De maand april op het Zeeuws landbouwbedrijf 12 w. JANSE R. L. V. D. Goes WINTERTARWE Voor een bespuiting met DNOC waren de omstandigheden in maart gunstig. Verwacht mag worden dat daardoor ook een groot aantal kamilleplantjes met goed resultaat zijn bestreden. Indien er toch nog grotere kamille in beduidende mate voorkomt, kan in een gewas met een lengte van 1520 cm 4 kg Orga Kamil -H een normale hoeveelheid MCPA worden aangewend. Ook zijn hiervoor mengsels van MCPA/TBA of MCPA/MCPP/TBA beschikbaar. Laatstgenoemde is wat veili ger in verbandi met kans op opbrengstdepressie. De lengte van het gewas dient 1215 cm te zijn. Met MCPA/dicamba is het ook mogelijk veelknoppigen (wilde wilg, rooie Jan, varkensgras) te bestrijden. Bij het voorkomen van grotere muur en/of kleefkruid kunnen deze worden be streden door een bespuiting met 4 1 MCPP of 3 1 ioxynil MCPP. Ioxynil geeft vol doende resultaat bij zonnig en niet te koud weer. De lengte van het tarwegewas dient 15 cm te zijn. Voor wintertarwe is thans ook een middel op basis van ioxynil -t- Eptapur Speciaal goedgekeurd dat (ook wat grotere) muur en kamille'vrij goed bestrijdt. Toepassen vanaf het 4-bladstadium van de tarwe. De onkruidegge is op de meeste bedrijven verdrongen door de spuitmachine. Zag het er ïn het begin van de maand maart naar uit dat alles vroeg gezaaid kon worden, later bleek dat de regen spelbreker werd. Het is overigens geen wet dat alles vóór april gezaaid moet worden. Wanneer we in de eerste week van april nog wat suikerbieten moeten zaaien is dit hele maal geen ramp. Zeker niet op de wat oudere, minder kalk- rijke zeekleigronden. Graag zouden we ook in het begin van deze maand de klavers zaaien in de dekvrucht. Daarna kunnen, wanneer de grond in prima konditie is, de aardappelen en bruine bonen aan bod komen. Op vele gemengde bedrijven zal nog een perceeltje voederbieten worden gezaaid. Bij de chemische onkruidbestrijding zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden. Indien er met de ene bestrijding niet voldoende resultaat wordt bereikt is er meestal nog wel een andere mogelijkheid. Vele bestrijdingen zijn echter ta melijk duur. Voor een zo hoog mogelijk rendement van deze behandelingen is het uitvoeren onder de juiste omstandig heden van het grootste belang. In de loop van april komt het vee weer aan bod om in de weide gebracht te worden. De verzorging van de reeds bovenstaande of bovenkomende gewassen vraagt in deze maand ook onze aandacht. ZOMERGRANEN Een chemische onkruidbestrijding dient zo vroeg mogelijk te worden uitgevoerd Als het gewas 2 a 3 blaadjes heeft kan gespoten worden met DNOC. Het gerstras Cambrinus is enigszins gevoelig voor een bespuiting met DNOC. Bij een gewas lengte van 12 cm kan tegen zaadonkruiden ook worden gespoten met 3 I ioxynil/MCPA of 3 1 ioxynil/MCPP. Muur kan bij- een gewaslengte vanaf 15 cm bestreden worden met 4 1 MCPP, Verder zijn er nog diverse groeistoffen en kombinaties voor toepassing toegelaten. Gewaarschuwd moet worden tegen het gebruik van TB A in zomergraan. De kans op schade is onverantwoord groot. Een nieuw middel, een mengsel van linuron 4- dinosebacetaat is zowel voQf wintertarwe als voor zomertarwe goedgekeurd. Toepassen in 48 bladstadium.. Geeft een goed effekt op muur, kleefkruid en kamille. De zomergranen worden tegenwoordig ook wel gebruikt als dekvrucht voor de inzaai van gras voor zaadteelt, o.a. uitlopervormend roodzwenk, veldbeemd enz, In verband met opslag in de daaropvolgende winter, wordt de voorkeur aan zomer* gerst als dekvrucht gegeven. Niet te dik zaaien en geen zware N-bemesting loe* Voor het pootklaarmaken van aardappelland moet de grond voldoende diep droog zijn. Klaverzaai is bij aanwending van genoemde groeistofmengsels niet mogelijk. Grassen reageren vrijwel niet. De mogelijkheid van inzaai van een groenbemes' tingsgewas onder dekvrucht blijft dus aanwezig. Inzaai van Italiaans raaigras kan in wintertarwe plaats vinden vanaf half april. Wanneer klaver ingezaaid wordt onder dekvrucht wintertarwe dan moet dit in de eerste week van april plaatsvinden wil de kans op slagen zo groot mogelijk zijn. De bestrijding van de distels kan beter uitgesteld worden tot omstreeks half mei. De weersomstandigheden en ontwikkelingsstadium van gewas en distels zijn dan veel gunstiger voor het verkrijgen van effektieve resultaten. passen. Er dient voldoende licht- en luchttoetreding in de dekvrucht mogelijk fee zijn. In zomertarwe en haver kan CCC gebruikt worden om dit te bereiken. VLAS Voor de bestrijding van zaadonkruiden zijn nu ook enkele bodemherbiciden beschikbaar. Voor een goede werking is voldoende vocht nodig. Het middel Venzar doet aan de ondervrucht luzerne weinig schade.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 12