GROOT SCHUURFESTIJN voor geheel Zeeland Facetten van de ontwikkelingshulp p. j. a Dansen Verkoop van een echte automobiel 12 Jongerenaktiviteiten PE ZELFSTANDIGHEIDSRAGE TOT vóór en gedurende de tweede wereldoorlog stonden vele van de gebieden, wat nu ontwikke- lingslanden zijn, op een of andere manier onder toezicht en beheer van de westerse landen. Na de oorlog is een vrijwordings- of vrijmakingsproces op gang gekomen. Het resultaat hiervan was dat in die tijd een zeer groot aantal nieuwe naties zijn ontstaan 70). Dit aantal neemt door interne moeilijkheden en afscheidingen nog steeds toe. In vele gevallen waren en zijn de vrij en zelfstandig geworden landen om verschillende redenen nog niet rijp om deze „weelde" (vrij en zelfstandig) te dragen. Dit komt vaak door weinig of geen industrie, weinig of geen handelsapparaat (distributie), onvoldoende hoger- en midden-kader in besturen, techniek e.d., geen of weinig medici, onvoldoende opleidingsmogelijkheden (scholen), en zo kun je nog een hele rij andere gebreken opnoemen. HULP NODIG UAAK ontstonden vrij snel zeer grote proble- men op allerlei gebied. Daarom is hulp nodig «n hèrd nodig. Dit om verschillende redenen Xe. Om zuiver humanitaire (menselijke) reden. Het is voor een welvarend land onmenselijk om niet aan hulpverlening, op welke wijze dan ook, te doen. Ie. Om reden van zelfbehoud. De ontwikkelings landen zijn onmisbare gebieden om onze eigen produkten naar te exporteren. Door een zó ongelijke verdeling van de rijkdom in de wereld zal een vreedzaam naast elkaar be staan (dus zonder onlusten, opstanden en oorlog) van arme en rijke landen op den duur onmogelijk «ijn. Een andere reden is de specialisatie van de pro- ui uk tie (speciaal arbeid) ook in verband met de bodem, het klimaat, de mentaliteit van de bevol king, de ligging van het land e.d. METHODEN VAN HULPVERLENING ft. „Multilaterale hulp": Dit komt erop neer, dat „donor"-landen geld storten in een gemeen schappelijke pot (UNO, UNICEF, UNESCO, e.d.) Het betreffende apparaat bepaalt dan voor wie en voor wat het geld uiteindelijk bestemd zal worden. In deze vorm heeft het gevende land daar dus geen zeggenschap meer over. k. Bilaterale hulp: Hierbij verleent één bepaald land hulp, in welke vorm dan ook, aan een ander land. Dit is dus een directere, gerichtere hulp die de eigen nationale economie ten goede komt (dit als nevenverschijnsel). Het stimu leert de werkgelegenheid in eigen land. (Elke 100 miljoen die als multilaterale hulp gegeven wordt, betekent 2000 werklozen meer.) Het is dan ook begrijpelijk, dat de meeste lan den (nadat ze hun verplichtingen bij de U.N.O. e.d. hebben vervuld) er de voorkeur aan geven, bilaterale hulp te verlenen. Bilaterale hulp maakt dan ook 85 van alle ontwikkelings hulp uit. Alleen Nederland geeft minder dan 50 in de vorm van bilaterale hulp. Dus gro-* tendeels multilateraal (met genoemde nadelen voor wat betreft de nationale economie en de werkgelegenheid. Nederland geeft dus 50 multilateraal, dat is procentsgewijs het hoogste ter wereld. Het land dat daarop volgt is België, dat slechts 20 multilaterale hulp geeft. Verder geven alle andere landen minder dan 20 multila terale hulp. ft. Consortiumhulp. Deze wijze van hulpverlening lijkt op de bilaterale hulp, doch hier is sprake van een beperkte groep landen (b.v. E.E.G.) die één of meer projecten in een bepaald land aan pakt Voordelen van deze vorm zijn, dat de projecten groter kunnen zijn door de grotere financiële mogelijkheden e.d. en dat er geen binding (psychologisch) ontstaat van het ont vangende land (iets wat wel eens als nadeel van bilaterale hulp wordt genoemd). BIOSCOOP „DE PAARDEDEEL" ARNEMUIDEN Zaterdag 2 maart - 20 uur Kindermatinée met o.a. Charlie Chaplin - Stan Laurel en Oliver Hardy. Keuring: 16 jaar en ouder. ONTWIKKELINGSHULP VAN HET BEDRIJFSLEVEN MAAST de veelbesproken ontwikkelingshulp die gegeven wordt door de overheden, be staat nog hulp die gegeven wordt door het bedrijfs leven. En als men dan ziet dat deze vorm in 1966 3,4 miljard dollar heeft bedragen, beseft men pas goed welk een belangrijke plaats deze vorm van ontwikkelingshulp inneemt, (rt Va van alle ont wikkelingshulp). Met name mag hier genoemd worden (zonder anderen te kort te doen) de Rockefeller-Ford-Foundation. Dit fonds (of stich ting) heeft een kolossaal ontwikkelingsprogram dat projecten over grote delen van de wereld om vat. Het heeft het centrum op de Filippijnen. WELKE ONTWIKKELINGSHULP DIT is natuurlijk van zeer veel factoren en om- standigheden afhankelijk! Allereerst doordat de mate van achterstand in- de verschillende ont wikkelingslanden varieert van 501000 jaar ten opzichte van de westerse wereld. Verder zijn daar op dingen als plaatselijke gebruiken, religie, men taliteit, afwijkende normen e.d. zeer zeker van invloed. Er dient dan ook, vóór aan hulpverlening kan worden begonnen, een degelijke studie van mens, land en taal, èn van bovengenoemde zaken gemaakt te worden. Dit om fouten te voorkomen, want dat er fouten zijn en worden gemaakt is zeker. En dat zal ook nog wel zo blijven! Toch zijn er zaken die by na zonder uitzondering in elk ont wikkelingsland ter hand dienen te worden ge nomen zoals Onderwijs. Het opleiden van onderwijskrach ten vanuit de plaatselijke bevolking, zodat die later hun landgenoten kunnen onderwijzen is natuurlijk het doeltreffendst. Doch dit vraagt tevens veel tijd. Er wordt daarnaast dan ook direct onderwezen door mensen uit de donor landen. Deze manier sorteert directer effect, doch is op zeer uitgebreide schaal niet te ver wezenlijken. Maar het is een goede manier zo lang de plaatselijke bevolking nog geen leer krachten heeft uit eigen kring. De opleiding van leerkrachten dient zoveel mogelijk te ge schieden in het betreffende land. Bij sommige middelbare, hogere en universitaire opleidin gen is men echter vaak aangewezen om ver schillende redenen, op de mogelijkheden in het donorland. Als die mensen dan een oplei ding in het donorland hebben gehad, blijkt nog al eens dat ze niet terug willen naar hun eigen land om daar hun kennis over te dragen of op andere manier ten nutte te maken. Zo lopen nogal wat doctoren, advocaten, ingenieurs, eco nomen e.v.a. rond in ontwikkelde landen die niet terug willen. Op deze manier streeft men natuurlijk zyn doel volledig voorbij. Het is mede daarom dat men, zoveel als mogelijk is, streeft naar het opleiden in hun eigen land. Industrie. Als in een ontwikkelingsland nieuwe industrievestigingen komen, komen ze meestal in de buurt van de grote steden. Begrijpelijk door de vaak slechte aan- en afvoerwegen van en naar het binnenland. Het brengt echter door ONTSPANNINGSAVOND 'S-HEER ABTSKERKE—NISSE De jaarlijkse ontspanningsavond van de afdeling 's-Heer Abtskerke/Nisse wordt gehouden op zater dag 24 februari in „Het Dorpshuis" te Nisse. De accordeon- en gitaarvereniging „Excelsior" uit 's-Gravenpolder o.Lv. B. van Sprang verzorgt het muzikale gedeelte. De toneelgroep van de afdeling speelt de klucht „Een baby van 1000 weken". Aan vang 19 uur. Entrée ƒ2, LEDENVERGADERING AXEL/ZAAMSLAG Op vrijdag 1 maart houdt de afdeling Axel- Zaamslag een ledenvergadering om 19.30 uur in „Het Centrum" te Axel. Ds. Ruis uit Sluiskil zal spreken over het onderwerp „Waarom wel (of niet) naar de kerk?" Na de inleiding discussie. TONEELAVONDEN KOUDEKERKE EN ZOUTELANDE Denkt U eraan! Op zaterdag 9 maart te Koude- kerke en op zaterdag 16 maart te Zoutelande komt de toneelgroep van de afdeling Koudekerke met het blijspel in drie bedrijven „Bokken en gei ten". Beide avonden beginnen om 20 uur precies in de gemeentelijke Verenigingsgebouwen. SCHRIKKELBAL OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Groot schrikkelbal op zaterdag 9 maart in hotel „Rotterdam" te Temeuzen. Aanvang 19.45 uur. Muzikale medewerking van „The Williams". Entrée ƒ3,p. p. UITWISSELING MET NOORD-HOLLAND De afdeling Beemster (Midden-Noord-Holland) wil in mei of juni graag op bezoek komen bij een Zeeuwse afdeling. Het is een gemengde afdeling met ca. 25 leden. De afdelingen die belangstelling hebben, kunnen dit opgeven bij het P.J.G.-secreta riaat, Landbouwhuis, Goes, tel. 011005010. UITSLAG PRIJSVRAAG NOORD-BEVELAND Hier is dan de uitslag Van de puzzel op de „Plat- telandsjeugd"-pagina van 22 december 1967. De gevraagde beroepen waren Vormingsleider - Dominee - Oliehandelaar Van de gegeven woorden werd door velen een enorme reeks kleine woordjes gemaakt. Het is on mogelijk ze hier allemaal te publiceren. De eerste prijs ging naar mej. L. Hoogerland te 's-Heer Hendrikskinderen; de tweede prijs v/as voor W. Basting te Zuidzande en de derde prijs voor L. Basting te Zuidzande. De prijzen zijn in middels toegezonden. Allen hartelijk dank voor de deelname. ADDIE DE LOOFF. AFDELING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN De afdeling West Zeeuws-Vlaanderen zal bij voldoende deelname een sportclub oprichten. kunt zich hiervoor opgeven bij G. Kotvis, Sluisse- dijk 25, Zuidzande, tel. 01178—317. P.J.G.-TOURS WALCHEREN Teneinde het Schuurfestijn op 2 maart te Arne- muiden te kunnen bezoeken, bestaat voor bezoe kers van Walcheren de mogelijkheid om gratis per bus afgehaald en thuisgebracht te worden. Nadere inlichtingen en opgaven bij Simon Mal- jaars, Zoutelande, teL 01186—288. de bevolkingstrek naar die industrieën gewel dige huisvestingsproblemen met zich mee. De krottenwijken rondom die steden spreken dui delijke taal. Industriespreiding is door genoem de slechte infrastructuur een moeilijke zaak. (Slot volgt.) op ZATERDAG 2 MAART om 20 uur, verzorgd door de P. J. G. Afdeling Middelburg. Muzikale medewerking van het bekende dansorkest „THE SEASTARS". Behalve slaat U spijkers met koppen werpt U ringen voor mooie prijzen trekt U touw zonder nieten Extra attractie Daarnaast vertoning van films op de paardedeel. Bovendien de onthulling van het geheim „De ZWARTE KAT'. Kleine waarschuwing: hij is lief! Specialiteit van het huis: The Moonlight Corner, aanbevolen door barman Ko. Bezoek in vakantiekleding -f hoofddeksel. Dit alles speelt zich af in de schuur van de heer J. H. JANSE, „Het Hollandsch Hof', Arnemuiden. (Zie de plattegrond in het volgend nummer van dit blad.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 22