De E. E. G. -interventieregeling voor appels 5 VISIE OP DE TOEKOMST 1 B. M. is de grootste computerfabrikant van de wereld. Ook in Nederland heeft deze Amerikaanse industrie een vestiging en direkteur-generaal hier van is de heer v. d. Kruk. Enkele maanden geleden is deze naar Amerika geweest voor een studiereis en in het Financieel Dagblad lazen we een verslag van een rede van de heer Van der Kruk naar aan leiding van deze studiereis, een verslag waaruit duidelijk blijkt dat I. B. M. veel verwacht van de komende tijd die grote veranderingen zal geven. We ontlenen aan dit verslag het volgende: „De computer zal in de volgende tien jaar een even belangrijk onderdeel van ons leven gaan vor men als nu de elektriciteit. In zekere zin is ze zelfs de oorzaak van vergaande veranderingen. Wij gaan op het ogenblik een nieuwe maatschappij binnen. De eerste industriële revolutie was de basis voor de omschakeling van Nederland van een agrarische maatschappij naar een producerende; de tegen woordige industriële revolutie veroorzaakt een dis tribuerende economie. Hiermede bedoel ik dat er minder mensen betrokken zullen zijn bij het maken van de goederen en meer bij de distributie en de dienstverlening ervan. Hoewel het totaal aantal werkuren per werk nemer minder wordt, zullen ze anders ingedeeld zijn. Ze zullen geen onderdeel uitmaken van de bestaande werkweek, maar verspreid worden over een cyclus. Het oude idee, dat men tot een zekere leefijd en naar een vast stramien onderwijs kan genieten, waarna men voor de rest van zijn leven op een be paald spoor wordt gezet, geldt niet meer. Wij zullen de jonge mensen van nu vertrouwd moeten maken met het idee, dat ze in hun leven misschien twee of drie carrières moeten opbouwen. Herscholing zal niet langer alleen maar een so ciale funktie hebben, of anders gezegd niet beperkt moeten blijven tot de opleiding van overbodig ge worden personeel voor andere takken. Herscho ling is een keiharde noodzaak om bij te blijven. Het is dan ook niet ondenkbaar dat in de toekomst men sen recht zullen hebben op een aantal weken be taald onderwijs per jaar, zoals ze nu recht hebben op betaalde vakantie", aldus de direkteur-generaal van I. B. M. Nederland. TUINBOUW EN ALGEMENE BIJSTANDSWET In verband met het feit. dat een aantal tuinbouw bedrijven, met name ook glastuinbouwbedrijven, door de slechte bedrijfsuitkomsten van de laatste jaren in moeilijkheden is geraakt, hebben bespre kingen plaatsgevonden over de toepassing van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen voor de betrok ken tuinders. Daarbij is vooral bezien op welke wijze de bestaande Rijksgroepsregeling zo effectief mogelijk zou kunnen worden toegepast. Uitgangs punt was, dat vooral de goede bedrijven met goede ondernemers door deze moeilijke jaren heen moe ten komen. Voor deze bedrijven kan uiteraard slechts een beroep worden gedaan op de Rijks groepsregeling, wanneer een verdere financiering door de banken, al dan niet in samenwerking met het Borgstellingsfonds, niet meer tot de mogelijk heden behoort. Ingevolge de bestaande Rijksgroepsregeling kunnen deze tuinders in aanmerking komen voor een uitkering voor levensonderhoud, toekenning van bedrijfskapitaal alsmede in bijzondere gevallen voor een schuldsanering. Er zal naar worden ge streefd, dat ingekomen aanvragen zo snel mogelijk worden behandeld. Al betekent dit niet, dat elke tuinder die een aanvraag indient, geholpen kan worden, toch zal dit een aantal tuinders door de moeilijkheden heen kunnen helpen. Hierbij mag niet vergeten worden, dat de Rijksgroepsregeling Zelf standigen als doelstelling heeft het in stand houden van levensvatbare bedrijven die in moeilijkheden verkeren, hetgeen uiteraard een beperking inhoudt. NOG GEEN CONCLUSIES OVER FINANCIERINGSREGELINGEN RUILVERKAVELING Er is in agrarische kringen enige onrust ontstaan naar aanleiding van hetgeen de Minister van Land bouw tijdens de behandeling van de landbouwbe groting 1968 in de Tweede Kamer opgemerkt heeft over een mogelijke wijziging van de financierings regelingen bij ruilverkavelingen. Ook hst Dagelijks Bestuur der Z. L. M. sprak, naar aanleiding van een persbericht van het Ministerie van Landbouw, in de vorige vergadering haar verontrusting over een en ander uit. In de onlangs gehouden maandelijkse be spreking tussen Minister van Landbouw en het Landbouwschap is hieromtrent nader geïnformeerd. De Minister deelde mede dat weliswaar studie wordt gemaakt van de financiering en subsidiëring bij ruilverkavelingen, maar deze nog tot geen en kele conclusie hebben geleid. Wanneer de studies in nota's uitmonden, zullen deze nader met het Landbouwschap worden besproken. Zo gauw als deze nota('s) voor publikatie worden vrijgegeven, komen wij op een en ander terug. In de kranten heeft men kunnen lezen dat op de veiling te Geldermalsen gedurende drie achtereen volgende marktdagen de prijs van de Golden Deli cious beneden de crisisprijs is gebleven, die door de ministerraad van de E.E.G. is vastgesteld. Dat be tekent dat er volgens de E.E.G.-normen sprake was van een crisis bij de appels. Zolang de crisis duurde mocht er onder bepaalde voorwaarden fruit uit de markt worden genomen tegen een vastgestelde ver goedingsprijs, Eén van die voorwaarden is, dat dit alleen mag gebeuren door telers verenigingen (vei lingen) met statuaire veilplicht. Vooral in de Betuwe ontbreekt deze nogal eens. INGEWIKKELDE REGELING Het gaat bij dit alles om de E. E. G. interventie- regeling voor appelen. Deze regeling is zo inge wikkeld, dat vrijwel iedereen er moeite mee heeft om te doorgronden. Tevens is de regeling op diverse punten zeer onbevredigend. We willen proberen één en ander iets duidelijker te maken, zonder daar bij te streven naar volledigheid. Tot nu toe kende men in Nederland de minimum- prijsregeling van het Centraal Bureau. Deze is er op gericht bij lage prijzen het ondereind uit de markt te nemen, om zo ruimte te scheppen voor het betere produkt. Voor het „doorgedraaide" produkt wordt een vergoeding gegeven. Het geld hiervoor wordt bijeengebracht via een heffing, zodat in feite alles door de telers zelf wordt gefinancierd. De E. E. G. interventieregeling werkt geheel an ders. Deze regeling is niet afgestemd op het onder eind, doch juist op de beste rassen en de beste kwa liteiten. Bij de appels b.v. op Golden Delicious, klasse I, maat 70 en op. Het geeft niets of andere rassen erg goedkoop zijn. Pas als de Golden prijs daalt tot een tevoren bepaald peil, is er sprake van een crisis. En dan mogen alle appelrassen tegen vergoeding uit de markt worden genomen. Het prijspeil waarbij ingegrepen kan worden is echter afhankelijk van ras, kwaliteit en maat, zodat er in totaal voor de appels een paar honderd „crisisprij- zen" mogelijk zijn. Verder verleent de overheid bij toepassing van de interventieregeling steun door 90 van de vergoedingsprijs te betalen. BASISPRIJZEN EN CRISISPRIJZEN Reeds op 25 juli 1967 zijn door de ministerraad van de E. E. G. de basis-, aankoop- en crisisprijzen vastgesteld, geldend voor het thans lopende be- waarseizoen. De lijst zag er als volgt uit: Periode Basis- Aankoop- Crisis- IJk-ras prijs prijs prijs september 36,20 18,10 23,53 Golden Del. oktober 47,42 23,89 31,— november 42,72 21,36 27,77 december 40,18 20,27 26,30 januari 54,66 27,51 35,71 februari 61,18 30,77 39,95 maart 68,06 34.03 44,24 april 78,92 39,46 51,30 mei 93,40 46,70 60,80 De aangegeven prijzen zijn dus voor Golden, klasse I, maat 70 en op, in guldens per 100 kg. WAT BETEKENEN DE DIVERSE NORMEN De basisprijs wordt bepaald aan de hand van de prijzen in de voorafgaande drie jaren. Zoals men zich zal herinneren trok de prijs van de Golden toen in het voorjaar meestal flink aan. Dat is in de basisprijs vanzelfsprekend terug te vinden. Als de Golden prijs dit jaar laag blijft zal de basisprijs volgend jaar zakken door een lager drie jarig gemiddelde. De crisisprijs bedraagt ongeveer 65 van de basisprijs. Voor februari betekent dat ca. 40 cent voor Golden I, 70 en op, zoals de tabel aangeeft. Als deze prijs gedurende drie achtereenvolgende marktdagen niet wordt gehaald op één van de drie hiervoor aangewezen representatieve veilingen Goes, Geldermalsen en Utrecht is er een crisis bij de appels. De crisis duurt tot de prijs weer boyen het aangegeven peil ligt. In het gehele land mo gen veilingen met statuaire veilplicht gedurende een crisis met steun van de regering appels uit de markt nemen, als de prijs hiertoe aanleiding geeft. De teler krijgt een vergoedingsprijs die iets lager ligt dan de crisisprijs. Verder is er nog een aankoopprijsDeze is de helft van de basisprijs. Als de prijs tot dit peil zakt is er sprake van een „ernstige crisis". Omdat deze bij ons niet te verwachten is, mede door het afzetsysteem, zullen we daar verder niet op in gaan. Het is bovendien toch al moeilijk genoeg. Italië krijgt extra steun van de E. E. G. voor het oprichten van telersverenigingen (veilingen). Deze zijn nodig voor toepassing van de interventieregeling. UIT DE MARKT NEMEN Bij dit alles moet men voor ogen houden dat bij het optreden van een crisis de veiling eventueel fruit uit de markt mag nemen, doch dat dit niet al tijd hoeft te gebeuren. Bij strikte toepassing van de interventieregeling kan het b.v. voorkomen dat er appels van prima kwaliteit uit de markt wor den genomen en dat de matige kwaliteit wordt ver kocht. Hiertegen zijn bepaalde bezwaren aan te voeren. Met als voornaamste dat in de dag- en weekbladen artikelen en foto's verschijnen over vernietiging van goed fruit, hetgeen veel weerstand bij het publiek zal oproepen. Daarom is toch enig voorbehoud op zijn plaats. De regeling in zijn ge heel worden toegepast en niet alleen voor de min der goede rassen. Daarom zal in het belang van de telers toch meestal toepassing van de regeling nood zakelijk zijn om de nodige ruimte op de markt te scheppen ook al zal een enkele keer dit tot ver nietiging van goed fruit leiden. GROTE BEZWAREN Het is dus een groot bezwaar dat de interventie- regeling is afgestemd op het beste fruit. Een ander bezwaar is, dat alleen de Golden Delicious als ijk- ras is aangewezen. Dat is geen nadeel voor Frank rijk, want daar heeft men bijna geen zomerappels en de Golden neemt er een sterk overheersende positie in. Voor Italië was het wel een bezwaar, maar daar heeft men na aandringen een tweede ijk-ras gekregen, te weten de Morgenduft. Voor ons land is één ijk-ras eveneens beslist on voldoende. In de eerste plaats omdat bij een ras van mindere kwaliteit dan de Golden meestal vlug ger een crisis zal optreden, ook al is de crisisprijs lager gesteld. Ten tweede worden in ons land veel zomeraopels geteeld, die nu in feite buiten de in terventieregeling vallen. Immers er kan pas een crisis optreden als er aanvoer is van Golden Delicious. In augustus, sep tember en oktober is er soms veel doordraai, maar pas eind oktober verschijnt de eerste Golden op de veilingen. Tot die tijd kan er geen crisis op treden en kan er dus ook geen fruit met steun van de regering uit de markt worden genomen. Door Italië wel een tweede ijk-ras te geven en Nederland niet, wordt in Brussel een aanvechtbaar beleid gevoerd. Het schijnt de bedoeling te zijn om de regeling aanstaande zomer te herzien. Het is te hopen dat de genoemde bezwaren dan worden op geheven. En nog meer is het te hopen dat de fruitprijzen niet meer dalen tot het crisispeil. In Zeeland wa ren de prijzen tot nu toe niet zo laag als in Gelder malsen, zodat er nog geen reden was voor inter ventie. Moge het zo blijven! Tenslotte willen wij er nogmaals op wijzen dat dit artikel op bepaalde punten verre van volledig is. A. v. O.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 5