Zorgen voor appeltelers in Frankr[jk Veilingfusie zeer aktueel Tuinbouwveilingen en export DINGEN VAN DE WEEK u IN he»t Belgische blad „Fruitrevue" troffen we o.a. het volgende aan: „De Franse appelproducenten klagen steen en been over de verkoop van de appelen. De Franse appelmarkt verkeert in een crisistoestand en de markt is zwaar gedrukt tijdens de februari-maand. De oorzaak die het sterkst doorweegt is zonder twijfel het te grote verschil tussen vraag en aan bod. Waar de uitvoer naar Duitsland de Franse ap pelmarkt in januari nog enigszins gezond hield, is de afzet naar dat land ook heel wat minder goed geworden, zodat de verzendingen meestal in com missie moeten gebeuren. Ook in februari werd dus de crisistoestand uit geroepen en werden er belangrijke hoeveelheden uit de markt genomen om te worden vernietigd. De heer Robin, voorzitter van de F.N.P.F., wees op de ongebreidelde toename van de fruitbeplan- tingen. Hij onderlijnde dat er in de periode gaan de van 15 januari tot 20 april zowat 650.000 ton appelen moeten verhandeld worden, en dat niet tegenstaande de eerder kleine appeloogst in Frank rijk in de loop van 1967. Hij verheelt het niet dat de Franse fruittelers een ramp tegemoet gaan in dien het verschil tussen de productie en het ver bruik zo aanzienlijk blijft. Volgens hem is de enige redplank het bepalen en naleven van een politiek van normalisatie. Deze politiek zou tot gevolg hebben de vereiste uitrooiing tot stand brengen". PLDERS in hetzelfde blad lezen we als oordeel van een bekende Franse fruitteler: „CL Manguin is van mening dat de appelpro- tie te groot is in verhouding tot het verbruik en dat de oorzaak van de afzetmoeilijkheden niet ge legen is in een gebrek aan frigoruimte. Hij meent dat een verhoging van het appelverbruik niet mo gelijk is daar de verbruikers teveel fruit ter be schikking hebben. Vólgens hem is er slechts één oplossing aan de de afzetmoeilijkheden: verminde ring van de appelproduktie. Ook de toepassing van de normalisatie moet vol gens hem een flinke hulp zijn bij het verwezen lijken van een gezonde markt, daar 10 tot 15 van de Franse produktie op die manier zouden uit de handel worden genomen. Inkrimping van het appelareaal en strikte toepassing van de nor normalisatie zijn volgens de bekende Franse fruit telers de oplossing". In Limburg is de concentratie van de groente- en fruitveilingen nu compleet. De veiling in Maas tricht heeft namelijk als laatste besloten een fusie met de centrale coöperatieve Venlose veilingver eniging, CVV, aan te gaan. Hiermee zijn de Lim burgse veilingen onder één beleid gekomen. De CVV is nu niet alleen de grootste groenteveiling in Nederland, maar tevens de grootste fruitveiling. De omzet was in 1967 bijna 70 miljoen. De zes groot ste veilingen (CVV, Rotterdam, Delft, Westerlee, Breda en Utrecht) hadden in 1967 gezamenlijk een omzet van rond 300 miljoen, dat is 28,8 van de omzet van alle Nederlandse veilingen. De gemid delde omzet van de zes grootste veilingen was dus 50 miljoen. Dit schrijvende worden we er weer aan her innerd, dat het zo stil is rond de fusiebesprekingen tussen de veilingen op Zuid-Beveland en Walche ren. Té stil naar onze mening. Zeker nu er ook in het afzetpatroon grote veranderingen op til zijn. Wij hopen, dat de leden van de betreffende veilingen eens wat onrustiger gaan worden! LCCJ. D. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen wil voor 25 miljoen gulden gaan deelnemen in in dividuele exporteursbedrijven. In de in Scheve- ningen gehouden algemene vergadering werd het bedrag niet genoemd, maar wel was het in de wan delgangen uit betrouwbare bron te vernemen. In de vergaderstukken had het bestuur al als z'n over tuiging te kennen gegeven, dat bij die exportbedrij ven op voldoende ruime schaal de bereidheid be staat, financiële deelneming van het Centraal Bureau mogelijk te maken, fn december j.l. heeft de raad van advies van het Centraal Bureau moge lijk te maken. In december j.l. heeft de raad van advies van het Centraal Bureau een plan goedge keurd voor het financieren van deze deelnemingen voor rekening en risico van het afzetfonds. Behalve deelnemingen heeft het Centraal Bureau nog een ander plan, namelijk het vormen van een grote coöperatie samen met deelgemene Neder landse Bond van Groenten- en fruitexporteurs. Met deze bond is de afspraak gemaakt dat men met de deelnemingen aan de individuele bedrijven pas zal beginnen als die grote coöperatie is opgericht. Deze mededelingen werden gedaan in de toelich ting bij een voorstel dat op zichzelf niet meer be oogde dan het gelijktrekken van de opzegtermijnen, die de nieuwe coöperatie in acht zullen moeten nemen als ze hun lidmaatschap willen beëindigen. Dat voorstel kreeg een blanco stem, en wel van de veiling Arnhem, die vreesde voor de financiële con sequenties van de samenwerkingsplannen. De voor zitter en woordvoerder van deze veiling, de heer Jurgens, meende namelijk, dat het Centraal Bureau dertig miljoen in de grote coöperatie wilde steken en daarvoor 12% miljoen uit de minimumprijzen- fondsen wilde lenen. Hij was bang dat dit zou kun nen leiden tot verhoging van de heffingen voor die minimumprijzenfondsen. Voorzitter Prins maakte hem duidelijk dat het financieringsplan (van ƒ2 miljoen) niet de grote coöperatie, maar de deel nemingen in afzonderlijke bedrijven gold. maar gaf wel toe dat men, omdat het afzetfonds op het ogen blik niet groot genoeg is, ook geld zal nemen uit de minimumprijzenfondsen. Maar eventuele tekorten die door de deelnemingen zouden ontstaan zullen uit het afzetfonds worden aangevuld. IN het Kurhaus in Scheveningen is vorige week de jaarvergadering gehouden van het •Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Daar hebben de Nederlandse veilingbestuurders hun vertrouwen uitgesproken in het afzetbeleid zoals dat wordt gevoerd door deze overkoepelende vei lingorganisatie. Voorzitter M. Prins hield bij deze gelegenheid een boeiende rede, waarin hij aan dacht schonk aan vele facetten van de Nederland se tuinbouw. Enkele uitspraken willen wij u niet onthouden omdat ze veel stof tot overdenken geven. Hij begon met vast te stellen dat de ver koopresultaten in 1967 meer tegenvallers dan mee vallers hebben gegeven. De totale omzet van de veilingorganisatie bedroeg 1 miljard gulden, dat was evenveel als in de twee voorgaande jaren. Dat bewijst op zichzelf reeds de tegenvallende resultaten want een bedrijfstak waarvan de omzet niet toeneemt, dreigt achter te raken. Na gewezen te hebben op hetgeen er in E. E. G.- verband is bereikt en op het feit dat er ten aan zien van derde landen nagenoeg geen eigen natio naal beleid meer te voeren is, ging de heer Prins uitvoeriger in op de verschillende faktoren die de kracht van een tuinbouwgebied vormen. Hij noemde de natuurlijke ligging; de verkeers- figging; wijze van bedrijfsvoering; de kosten van de produktiemiddelen. Er vormt zich een zeer gecompliceerd en uiterst dynamische patroon van concurrentieverhoudingen. Hierin tekent zich een toenemende internationale specialisatie af. De veranderingen in kostenver- houdingen, in techniek en verkeersomstandighe den, stellen in sommige plaatsen van West-Europa of daarbuiten de telers in staat beter gebruik te maken van de hun gegeven natuurlijke omstandig heden. Elders blijven bestaande goede combina ties van faktoren steken In verouderde structuren en komen niet mee met de dynamiek van onze tijd. De grote betekenis van de E. E. G. is dat zij de nationale beperkingen doorbrak, die dit proces tegenhielden; het grote falen dreigt te worden dat zij dit proces opnieuw beperkt tot de zes leden- landen. C. B.-voorzitter Prins zei de overtuiging te heb ben behouden, dat de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouw nog groot is. De zwakste zijden vormen de teelten die weinig kapitaalinten sief en zeer arbeidsintensief zijn gebleven en die niet zijn gebonden aan ons zeeklimaat of aan de nabijheid van grote afzetgebieden. Met name dacht hij daarbij aan de kleinfruitteeJt voor de jam-in^ dustrie. Enkele vollegrondsgroenten voor de con- servenindustrie vallen hier ook onder. De inter nationale specialisatie in de teelt van massapro- dukten verlopen schoksgewijze. Indien in enkele centra de perspectieven van een teelt gunstig lij ken, is de reactie zeer fel en de teeltuitbreiding dienovereenkomstig fel. De opname-capaciteit van een markt is echter niet onbegrensd, ook niet die van de groeiende massa-markt. Zowel de West- europese kasgroentensektor, als de hardfruitsek- tor ervaren dit thans in de vorm van een neer waartse druk op het prijspeil. De heer Prins ziet dit als schokken en niet als bewijzen van ver loren concurrentiekracht; de schokken raken de concurrenten zeker zo har,d als ons. AAN het eind van zijn rede besteedde de heer Prins uitvoerige aandacht aan de maatrege len die het Centraal Bureau heeft genomen en gaat nemen om te komen tot een nieuwe afzetstructuur voor groenten en fruit. Hij was van mening dat de Nederlandse tuinbouw wel opgebouwd zal blijven uit relatief kleine tuinbouwbedrijven. Om toch aan sluiting te vinden aan de op de Westeuropese massamarkt opererende inkoopconcentraties is ook dezerzijds bundeling nodig. De heef Prins zei va* mening te blijven dat ons veilingwezen de enige Nederlandse organisatievorm is die hiervoor een geschikt uitgangspunt vormt. Met nadruk wees spreker erop, dat de afzetpolitiek van de Nederland se tuinbouw nooit gericht kan zijn tegen de groeien de machtsconcentraties aan de inkoopzijde van de markt. De nieuwe afzetorganisatie zal met deze combinaties de afzetplanning en de daadwerkelijke afzet onafgebroken gaande moeten houden. Als typering van de taak van de nieuwe afzetorgani satie werden de woorden „creatief" en „dyna misch" gebruikt. Om dit alles echter te kunnen doen moet er door de tuinbouw eerst een werke lijk volwaardige marktpartner worden gecreëerd. Thans ontbreekt deze. Zij die het produkt in handen hebben, zijn te klein; hij die groot genoeg Is, heeft het produkt niet in handen. Het is een fase In het plan van het Centraal Bureau die aan de orde komt, nadat de belangengemeenschap tus sen exporteurs en Centraal Bureau zijn definitieve vorm heeft gekregen. Over wat er in de komende tijd zal gaan gebeu ren zei de heer Prins: Als het aan ons ligt zulfen wij in 1968 fiog geen pogingen doen over te scha kelen op een ander afzetsysteem, waarbij de vei- lingklok voor massaprodukten geheel zal worden uitgeschakeld. Slechts als zich heel bijzondere omstandigheden voordoen, die wij thans niet voor zien, zouden we tot deze stap genoodzaakt kun nen worden. Wel willen wij met bekwame spoed voortwerken aan de opbouw van 't nieuwe systeem. Het werk dat in 1968 aan de orde komt omvat: de oprichting en het op gang brengen van een belangengemeenschap met de exporteurs, in de vorm van een coöperatie; de eerste participaties in de bedrijven van individuele exporteurs, alsmede verdieping van de stroom marktinformaties. Een aantal vergrote reclamecampagnes staat op stapel. Met de aktivering van het minimumprijzenbeleid, waarmede het vorig jaar werd begonnen, zal wor den voortgegaan. ET R is nog een laatste aspect dat we In volle L ernst aan u willen voorleggen. Er is ook een heroriëntatie vereist van de werk sfeer van zeer veel veilingbesturen en direkties. Er zal een ruime overdracht en bundeling nodig zijn: van teler naar veiling en van veiling naar centrale. De aanvoer zal „gestroomlijnd" moet worden. Het afgelopen jaar heeft ons in teveel opzichten een tekort aan onderlinge samenwerking tussen de veilingen geopenbaard, heeft ons In te geringe mate getoond, dat de In onze organisatie verenig de veilingen werkelijk handelen naar de overtui ging dat slechts eendracht macht maakt. Ook hier ligt een taak die in 1968 duidelijk beter kan en moet worden vervuld. Veranderende tijden eisen dat de mensen zich aanpassen, als zij niet tekort willen schieten. De heer Prins eindigde met op te merken dat de crisisachtige stiuatie waarin de tuinbouw nu al enkele jaren verkeert, voortduurt. We kunnen u geen uitzicht geven op een snelle, krachtige op leving. Toch bespeuren we hier en daar wat symp tomen van consolidatie, die doen verwachten dat enkele sectoren de rentabiliteitsdaling tot stand is gebracht. Elders ontbreken jammer genoeg dezs hoopgevende verschijnselen nog.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11