N.V. Wed. P. de Jongh WEEKOVERZICHT NOTERINGEN uit een qcftetm weekboek yam ÊRAM>ujt pTSClKHOÈh 18 ontleend aan marktbericht Nobeco - Kortgene Granen. Vorige week was het op de tarwemarkt ongekend stil. Voor export presenteerde zich geen enkele mogelijkheid en ook voor levering franko Amsterdam/Rotterdam was slechts een enkele maal Iets tegen afbrokkelende prijzen te plaatsen. Bij brouwgerst bestond de handel uit het afwerken van restant-partijen, waarvoor in Duitsland nu en dan kopers te vinden waren voor de latere termijnen. De prijzen werden onveranderd genoteerd. Peulvruchten. De moeilijkheden in het geldverkeer, die eind vorige week uitmonden in het sluiten van énkele gouwmarkten, lieten niet na hun stempel te drukken op de peulvruchtenhandel. Er werden geen offertes uitgebracht in ponden of dollars, wat tot gevolg had dat bij dé toch al kleine omzetten In groe ne erwten nog een deel van de exportvraag weg viel. De afsluitingen bestonden daardoor hoofdzakelijk uit binnenlandse dekkingen op lopende kontrakten, om dat men er onder de gegeven omstandigheden de voorkeur aan gaf posities recht te trekken. De prij zen konden zich daarbij handhaven met aan het eind van de afgelopen week noteringen die misschien een fractie hoger konden worden aangehouden. In schok kers was de handel te verwaarlozen. Er werd getracht op iets betere prijzen tot zaken te komen, maar dit mislukte omdat de mogelijke kopers zelfs nalieten om biedingen uit te brengen. Bij bruine bonen werd door dekkingen op baisse-posities de stemming iets beter. Dit bracht een kleine prijsverhoging met zich mede. Capucijners bleven in de misère liggen. Slechts de allerbeste partijen werden af en toe op het beken de lage niveau uit de markt genomen. De termijn- markt sloot vrijdag 15 maart j.l. met de volgende verrekenprijzen: 3 groen erwten: april 47,25, mei f 47,75, juni 48,50, juli 49,stemming goed prijs houdend. AARDAPPELTERMIJNMARKT v/eekbericht 1319 maart 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. april. Onder bepaalde invloeden kwamen opzienbarende noteringen tot stand en wel op één beursdag een openingsprijs van 6,60 met in de middag-call een notering van 7,70 om daarna terug te vallen tot 7,20. De daaropvolgende dag (15 mrt) gaf een laagste notering van 6,30 met aan het slot 6,70. Daarna kwam weer enig herstel en lagen de noteringen op 19 mrt op 7,00 en 7,10. De slotnotering was 7.207,10 met een weekomzet van 621 contracten (v.w. 451). De openstaande positie was 1781 (v.w. 1840). De novembernotering voor de oogst 1968 gaf een omzet van 5 contracten op 13,50 met een slotnotering van 13,8013,40 en een openstaande positie van 213 (v.m. 208). UIEN- EN BREEKPEENPRIJZEN (per 100 kg; 1» mrt) Uien: Middelharnis: klasse 1 grof 20,20; middel 20,10; drielingen 19,00; klasse 2 grof 19,22; mid del 16,00; drielingen 11,20; aanvoer 10*4 ton. St. Annaland: klasse 1 middel 17,7918,33; drielingen f 13,01—14,51; picklers 11,29; klasse 2 grof 19,17; aanvoer 69 ton. St. Maartensdijk: klasse 1 middel 18,10; drielingen 12,99; picklers 10,22; klasse 2 grof 19,73; middel 15,51; aanvoer 50 ton. Noord- Scharwoude: klasse 1 grof 19,40; middel 19,50— #21,60; klasse 2 grof 19,70; middel 15,40-/21,20; aanvoer 35 ton. Breekpeen: Avenhorn: 50/200 gram 30,3036,40; 200/400 gram 16,20—19,70; 400/600 gram 15,40 18,60; aanvoer 60 ton. VARKENSPRIJZEN COVECO (18—23 mrt) Geklassificeerden: 69—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la 2a, lb 3a, 2b, lc 3b, 2c, 3c 4 en Cc 2,74 „2,62 2,57 „2,52 „2,52 2,74 2,62 „2,57 „2,52 2,52 ƒ2,69 „2,57 „2,52 „2,47 „2,47 ƒ2,59 „2,47 „2,42 „2,37 „2,37 Ongeklassificeerden: 101—110 kg 2,36 111—150 kg ƒ2,26 bewijzen NU hun fantastische houdbaarheid. Zonder anti-spruitmiddelen toch tot diep in het voorjaar een keiharde ui. Er is nog zaad bij GOES TELEFOON 01100—5640 MARKT GOES (19 maart) Peulvruchten: Erwten (klein groen) 35,tot ƒ39,50; Schokkers ƒ40,— tot ƒ43,—; Capucijners 30,tot 31,Bruine bonen 30,tot 37, alles per 100 kg, boerenschoon af boerderij. Markt zonder zaken. Aardappelen: Bintje, 35 mm opw. bin nenlandse sortering 3,50ƒ4,Voederaardappe len 2,503,— per 100 kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd: 15 cent per kg. Hooi en stro: Veld- beemd 50,— tot 55,—; Tarwestro 45,— tot 50,—; Gerstestro 47,50 tot 52,50; Erwtenstro (klein groen) 60,— tot 65,—; Schokkerstro 55,— tot ƒ60,—; alles per 1000 kg en op auto geleverd. Vlas: Ongerepeld 1823 cent; Gerepeld 2333 cent per kg: Eieren: 1,65 per kg. ROTTERDAMSE KORENBEURS (18 maart) Tarwe: 2e h. mrt ƒ38,05, export condities, franko A'dam/R'dam, april 38,15, mei 38,50. Kippengerst: maart/april 32,75; Brouwgerst C.B.K.: maart 33,80; Brouwgerst Duitse condities: mei 35,nam., alle basis boordvrij. Haver gepunt 52/53 kg: maart/april 30,75; Groene erwten op monster: tot 42,uitgez. partijen iets hoger; Groene erwten 3 kwaliteiten: maart 46,75, april ƒ47,25, nieuwe oogst sept./okt. 52,Groene erwten 6 kwaliteit: maart 46,50; Schokkers op monster: tot 48,—, uitgez. partijen iets hoger, Schokkers 3 kwaliteit: april 57,50, laten, nieuwe oogst sept./okt. 62,Schokkers 5 kwaliteit: april 56,laten; Capucijners op mon ster: tot 35,nieuwe oogst sept./okt. 55, Bruine bonen op monster tot 44,Bruine bonen doorsneekwaliteit: april 45,nieuwe oogst okt./ nov. 64,Maanzaad exportkwaliteit: april: 140,Karwijzaad exportkwaliteit: april 127,—, nieuwe oogst sept./okt. 132,alles franko R'dam. Aardappelbeurs: Bintje 40 opw. binnenl. sort, af binnenland 5,tot 6,per 100 kg, autovrij; Bintje 35 opw. exp. sort, bestemming West-Duitsland, in 2 maten 5,tot 6,per 100 kg, autovrij. Ruwvoeders: Tarwestro 45,tot 50,Zomer- gerstestro 50,tot 55,Erwtenstro 60,—» tot 65,af boerderij. Zaden. Voor karwijzaad konden bij geringe omzet ten licht verhoogde prijzen bedongen worden. Blauw- maanzaad had onbetekende handel zonder dat dit verandering bracht in. de notering. De consumptie-aardappelmarkt. De aardappelmarkt werd deze week wat vriendelijker. Een paar op zich zelf staande kleine exportorders voor spoedige leve ring waren moeilijk onder te brengen en veroorzaak ten op de markt een bepaalde spanning. Om deze zaken rond te krijgen was men gedwongen om hoge re prijzen te betalen. Het is te hopen dat deze ver betering doorzet, zodat de afloop van dit seizoen een wat minder triest verloop krijgt dan algemeen ver wacht werd. Ook de voermarkt heeft de laatste weken een behoorliik kwantum aardappelen opgenomen. Men mag echter aannemen, dat er momenteel nog steeds van een overschotsituatie sprake is. Wanneer nu de consumptieprijs weer boven de voèraardappel- prijs komt te liggen, zal het een kwaliteitskwestie zijn of een verder aantrekken van de prijs gerecht vaardigd is. Want als mocht blijken, dat een min of meer belangrijk gedeelte van onze aardappelvoorraad uit voeraardappelen bestaat, zou voor de resterende consumptiewaardige partijen een min of meer nor male marktsituatie in het verschiet kunnen liggen. Of het zover komt, is echter op dit moment nog niet te voorspellen. Ruwvoeders. Door een beperkte vraag met daar naast een wat toenemend aanbod van Duits stro, kon den de stroprijzen zich gedurende de afgelopen week niet volledig handhaven. Mede door offertes op wat verdere termijn was men van kopers zijde vrij terug houdend gestemd. Erwtenstro kon zich tengevolge van beperkt aanbod ongeveer in prijs handhaven. Het stormt nu al drie dagen lang en de wind houdt het koud. Vorige week is het stil op de akkers geweest; er kon door de neerslag niet ge zaaid worden. De grond droogde niet op en bleef te nat om goed te werken. Als de zon er bij is gaat het nog, maar uit de zon is het koud. Er is nog weinig groei; je kunt de weiden en de granen wat groener zien worden wanneer je nauw keurig kijkt, maar het is nog te weinig. Toch gaat de tijd door en we zagen een wilde eend op z'n nest zitten en dachten die zal toch nog wel geen eieren hebben, maar toen hij wegvloog lagen er al drie eieren prachtig overdekt met dons in het nest, wat toch wel vroeg is. Onze buurman was vorige week, ook al omdat hij niet zaaien kon, bij ons. „Jon het is nog te daddig boven op en dan kun je gin. goed werk lev'ren, je mot gin kluten mae- ken, maer 't mot uut mekaeren rollen uut z'n eigen, dan ligt 't pas goed. Ik kriege er toch zach- jesan zinne in oor. Al is 't nog vroeg, 't staet olies gereed. Ik gae op de Nilmeet op afstand zaeën; m'n zeune wil dat is zo graeg per beren en ik zei: ja, jon, as het ergens goed gaet dan is het zeker daer. Lekkere zachte grond mie vee umus der in, maer overol zou ik het nie andurven oor. Dat komt misschien nog wel is, maer zo'n drie gemete van de vuuftien. dan ei je ol je n'eiers nie onder één and, ée. Die Mansholt uut Brussel eit het in Leeuwar den nogal bont emaekt, vind ik. Het is wel een flienke vent oor, maer ik gelove toch dat ie de leste tied te vee grote ciefers ei gezien en vee te groot dienkt. Die mensen daer dienken in eele grote getallen, in miljardes soms. Ze verdienen grote salarissen, dat bin ok grote getallen en dan kunnen ze nie meer kleine dienken. Je bint toch in 't gewone leven ok wel is van die mensen tegengekommen, die eel kleine begonnen bin en eel groot geworren bin; daer kun je als gewoon mens nie meer mie praeten. As ie nog op z'n bedrief in de N.O.P. zat van 40 ha, dan dacht ie der eel aars over. Ie wil bedrieven van 1000 ha of meer en noe is 't er toch ier bie de voorlichtingsdienst uutgezocht dat 250 ha wel het allergrootste samengestelde be drief mot zien, laet ie dat ok is lezen." Plone zei d'r op: O, Willem, 't zal onze tied wel duren, oor, daer zou 'k m'n eigen nie meer dikke om maeken". „Jae," zei Willem, „maer daer mot toch laeter ok nog geboerd worren, oor, al liekt het er soms wel is op, dat ze oons ollemille graeg kwiet willen, daer zullen toch oltied boeren bluven oor, 't let nie oe at 't ook gaet." En we kunnen hierin Willem zeer zeker volgen. DE LOONONDERHANDELINGEN IN DE LANDBOUW Juist voor het ter perse gaan van dit nummer vernemen wij dat in de Hoofdafdeling Sociale Zaken van het Landbouwschap tussen werkgevers en werknemers geen overeenstemming is bereikt over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor het komende kontraktjaar 1968/69. De voorstellen die van werknemerszijde op tafel zijn gelegd komt „all in" neer op een verbetering van ca. h/i De werkgevers willen, gezien de slechte rentabiliteit van de bedrijven, echter niet verder gaan dan 4 Van werknemerszijde werd naast een verbete ring van enkele secundaire arbeidsvoorwaarden een verhoging van de basisuurlonen met 18 ct. en een arbeidstijdverkorting van 26 uur per jaar gevraagd voor die arbeiders die nu 45 uur per week werken. Tevens werd een verhoging van de pensioenpremie met een gulden per week ge vraagd en overleg over het instellen van een sociaal fonds. De werkgevers stelden hiertegenover een loons verhoging van 12 Zz cent per uur en enige verkor ting van de arbeidstijd voor diè arbeiders die een werkweek hebben van meer dan 45 uur. Als de vakbonden hiermede accoord zouden gaan was men bereid mee te werken aan de verbetering van de pensioenregeling en enkele bijkomende arbeids voorwaarden. De standpunten van werkgevers en werknemers zullen nu worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap. Aangezien in het D. B. van het Schap dezelfde belangengroepe ringen van werkgevers en werknemers zitting heb ben ziet het er niet naar uit, dat daar een op lossing van de gerezen problemen zal worden ge vonden. Er zou in dat geval aan de partijen in de provincies geen loonadvies kunnen worden ver strekt, zodat bij de onderhandelingen op provin ciaal niveau op eigen kompas gevaren moet wor den. Wij zullen onze leden-werkgevers op de hoog te houden van de stand van zaken BI.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18