VRIJDAG 29 MAART 1968 56e Jaargang No. 2924 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tninhonw en Veeteelt in Zeeland MELK- EN ZUIVELPOLITIEK De Zeeuwse aardappelvoorraden s Deze week wordt op de middenpagina's 12 en 13 het werk besproken dat in de maand april op de Zeeuwse landbouwbedrijven de aan dacht zal gaan vragen. Bij de chemische onkruidbestrijding zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden. Bij het gewas suikerbieten kan ge kozen worden tussen rijen- en volveldsbespuiting. De foto geeft een beeld van rijenbespuiting met Pyramin vóór opkomst. -J Ir. C. S. KNOTTNERUS /"\M op dit moment over de melk- en zuivel- politiek te schrijven is een bijzonder hache lijke onderneming omdat tussen het schrijven en het uitkomen van de krant de ministerraad van de E. E. G. zich juist ook met deze materie bezig houdt en hopelijk belangrijke beslissingen heeft genomen. Toch ligt het onderwerp zodanig centraal in de werkzaamheden van de organisaties dat ik het niet kan nalaten. Zelfs het feit dat ook de vo rige Landbode een uitvoerig artikel aan deze ma terie heeft gewijd kan mij niet weerhouden. Ik zou haast zeggen integendeel omdat ook al prof. Frie- tema tot de conclusie komt dat wij met het melk en zuivelbeleid op de gans verkeerde weg zijn. Vele anderen, met veel minder verstand van deze materie, hebben dit al herhaaldelijk beweerd. FUNDAMENTEEL BEZINNEN KIU als het ware ook in eigen kring dergelijke meningen opduiken is het wel wenselijk om zich eens fundamenteel te bezinnen op de vraag wat wij met de melk- en zuivelpolitiek denken te gLIJKENS de gehouden aardappelinventarisatie bij telers en handelaren per 15 maart j.l. waren de vol gende voorraden, geschikt voor aflevering als consumptie of pootgoed aanwezig. Ter vergelijking de voorraden van vorig jaar per 17 maart 1967. 15 maart 1968 17 maart 1967 Schouwen-Duiveland 27.435 ton 7.811 ton Tholen/St. Philipsland 20.045 ton 6.821 ton Noord-Beveland19 971 ton 9.016 ton Oost Zuid-Beveland 18.540 ton 6 507 ton West Zuid-Beveland 24.902 ton 8.167 ton Walcheren13.247 ton 3.232 ton Oost Zeeuws-Vlaanderen44.827 ton 10.853 ton West Zeeuws-Vlaanderen19.670 ton 8.230 ton 188.637 ton 60.637 ton bereiken als boerenorganisaties, als Nederland of als E. E. G. Misschien moet ik nog wel verder gaan en zeggen dat het ook gaat om wat denken wij te bereiken met het melk- en zuivelbeleid in verband met onderontwikkelde gebieden, dus op wereld wijde basis. Ik heb de indruk dat velen menen dat de moei lijkheden in de melk- en zuivelwereld ontstaan zijn, doordat de produktie niet aan de koopkrach tige vraag is aangepast en dat dit veroorzaakt wordt door de steunmaatregelen. Het eerste is misschien wel waar maar achter het tweede mogen wij, dacht ik, een heel groot vraagteken zetten. STEUNMAATREGELEN IN het verleden heeft men kans gezien om zonder setunmaatregelen ook enorme eco nomische crises te veroorzaken. Het lijkt er dus op dat de steunmaatregelen bepaald niet de oor zaak van de moeilijkheden zijn. Zij kunnen hoog stens de situatie verbeteren of verslechteren. Het gaat er daarbij om een beleid te voeren waardoor de situatie verbetert. Een dergelijk beleid zal nooit een gehele afschaffing van iedere inmenging zijn, omdat wij dan zeker weten dat de zaak ook vast loopt. De gevaren die ons kunnen overkomen bij een verkeerd beleid of 'bij *een geheel achterwege blijven van een beleid zijn een teveel aan produk- ten, of een tekort. Zonder inmenging van de over heid zullen deze twee situaties elkaar ongetwijfeld afwisselen. Door een overschot ontstaat voor de producent een te lage prijs waardoor hij met pro- (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1