WEEKOVERZICHT NOTERINGEN fjp§& ff/7 EEN geheim VH§^WEEKB°EK VAM ÜRAM-urr SiSLIKHQEK, 16 ontleend aan marktbericht Nobeco - Kortgene GRANEN. Het was vorige week moeilijk om de juiste marktwaarde van de tarwe te bepalen om dat het zeer geringe aantal kopers zich bijzonder gereserveerd toonde. Noch voor rechtstreekse ex port naar Engeland, noch voor levering franco Am sterdam/Rotterdam konden zaken van enig be lang worden afgesloten. In brouwgerst hield de handel zich bezig met het opruimen van restan ten tegen de bekende prijzen. Franse gerst was con currerend te koop. PEULVRUCHTEN. De exportcijfers van groene erwten over februari j.l. gaven de verkopers vorige week reden om te trachten de vraagprijzen wat hoger te stellen. Dit is niet gelukt omdat de buiten landse afnemers weigerden om meer te gaan be talen. De markt eindigde op een onveranderd prijs niveau met voldoende aanbod om aan de lopende vraag te voldoen. Doordat per 1 april a.s. het aan tal vergunningen voor het wegvervoer in Duits land zal worden ingekrompen ziet het er naar uit dat de vrachttarieven vrij sterk verhoogd zullen worden. Afgewacht dient te worden of dit de prij zen nog zal kunnen beïnvloeden. Schokkers hiel den niettegenstaande de gunstige exportcijfers over februari j.l. een rustige markt met een beperkte omzet. Het bleek ook hier niet mogelijk om tot ver beterde prijzen te komen omdat bij hogere laat- prijzen de kopers zich terugtrokken. Bruine bonen ondervonden wat meer belangstelling. De notering voor de nieuwe oogst, die ca 20,boven die van het nu beschikbare produkt ligt, gaf de verkopers blijkbaar aanleiding om bij de afloop van het sei zoen op misschien wat gunstiger prijzen te hopen. Kapucijners waren een vergeten artikel dat slechts met moeite zijn weg kon vinden. De exportcijfers over februari 1968 waren als volgt: Groene erwten en spliterwten febr. 1968: 2690 t., 1967: 2281 t.; aug. t/m febr. 1967/ 68: 16363 t., 1966/'67: 17412 t. Schok kers febr. 1968: 901 t., 1967: 698 t; aug. t/m febr. 1967/"68: 3972 t.. 1966/'67: 3905 t De invoer van groene erwten uit België en Frank rijk was in februari j.l. 647 ton, waardoor het to taal in het lopende seizoen werd 13663 ton. De termijnmarkt sloot vrijdag 22 maart j.l. met de volgende verrekenprijzen: 3 groene erwten april: 47,25, mei: 48,juni: 48,50, juli: 49, stemming prijshoudend. ZADEN. De teleurstellende export van karwij- zaad over februari j.L veroorzaakte vorige week het opnieuw inzakken van de prijzen. Uitgevoerd werd 286 ton (vorig jaar 415 ton). Daarmede werd de totale export in de periode augustus 1967 t/m februari 1968 een hoeveelheid van 2471 ton (vorig jaar 3422 ton). Blauwmaanzaad bleef op de bestaan de prijzen doorsukkelen. De export over februari jj. was 192 ton, waar een invoer van 122 ton tegen over stond. DE CONS. AARDAPPELMARKT. De aardappel- markt was deze week ongeveer gelijk aan die van voorgaande week. Dringende vraag is er niet meer, maar ook het telersaanbod is momenteel bijzonder klein. Speciale vraag is er naar Bintje in de con- sumptiemaat geschikt voor de wasserij. West- Duitsland is hiervan een goede afnemer. Voor Duitsland en voor het binnenland ligt de grootste vraag naar aardappelen uit die gebieden, waar van het kwaliteitsrisico het kleinste is. Zowel bij telers als bij verwerkingsbedrijven zal men dit voorjaar de uiterste zorgvuldigheid in acht moeten nemen om consumptiewaardige partijen af te kun nen leveren. RUWVOEDERS. Gedurende de afgelopen week viel er iets meer vraag te bespeuren naar tarwe- stro. De voornaamste reden hiertoe is o.i. gelegen in het feit dat de in de laatste tijd teruggelopen tarwestroprijzen voor meerdere kopers aanleiding vormden om de nog resterende te verrichten aan kopen, thans uit te voeren. In de andere strosoor ten deden zich geen wijzigingen van enige bete kenis voor. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 20—26 maart 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen, N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel. 01100—6451. Consumptie-aardappelen: Bin tje 40 mm opw. april. Met een inzet van een notering van 7— startte de markt om op diezelfde beursdag terug te vallen tot 6,40. Alle volgende beursdagen gaven weinig fluctuaties te zien en schommelden de prijzen tussen 6,30 en 6,—. Op 26 maart werden 192 contracten op prijzen van 6,6,10 en 6,20 genoteerd. De slotnotering was 6,20ƒ6,10. De weekomzet beliep 591 contracten (v.w. 621). De open staande positie was 1535 (v.w. 1781). Van de oogst 1968 werden op november 3 contracten verhandeld op 13,40. De slotnotering lag op 13,7013,De openstaande positie was 213. VARKENSPRIJZEN CEBECO IA prijs: 68 t/m 85 kg: ƒ2,68; 86 t/m 90 kg 2,63; 91 t/m 100 kg: 2,53. Zonder klassificatie: 101 t/m 110 kg: 2,30; 111 t/m 150 kg: ƒ2,20. PEULVRUCHTEN-TERMIJNMARKT ROTTERDAM Openstaande contracten: groene erwten 6 april 1 (1); groene erwten 3 april 1 (2), mei 12 (12), Juni 1 (1), juli 1 (1). UIENPRIJZEN (26 maart ln per 100 kg) Middelharnis: klasse I grof 3 ton, 18,middel, 9 ton, 15,40; drielingen, 1 ton, 11,50. St. Annaland: klas se I, middel 4 ton, 14,50. St. Maartensdijk: klasse I, middel, 18 ton, 10,0010.50; klasse II, grof, 7 ton, 12,02. Medemblik: klasse II, grof, 4 ton, 11,00—16,50; middel 16 ton, 10.1017,Avenhorn: klasse I, mid del, 83 ton, 16,80; klasse 2, middel, 8 ton, 11,10 14.60 BREEKPEEN (per 100 kg) Avenhorn: 50/200 gram 25,1028,40, 200/400 gram 17,10—21,50, 400/600 gram 16,00—17,70, aanvoer 48 ton. Medemblik: 50/200 gram 24,90—28,30, 200/400 gram 18,10—22,80, 400/600 gram 14,10—16,30, aan voer 40 ton. VEEMARKT ROTTERDAM (25/26 maart) Prijsnoteringen. Slachtrunderen: extra kwal. van J 4,75 tot 5,05, le kwal. van 4,15 tot 4,55, 2e kwal. van 3,85 tot 4,05, 3e kwal. van 3,65 tot 3,80; worstkoeien van 3,30 tot 3,55; slachtstie- ren van ƒ4,15 tot 4,65, alles per kg geslacht ge wicht. Vette kalveren: le kwal. van 3,60 tot 3,80, 2e kwal. van 3,35 tot 3,50, 3e kwal. van 3,10 tot ƒ3,30; nuchtere slachtkalveren van ƒ1,40 tot ƒ1,50; ilachtvarkens: le kwal. van ƒ2,14 tot ƒ2,17, 2e kwal. fan ƒ2,10 tot ƒ2,13, 3e kwal. van ƒ2,03 tot ƒ2,10; slachtzeugen van 1,60 tot 1,70; zware varkens van 1,90 tot 2,alles per kg levend gewicht. NOTERINGEN ROTTERDAMSE KORENBEURS d.d. 25 MAART 1968 Tarwe; le helft april 38,20, 2e helft april 38,40, nieuwe condities franco fabr. april ƒ38,15, mei 38,50. Kippengerst: april 32,75. Brouwgerst C.B. K.: april ƒ33,80. Brouwgerst Duitse condities; mei 35,alle basis boordvrij. Haver 52/53 kg: april 31,Groene erwten op monster: tot 42,50, uit- gez. partijen iets hoger. Groene erwten 3 kwa liteit: april 47,nieuwe oogst okt./nov. ƒ52,50, nominaal. Groene erwten 6 kwaliteit: april 46,50. Schokkers op monster: tot 48,50, uitgez. partijen iets hoger. Schokkers 3 kwaliteit: april 57,25, laten mei 57,75, laten nieuwe oogst okt./ nov. 63,Schokkers 5 kwaliteit: april 56,50 laten. Capucijners op monster: tot 35,Bruine bonen op monster: tot 45,Bruine bonen door sneekwaliteit: april 46,50, nominaal nieuwe oogst sept./okt. 66,Maanzaad naar kwaliteit: tot 145,Karwijzaad exportkwaliteit: april 125,50, laten nieuwe oogst sept./okt. 132,laten, alles franco Rotterdam. MARKT GOES (26 maart 1968) Peulvruchten: Erwten (klein groen) van 35,tot 40,—; schokkers van 40,— tot 45,capucijners van 30,tot 31,bruine bonen van 30,tot 37,50, alles per 100 kg, boerenschoon af boerderij. Markt zonder zaken. Aardappelen: Bintje, 35 mm opw. binnenlandse sortering 3,504,voederaard- 70NDAG was het de eerste lentedag, de tem- peratuur wees 16° C. aan en je kon het in eens overal zien. het was druk met de auto's op de grote wegen en op de binnenwegen liepen de wan delaars niet gehinderd door het verkeer. Men wil de er eens uit, 't was zolang reeds koud geweest en nu ineens was het weer omgeslagen. Je kon het zien aan de gezichten der mensen, ze zagen er zo vrolijk uit, niet meer het oude gezicht met; wat maakt die wind het koud hé! Je kon het zien aan de narcissen in de tuin, in eens lieten ze hun felgele bloembladen zien en de ribes was ineens vol met kleine trosjes in de bloemetjes. Aan de kinderen kon je het nog beter zien, ze hadden het al zo warm in hun winter kleren, de jassen en manteltjes droegen ze reeds op hun arm en aan hun moeder wei-den al wen sen gedaan om morgen toch wat luchtiger kleding aan te mogen trekken. Op de akker was het ook te zien, de vroeg ge zaaide gerst kon je al mooi volgen op de rij, de sprietjes waren nog heel fijn en geel maar met een paar mooie dagen zijn ze mooi fris groen. De eerstgezaaide erwten kwamen ook voor de dag, ze zijn nog wat bochtig bovengekomen onder de last der kluitjes, maar richten zich toch vlug naar de zon. Vorige week heel wat bieten gezaaid, mooi ligt het er bij. het ging van 't voorjaar zo gemakkelijk om een prima zaaibed te krijgen, ideaal was het. Strakgetrokken als langs een lijn liggen de vele rijen naast elkaar, altijd zo'n mooi gezicht. Wan neer je over de grond loopt moet hij terugveren en dat doet hij van 't voorjaar en dan kan er ge rust eens een regenbuitje op vallen, hij loopt niet meer in elkaar. Aan de wintertarwe en 't graszaad kun je ook zien dat het op gang gaat komen, de kleur wordt mooier groen, ze was zo bruin-rood van kleur, de grondtemperatuur moet eerst boven de 10° C. ko men eer het groeiproces op gang komt. Zo gaat het elk jaar, het duurt ons wel eens te lang maar komen doet het. We hebben ook de aardappelpootmachine z]n rondjes zien rijden, ook hier een mooi luchtig poot bed. Ja, niettegenstaande nog slechte gang in de aardappelverkoop, de boer hij poot voort, in de hoop op straks beter. We hopen dat dit waar mag zijn, zo is er geen aardigheid aan en het is een zwaar begin van 't voorjaar, wanneer je alle of nog veel aardappels hebt weer met het poten te beginnen. Doch wij boeren hebben dit al meer meegemaakt, goede en minder goede tijden, maar we proberen er het beste van te maken. appelen 2,503,per 100 kg. Weinig zaken. Uien: 10 cent per kg. Hooi en stro: veldbeemcl van 50,tot 55,tarwestro van 45,tot 52,50; gerstestro van 47,50 tot 52,50; erwtenstro (klein groen) van 60,tot 65,schokkerstro van 55,tot 60,alles per 100 kg en op auto ge leverd. Vlas: ongerepeld 1824 cent; gerepeld 2335 cent per kg. Eieren: 1,76 per kg. TERMIJNMARKT CONSUMPTIE-AARDAPPELEN (OCHTENDCALL.) Bintje 40 opw.: 49 x ƒ6,april, april, ƒ6,30, la ten, 6,bieden, nov. 14,laten, 13,bie den. AARDAPPELBEURS: Bintje 40 opw. binnenl. sort, af binnenland 6,tot 7,per 100 kg, auto vrij. Bintje 35/opw. exp. sort. best. W.-Duitsland in 2 maten 6,tot 7,per 100 kg, autovry. RUWVOEDERS: Tarwestro ƒ47,50 tot ƒ52,50. Zomergerstestro 50,tot 55,Erwtenstro 60,tot 65,af boerderij. LAGERE APPELPRIJZEN Zeer moeizaam verliep in de voorgaande week de afzet van appelen. Het aanbod was ruim, niet alleen in Zeeland, maar op alle Nederlandse fruit veilingen en de prijzen vertoonden een sterk terug gaande tendens. In Goes kwam de middenprijs van Golden Delicious klasse I 70 mm en op, beneden de crisisprijs van 44,24 per 100 kg. Wanneer deze situatie deze week heeft voortgeduurd, hebben we ondertussen weer een appelcrisis gekregen. Dat is wel een heel sombere situatie en een grote teleur stelling na de wat hoopgevender ontwikkeling in begin maart. Eind vorige week deden de beste partijen Golden Delicious tussen 38 en 45 cent per kg. Klasse II kwam meestal niet boven 35 cent per kg. Hl-grof van dit ras waarvoor twee weken geleden rond 30 cent per kg werd betaald, liep terug tot rond 20 cent en III-fijn moest naar de fabriek voor 11 cent per kg. Ook het ondereind van alle overige rassen kreeg deze bestemming. Winston werd in vergelijking met twee weken geleden ook 1015 cent per kg goedkoper. De beste partijen konden eind vorige week nog slechts met moeite aan 70 cent per kg komen. Een groot deel van het aanbod van dit ras ging in de meest ge vraagde maten weg rond 60 cent per kg. Jonathan wou ook helemaal niet. De beste par tijen klasse I kwaliteit bleven eind vorige week iets geneden 30 cent per kg en de kleine maten deden rond 20 cent. Het restant bracht 10 cent per kg op. Klasse II was gemiddeld ongeveer 5 cent per kg goedkoper dan de klasse I. Laxton Superbe bleef nog het best op peil. De meest gevraagde maten van dit ras werden verkocht voor 50 cent per kg. Goudreinette ging nog steeds in grote hoeveelheden naar Frankrijk maar de prijs wou niet De beste partijen kwamen aan 40 cent voor de grote maten, rond 30 cent per kg voor de tussenmaat en even boven 20 cent voor de kleine maat. Al met al dus maar een zeer sombere situatie, veroorzaakt door het te grote aanbod en het ontbreken van voldoende exportgelegenheid door het grote aanbod van Franse Golden Delicious. Conference werd ook iets goedkoper. De grote en middelmaten van dit ras liepen terug tot iets beneden een gulden per kg. De kleine maat tot iets bvoen 80 cent.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16