Aangedreven eggen (Vervolg: van vorige pag.j De Europese landbouw 14 RICHTPRIJZEN EN JAARLIJKSE KOSTEh De tweebalks aangedreven eg van Vicon met smalle wrijfplaten aan de tandbalken. Bewerkingskosten in gld. per ha bij verschillende kapaciteit per uur en per jaar (Tabel 5). Bewerkingstij d per ha 1 uur 2 uren 3 uren 4 uren 5 uren Bewerkte oppervlakte per jaar in ha 130—290 140—300 150—310 160—320 170—330 70—150 80—160 90—170 100—180 110—190 40— 80 50— 90 60—100 70—110 80—120 30— 60 40— 70 50— 80 60— 90 70—100 25—45 35—55 45—65 55—75 65—85 ALGEMEEN De aangedreven eggen zijn vooral interessant voor de moeilijk bewerkbare gronden waarvan de bovenlaag tot grotere diepte goed en gelijkmatig verkrui meld moet worden. Om deze reden zijn ze vooral op hun plaats voor het poot- klaar maken van aardappelland. Voor meer oppervlakkige bewerkingen (zaai- bed voor verschillende gewassen) zijn ze eveneens goed bruikbaar, doch daar voor worden ze niet aangeschaft. Het gebruik wordt dus in hoofdzaak bepaald door het gewas aardappelen. Daarvoor bieden ze uitzonderlijk goede mogelijkheden. Pootklaar maken van het land in één bewerking en tegelijkertijd goed verkruimeld en voldoende diep. Bovendien ontstaat naast een goede vlakke ligging ook een vlakke onder grond (rooischaren). De gewenste gelijkheid van boven- en ondergrond wordt mede bepaald door de kwaliteit en de vlakheid van het voorafgaande ploeg- werk. Met kompakt gebouwde (korte) aangedreven eggen is het op ongelijk liggend land moeilijker om de gewenste regelmatige diepgang en dikte van de losse laag te bereiken. Een nabewerking van de ploegsneden is dan op zijn plaats. Uit een berekening blijkt dat de kosten niet gering zijn. Op vele bedrijven zal men dan ook terecht 't loonbedrijf inschakelen 75 tot 90 per ha)Met be hulp van aangedreven eggen kan 'n belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verbetering van de grondbewerking voor aardappelen. Een oordeélkundig en doelmatig gebruik is noodzakelijk om inderdaad de gewenste resultaten te bereiken. In vergelijking met vele getrokken eggen liggen de prijzen van aangedreven eggen meestal aanzienlijk hoger. Het volgende staatje geeft een overzicht van de richtprijzen per januari 1968 lovergenomen uit „Landbouwmechanisatie", januari 1968). Richtprijzen aangedreven eggen met werkbreedte van ciroa 3 meter (Tabel 3)« S M fc« A g Ie p Ibi A .g O 1 1 Structural 4 300 4850 Vicon 4 300 3500 Brons 4 300 4500 Stimegg 3 300 3800 Howi 2 285 3600 Weidner 2 300 1850—2600* Vicon 2 275 2300 Vibra 2 300 2250 Krone 2 300 1980 Amazone 2 300 2550 Combi 2 300 2550 Rau Rotex 2 285 2480—2985* Prijzen hebben betrekking op lichte en zware uitvoering. De totale kosten van de bewerking worden bepaald door: de oppervlaktekapaciteit per uur (tabel 2); de kosten van trekker en chauffeur 10 per uur); t— de kosten van het werktuig (zie tabel 4); de bewerkte oppervlakte per jaar (zie tabel 4). Een Structural aangedreven eg in de 3 m uitvoering, waarbij de trekker uitgerust fel met uitzonderlijk brede banden van een maaidorser. De jaarlijkse kosten bestaan ojn. uit afschrijving, rente, onderhoud, repa- fatie en verzekering. Globaal kunnen deze op 30 van de nieuwwaarde wor den gesteld. De jaarlijkse kosten van de verschillende machines variëren dan van circa 600 tot 1.400. Om de kosten per bewerkte ha te bepalen kunnen deze bedragen worden gedeeld door de oppervlakte. De kosten per ha bij verschillende oppervlakten (Tabel 4). Bewerkte oppervlakte in ha Kosten aangedreven eggen per ha (zonder bediening) 5 van 120,tot 280, 10 van 60,— tot 140,— 20 van 30,— tot 70,— 30 van 20,— tot 50,— 40 van 15,tot 35, Het Europese parlement heeft vrijdag een reso lutie aangenomen, waarin het zegt dat in de com- muneautaire programma's voor de afdeling oriën tatie van het Europese Landbouwfonds duidelij ker tot uitdrukking moet komen dat de produktie op de afzetmogelijkheden moet worden afgestemd. Verder waarschuwt het parlement voor een ten dens om eenheden in de landbouw te stimuleren, die reeds nu of binnenkort onrendabel kunnen blijken te zijn. In een rapport van de landbouwT commissie uit het parlement wordt gewezen op de noodzaak om ook in de landbouw industrieel te denken. Men moet niét beginnen met produ ceren als er geen redelijke afzetmogelijkheden zijn. Het vraagstuk van de afzet zal ernstig onder ogen gezien moeten worden, wil de gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten een feit worden. Een van de voorwaarden, aldus het rapport, voor het doorbreken van het isolement van de land bouw is een betere verhouding tussen producent en handelaar scheppen. Men zal zo snel mogelijk moéten komen tot harmonisatie van de steunbe dragen en de fiscale politiek, want als er op die gebieden verschillen blijven bestaan, kunnen pro- dukties worden gestimuleerd, die bij gelijke of nagenoeg gelijke produktievoorwaarden achter wege zouden blijven. Beheersing van de produk- tiekosten moet een essentiële taak van een mo derne landbouwpolitiek zijn. Maatregelen die de landbouwstruktuur verbeteren, moeten primair gericht worden op redelijk sterke bedrijven, waar met beperkte middelen een prpduktiepeü bereikt kan worden, dat een behoorlijke marge laat tussen de produktiekosten en de verkoopprijs.. Omdat bédrijfsvergroting steeds meer voorwaar de zal worden voor een economische levensvat bare landbouw gaat het probleem van de inves teringsmogelijkheden steeds meer spelen. Moei lijkheden worden slechts gedeeltelijk opgelost door een prijsverhoging van de landbouwprodukten. Er moeten ondernemingsvormen of samenwerkings vormen worden gevonden, die voor vreemd geld de landbouwexploitatie aantrekkelijk kunnen ma ken. Met een gemeenschappelijk structuurbeleid van de gemeenschappen mag geen valse hoop ge wekt worden. Er valt niet te ontkennen, dat be paalde produkties moeten worden opgeheven en dat veel arbeidskrachten buiten de landbouw werk gelegenheid moeten vinden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14