De kat van Zeeuws-Vlaanderen is naar Kortgene geweest j. a. P. |.G. - JUWEEL Lagere appelprijzen 22 AP uitnodiging van de P.J.G. in Kortgene V nam „De Moderne Jeugd" de bene. Het was ons een waar genoegen, temeer daar de Oost Zeeuws-Vlamingen [te veel vroegen. We zyn goed aangeland op Noord-Beveland. We werden in de Stadswijnkelder verwacht, waar broodjes met ham werden versmacht. De grimeur was een echte heer maar gebruikte wel wat veel smeer. Het toneel verliep vlot, alleen ging er een deurtje kapot; ook was er een „vlieg in het veld", maar die werd helaas niet meegeteld. Tussen de bedryven door zong Zeeuws-Vlaanderen in koor: Wat is het toch fijn in Kortgene te zijn wat is het toch fijn in Kortgene te wezen. Het was echter zo'n leven dat de Bevelanders zaten te beven. Addie kwam toen met bezwaren, dat we de stembanden nog moesten sparen. Na het toneelstuk reikte men ons tot besluit tulpen en sigaretten uit. Toen traden de Quick Stars op, en de „feestneusjes" gingen de dansvloer op. Er werd gehuppeld en er was veel plezier, want menigeen dronk een fleske bier. De stoelendans werd ook gedaan, resultaat: drie bleven staan. Vervolgens deden we effe hels, de Bostella op zijn Belgs. Op het laatst volgde een grote strop, longerenaktiviteiten ZAAI WEDSTRIJD AAGTEKERKE De P.J.G. afdeling Aagtekerke organiseert een zaaiwedstryd voor de volgende produkten: bieten, uien, erwten en bonen. Deelname staat open voor leden van P. J. G. en Z. L. M. Opgave vóór april bij J. de Visser, Krommeweg 4. Domburg (tel. 01188—280). UITWISSELING AXEL ZAAMSLAG De afdeling Axel Zaamslag organiseert van 17 tot en met 19 mei een uitwisseling met Nieuwer- kerk a/d IJsseL Inlichtingen en opgaven vóór 15 april by J. Dieleman, Linieweg 4, Axel (tel. 01140 2094, na 19 uur). LEDENVERGADERING P. J. G. EN C. P. J. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN De P. J. G. Axel Zaamslag en de C. P. J. Oost Zeeuws-Vlaanderen houden op dinsdag 26 maart een gecombineerde vergadering by A. A. C. de Schepper, Nieuwstraat 103 te Koewacht. Wat op deze avond geboden wordt wijkt af van hetgeen gebruikelijk is. Aanvang 19 uur. Belangstellenden wordt aange raden tijdig aanwezig te zijn. HET EUROPESE IFYE-SCHEMA Het Europese Ifye-schema (International Farm Youth Exchange Internationale Plattelands Jon geren Uitwisseling) is een programma voor plat telandsjongeren, waarin de gelegenheid wordt ge boden op Ifye-basis uit te wisselen met een aantal landen in Europa waaronder Denemarken, Schot land en Noorwegen. Jongeren van 1836 jaar kun nen v/orden uitgezonden gedurende 26 maanden naar het land van hun keuze. De uitwisseling vindt bij voorkeur plaats tussen maart en november. Ge durende het verblijf in het andere land zullen de deelnemers d.m.v. stages van 4 tot 6 weken worden opgenomen in verschillende agrarische en even tueel aanverwante gezinnen en bedrijven. Dit ver blijf door middel van korte stages is het kenmerk van het Ifye-schema. Bovendien zullen de deelnemers in de gelegen heid zijn om aktiviteiten in het plattelandsjonge renwerk bij te wonen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken in het bedrijf of de huishouding. In het algemeen ontvangt men voor het werk behalve vrye kost en inwoning een be scheiden zakgeld. De reiskosten, welke na de ont vangst in het vreemde land worden gemaakt, ko men voor rekening van de ontvangende organisatie. De reiskosten naar het land komen voor rekening van de deelnemers. Men dient een eenvoudige verzekering geduren de de reis en het verblijf naar en in het andere land af te sluiten. Er ging een kreet: net bier is op. Hi-hi-, ha-ha, wat een mop, de souffleur had een mini-pruikje op en zyn naamgenoot vertelde de laatste mop. Het was een heel gezellig bal, dat de „feestneusjes" lang heugen zal. Toen zijn we naar de gastvrije P.J.G.'ers [gegaan en hebben onze oogjes (hm hm) „dicht" [gedaan. De volgende morgen vertrokken we alras en zaten op de boot le klas. Terwijl iedereen van een halve cake genoot zongen we nog een vrolijke noot. Het was ons hele P.J.G.-repertoire. Ja, enkelen keken wel een beetje raar. Kortom: We hebben veel plezier gehad en bedanken u voor de gastvrijheid en voor de genoegelijke uurtjes, aan de „overkant" doorgebracht. DE „FEESTNEUSJES". Voor de lezers voor wie het bovenstaand verhaal nog niet duidelijk is, de volgende toe lichting. Tijdens de laatste ontspan ningsavond van de afdeling Noord-Beveland heeft de to neelgroep van West Zeeuws- Vlaanderen het stuk „Moder ne Jeugd" opgevoerd. Dit be zoek heeft de gasten geïn spireerd tot deze fraaie dich terlijke ontboezeming, red. Indien u interesse hebt om in 1968 aan dit pro gramma deel te nemen, waarbij voor dit jaar uit zending mogelijk is naar Denemarken, Noorwegen en Schotland, kunt u zich wenden tot de P.J.G.N., Prins Mauritsplein 23 te Den Haag (telefoon 070 512541). STAGE GOEDE AANVULLING OP DE STUDIE Enige tijd geleden stond in een groot landelijk ochtendblad een artikel over de opleidingsmoge lijkheid in de landbouw. In één van deze artikelen stond een uitspraak van ir. M. A. Geuze, oud-voor zitter van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, die als zijn mening te kennen gaf, dat de beste oplei ding voor een boer was: een studie aan de Hogere Landbouwschool gevolgd door een stage van een jaar in het buitenland. Het is om deze reden, dat wij hierbij een overzicht geven van een aantal stagemogelijkheden in het buitenland. Allereerst willen we erop wijzen, dat er reeds een groot aantal jaren de mogelijkheid bestaat om aan een stage deel te nemen in Canada. Het is hier- by de bedoeling dat men voor ongeveer negen maanden naar Canada gaat en daar op een bedrijf wordt ondergebracht. Naast het opdoen van land bouwkundige kennis gedurende deze stage, heeft men ook de mogelijkheid om in het land waar men zolang gast is, rond te kijken. De reis naar Canada wordt meestal per boot ge maakt en men vertrekt met een groep Nederlan ders omstreeks april. Verder is er een uitwisselingsprogramma in sa menwerking met het Amerikaanse ministerie van Landbouw. In het kader van dit programma kun nen jongelui gedurende zes maanden of langer op bedrijven worden geplaatst. Ook hierbij ligt het zwaartepunt op het opdoen van landbouwkundige kennis doch daarnaast is ook gelegenheid om rond te kijken in Amerika. Binnen de landen van de E. E. G. bestaat een uit wisselingsprogramma waardoor het mogelijk is om gedurende 2 tot 2Va maand op een bedrijf in een ander land binnen de gemeenschappelijke markt te zijn. Aan het begin en aan het eind van deze stage wordt er een bijeenkomst gehouden in Brus sel. Naast de hierboven genoemde programma's zijn er voor een beperkt aantal personen nog een aantal andere stagemogelijkheden. Mocht u belangstelling hebben voor één van deze vormen van uitwisseling of nadere inlichtingen willen hebben, dan kunt u zich richten tot de Plat telands Jongeren Gemeenschap Nederland, Prins Mauritsplein 23 in Den Haag, of tot de Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland, Eeuwigelaan 1 te Bergen. te en middelmaat Conference klasse T deed vorige week donderdag in Goes 1,03 tot f 1,04 per kg en de kleine maat werd verkocht voor 0,91 per kg. Saint Remy deed rond 1,10 per kg. Het aanbod van deze stoofperen is echter heel klein geworden. PUBLIKATIES ENZ. G. W. van Driel Van Dorsten N.V., Hoofddorp, postbus 1. Nieuwe prijscourant 1968. Een keurig verzorgde, overzichtelijke prijscourant van de landbouw- en andere werktuigen die door Van Driel Van Dorsten n.v. worden gevoerd. Poiesz N.V. Agrarische Mechanisatie, Oosterwolde (Fr.). Catalogus 1968 waarin het volledige leve ringsprogramma van de door Poiesz in de handel gebrachte landbouwwerktuigen enz. is opgeno men. PROVINCIALE TONEEL- EN DANSAVOND op ZATERDAG 30 MAART om 19.30 uur in pension „Wilhel- mina", Domburg. Toneeluitvoering door de winnaars van de P. J. G.-toneel wedstrijd 1968. Bal na met medewerking van „The Lazy River Six". Entreeprijs: Niet-leden f 3,leden f2,(op vertoon van lidmaatschapskaart). Toen enkele weken geleden de aanvoeren op de per kg. Jonathan deed een zelfde prijs. Winston wa- Nederlandse fruitveilingen nergens groot waren, ren er weinig goede partijen te koop, maar ook deze had dat direkt gevolgen voor de prijs. Vooral de appel werd goedkoper. Met name uit België werd betere kwaliteiten trokken belangrijk aan. Dat had deze appel aangeboden op de Nederlandse markt, tot gevolg dat de import van appelen uit België en In Goes werd vorige week donderdag een party Frankrijk groter werd. Ook de Nederlandse telers van plm. 25 ton Golden Delicious op monster ver gingen het interessant vinden om te verkopen. Vo- kocht. De prijzen hiervan lagen ongeveer 2 cent per rige week was er overal sprake van een belangrijke kg hoger dan van de vergelijkbare partijen die ston- toename van het aanbod en dat had gevolgen voor den aangevoerd. Groene Golden Delicious bracht nu de prijzen. Eind vorige week deden op de Zeeuwse weer vrijwel dezelfde prys op als de gele partyen. veilingen de beste partijen Golden Delicious nog Het is wel erg moeilijk om te zeggen wat men doen rond 50 cent per kg. maar dat betekende toch een moet. Zeker is dat een geleidelijk aanbod in pool- daling van ruim 5 cent in vergelijking met het begin verband, de meest aangewezen weg is Beter ging van de week. Jonathan werd ook goedkoper even- het met de prijs van de laatste peren. In Goes en als goudreinette. De beste partijen van laatst ge- Krabbendijke werd nog Conference uit de gascellen noemd ras kwamen niet verder meer dan 40 cent aangevoerd in hoeveelheden van betekenis. De gro

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 22