TUINBOUWKLANKEN Samenwerking blijft geboden Waarschuwing II DINGEN VAN DE WEEK Geef mij maar stoofperen en Bramley 6 In onze al reeds veel gehouden jaar- en voor lichtingsvergaderingen in dit winterseizoen is er in het THOOLSE organisatiewezen iedere keer weer de nadruk gelegd op steeds méér samen werking. Men zou haast kunnen zeggen, dat het ons met de paplepel wordt ingegeven en iedereen wordt hiermee op zijn tijd geconfronteerd. Steeds kan men dan ook merken of aanvoelen dat iedereen daar wel van overtuigd is, maar bij allen leeft min of meer een zekere huiver voor de moeilijkheden die daaraan verbonden zijn. Zodra men met iets samenwerkt, heeft men óók geza menlijke verplichtingen en daar zijn wij, als boer en tuinder, dikwijls te individualistisch voor aangelegd. De gedachte aan meer samenwerking is echter niet nieuw, getuige het feit dat de meeste aan- en verkoopverenigingen nog in de vorige eeuw zijn gesticht! Nog steeds doen diezelfde vereni gingen, ofschoon soms wat in gewijzigde vorm, hun nut voor bedrijven, hetzij groot of klein. Daar zijn wij allen van overtuigd Nu wij in de tweede helft der twintigste eeuw zijn gekomen, doet zich de noodzaak voor, dat wij het in onze aparte verenigingen, óók niet meer klaar spelen om een houdbare positie in te kun nen nemen, bij de afzet van onze produkten en aankoop van bedrijfsbenodigdheden. Als voorloper van méér geconcentreerd samen werken kan in deze wel genoemd worden Cebeco en Cavetho. Ook ons af zetsysteem via onze nu reeds jaren gevestigde Thoolse veilingen heeft buitengewoon nuttig werk verricht. Nog thans hoort men dikwijls stemmen opgaan, dat ook onze plaatselijke veilingen eigenlijk uit de tijd geraken. Een spreker op een jaarvergade ring ontlokte^ toen hij hoorde dat er op dit eiland nog stééds vijf veilingen praktisch op zich zelf stonden dit tot de uitspraak, dat dit wel een bezienswaardigheid was. Wij laten natuurlijk in het midden of hij dit zei als sprekende over een „achtergebleven ge bied" In ieder geval zullen sommige veilingbe stuurders en leden om deze uitdrukking hebben gelachen, in de wetenschap dat onze bestaande veilingen voor het overgrote deel een kerngezond bestaan leiden. Toch wordt er nu en dan met de gedachte gespeeld of het geen tijd wordt om onze vijf Thoolse veilingen om te zetten in één grote veiling. Zelfs de grote jongens uit 't Centraal Bureau van Veilingen blazen geregeld in de rich ting van veilingfusies. Men is dus wel genood zaakt, als men met het huidige afzetbeleid mee leeft, zijn gedachten in die richting te laten gaan. Eén onzer WALCHERSE kennissen had een vrij duur object overcompleet, n.l. een grote woning met een aangrenzend perceel bouwland. Nu wor den de Walchenaren nogal eens voor te spaarzaam aangezien. O.i. volkomen ten onrechte. Hoe het zij, onze kennis schreef op een adver tentie waarin beleggingsobjecten werden gevraagd, denkende: 't kost-maar een postzegel en de hoog ste prijs is welkom Prompt kreeg hij na enige dagen bezoek van twee „heren" uit Heerlen. Na wat heen en weer bieden kwam hun bod uit de doeken, n.l. voor de gevraagde prijs wisten ze een grote beleggingsmaatschappij, die genegen was te kopen. Maar ze wilden wel een voorschot van 800,voor hun bemiddeling. Dit zou men terug krijgen als het met de koop toch nog onverhoopt zou misgaan. Onze kennis was zó verstandig voor de eer te bedanken en zou zelf wel een bona fide koper zoeken. Reden waarom we dit, voor velen zo belangrijk feit releveren, is meer een aanloop om té con stateren hoe „bij de tijd" ons Zeeuws Land- en Tuinbouwblad is. Want juist toen we vrijdagmor gen van bovenaangehaalde handelspraktijk hoor den, lazen we 's middags een opvallende waar schuwing tegen deze praktijken van z.g.n. „bemid delaars".. Als deze heren bijv. slechts eenmaal een project aanbieden aan een totaal ongeïnte resseerde, dan hebben ze bemiddeld, is men het haasje en zijn voorschot kwijt. Nu er een waar schuwing in ons veel gelezen agrarisch blad staat, hopen we dat men op zijn hoede is. Hulde voor deze snelle S.O.S.-dienst We hopen dat de landelijke agrarische pers die groot en krachtig is het Z.L.M.-voorbeeld volgt of reeds gevolgd heeft. We zijn ook op bezoek geweest op de groente teeltdag in de Schouwburg te Middelburg. In tegenstelling met wat we in de pers lazen vonden we de belangstelling toch niet onbevredigend en beslist hoger dan vermeld. Natuurlijk konden er veel meer zijn, maar onze tuinders zijn nu een maal hokvast. Wel vinden we het totaal onbe grijpelijk dat sommigen als motief noemen: geen tijd te hebben. Voor iets. dergelijks moet men toch beslist tijd kunnen vinden De lezing van de heer Opstelten was voor ons buitengewoon interessant. Wel waren we in de koffiepauze, tussen en na afloop in de fraaie foyer, in de gelegenheid vele kritische geluiden te horen. In de trant van: Als er één tarief komt, maar de diverse regeringen geven zoveel subsidie op 'n andere manier dat er toch een oneerlijke concurrentie blijft, dan schieten we niets op. Nu is Keulen en Aken ook niet op één dag gebouwd en juist het werk van de heer Opstelten en con sorten dragen de bouwstenen aan waaruit Keulen en Aken gebouwd wordt. De andere reden vonden we, persoonlijk althans, zonder enige pretentie. Dat we onze bedrijven zuinig moeten leiden, goede produkten moeten telen en liefst voor zéér lage prijzen, zo mogelijk verantwoord (dat mag en moet nog wel) dat weten we al lang. In minder geleerde termen werd ons dit reeds vele tientallen jaren terug al verteld. We willen beslist niet pedant zijn en hoewel we het nut en zelfs de noodzaak van schaalvergroting zeer goed inzien; toch wel stellen dat er nog vele kleine bedrijven zijn waar men zeer redelijk aan zijn trekken komt! En dat beslist niet alleen in de groenteteelt. Ook in de fruitteelt en akkerbouw plus veeteelt vindt men overal kleine en grote bedrijven met zeer variabele bedrijfsuitkomsten en kan men soms de grens niet vinden wat het meest verantwoorde bedrijfstype is. belangstelling hebben we deze week Ken nis genomen van de omzetcijfers van de veilingen die zijn aangesloten bij het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen. De totale veiling- omzet heeft in 1967 ruim 1 miljard gulden bedra gen en was 2 miljoen gulden hoger dan het jaar daarvoor (toen 1043 miljoen gulden). Vanzelfsprekend hadden we in de eerste plaats interesse voor de Zeeuwse cijfers. De veiling in Kapelle-Biezelinge had met 10,8 miljoen gulden de hoogste omzet van de Zeeuwse veilingen. Het vo rig jaar was de omzet van deze veiling 9,9 miljoen gulden. Op de tweede plaats komt de veiling Zuid- Beveland" te Goes met 9,6 miljoen gulden in 1967 en 9,7 miljoen gulden het jaar daarvoor. De derde plaats wordt bezet door de veiling „Walcheren" te Middelburg met 4,2 miljoen gulden tegen het jaar daarvoor 3,5 miljoen gulden. En op de vierde plaats komt de veiling K. E. O. te Krabbendijke met 3,4 miljoen gulden tegen in 1966 2,9 miljoen gulden. De veiling „Zeeuws-Vlaanderen" te Terneuzen had met 3,2 miljoen gulden een ƒ200.000,hogere om zet dan het jaar daarvoor. Op Tholen neemt de vei ling St. Annaland de eerste plaats in met 3 miljoen gulden. Overigens was dat ƒ600.000,minder dan het jaar daarvoor. Tesamen hadden de negen vei lingen die Zeeland telt, in 1967 een omzet van 37,9 miljoen gulden en daarmede kwam men aan 3,6 van de landelijke veilingomzetten. QP zichzelf zou dat een mooie omzet zijn voor w één veiling, want gesteld dat het mogelijk zou zijn de 37,9 miljoen gulden van de Zeeuwse veilingen binnen één organisatie te veilen, dan zou deze veiling op de Nederlandse veilingranglijst de zesde plaats bezetten. Ver bovenaan staat de vei ling in Venlo met een omzet van 69,6 miljoen gul den. Op de tweede plaats komt de Coöperatieve Rotterdamse veiling met 57 miljoen gulden en de derde plaats wordt ingenomen door de veiling Delft met 51,5 miljoen gulden. De veiling Westerlee heeft een zelfde omzet als Delft en de veiling in Breda kwam in 1967 aan een omzet van 39 miljoen gul den. Ook de omzet van Utrecht met 32,2 miljoen gulden mag er zijn. In het lijstje van veilingomzetten vonden we zeer opmerkelijk de stijging van de veiling Zaltbommel van ruim 16 tot 19 miljoen gulden. In een toelich ting schrijft het Centraal Bureau van de veilingen dat deze drie miljoen omzetstijging komt voor re kening van de glasaardbeien. Landelijk brachten .deze 6 miljoen gulden meer op dan het jaar daar voor. En uit het overzicht over enkele jaren blijkt, dat er maar twee groepen van produkten zijn die een constant opgaande lijn vertonen n.l. de glas groenten en champignons. De geldelijke opbrengst van de grote drie (sla, komkommers en tomaten) steeg van 473 miljoen gulden In 1966 tot 479 miljoen gulden in 1967 en de opbrengst van champignons steeg van 22,4 mil joen tot 26 miljoen gulden. Heel wat minder goed zat het met de vollegrondsgroenten. Hiervan daal Men zal zich wel eens afvragen: is ons denken soms wat te conservatief? Willen wij niet met de tijd mee? Zo ligt het óók voor wat betreft het aloude systeem van „alles over de klok", wat volgens insiders in de tegenwoordige tyd niet meer als het enig juiste af zetsysteem wordt gezien. Juist de leden die in hun vereniging meeleven, hebben hiermede wel wat moeite om alles in een nog groter verband te zien. Eén ding kunnen wij echter wél zien: dat onze produktenafnemers zich tot steeds grotere lichamen hebben omgevormd, zodat ze een steeds sterkere positie hebben ver kregen. Het zal er in de komende jaren weer om gaan wat wij los moeten laten en wat vasthouden. Met één ding zal men echter altijd rekening moeten houden, n.l. dat men moet leven in de tijd van het heden en regeren naar wat ons in de naaste toekomst te wachten staat. Veel zorg, en misschien ook teleurstelling, zul len de nodige vernieuwingen en aanpassingen aan onze leidinggevende personen in onze organi saties nog tegemoet zien, want elke samenwerking vraagt zijn individuele offers. Gelukkig dat er in iedere tijd nog mensen zijn geweest, die in hun streven om tot verbete ring van onze bedrijfsorganisaties een doel voor ogen hebben gehad, dat zich uitstrekte over vijf entwintig jaar en dat zij met taaie volharding hieraan hebben gewerkt. Laten wij allen hieraan ons eigen steentje bij dragen, gedachtig aan de spreuk „Eendracht maakt macht"! Op ZUID-BEVELAND schiet het winterwerk flink op, vooral ook dank zij het gunstige weer. Opvallend is dat op veel bedrijven vlotter wordt gewerkt dan vroeger. Niet meer vier maal om de boom heen draaien om hier en daar nog een klein takje weg te knippen, maar opschieten. Een arbeidskracht kost tien- a elfduizend gul den per jaar, als alles wordt meegeteld. Als de loonstijging nog een paar jaar doorgaat komt men op een dubbeltje per minuut. Vooral op de grotere bedrijver^ waar men met enkele mensen werkt, is het bij de lage fruitprijzen daarom een kwestie van rekenen geworden waar bezuinigd kan wor den. Men probeert het dikwijls met een man minder te doen, door bijv. als iemand aan zijn A.O.W. toe is hiervoor geen vervanger te nemen. Natuurlijk zit er het gevaar in van verkeerde be zuiniging, maar anderzijds is het een noodzaak om te zoeken en te streven naar een verantwoor de kostenverlaging. Als men door te werken met één man minder een paar duizend gulden minder uit het bedrijf haalt, houdt men er toch nog door lager uitgaven aan over. En soms zijn er nog on gebruikte mogelijkheden om doelmatiger, vlugger en toch goed te werken. Het is in de fruitteelt een harde strijd geworden en alles moet in het werk worden gesteld om de kosten in de hand te houden. Anders dreigt voor menigeen het einde. Met de rassen is het anders een merkwaardige zaak. We horen van telers die het financieel het verste komen met stoofperen en Bramley. Geen Golden of Cox's kan er mee concurreren. De Bramley staat al meer dan 20 jaar bij de rassen die voor aanplant ontraden worden, maar de laat ste 10 jaar is er regelmatig goed aan verdiend. (Zie verder pagina 15) de de geldelijke opbrengst met maar liefst 12,2 mil joen gulden of 34 De kleinfruitteelt in de volle- grond had een beter jaar. Landelijk gezien brach ten deze produkten 5,6 miljoen gulden meer op. Hiervan gaven de aardbeien in de vollegrond al leen een meeropbrengst van 6 miljoen gulden, zo dat de overige produkten in hun totaliteit iets terug liepen. LJ ET is nuttig van al deze cijfers kennis te ne men. Toegepast op onze Zeeuwse situatie zou er aanleiding toe kunnen bestaan hierop dieper in te gaan. We laten het deze week na. We hopen slechts dat de Zeeuwse tuinders kennis zuilen ne men van deze landelijke ontwikkelingen. In de afgelopen week hebben we ook vernomen, dat er tussen het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen en de handel in groenten en fruit overeenstemming is bereikt over enkele nieuwe verkoopmethoden voor fruit. In de eerste plaats kan de handel via het Centraal Bureau partijen van minstens 100 ton appels kopen op termijn, waar bij als voorwaarde geldt dat de levering eerst 21 dagen na verkoopdatum mag beginnen. Verder is overeengekomen, dat het verkopen op monster voor levering binnen veertien dagen zal worden gestimuleerd. Daarbij is afgesproken dat dergelijke verkopen uitsluitend via de veilingklok zullen plaats vinden. Van de zijde van de handel wordt verwacht dat er vooral voor laatstgenoemde verkoopmogelijkheid belangstelling zal bestaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 6