Kostenberekening wasmachines Nuttige tips op kaderdag Zeeuwse Plattelandsvrouwen - Goes Risicospreiding en deskundig beheer Alle banken en commissionnairs kunnen U Inlichten 20 ^Uoor de ^Vrouw van het <~platteland PEN vorige keer gaven wij een overzicht van verschillende systemen wasmachines en hun werking, keer een kostenberekening van deze wasmachines. Bij de berekening van de vaste jaarlasten van machines is een gemiddelde aanschafprijs van verschillende merken genomen. VASTE KOSTEN KUIPWASMACHINES a. Agitatorwasmachine of langzaamwasser met ver warming bij' een prijs van 400,—. Onder redactie van Mevrouw L. N. Huijsman-Griep Per jaar: afschrijving in 10 jaar renteverlies 5 onderhoud 2 40,— 20,— 8,- 68.— Totale kosten per jaar VASTE KOSTEN TROMMELWASMACHINE a. Automatisch of was-automaat zonder centrifuge gang bij een aanschafprijs van 800, Per jaar: afschrijving in 10 jaar renteverlies 5 onderhoud Totale kosten per jaar 80,— 40,— 16,- 136,— Per jaar b. Wasautomaat in combinatie met een centrifuge bij een aanschafprijs van 1000, Per jaar: afschrijving in 10 jaar renteverlies 5 onderhoud 2 Totale kosten per jaar 160,— 80,— 32,— 272,- In een gezin van 4 personen wordt ongeveer 500 kg wasgoed per jaar gewassen. Per jaar onkosten 500 x 0,13 65,v T rommelwasmachine afschrijving in 10 jaar renteverlies 5 onderhoud 2 Totale kosten per jaar 100,— 50,— 20,— 170,— e. Centrifuge bij een aanschafprijs van ƒ250, Per jaar: renteverlies 5 afschrijving in 10 Jaar 12,50 25.— c. Vol-automaat of centrifugeerautomaat bij een aan schafprijs van 1400, Per jaar: afschrijving in 10 jaar renteverlies 5 onderhoud 2 Totale kosten per jaar 140,— 70,— 28,— ƒ238,— d. Centrifuge-was-droog-automaat bij een aanschaf prijs van 1600, Totale kosten per jaar KOSTEN PER KG WASGOED (Water, electriciteit, wasmiddel). Kuipwasmachlne met verwarming Kosten per 9 kg wasgoed: Waterverbruik 150 liter Electriciteit 5 kW/u Wasmiddel Per 9 kg wasgoed Kosten per kg wasgoed 37,50 0,06 0,42 0,70 1,18 0,13 Kosten 4 kg wasgoed: Waterverbruik 120 liter Electriciteit: 3l/2 kW/u Wasmiddel Per 4 kg wasgoed Kosten per kg wasgoed 0,05 0,30 0,60 0,95 0,24 Per jaar aan onkosten 500 x 0,24 120, Uit deze berekeningen blijkt wel, dat automatisering betaald moet worden. Een automatische wasmachine is zowel bij aanschaf als gebruik duurder dan een niet niet-automatische wasmachine, doch deze laatste geeft veel energie- en tijdsbesparing. Z. J. H. EDZES. |^E jaarlijkse kaderdag voor de bestuursleden van de Zeeuwse afdelingen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is niet meer uit ons Bondsleven weg te denken. Door de verplichte wis seling van bestuursleden is het noodzakelijk dat er van tijd tot tijd aandacht wordt besteed aan de taak, die de bestuursleden op zich hebben genomen. In haar openingswoord schonk de prov. presidente, mevrouw I. H. van Oeverende Rijke enige aan dacht aan het boek van Evelien Sullero, waarin de schrijfster de mening uitspreekt, dat de vrouwenver enigingen in de toekomst zullen verdwijnen. De pre sidente was het met deze zienswijze niet eens. Vrou wenverenigingen kunnen nog niet worden gemist. Onze plaats naast de man maakt het nodig, dat wij onze eigen organisatie bezitten en daarom zal onze Bond voorlopig niet overbodig blijken te zijn. Mevrouw EversPauw, lid van het dagelijks be stuur van de afdeling Zeeland, zette op duidelijke wijze uiteen, wat de verschillende bestuursfuncties inhouden en hoe er een goed samenspel tussen be stuursleden kan zijn. Zij gaf nuttige tips inzake het contact tussen bestuur en leden. Ook is het niet nodig, dat het bestuur alles doet. Voor het jaarlijkse reisje kan bijvoorbeeld een reiscommissie worden in gesteld. De viering van een jubileum kan in samen werking met één of meer bestuursleden worden voor bereid. QM het bestuur niet al te zwaar te belasten, kan ziekenbezoek door leden worden overgenomen. Zodoende wordt de zelfwerkzaamheid bevorderd en voorkomt men, dat de activiteit enkel van het bestuur uitgaat en de leden passief blijven. Deze waardevolle tips willen wij nogeens extra onderstrepen, daar er telkens weer nieuwe bestuurs leden moeten worden gevonden als de zes jaren van de zittende bestuursleden zijn verstreken. Heeft men al eens actief meegeholpen bij de voorbereiding van een feestavond of iets anders, is men gauwer ge neigd over de drempelvrees heen te komen en zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Vaak is het heel moeilijk een presidente te vinden. Vele dames schrikken terug voor het leiden van ver gaderingen en al willen wij de taak van een presi dente niet onderschatten, het valt in de praktijk meestal erg mee, want de meeste mensen kunnen meer dan zij zelf beseffen. Tenslotte gaf mevrouw Evers de bestuursleden een wijze raad en wel de volgende: „Geef mij de berus ting te aanvaarden wat niet veranderd kan worden, geef mij de moed te veranderen wat veranderd moet worden, geef mij de wijsheid deze twee van elkaar te scheiden". Wanneer wij dit in praktijk trachten te brengen, zal een bestuursfunctie minder zwaar vallen. de middagpauze was het woord aan de heer M. R. Bundervoet, programmaleider van „Het Zilveren Schor". Als onderwerp koos hij „Spreken in het openbaar", waarmee kaderleden te maken heb ben. Hij leidde dit in onder het motto: „Hoe raak praat U of praat U maar raak?" Spreken is één der belangrijkste zaken. Hierdoor krijgen wij contact met onze medemens. Volgens de heer Bundervoet is de techniek van 't spreken onder geschikt aan de mens, die spreekt. Als basis van een goed gesprek noemde hij bereidheid en geïnteres seerdheid. Het spreken is een brug van mens tot mens door middel van de taal. Van belang zijn klank, beeld en rhytme. Er hangt veel van de intonatie af. Een zinnetje van vier woorden klinkt telkens anders wanneer de klemtoon op een ander woord wordt ge legd. „WILT u dit doen"? klinkt anders dan „Wilt U dit doen"? „Wilt u DIT doen"? of „Wilt u dit DOEN"? klinken weer anders. Het gesproken woord is geladen met emoties. De vijf pijlers, waarop de brug van mens tot mens rust zijn de volgende: „natuurlijkheid", „hartelijkheid", „tact" (respect, voorzichtigheid), „humor of opgewekt heid" en „onbescheidenheid". Tijdens discussies moet er voor gewaakt worden, dat men niet door elkaar gaat praten. Aan dit euvel maakten de dames zich niet schuldig toen er na de inleidingen gelegenheid was die behandelde stof nog wat verder uit te diepen. QNZE prov. secretaresse, mej. A. v. d. Leeden deed nog een aantal mededelingen betreffende de enquête, die de Bond van Plattelandsvrouwen houdt met betrekking tot de opbouw van het leden bestand. De volledige gegevens zijn nog niet beschikbaar, zodat wij hierop later hopen terug te komen. Vast staat echter, dat een groot deel van onze Zeeuwse leden uit de agrarische sector komt. Dit wil niet zeg gen, dat hun echtgenoot een landbouwbedrijf beheert, doch wel, dat deze echtgenoot in de agrarische sec tor werkzaam is. VEREEMIGD BEZIT VAM 1894

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 20