Zeehavens en Landbouw Wist U dat Goed voorbeeld doet goed volgen 3 (Vervolg van pagina 1.) orgaan van grote betekenis kan zijn voor de ver dere zeehaven- en industrieontwikkeling in het Deltagebied. Het lijkt ons dan van betekenis, dat de beraadslagingen van dit overlegorgaan open baar zullen worden. CTEN volgend facet dat van betekenis is lijkt ons samenwerking over de grenzen. Hier over zijn al vaker In diverse kringen vragen gesteld en opmerkingen gemaatat. Tenslotte zijn er in het verband van deze nota enkele interessante vragen te stellen, t.a.v. Ruimtelijke Ordening en Planologie. Naar onze mening is er met dit rapport een stuk Ruimtelijke Ordening bedreven. Men heeft aange geven welke ruimte er in de komende jaren mis schien nodig zal zijn en aangeduid waar dit gebied ongeveer zal moeten liggen. Voor wat Zeeland betreft zal dit dan het Westerscheldebekken zijn. Wat men hierbij heeft gedaan is wat anders dan planologie. Als we onder planologie verstaan het in streekplannen en bestemmingsplannen vastieg- GRAANTOESLAG LICHTE GRONDEN VOOR 1968 De graantoeslag voergranen lichte gronden, die in het verband der E.E.G.-betrekkingen een gelei delijk aflopend karakter draagt, zal in overeenstem ming met de destijds met het Landbouwschap ge troffen regeling, voor de oogst 1968 met f 25 per ha worden verminderd en is vastgesteld op f 65, per ha. De uitvoering van de regeling is in voor bereiding. L. E. I.-RAPPORT EN LANDBOUWLONEN De vorige week besteedden wij reeds enige aan dacht aan het L. E. I.-rapport dat werd opgesteld op verzoek van een der landarbeidersbonden betref fende de financiële uitkomsten van bedrijven met en zonder betaald personeel. Drs. N. A. Vaandra ger van het K.N.L.C. hield dezer dagen voor de AVRO-microfoon een radiopraatje en gaf daarin een kort commentaar op deze publikatie. Ook hij merkte op dat de grootte van de verge leken bedrijven niet gelijk was en hierdoor de uit komsten van het onderzoek ongetwijfeld zijn beïn vloed. Tevens verschaft de studie geen informatie omtrent de struktuur van de bedrijven die werden onderzocht, zoals bijv. mechanisatie-graad en teelt plan. Ofschoon voor onnauwkeurigheden een voorbe houd moet worden gemaakt, moet toch worden vastgesteld dat de L.E.I.-studie tot opvallende resul taten heeft geleid, aldus drs. Vaandrager. In de ge noemde jaren bleken de bedrijfsresultaten op de bedrijven waar de arbeid voor meer dan 1/3 deel door betaalde arbeidskrachten wordt verricht be langrijk beter. Verschillen in netto-opbrengsten in de orde van grootte van ƒ5.000 en zelfs hoger, liegen er niet om. Dit stemt tot nadenken; met name over de vraag of de inzet van gezinsarbeidskrachten op het be drijf nog voor verbetering vatbaar is. Het antwoord moet bevestigend zijn, ook ai is het aantal meewer kende gezinsleden in de loop der jaren al belang rijk afgenomen zodat in dit opzicht al veel werd gepresteerd. Toch is het een niet te vermijden zaak, dat het aantal werkers in de landbouw nog verder moet af nemen. Dit is nodig omdat een streven naar hogere prijzen ter verbetering van de inkomenspositie van de ondernemers in de landbouw niet voldoende perspectief biedt. De landbouw staat voor de op gave bij de bedrijfsvoering met minder mankracht rond te komen. Alleen op deze manier bestaan er reële vooruitzichten het inkomen te verhogen. Het is dus verstandig voortdurend na te gaan of de aanwezige arbeidskracht zo doelmatig mogelijk in de bedrijfsvoering wordt ingepast. Ook voor de toekomst van onze landbouwjongeren Is dit een belangrijke zaak. Biedt het ouderlijk bedrijf geen perspectief, dan is het zaak de bakens tijdig te verzetten. GEEN LOONKONSEKWENTIES Of aan de LE.L-studie die betekenis voor het loonoverleg mag worden toegekend als met name de A.N.A.B. het wil doen voorkomen, valt naar zijn mening te betwijfelen. Deze studie behoeft op zich zelf geen aanleiding te geven tot een extra ver hoging van het landarbeidersloon. Bij de vaststel ling van de landbouwlonen komt er veeleer op aan er voor te zorgen dat de onmisbare arbeidskrachten voor onze bedrijfstak behouden blijven. Leert de ervaring dat elders belangrijk meer wordt verdiend dan mag daar niet op worden gereken^ gen van datgene wat daadwerkelijk gaat komen dan is het ook duidelijk, dat In dit verband geen planologie bedreven kan worden, omdat de ont wikkeling volkomen onzeker is. Gelukkig maar, moeten we van landbouwzijde stel len, want anders zouden grote gebieden bedekt worden door arcering, waarbij het onzeker zou zijn of deze in de toekomst daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. En we weten, dat met een dergelijke arcering in de officiële streek- en bestemmings plannen een bevriezing en verstarring van het agra risch bedrijfsleven in dat gebied wordt bewerkstel ligd. In het bewuste rapport wordt alleen planolo gie bedreven daar waar men spreekt over Voorne- Putten. Hierover is duidelijk gezegd dat dit gebied niet voor zeehaven in aanmerking komt. Het is een be- Hgt is niet zo verwonderlijk, dat juist in een periode als deze, waarin de prijzen voor de beste consumptieaardappels zijn gedaald tot bijna op het nulpunt, men zich opnieuw gaat beraden op het hoe en waarom van deze prijzen. De teelt op zich wil men niet verliezen; daarvoor past ze te goed in het bouwplan en daarvoor herinnert men zich té goed de jaren, dat de prys wat beter was. Ook in de aardappelhandel gelden de normale economische wetten van vraag en aanbod. En zo kon het dit jaar gebeuren, dat door een overvloe dige en doorgaans kwalitatief goede oogst over geheel Europa het aanbod de vraag verre over trof. Dit met de bekende fatale gevolgen wat be treft de prijs. Om in een zo zwakke markt als ver koper nog wat af te kunnen zetten moet men van goede huize komen. En in deze situatie gelden vaak ook twee bekende gezegdes, n.l.: twee weten meer dan één, en: ééndracht maakt macht. Een aantal aardappeltelers hebben, gedachtig deze wijze woorden, een tijd geleden de koppen bij elkaar gestoken en zijn hun afzet gezamenlijk f~\ E laatste dagen meemnalen mij de vraag is ge- *-Jsteld: Wat is er toch gaande met het goud, welke rol speelt dit toch?" Deze en dergelijke vra gen meer. Ik toil hierover wel eens enkele opmer kingen maken, hoewel dit overigens geen onder werpen zijndie in de korte stukjes van deze ru briek diepgaand kunnen worden besproken. Laat mij beginnen met de opmerking dat het goud reeds sedert overoude tijden een algemeen zeer begeerd goed is geweest. Juist hierdoor was het goud het artikel bij uitnemendheid om als basis te dienen voor de muntstelsels der diverse landen. Laat mij nu over dit goud eens een heel eenvou dig praatje houden. Velen onzer lezers herinneren zich nog wel ons gouden tientje, wellicht nog wel te zien aan een armbandje van de vrouw. Dit gou den tientje was de basis van ons Nederlandse munt stelsel. Het gewicht van het gouden tientje (g.t.) is 6.72 gram en het gehalte is 0.900, d.w.z. het bevat 10 andere metalen. Dit is nodig omdat het goud te zacht is voor een muntstuk. De hoeveelheid fijn goud van een g.t. is dus 6.72 x 0.900 6.048 gram. Onze rekeneenheid, de gulden, is hiervan het tien de gedeelte en kwam dus overeen met 0.6048 gram fijn goud. Berekenen we nu op deze basis de prijs in guldens van 1 kg fijn goud, dan vinden we: 1000 x f 1 f 1650,—. 0.6048 Enkele bijzonderheden als kosten e.d., verwaar lozen we hierbij f ETTEN we rvu eens op het Engelse muntstel- sel en zien we naar 't tegenwoordig zoveel be sproken Pond Sterling In de periode waarover we boven spraken, die van de z.g. gouden stan daard, kwam het overeen met 7.322 gram fijn goud. Vergelijken we nu onze gulden met het dan vinden we dat de hoeveelheid fijn goud van het 7.322 0.6048 12.10 maal zo groot is. Een voudig uitgedrukt, de waarde van het was 12,10. Wat is hiervan nu de betekenis? Deze: als men in Engeland een machine kocht voor 100 dan kwam dit overeen met f 1.210,in Nederland. Het goud was dus de basis voor de handel tussen twee leidsuitspraak waarmee een stuk negatieve plano logie wordt bedreven. De vraag in Zeeuws verband is interessant in hoeverre ook met dit rapport in de hand, door de beleidsinstanties negatieve plano logie bedreven kan worden, d.w.z. is het mogelijk om in Zeeland aan te geven grenzen waar buiten de zeehavenontwikkeling en industrievestiging in ieder geval niet zal voorkomen. Het rapport van het overlegorgaan Zeehavenont wikkeling Zuid-West Nederland heeft naar onze mening bedoeld aan te geven dat er ruimte nodig is voor industrie en zeehavenontwikkeling. Het lijkt ons van belang om eens na te gaan of in streek- en bestemmingsplannen deze ruimte ook aan het agrarisch bedrijfsleven wordt gegeven, maar daar over graag een volgende keer. Pr. xxx tox w aai ui uc uiaauiGiicty^ij gecompliceerder wordt en er alom een tendens is naar schaalvergroting, is een vorming van een afzetapparaat in handen van de producent een ontwikkeling, die o.i. gezond is. De landbouwer van vandaag geeft er althans blijk van begrip te hebben voor wat er om hem heen gebeurt en bereid te zijn zich aan te passen aan de tijd waar in hij leeft. Wij weten, dat er momenteel in bepaalde ge westen van Zeeland hard gewerkt wordt aan een opbouw van een dergelijke afzetorganisatie voor aardappelen, in navolging van reeds bestaande. Wij zijn er blij mee, dat deze mogelijkheden door de praktijk worden onderzocht. Wij weten ook, dat er diverse technische problemen bijvoor beeld op welke voorwaarden doen we mee? over wonnen moeten worden. Omdat wij overtuigd zijn dat voor groepen telers deze ontwikkeling een goede opzet kan zijn, heb ben wij er alle vertrouwen in, dat het de initia tiefnemers zal gelukken voldoende deelnemers te vinden en aldus een eerste stap te zetten naar een verdere gecoördineerde afzet van aardappelen in Zeeland. W. verschillende landen. Men wist over en weer waar men aan toe was. Wat gebeurde er nu indien door enigerlei oor zaak, de koers van het hoger was dan f 12,10? De Nederlandse firma die een schuld van 100 in En geland had, kocht dan geen (papieren) op de beurs maar liet goud zenden. Dat kostte maar f 12,10 per Zo kunnen meer gevallen worden geschetst maar om allqs eenvoudig te houden zien we daar van af. De mogelijkheid van betaling in goud voor 12,10 per zorgde er dus voor dat de schommeling in de koers van het binnen zeer enge grenzen bleef. Dit betekende stabiliteit, zekerheid voor de handel. lUfET dit eenvoudige schetsje zullen mijn irj- vraagstellers zich een beeld kunnen vormen van de betekenis van het goud. Nu is de gouden standaard reeds lang verlaten. Dit leidde tot veel moeilijkheden en om hieraan het hoofd te bieden heeft een groot aantal landen over de gehele wereld een overeenkomst (overeenkomsten) gesloten waarbij een bepaalde waardeverhouding tussen de geldeenheden der verschillende landen is vastge steld. Belangrijk is daarbij de vastgestelde goudprijs. Hiervoor is aanvaard 35 dollar per Amerikaan se ounce (±31 gram). Men meende op deze wijze de verhouding tussen de valuta's der verschillende landen te kunnen regelen. Door goudafgifte kon dan beperking in de koersschommeling worden be werkt. Reeds vorig jaar en nu weer is echter een jacht op het goud ontstaan, ivaardoor het goud een hogere prijs gaat doen dan 35 per ounce en het goud dus bij de centrale banken wordt weggezogen. Dit is voor het economisch leven zeer ongewenst daar op gepot goud buiten de produktieve sfeer ligt en van daar een sluiting van de goudmarkt in Londen en de verdere maatregelen van de conferentie van Washington van vorige week, waarover de finan ciële rubrieken der grote dag bladen allerlei inlich tingen geven. Ik hoov dat dit eenvoudig artikeltje voor mijn vraagstellers het fundament zal mogen zijn voor het gebouw van een degelijke financieel-economi- sche kennis, maar dit bouwen zal wel wat tijd en energie vorderen* MEIJERS. gaan aanpakken. De meeste telersverenigingen heb ben, terugziende op de jaren van samenwerking, doorgaans goede resultaten bereikt. Zij konden ook op tijdstippen die een dieptepunt in de markt waren, nog afzetten. Natuurlijk niet tegen de hoogste prijzen, maar er werd afgezet, terwijl vele particulieren hun cellen vol hadden liggen en niet wisten of ze hun produkt er nog ooit uit zouden kunnen verkopen. Alle begin is moeilijk; dat gold en geldt nog ook voor telersverenigingen, die de afzet van hun produkten ter hand nemen. Er zijn fouten ge maakt, er zullen er nog gemaakt worden! Maar in W»n tiir? uraarin Ha maatcr>1iar>nii otr»r*Aa

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 3