1843 - 1968 Land- en tuinbouwtentoonstelling der Z.L.M. De tentoonstelling is vrijgegeven voor deelnemers uit het gehele land door het bestuur van de Federatie „Het Landbouwwerktuig** 125 jaar Zeeuwse Landbouw Maatschappij te WILHELMINADORP op 20, 21, en 22 juni 1968 2 ZEEUWSE AGENDA ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU OOSTBURG: Woensdag 28 februari in café „De Windt". TERNEUZEN: Woensdag 28 februari in hotel „Des Pays-Bas". WISSENKERKE: Woensdag 28 februari in hotel „De Kroon". ZIERIKZEE: Donderdag 29 februari in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 29 februari in hotel „De Eendracht". KRING WALCHEREN DE Z.LM. Algemene ledenvergadering op maandag 26 februari а.s. in het City theater te Middelburg, aanvang 1.30 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag secretaris-penningmeester. 5. Verslag Financiële Commissie. 6. Inleiding door de heer C. Minderhoud, directeur der Coöp. Raiffeisenbank te Domburg, met als onderwerp „Raiffeisenbank, Uw bank?" 7. Discussie over inleiding. 8. Rondvraag. 9 Sluiting Namens het bestuur, S. DE VISSER, voorzitter. P. WIELEMAKER, secretaris. KRING HULST DER Z. L. M. Algemene ledenvergadering op vrijdag 8 maart om 7.30 uur te Hulst in het „Bioscoopgebouw". Agenda 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen vorige algemene vergadering. 3. Ingekomen stukken. 4. Benoeming commissie notulen. 5. Jaarverslag secretaris-penningmeester. Rekening-verantwoording door secretaris-penning meester over boekjaar 1967 en verslag financiële commissie. 7. Inleiding door dr. D. H. Franssens, Staffunktio- naris voor planologische aangelegenheden van de Rijnmondraad, oven „De landbouw en de indus trialisatie in Zeeland". 8. Gedachtenwisseling. 9. Sluiting. J. W. SCHEELE, voorzitter. P. G. DE BRUIJN, secretaris. Afdeling 's-Heer Arendskerke der Z. L.M. in combi natie met C. Z. A. V. Wemeldinge. Gezinsavond op vrijdag 23 februari om 19 uur in het Vereni: gingsgebouw te 's-Heer Hendrikskinderen. Ver toning film over het bezoek van Prinses Beatrix aan Suriname; een quiz onder leiding van de heer Lokerse en gezellig samenzijn met muziek door de heer Van den Berge. Afdeling Oostburg der Z. L.M. Algemene vergade ring op vrijdag 23 februari in hotel Mabesoone te Oostburg. Aanvang 13.30 uur. De heer ir. L. Th. de Wit zal spreken over: „Boeren in de toe komst". Afdeling Aagtekerke der Z. L. M. Jaarvergadering op vrijdag 23 februari a.s. in zaal P. Kodde te Aagte kerke. Aanvang 19.30 uur. De heer Sim Wisse zal spreken over: „Grove tuinbouw". Afdeling St. Maartensdijk der Z. L. M. Algemene ver gadering op maandag 26 februari a.s., 's avonds te 7.30 uur in hotel „De Gouden Leeuw" te St. Maartensdijk. Inleiding door de heer C. Pauwe, adjunct-direkteur Boekhoudbureau der Z. L. M., over „Verandering op belastinggebied". Z. L. M.- journaal 1967. Reisindrukken over Israël met dia's door de heer A. C. van Heusden. Afdeling Koudekerke der Z. L. M. Door onvoorziene omstandigheden moet de vergadering, die uitge schreven is voor woensdag 28 februari a.s. tot nader order uitgesteld worden. Te zijner tijd volgen nadere mededelingen. Fokvereniging Walcheren. Algemene vergadering op donderdag 29 februari a.s. om 19.30 uur in „Brasserie" v/h Wöhler, Lange Delft 10 te Middelburg. Spreker: dr. R. M. Barkema, dieren arts te Middelburg over het onderwerp: „Fokken of gokken". Een avondvergadering i.v.m. spreker. Ver. „Landbouwbelang" St. Annaland. Algemene ver gadering op donderdag 29 februari bij de heer W. Rijnberg. Afdeling Burgh-Haamstede der Z. L. M. Algemene ver gadering op vrijdag 1 maart om 14.30 uur in hotel Bakker te Burgh. De heer J. H. Zwart zal spreken over „Problemen rondom ons bouwplan". Afdeling Grijpskerke der Z. L.M. Algemene vergade ring op maandag 4 maart in het Dorpshuis te Grijpskerke. Aanvang 19.30 uur. De heer C. Paauwe zal spreken over: „Nieuwe belastingwet en recht" en „Aktualiteiten wat betreft Boek houdbureau. Afdeling Oud-Vossemeer der Z. L. M. Gezinsavond op dinsdag 5 maart 1968 te 19 uur in hotel „Hof van Holland" te Oud-Vossemeer. Afdeling St. Annaland der Z. L. M. Algemene vergade ring op dinsdag 5 maart bij de heer Burggraaf. Behandeling vraagpunt der Z. L. M. Vertoning dia's. Afdeling Kortgene der Z. L. M. Algemene vergadering op woensdag 6 maart om 7.30 uur in de „Koren beurs" te Kortgene. De heer J. de Lange zal spre ken over „Verzekeringsactualiteiten". Afdeling Veere der Z. L. M. Algemene vergadering op woensdag 6 maart om 7.30 uur in ,,'t Veerse Meer" te Veere. De heer Sinke zal spreken over Israël. Filmvertoning over Israël en Z. L. M.- journaaL BESTEMMINGSPLANNEN 's-Heer Arendskerke. Vanaf 23 februari 1968 Egt gedurende één maand ter inzage het ontwerp-bestem- mingsplan „Industrieterrein Sloe 1967", vervat in een kaart met bijbehorende voorschriften en toelichting. Het plan wordt begrensd door de gemeente Vlissin- gen in het westen en door de gemeente Borssele in het oosten. De noord- en zuidgrens worden bepaald door de provinciale weg en de Westerschelde. Schrif telijke bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde ter mijn worden ingediend bij de gemeenteraad. Waarde. Met ingang van 23 februari 1968 ligt ge durende één maand ter inzage het ontwerp-bestem mingsplan „Kom". Gedurende genoemde termijn van één maand kan een ieder schriftelijk bezwaren bij de gemeenteraad indienen. Kruiningen. Van 21 februari t/m 20 maart ligt ter inzage het door G. S. goedgekeurde bestemmingsplan „Oude Hein en omgeving 1967". Dit behoudens enke le uitzonderingsbepalingen waaraan goedkeuring is onthouden. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend, kunnen gedurende de termijn van ter-inzage-ligging tegen deze beslissing beroep instellen bij de Kroon. Gelijke beroepsmogelijkheden bestaan voor een ieder tegen de onthouding van goedkeuring door G. S. Mariakerke. Vanaf 12 februari 1968 ligt ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Grijpskerke-noord 1966". Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, tegen het plan bezwaren indienen bij G. S. Westerschouwen. Vanaf 19 februari ligt gedurende één maand ter inzage het door G. S. goedgekeurde bestemmingsplan „Kloosterweg I" op de gemeente secretarie te Haamstede. Zij, die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. heb ben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde ter mijn van één maand beroep instellen bij de Kroon. VOORLICHTINGSMIDDAG „ONDERHOUD EN HULPAPPARATEN OP DE BOERDERIJ De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Tholen en St. Philipsland organiseert in samenwerking met de landbouwschool te Scherpenisse en de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst een instruktiemiddag met als onderwerp: „Onderhoud en hulpapparaten op de boer derij". Deze middag zal worden gehouden in het veiling gebouw te St. Annaland op vrijdag 1 maart 1968; aan vang 13.30 uur. Het aantal en de belangstelling voor diverse hulp apparaten neemt steeds toe. De meest belangrijke daarvan zullen hier worden getoond. Door de heer J. T. Andringa van de R. L. V. D. te Goes zal hierover een korte inleiding worden gehouden. De lagere land bouwschool te Scherpenisse zal een praktische les in handvaardigheid verzorgen, zodat de bezoekers een indruk kunnen krijgen van het gebruik en de moge lijkheden van diverse gereedschappen voor verschil lende doeleinden. Het onderhoud en de verzorging van gebouwen en werktuigen is een blijvend aktuele zaak. De één kan meer als de ander, doch steeds zullen er mogelijk heden maar ook duidelijke beperkingen (en onmoge lijkheden) blijven. Benutting van eigen kapaciteiten en beschikbare uren is echter meestal de moeite waard. Zowel de levensduur als de bedrijfszekerheid van gebouwen en werktuigen worden er door ver groot, en dat is voor vrijwel iedereen interessant. Aldus deelt ons de heer J. T. Andringa van de R. L.V. D. te Goes mede namens de Regelingscom missie. RADIO/TELEVISIE Dinsdag 27 februari a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur „De vrijwillige ruilverkaveling in Tricht", m.m.v. de Cultuurtechnische Dienst voor de provin cie Gelderland. Vrijdag 1 maart a-s., Hilversum II, 12.3012.40 uur „Een school met toekomstmogelijkheden: het lager land- en tuinbouwonderwijs", m.m.v. Ir. A. G. D. M. Vercauteren, stafinspecteur bij het Landbouwonder wijs. „De voedering van het vee in de nastalperiode", m.m.v. Ir. W. Davids van het Rijksveeteeltconsulent- schap voor de veevoeding te Wageningen. Donderdag 29 februari a.s., Nederland II, 19.25 20.00 uur Als Nederlandse bijdrage in de NTS- rubriek „Internationaal Agrarisch Nieuws": De vangst en verwerking van garnalen. VOOR VERDERE MEDEDELINGEN Zie verder pag. 4 ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande Aanvraagformulieren voor standruimte, alsmede de alge mene voorwaarden en bepalingen, kunnen worden aange vraagd bij de heer W. C. SINKE, TENTOONSTELLINGS SECRETARIS DER Z.LM., LANDBOUWHUIS TE GOES (telefoon 01100 - 5010).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2