MEDEDELINGEN Eregalerij Wist U dat 4 De volgende week vrijdag 1 maart zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer J. Buteijn in dienst trad van de Koninklijke Neder landse Heide-Maatschappij. Voor velen van ons is de heer Buteijn, nu hoofd van de Alge mene Dienst en waarnemend hoofd Uitvoe ring distrikt Zeeland, geen onbekende. Zo werkte hij vóór de ramp onder meer aan de ruilverkaveling „De Vierbannen" op Schou wen. Onmiddellijk na de ramp werd hij hoofd van het ambtsgebied Tholen waar hij de ge hele periode van de herverkaveling Tholen bij de technische uitvoering daarvan was be trokken. Het zou ons te ver voeren hier uit voerig op de vele door de heer Buteijn ver richte werkzaamheden op cultuurtechnisch, recreatief en onderwijsgebied in te gaan. Wel willen wij op de zeer prettige relaties.wijzen tussen de heer Buteijn en de Z. L. M., die vooral bij de tentoonstellingsorganisaties naar voren kwamen. De Z. L. M.-tentoonstelling te Scherpenisse was, wat de technische onder delen aangaat, grotendeels het werk van de heer Buteijn. Ook bij volgende tentoonstel lingen was de inbreng door hem persoonlijk of door het afstaan van deskundigen voor de opbouw bijzonder belangrijk. Ook thans weer kan de Z. L. M. met de jubileumtentoonstel ling 1968 in het verschiet weer rekenen op de steun van de heer Buteijn en zijn mede werkers. Namens de Z. L. M. wensen wij de heer Bu teijn van harte geluk met dit 25-jarig jubi leum en spreken de hoop uit dat hij nog vele jaren zijn werkzaamheden in onze provincie mag verrichten. COÖPERATIES CABRO VERVERSEN GRATIS TREKKEROLIE In het zuidwesten is door de aan- en verkoop coöperatie CABRO (Coöperatie Altena, Biesbosch, Raamsdonk en Omstreken) met een nieuwe vorm van trekkersservice gestart. Deze houdt in dat de olie van de achterbrug, versnellingsbak en hef- inrichting bij traktoren gratis wordt ververst. Slechts de oliekosten worden in rekening gebracht. Aldus meldt ons het L. C. C. te Goes. De coöperatie verwerkelijkt deze service met behulp van een mobiele OK-servicewagen van Cebeco. Hiermee worden de daarvoor in aanmer king komende leden op hun bedrijven bezocht. Bij de CABRO werd in drie dagen olie ververst van traktoren van ongeveer 25 deelnemers. Gebleken is dat de betreffende boeren enthousiast zijn over deze dienstverlening. Cebeco heeft sinds eind 1965 ervaring met deze service. Tijdens het winterseizoen 1966/1967 maak ten 800 trekkerbezitters hiervan gebruik. De be langstelling groeit. Inmiddels zijn zeven coöpera ties in het noorden van ons land gestart met de gezamenlijke exploitatie van een eigen service wagen die meer toepassingsmogelijkheden biedt. Om deze wagen te kunnen exploiteren zijn ongeveer 2.000 traktoren nodig. De oliereservoirs op de wa gen bevatten voor elke te verversen trekker het juiste type olie. Boeren en tuinders kunnen hun voordeel doen met deze service omdat hun het vaak ingewikkeld karwei van het olieverversen wordt bespaard. Bo vendien ontbreekt op onze bedrijven dikwijls de benodigde apparatuur. Bij onderzoekingen is ge bleken dat de olie van veel traktoren niet op tijd wordt werverst. Ongetwijfeld zal deze dienstver lening populair worden. Daarom verwacht het L. C. C. dat spoedig meerdere coöperaties stappen in deze richting gaan ondernemen. VAN HET LANDBOUWSCHAP In de maandelijkse bespreking tussen de minister van Landbouw en een delegatie van het Landbouw schap is onder meer de organisatie en financiering van de dierziektenbestrijding ter sprake gekomen. Sinds enige tijd wordt hierop door het ministerie van Landbouw gestudeerd. Over de resultaten van deze studie wil de minister binnenkort een gesprek heb ben met het Landbouwschap Van de zijde van het Landbouwschap is erop aangedrongen, dat in ieder geval spoedig een beslissing genomen wordt met be trekking tot de wijze waarop de bestrijding van pluimveeziekten wordt geregeld. Het Landbouwschap bracht voorts zijn bezwaren naar voren tegen een uniforme licentieregeling van 1,50 per 100 kilo pootaardappelen van rassen welke in 't kader van de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet in openbaar aanbod komen. Het Landbouwschap geeft de voorkeur aan een gedifferentieerd tarief. (Vervolg van pag. 2) DE PROGRAMMERING RIJKSLANDBOUWVOORLICHTING IN DE PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFSONTWIKKELING IN DE LANDBOUW De 33e vergadering van de Raad voor de Bedrijfs ontwikkeling werd in hoofdzaak gewijd aan de programmering van de Rijkslandbouwvoorlichting in Zeeland voor 1968-1969. Daartoe was van de zijde van het sekretariaat een diskussienota samengesteld waarbij uitgaande van de bestaande situatie in land- en tuinbouw en vee houderij de te verwachten ontwikkeling was ge schetst en de knelpunten waren aangegeven die hierop vertragend werken. Bij de bespreking van de nota werd het afzet- probleem door veel leden centraal gesteld. Het oor deel was algemeen dat de voorlichter geïnformeerd behoort te zijn over de afzetproblematiek van de verschillende produkten en de kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden. Vermeden immers dient te worden dat technische mogelijkheden worden ge propageerd zonder ook maar enigszins rekening te houden met ekonomische wenselijkheden. De Raad zou een nog nauwere samenwerking met de ekonomisch-sociale voorlichters van de land bouworganisaties op prijs stellen wanneer het gaat om voortzetten of beëindigen van het bedrijf. De in de nota genoemde vertragende omstandigheden bft de te verwachten ontwikkeling werden even zoveel aktiepunten geacht waarop de voorlichting zich dient te richten. De Kommissie voor Borgstellingsfondsaange- legenheden behandelde zes aanvragen, waarvan er vijf werden toegewezen tot 'n bedrag van 217.000; een zesde aanvraag werd aangehouden. RUILVERKAVELING DE POEL— HEINKENSZAND De plaatselijke commissie van de ruilverkaveling De Poel-Heinkenszand deelt mede dat, om een ieder in de gelegenheid te stellen zich te laten voorlichten of adviseren over zaken, die de ruilverkaveling be treffen, vanaf 20 februari 1968 iedere dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.00 uur spreekuur zal worden gehouden. Deze gelegenheid wordt geboden in het Bureau van Uitvoering, Landbouwcentrum, Goes, kapier 513. De plaatselijke commissie, D. J. DEES, voorzitter. J. P. DE SCHIPPER., secretaris. DE OLVEH 1879 OVERSCHRIJDT DE 2 MILJARD De directie van De Olveh van 1879 te 's-Graven- hage deelt mede dat het bij deze maatschappij ver zekerd kapitaal de 2 miljard gulden heeft overschre den. In 1955 werd het half miljard bereikt en in 1961 het eerste miljard. yiCH bij verkoop van onroerende goederen meermalen zeer interessante fiscale vragen kunnen voordoen? We willen deze week eens een geval bespreken. Het betreft een boerderij die in eigendom toe behoorde aan A. en B., ieder voor de onverdeelde helft. B. exploiteerde de gehele boerderij en had de onverdeelde helft van A. gepacht. De buurt ging echter „op de schop" en daar B. reeds de A.O.W. in het naaste verschiet zag, wilde hij van deze ruil verkaveling gebruik maken om met het bedrijf te stoppen. Na wat onderhandelen bleken A. en B. be reid de boerderij over te dragen aan de S.B.L. voor de prijs van 190.000 waarvoor de S.B.L. ook wilde kopen. Daar het geval zich afspeelde in 1962 en dus on der de werking van de Wet Vervreemding Land bouwgronden, moest de Grondkamer haar goed keuring geven. Dat was mis; de Grondkamer stelde de maximale toelaatbare prijs op f175.000. Voor deze prijs wilde A. echter niet verkopen. MA wat overwegen weet B. echter toch een L regeling te treffen waardoor de boerderij aan de Ruilverkaveling kan worden overgedragen. De boerderij wordt verkocht voor 175.000, maar B. krijgt bovendien voor het afstaan van zijn pacht- rechten nog een bedrag van f15.000. Verder be weegt hij A. tot medewerking door hem 7.500 te betalen. Het resultaat van deze transaktie was als volgt: Verkoopopbr. voor A. X f175.000 Hij ontvangt van B. omdat hij in verkoop 'toestemt Totale opbrengst voor A. B. ontvangt van f 175.000 Vergoeding afstand pachtrechten f15.000 Betaling aan A. (zie boven) 7.500 Resteert voor B 87.500 7.500 95.000 f 87.500 7«500 95.000 De inspekteur kon deze redenering zeer wel vol gen, maar accepteerde ze daarom nog niet. Hij noemde de ontvangen f 7.500 voor A. belastbaar in komen, daar A. dit inkomen alleen verwerven kon in zijn hoedanigheid van verpachter. Het is, aldus de inspekteur, een bijzondere bate, zijnde opbrengst van onroerend goed en belast naar het gewone pro gressieve tarief. T\E zaak kwam voor het Amsterdamse Hof en dit Hof kwam tot de volgende uitspraak. Als vaststaande nam het Hof aan dat A. alleen zijn medewerking tot verkoop wilde verlenen als zijn aandeel hem f 95.000 opbracht. Door de transaktie met B. verkreeg hij dit bedrag. Het Hof noemde dit een overeenkomst met een alleszins geoorloofde oorzaak. Op de helft der aan B. toegekende schade vergoeding wegens afstaan van pachtersrechten had A. geen aanspraak, maar door zijn medewerking niet te verlenen kon hij verkoop beletten of althans uitstellen. Op grond van een en ander kwam het Hof tot de konklusie dat deze f 7.500 voor A. geen opbrengst van verpachting van zijn aandeel in de boerderij wasmaar een tengevolge van verkoop van zijn aandeel in de boerderij verkregen opbrengst, welke niét als inkomen kan worden aangemerkt en niet tot heffing van inkomstenbelasting aanleiding kan geven. Een interessante uitspraak, waar wij overigens wel een paar vraagtekens zouden kunnen plaatsen. De aan B. toegekende schadevergoeding roept wel enkele vragen op. Maar daar deze schadevergoe ding aan B. ten goede kwam, werd de beoordeling hiervan bij de zaak van A. door de Inspekteur en het Hof buiten beschouwing gelaten en nam het Hof de feiten als gesteld. Dit daar noch beweerd noch bewezen was dat deze onjuist zouden zijn. MEIJERS. VEEHOUDERIJ EN EUROPESE MARKT (•O (Vervolg van vorige pagina) melkveehouderij en dan nog maar langzaam van wege de generatiewisseling en de beperkte aan de oppervlakte grasland gebonden ruwvoederproduk- tie. Een en ander betekent ook dat bij een maximale kalfsvleesproduktie ook de ruhdvleesproduktie be perkt is. Met als gevolg dat de produktie eerder be neden de consumptie zal blijven en de prijzen niet omlaag zullen gaan. Uiteraard kan deze gunstige tendens door verborgen calamiteiten, zoals grote uitstoot in de herfst na slechte zomer, mond- en klauwzeer met blokkering van de handel e.d., wor den verstoord. Tenslotte nog iets over de export van fok- en ge- bruiksvee. In beginsel is er in de E.E.G. sprake van vrije in- en uitvoer van gebruiksvee. Per 1 juli a.s. vervallen de invoerrechten. Voor stamboekvee zijn de invoerrechten al enige jaren opgeheven maar er wordt door de werkgroep „Zoötechnische Wet geving" van de E.E.G.-landen nog steeds gewerkt aan een algemene regeling voor vrije in- en uitvoer. Zolang een dergelijke regeling niet is aanvaard zullen er nog belemmeringen in het vrije verkeer blijven. In zijn totaliteit gezien schept de E.E.G. voor de Nederlandse rundveehouderij goede mogelijkheden. Er zal echter van de boeren veel gevraagd worden om door goed ondernemer- en vakmanschap de concurrentie binnen de gemeenschappelijke markt het hoofd te bieden. Een relatief grote produktie per koe en hoge kwaliteit van de produkten, ver kregen tegen zo laag mogelijke kostprijs, zullen meer dan ooit doorslaggevend zijn voor een goed bestaan. Ir. W. L. HARMSEN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4