Weekboek WEEKOVERZICHT NOTERINGEN 19 UIT EEN aefieim VAM BRAM>wr: stsukhoeK ontleend aan marktbericht „Nobeco" - Kortgene Tarwe. In de afgelopen week werd de tarwemarkt wel zeer onoverzichtelijk. Een belangrijk feit was dat een zaak van 500.000 ton Franse tarwe met China werd afgesloten. Gemeld werd dat het export-over schot daarvan nu nog ll/2 miljoen ton zal zijn. Op de handel had dit niet de minste invloed, mede doordat daarna tot tweemaal toe de restitutie met 0,36 per 100 kg werd verlaagd. Bovendien werd de fixatie premie voor mei van 0,54 per 100 kg geschrapt, waardoor voor die maand de restitutie met 1,26 per 100 kg verminderd werd. Uiteraard ontstonden hier door een aantal onzekerheden in een markt die weinig verkoopkansen bood. Zij die nog wat moeten dekken hielden de boot af, maar aan de andere kant wilden de houders geen concèssies doen. Uit een bericht over de tot nu toe in Nederland gefixeerde hoeveelheden zou de conclusie getrokken mogen worden dat de inlandse tarwe zijn weg zal vinden. Het valt echter niet na te gaan hoeveel Franse en Belgische tarwe in deze cijfers begrepen zijn, terwijl ook niet bekend is hoeveel fixaties geannuleerd zijn. Franse tarwe werd intussen regelmatig op verlaagde prijzen geof freerd. De industrie leek in deze periode een zeer ge reserveerde houding aan te nemen, ook tegenover de aankoop van Franse tarwe. Brouwgerst. De brouwgerstmarkt in Duitsland werd vorige week flauw gestemd door het ontbreken van vraag van enige betekenis.. In het binnenland was daardoor het C. B. K. de enige afnemer die voor maart op ongewijzigde prijzen bleef aankopen. Het aanbod van inlandse gerst was beperkt. De voorraden zullen trouwens niet groot meer kunnen zijn. Franse brouw gerst met volledige kwaliteits-condities werd op scherpe prijzen aangeboden. Vernomen werd dat ook het C. B. K. daarin behoorlijk wat afgesloten heeft. Op de Duitse markt bepaalde het Franse produkt de prijs. Er werd geoffreerd op een niveau dat nauwe lijks premie boven de voergerst inhield. Voergranen. De voergerstmarkt bood vorige week een uitermate kalm beeld. Duitse kopers waren met ons produkt niet te benaderen door de lage offertes in o.a. Franse gerst. De binnenlandse industrie toonde geringe kooplust. In haver was de handel niet noe menswaard. De stemming bleef prijshoudend, doordat de houders niet bereid waren om op lagere prijzen in de markt te komen. De concurrentie bij export zaken naar derde landen was goed voelbaar, waar door de verkopen moeilijk verliepen. Peulvruchten. In de afgelopen week bleek wel dat de buitenlandse kopers aan de Nederlandse groene erwten de voorkeur geven, wanneer de prijzen niet hoger liggen dan die van erwten van andere herkomst. Door importeurs in Duitsland en Finland werd mondjesmaat gekocht, op evenwel nog steeds wat afbrokkelende prijzen. Van concurrentie met Oost- Europese erwten werd weinig bemerkt. Er werden enige zaken gedaan op nieuwe oogst voor levering in de maanden oktober en november a.s. op een prijs peil dat ongeveer 6,hoger ligt dan het nu be staande. Voor schokkers konden de noteringen zich vrijwel handhaven. In Japan beschikte men blijkbaar nog over enige invoerlicenties waardoor weer kleinere hoeveelheden geplaatst konden worden. Pogingen om de prijzen wat hoger te stellen mislukten echter. Bruine bonen gingen op het ongekend lage prijspeil niet verder onderuit. Voor de nieuwe oogst werden prijzen genoemd die ongeveer 20,.hoger dan de nu geldende zouden liggen. Capucijners waren zonder meer slecht, met geringe omzetten. De termijnmarkt sloot vrijdag 16 februari j.l. met de volgende ver- rekenprijzen: 3 groene erwten: maart 46,25, april 46,75 mei 47,25, juni 48,juli 48,50; stem ming prijshoudend. 3 schokkers: maart 55,50, april 56,stemming prijshoudend. Zaden. Karwijzaad had slechts onbetekenende ex- portvraag en de prijzen veranderden daarmede nau welijks. Blauwmaanzaad kon regelmatig geplaatst worden in de goede kwaliteiten. De. cons, aardappelmarkt. In de toestand op de aardappelmarkt kwam ook deze week geen verbete ring. De vorige week als officieus gememoreerde inventarisatiecijfers werden deze week bevestigd. Kwantitatief is deze voorraad zodanig, dat volledige plaatsingsmogelijkheid in de consumptiesector onmo gelijk lijkt. Vanwege de kwaliteit zal echter niet alles voor consumptiedoeleinden kunnen worden afgezet. Pas over enige weken zal blijken of het percentage wat niet geschikt is, zodanig groot is dat het van in vloed op de prijs van goede partijen zal zijn. Voor lopig ziet het hier echter nog niet naar uit. Ruwvoeders. Tijdens de afgelopen week was de stemming op de stromarkt bijzonder rustig, waarbij de prijzen regelmatig wat verder afbrokkelden. De oorzaak hiervoor ligt zoals reeds eerder gemeld voor een belangrijk deel in de nogal ruime voorraad in de veehouderijsector, die thans gezien het reeds gevor derde tijdstip van het seizoen een afwachtende hou ding aanneemt voor eventuele verdere aankopen. Het aanbod uit Duitsland blijft van beperkte omvang, doch ook van deze zijde is men bereid zich aan te passen aan het gezakte prijsniveau. AARDAPPELTERMUNMARKT Weekbericht 1420 februari 1968 verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. april. Het is wel bijzonder teke nend dat in steeds opvolgende weekberichten melding moet worden gemaakt van een verdere afbrokkeling der prijzen. Alhoewel de slotprijs van vorige week van 6,50 nog even opliep tot 6,70, trad alras een verdere daling in tot zelfs 6,10. Op 20 februari wer den zaken gedaan op een prijs van 6,20. De slot- notering lag op 6,406,20 met een weekomzet van 286 contracten (v.w. 597). De openstaande positie is 1993. Op november voor de oogst 1968 werden 3 contracten afgesloten op 13,50 met een slotnote- ring van 14,0013,50. De weekomzet bleef be perkt tot 3 contracten met een openstaande positie van 142. MARKT GOES (20 febr.) Granen: Erwten (klein groen) ƒ35,tot ƒ38,50; Schokkers 40,tot 42,Capucijners 30,tot ƒ31,Bruine bonen ƒ30,tot 36,50; alles per 100 kg, boerenschoon af boerderij. Aardappelen: Bintje, 35 mm opw. binnenl. sortering 3,754,50; Voederaardappelen 2,75 per 100 kg. Uien: 78 cent per kg; weinig vraag. Hooi en stro: Veldbeemd 50, tot 55,Tarwestro 50,tot 52,50; Gerstestro 52,50 tot 55,Erwtenstro (klein groen) 60, tot 65,Schokkerstro 55,tot 60,alles per 1000 kg en op auto geleverd. Vlas: Ongerepeld 18— 22 cent; Gerepeld 2331 ct per kg. Eieren: 1,52 per kg. UIENPRIJZEN (20 febr.; in p. 100 kg) Middelharnis: klasse 1 grof 12,19; middel 12,19; drielingen 11,00; klasse 2 grof 10,79; middel 10,75; drielingen 10,85; totale aanvoer 33 ton. St. Annaland: klasse 1 grof - middel 12.19; drielingen 12,63; picklers 11,69; klasse 2 grof 12,0013,00; middel 10,51; totale aanvoer 38 ton. St. Maartensdijk: klasse 1 middel 12,34; drielingen 12,60; picklers 11,70; klasse 2 grof 12,56—13,08; middel 10,66; totale aanvoer 40l/2 ton. Medemblik: klasse 2 grof 13,9015,90; middel 12,00-- 15,00; totale aanvoer 29 ton. BREEKPEENPRIJZEN (20 febr.; In 100 kg) Avenhorn: 50/200 gram 14,4016,70; 200/400 gram 12,80—16,70; 400/600 gram 10,60—12,40; aanvoer 27 ton. Medemblik: 50/200 gram 12,00—17,00; 200/400 gram 9,0015,00; 400/600 gram 9,0010,00; aanvoer 8 ton. ROTTERDAMSE KORENBEURS (19 febr.) Tarwe: 2e h. febr. 37,70, franco fabrieken, franco A'dam/R'dam, mei-levering 38,75. Kippengerst: 32,50, loco. Brouwgerst C.B.K.: maart ƒ33,80, basis boordvrij. Haver gepunt 52/53 kg: 30,50, maart. Groene erwten op monster: tot 42,uitgez. par tijen iets hoger. Groene erwten 3 kwaliteit: maart 46,25, april 46,75. Groene erwten 6 kwaliteit: maart 45,50. Schokkers op monster: tot 47, uitgez. partijen iets hoger. Schokkers 3 kwaliteit: april 56,laten. Schokkers 5 kwaliteit: april 54,50, laten. Capucijners op monster: tot 36, laten. Capucijners 5 kwaliteit: maart 39,laten. Bruine bonen op monster: tot 42,Bruine bonen doorsneekwaliteit: april 44,laten. Maanzaad exportkwaliteit: maart 140,Karwijzaad export kwaliteit: maart 131,50, laten, april 133,laten. Alles basis franco R'dam. Aardappelbeurs: Bintje 40 opw. binnenl. sort, af binnenland 5,tot 6,50 per 10 kg, autovrij; Bintje 35 opw. exp. sort, bestemming West-Duitsland, in 2 maten 5,tot 6,50 per 100 kg, autovrij; Bintje 45 opw. bestemming Italië geen notering. Ruwvoe ders: Tarwestro 50,tot ƒ52,50; Zomergerstestro 52,50 tot 55,—; Erwtenstro 60.— tot 65,—; af boerderij. VARKENSPRIJZEN COVECO (19—24 febr.) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la 2,80 2,80 2,75 2,65 2a, lb 2,68 ƒ2,68 2,63 ƒ2,53 3a, 2b, lc 2,63 2,63 2,58 2,48 3b, 2c, 3c 2,58 2,58 2,53 2,43 4 en Cc 2,58 2,58 2,53 2,43 Ongeklassificeerden: 101110 kg ƒ2,42 111—150 kg 1 2,32 Het was gistermorgen mooi wit en de boven grond was mooi stijf geworden. Het was precies datgene waarop vele boeren zaten te wachten. Al vroeg reden de kunstmeststrooiers over de akkers tot de zon er een eind aan maakte omdat alles te kleverig werd. Nog een paar zulke nachten en de zaaimachine rijdt er weer om de zomertarwe te zaaien. Vorig jaar kon 15 februari begonnen worden en we lig gen dus achter op het schema van 1967. Je ziet hoe we nog helemaal in de schaatssport denken met die schema's van zo en zoveel. Ja, de jongens en meisjes hebben hun best gedaan! Je kunt niet altijd winnen en ons kleine landje met 9 Olympische medailles mag en kan zeker wel tevre den zijn. De pluim van de week aan onze rijdsters en rijders. We zijn vorige week op een vergadering geweest waarop de welbekende propagandist voor de groen- bemesters ir. Grotenhuis een lezing hield over bo-* vengenoemd onderwerp. Door proeven in het ge hele land genomen door de voorlichting en vooral door zijn werk op het stalmest, het kunstmest en het groenbemestingsbedrijf in de N.O.P., heeft hij buitengewoon veel ervaring opgedaan. Uit de genomen proeven is met cijfers aange toond het grote nut van de groenbemesting. We zaaien groenbemesters allereerst om de structuur te verbeteren, die door de alsmaar zwaarder wor dende werktuigen meer en meer in elkaar wordt gereden. Natuurlijk ook om zodoende tot meer op brengst te geraken. Er is natuurlijk verschil in grond in de nog jonge grond van de N.O.P. Die is nog weinig bewerkt en zal anders reageren als b.v. onze zware poldergrond en onze oude grond in het midden van ons eiland Zuid-Beveland. Toch gaven de grafieken een duidelijk beeld van het nut der groenbemesting. Frappant waren de nog hoge re opbrengsten verkregen door stalmest gemengd met groenbemesting. Ongekende opbrengsten wer den hiermee verkregen. En wij dachten altijd dat 't zonde was om stalmest over de groenbemesting te rijden en waren bang voor 't verlies van stikstof. Hetgeen dus niet waar blijkt te zijn. Wel moet er opgelet worden dat onze grond schoon is, want wanneer dat niet het geval is, kan een niet erg geslaagde groenbemesting ons veel onkruid geven. Het zaaizaad is duur geweest; we hopen dat ze nog zal vollopen (wat zelden gebeurt) en we laten het zo liggen. Een groenbemesting kan door erge droogte sonfs ook tegenovergesteld werken en de opbrengst verminderen. Ook wanneer ze erg nat wordt ondergewerkt, precies als bij zeer nat onder- geploegd bietenloof. Dan ontstaat er bij de omzet ting te weinig zuurstof en er verschijnen dan blauw- gekleurde plekken waarin geen goed gewas kan groeien. Door het gebruik van CCC kan men zorgen voor meer licht en lucht voor dè groenbemesters en zo het risico verminderen van slechte aanslag. Het is een zeer leerzame avond geweest en ze zal zeker stof tot nadenken hebben gegeven. Groenbe mesting is geen wondermiddel maar kan wonderen doen als ze goed en oordeelkundig wordt aange wend. DE STROVLASMARKT De strovlasmarkt heeft een klein zakencijfer. De zeldzame landbouwers die hun vlasoogst nog voor de markt beschikbaar hebben, worden door vlassers aangesproken en kunnen 7i>h v*n de koopwaar ont doen indien zij met hun vraagprijzen de marktwaarde benaderen. Aldus „Vlasberichten" van 17 februari j.L Aan de hand van enkele transacties kan worden vastgesteld dat de strovlasprijzen zich op een betrek kelijk hoog peil handhaven. E>e verhandelingen tussen vlassers onderling lopen meestal over goede partijen die aan hoge prijzen worden verkocht daar er op de boerderijen praktisch geen kwaliteitsvlas onverkocht gebleven is. Belgisch stro vlas noteerde af boerderij: gemene partijen 1,50 tot 2,50 fr., middensoorten 2,50 tot 3,25 fr. en goede 3,25 tot 4,25 fr. Op de Franse markt loopt de handel bijna uitslui tend over veldten. De vnag is klein. Voor gewone partijen wordt er van 0,20 tot 0,28 Ffr. betaald en voor beste veldte-* 5 0 Ffr. De nriizen voor het groen vlas variëren van 0,25 tot 0,28 Ffr. voor gemene en middenkwaliteiten en van 0,28 tot 0,35 Ffr. voor de betere prijzen. Nederland heeft momenteel het hoogste zakencijfer al is de omzet klein. De handel staat in het teken van het opruimen der groeite 1967. De prijzen zijn onver anderd met voor ongerepeld strovlas van mindere kwaliteit 1822 cent, voor goede partijen 2228 cent. Beste strovlas is schaars geworden en de prij zen van 2832 cent worden minder toegepast. Nu het ontzaden achter de rug is komen nog enkele par tijen gerepeld strovlas in de handel met een prijs- spreiding \an 22 tot 35 cent volgens kwaliteit en af werking van de partijen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 19