons te kunnen helpen. We zoeken dan alles uit en melden U wat we kunnen gebrui ken omdat 3 dagen aan de bezoekers te kun nen laten zien. Helaas zijn er weinig tele foontjes gekomen! We kunnen er in komen, want het is druk op het land en er blijft wei nig tijd over om te zoeken naar oude spul len. Maar we zouden U willen vragen, regent U er eens een keer uit (en dat kan gebeu ren al hopen we zo weinig mogelijk), kijkt u dan alles eens na en meldt het ons. We heb ben nog belangstelling voor een oude Waal- ploeg (houten wielen en kar) een Coksploeg, een Sacksploeg, een houten egge (houten tan den ook), een geeselsteen met staander (paard) een tonspuit, een V ermorelspuit (handbedieningeen zeer oude trekker (1930 1940een tarwezeef, een zaaïkruiwagen, een graanaflegger, een ijzeren Vicon bietenlichter (1946). U komt misschien nog wel andere mooie oude werktuigen tegen. We horen het graag. C. BURGER, Kerkstraat 26, Wilhelminadorp, tel. 01100—5228 J. v. d. VELDE, Wilhelminastraat 5, Kloetinge, tel. 01100—7369 HET LEERLINGENSTELSEL IN DE LAND- EN TUINBOUW WANNEER men de lagere land- of tuinbouw school met een diploma verlaat, waren er tot enkele jaren geleden twee mogelijkheden voor het vervolgen van de ingeslagen weg, te weten: 1. doorstuderen aan een middelbare land- of tuinbouwschool; 2. de praktijk induiken. Voor de leerlingen, die de weg van de tweede mogelijkheid kiezen, is er thans ae gelegenheid om zich al werkend in het vak dat ze gekozen hebben, verder te bekwamen. Het leerlingstelsel in de land en tuinbouw biedt deze mogelijkheid. Gedurende de opleiding werkt de leerling gewoon bij een baas in de praktijk. Eventueel is het werken thuis op het eigen bedrijf ook toegestaan. Verder gaat men één dag per week naar school, de „Vak school van het leerlingstelsel". Voor het werken in de praktijk moet echter wel een leerovereen komst afgesloten worden tussen de patroon en de leerling. HET principe van het leerlingstelsel is dat men de vakbekwaamheid niet alleen op school kan ver werven, maar dat men daarnaast ook voldoende gelegenheid krijgt datgene, wat men op school ge leerd heeft, in de praktijk te beoefenen. In zo'n leer overeenkomst staat o.a. dat de patroon de leerling in de gelegenheid zal stellen op zijn bedrijf een bij de opleiding behorend opleidingsprogramma te vol gen. In het opleidingsprogramma staan de werk zaamheden genoemd die voor de opleiding belang rijk zijn en die de leerling dan ook uit moet voeren. Van de verrichte werkzaamheden dient in een werkboek door de leerling dagelijks aantekening te worden gehouden. Op regelmatige tijden komt de praktijkleraar van de vakschool op bedrijfsbe zoek om zich over de gang van zaken op de hoog te te stellen. Op deze wijze wordt nagegaan hoe het met de vorderingen van de leerling in de praktijk staat. Ï\E lessen van de vakschool worden in het alge- meen verzorgd door een lagere land- of tuin bouwschool die hiertoe wordt aangewezen. Het is n.1. niet mogelijk dat iedere school zijn eigen vak school krijgt. Het aantal leerlingen per school dat voornemens is na het behalen van het diploma het leerlingstelsel te volgen is meestal niet groot genoeg. Het bezoeken van de vakschool zal in bepaalde gevallen wel noodzakelijk maken dat men wat verder reist dan men tot nu toe gewend was. In de praktijk blijkt dit echter geen enkel bezwaar op te leveren. De lessen van de vakschool zijn vooral ingesteld op de leerlingen met een prakti sche aanleg. Het vakvaardigheidsonderwijs neemt dan ook de meeste tijd in beslag. De inhoud van Op 1 april a.s. zal het voor de heer A. J. RIJNBERG te Oud-Vossemeer 25 jaar geleden zijn dat hij in dienst trad op het bedrijf van de heer G. A. de Hond te Tholen. Onze hartelijke gelukwensen bij dit 25- jarig jubileum. dit vakvaardigheidsonderwijs is sterk afhankelijk van de opleidingsrichting. Daarnaast wordt er op de vakscholen nog vakkennisonderwijs en algemeen onderwijs gegeven. De leerlingen brengen ook, af hankelijk van de opleiding, enkele weken door aan landbouwpraktijkscholen of de centrale school voor tuinbouw techniek DE opleiding duurt twee jaar en bij voldoende deelname is het volgen van onderstaande rich tingen mogelijk: akkerbouw, veeteelt/weidebouw, gemengd bedrijf, landbouwambachten, bloemen teelt, groenteteelt, bloembollenteelt, bloemsierkunst en fruitteelt. De richting aanleg en onderhoud van tuinen zal een driejarig karakter hebben.. In het algemeen zal men die richting van het leerlingstelsel kunnen volgen waar men zich op de lagere land- of tuinbouwschool op georiënteerd heeft. Aan het eind van de opleiding zal men een exa men afleggen, dat een landelijk karakter heeft. Als men slaagt krijgt men een diploma leerlingstelsel, dat officieel door de Overheid erkend is en getuigt van vakbekwaamheid. Het diploma voldoet dan ook aan de erkenningseisen in de tuinbouw en het komt ook in aanmerking voor in de collectieve ar beidsovereenkomsten geldende diplomatoeslagen. DE kosten, aan de opleiding verbonden, zijn niet groot. Er wordt per jaar cursusgeld geheven van 30 a 50 gulden. Daarnaast moet men nog een tiental guldens besteden aan leermiddelen. Ook reis- en verblijfkosten aan de praktijkscholen ko men voor. rekening van de leerling. Eén week ver blijf aan 'een praktijkschool kost 35, De directeuren der lagere land- en tuinbouw scholen te Middelburg, Zierikzee, Scherpenisse, Goes, Kapelle, Schoondijke en Hulst, kunnen ver dere 'informaties verstrekken. Inlichtingen worden ook gaarne verstrekt door de Afdeling Onderwijs der Z. L. M. en de Landelijke Stichting Leerlingen stelsel Landbouw te Utrecht (tel. 03019188). ZEEUWSE AGENDA Afdeling Rilland der Z. L. M. Bijeenkomst op zaterdag morgen 6 april om 10.15 uur in het dorpshuis „Luctor et Emergo". Bespreking van het vraag punt over: „De ruimtelijke ordening". RADIO Dinsdag 2 april, Hilversum II, 12.3012.40 uur „De voorcalculatie van het Landbouw-Economisch Instituut voor het gemengde- en weidebedrijf", m.m.v. de heer J. Hoornweg van het L. E. I. Veredeling in dienst van de tuinbouw-I: de bestrij ding van ziekten en plagen, m.m.v. de heer ir. N. G. Hogenboom van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (I. V. T.)) te Wageningen. Donderdag 4 april, 12.30 uur In de AVRO-rubriek „Modern Platteland" de Stem van het K. N. L. C.: de heer C. G. Trouw spreekt over het onderwerp „Tuin- bouwcongres '68". Vrijdag 5 april, Hilversum II, 12.3012.40 uur „Het belang van ruwvoederonderzoek voor de prak tijk", m.m.v. de heer ir. F. H. B. Vermeulèn van het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek in Wageningen. „De Brabantse bedrijfsverzorgings- dienst komt op gang", m.m.v. het Rijkslandbouwcon- sulentschap te Eindhoven. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU St. Phillpsland: Zaterdag 30 maart in hotel „De Druiventros". Hulst: Maandag 1 april in „Het Bonte Hert". Westkapelle: Maandag 1 april in „Kasteel van Batavia", van 9.15 tot 12.30 uur. Oostburg: Woensdag 3 april in café „De Windt". Terneuzen: Woensdag 3 april in hotel „Des Pays-Bas". Koudekerke: Woensdag 3 april in hotel „Wal cheren", van 9 tot 1 uur. St. Maartensdijk: Donderdag 4 april in hotel „De Gouden Leeuw". Zierikzee: Vrijdag 5 april in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Vrijdag 5 april in hotel „De Een dracht". BESTEMMINGSPLANNEN Axel: Een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied, dat voornamelijk wordt begrensd door de spoorlijn, de Singelweg en de Stationsstraat. Het raadsbesluit ligt voor een ieder op de gemeente secretarie ter inzage. Middelburg: Het bestemmingsplan Groot Industrie terrein III, ligt ingaande woensdag 27 maart 1968 ge durende een maand voor een ieder ter inzage. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewend, kunnen gedurende de boven genoemde termijn bij G. S. tegen dit bestemmingsplan bezwaren indienen. Clinge. Een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, begrensd door: a. Hulsterloostraat, Hombachstraat, gedeelte van de Kauterstraat en een lijn ten noorden en noordwesten van de Kauterstraat tot aan de Veerstraat, Veerstraat en Wilhelminastraat; b. Hulsterloostraat en Kerkpadi tot Belgische grens. De bij dit besluit behorende tekening ligt vanaf 12 maart ter gemeentesecretarie ter inzage. Wolphaartsdijk. Met ingang van 21 maart 1968 tot en met 20 april 1968 ligt ter inzage het bestemmings plan „kom Wolphaartsdijk" en het besluit van G. S. van Zeeland, waarbij gedeeltelijk goedkeuring werd verleend aan dit bestemmingsplan. Zij, die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G. S. voornoemd, kunnen gedurende de genoemde termijn van de ter inzage-ligging bij de Kroon beroep instellen. Biervliet. Met ingang van 22 maart 1968 ligt ge durende één maand ter inzage het vastgestelde be stemmingsplan „Biervliet Noord 1967" met bijbe horende voorschriften en toelichting. Gedurende de termiin van ter-inzaee-b'^eing kunnen zij. die zich tij dig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge wend, bij G. S. bezwaren tegen het plan indienen. Valkenisse. Bestemmingsplannen worden voorbe reid voor de volgende gebieden: 1. Bebouwde kom-Zoutelande; 2. Bebouwde kom-Koudekerke; 3. Bebouwde kom-Biggekerke; 4. Zomerwoningenterrein Westkapelseweg Zoute- lande; 5. Zomerwoningenterrein Biggekerke; 6. Duinstreek Zoutelande; 7. Biggekerke-Oost; 8. DishoekKoudekerke, nader aangeduid op de bij het besluit behorende teke ningen. Bij het voorbereidingsbesluit is tevens bepaald, dat het verboden is zonder of in afwijking van een schrif telijke vergunning (aanlegvergunning) van burge meester en wethouders in de hierboven vermelde ge bieden werkzaamheden of werken, geen bouwwerken zijnde, uit te voeren, indien daardoor de terreinen minder geschikt zouden worden voor de verwerke lijking van de toekomstige bestemmingen. E.e.a. ligt vanaf 22 maart ter gemeentesecretarie te Koudekerke ter inzage. Wissenkerke. Vanaf 26 maart '68 t/m 26 april '68 ligt voor een ieder ter inzage het ontwerp van een bestemmingsplan voor het dorp Wissenkerke, ge naamd „bestemmingsplan Wissenkerke 1966", met bijbehorende toelichting en voorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp indienen. Borssele. Een bestemmingsplan is in voorbereiding geldende voor het gebied van de bebouwde kopi en daaraan uit te breiden gedeelten, aangegeven op de bij het besluit behorende kaart die ter inzage liggen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2