Interventieprijzen voor appels Verantwoord spuiten Ziekenhuiskostenverzekering Uit een overzicht, dat werd samengesteld in ver band met de „appelcrisis", nemen we voor enkele belangrijke rassen de interventie- en vergoedings- prijzen over. Inter- Ver- ventieprijs goedings- prijs Extra en I, 70 en op 37 ct 37 ct idem, minder dan 70 27 ct 27 ct II, 70 en op 27 ct 27 ct II, minder dan 70 20 ct 20 ct III, 70 en op 15 ct 10 ct III, minder dan 70 15 ct 10 ct Cox's en Winston zelfde prijzen, doch waar bij Golden 70 mm staat, moet men bij deze rassen 65 mm lezen. KI. Extra en I, 70 en op 27 ct 27 ct idem, minder dan 70 20 ct 20 ct II, 70 en op 20 ct 20 ct II, minder dan 70 16 ct 15 ct III, 70 en op 15 ct 10 ct III, minder dan 70 15 ct 8 ct Jonathan KI. Extra en I, 65 en op 27 ct 27 ct idem, minder dan 65 17 ct 17 ct n, 65 en op 20 ct 20 ct II, minder dan 65 15 ct 10 ct III, 65 en op 15 ct 10 ct III, minder dan 65 15 ct 7 ct De rassen Laxton's Superb en Ingrïd Marie ko men voor klasse I tot 34 cent, de Lombartscalville tot maximaal 30 cent, de Ellisons Orange is precies gelijk met de Goudreinette. Verder is er een groep overige rassen, die als hoogste vergoedingsprijs (I, 65 en op) aan 17 cent per kg komt, aflopend tot 10 cent, 10 cent, 9 cent, 7 cent en 5 cent voor de lagere kwaliteiten en sor teringen. Dat de interventieprijs niet beneden de 15 cent daalt, komt omdat dit de „bodemprijs" is die door het Centraal Bureau is vastgesteld. De vergoedings prijs wordt voor 90 door de regering betaald, die dit weer terub ontvangt uit de E.E.G.-pot. De prij zen gelden vanzelfsprekend voor februari; voor de volgende maanden lopen ze geleidelijk op. Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat op enkele veilingen in ons land middels de inter ventieregeling fruit uit de markt is genomen, doch slechts op beperkte söhaal. In België is vorig najaar bij de James Grieve ge ïntervenieerd; in Frankrijk schijnt Golden Deli cious ingenomen te worden. De interventieregeling van de E.E.G. wordt dus al vlug na het tot stand komen toegepast. A. van O. IETS BETERE PRIJZEN VOOR HET BETERE FRUIT Vorige week is er een lichte prijsverbetering ge komen voor het betere fruit. Met name gold dit voor Golden Delicious en Winston. Van laatstge noemd ras was het aanbod overigens niet groot. De prijs van de goede kwaliteiten lag tussen 60 en 80 cent per kg voor de kieine maten. Golden Delicious klasse I boven 70 mm werd eind vorige week ver kocht tegen prijzen van 45 tot 50 cent per kg. Wat dat betreft werd in Zeeland de E.E.G.-cirisisprijs van 39,95 voor deze kwaliteiten ruimschoots ge haald. Groene Golden Delicious noteerde vrijwel gelijk aan de gele partijen. Klasse II van dit ras werd verkocht tegen prijzen van 35 tot even boven 40 cent per kg. De kleine maat van de Golden Deli cious bleef moeilijk te verkopen en kwam meestal weinig of niet boven 20 cent per kg. Met de Goudreinette wou het niet vlotten. De aanvoer van dit ras was groot, maar de prijzen bleven laag. De beste kwaliteiten kwamen vorige week maar met moeite aan 30 cent per kg en de kleine maat liet het zitten bij 20 cent. Deze prijzen werden ook het afgelopen najaar betaald toen de appels de koelhuizen ingingen. Een zeer teleurstel lende ontwikkeling zonder meer. De Jonathan hield het op de oude prijs van 30 cent en even daar boven voor de beste partijen en 15 tot 20 cent voor de klasse II. Beter ging het met de peren, althans in het begin van de vorige week. Dinsdag in Goes liep de prijs van de grote en (Vervolg van pagina 7) voorkeur voor de kleuren geel (vangbakken!) en groen (gewassen) maar niet voor een bepaald ge was, b.v. aardappelen. Zijn ze eenmaal aan 't voort brengen van jongen toe dan gaat het vliegvermogen verloren, de vliegspieren worden als het ware opge soupeerd om jongen te kunnen produceren. De voortplanting kan bijzonder snel gaan. De tijd, die de luis nodig heeft om volwassen te worden is sterk afhankelijk van de temperatuur, bij 23° C is dit namelijk ongeveer een week, bij 10° C echter vier weken. Elke perzikbladluis zet hoewel grote variaties mogelijk zijn zo een 50 jonge luizen af. Dat houdt in dat elke luis b.v. op 1 mei aanwezig, zich na 10 dagen kan vermenigvuldigen tot 50, na 20 dagen tot 2500 (50x50) en na 30 dagen tot 125.000 (50x50x50). Een bestrijdingseffekt van 98 waarbij er dus één van de vijftig luizen over blijft heeft dan ook slechts tot gevolg dat de mas- middelmaat Conférence op tot iets boven 90 cent per kg en de kleine maat werd verkocht voor 83 cent. In het eind van de week lag de prijs echter weer 910 cent per kg lager. De lie kwaliteit die enkele weken geleden werd verkocht rond 30 cent per kg steeg nu tot 50 cent. Het aanbobd van Saint Remy loopt hard terug en de prijs loopt hard op. Eind vorige week werd voor de grote en middel maat in Kapelle 1,01 per kg betaald. VERKOOP KNOLSELDERIJ Via de veilingklok in Kapelle-Biezelinge vond woensdagmiddag 14 februari de verkoop plaats van de knolselderij die de leden van de veilingen op Z.- Beveland en Walcheren het komende seizoen willen telen op contract voor industrie en export. In totaal werd aangeboden de opbrengst van 128 ha, te weten 23 ha van de veiling te Middelburg; 7 ha van de veiling te Goes; 75 ha van de veiling te Kapelle-Bie zelinge en 23 ha van de veiling Krabbendijke. Het areaal van de veilingen Krabbendijke. Kapel le en Goes werd verkocht voor f 19,20 en 19,30 per 100 kg en voor het areaal van Middelburg werd ƒ19 per 100 kg betaald. Bij een normale oogst kan van 'n dergelijk areaal 3,5 tot 4 miljoen kg knolselderij worden geoogst. Het vorig jaar hadden deze vier veilingen samen 131 ha knolselderij voor de con tractteelt. Toen vond ook half februari de verkoop plaats en daarbij werden toen prijzen besteed van 21,80 tot 22,20 per 100 kg. sale ontwikkeling 10 dagen vertraagd wordt Met andere woorden: dank zij hun enorme voortplan- tingscapaciteit zijn de luizen een vrijwel volledig geslaagde chemische bestrijding na tien dagen weer volledig te boven. TEMPERATUUR VAN GROTE INVLOED DE temperatuur eind april begin mei is dan ook van grote invloed op de laatste ontwikkeling van het aantal luizen op de winterwaardplanten en dus ook op het tijdstip waarop de ge vleugelden in massa de zomerwaardplanten zullen bereiken om daar in de ruimte weer snel kolonies te vor men. Nu is die laatste ontwikkeling op de winter waardplanten verder nog afhankelijk van het op treden van de natuurlijke vijanden. Niet zelden wordt het doen van een voorspelling ten aanzien van de grootte en het tijdstip van de voorpaars- vlucht bemoeilijkt door de aanwezigheid van b.v. lieveheersbeestjes of bepaalde soorten zweefvlie- £en- (Wordt vervolgd.) VERZEKERINGSZAKEN Het loopt goed met de kollektieve ziekenhuis kostenverzekering. Aan de hand van binnenkomen, de vragen menen wij ditmaal op een tweetal pun ten te moeten wijzen. Eerst aanvraag indienen Indien u elders tegen ziekenhuiskosten verzekerd bent en u wenst tegen de eerstvolgende verval dag van uw polis over te komen naar de kollek tieve van de Z.L.M. moet u op twee dingen letten. In de eerste plaats moet u eerst een aanvraag indienen bij de Z.H.V. Pas, nadat u een beves tiging heeft ontvangen dat u via de kollektieve bij het Z.H.V. kunt verzekeren kan de elders lopende verzekering worden opgezegd. U mag nooit andersom werken, dus eerst elders polis opzeggen en dan aanvraag indienen. M.a.w. nooit geen oude schoenen weggooien vóór men nieuwe heeft. In de tweede plaats dient de opzegging van de elders lopende polis per aangetèkend schrijven te geschieden. U behoeft daar zelf niet voor te zorgen. De buitendienstinspecteur van het Z.H.V., die uw aanvraag behandelt zal tevens voor de opzegging kunnen zorgdragen. Lopende verzekeringen bij het Z.H.V. Die leden van de Z.L.M., die reeds aangesloten zijn bij 't Z.H.V.. konden hun lopende verzekering per 1 januari 1968 doen overschrijven naar de kollektieve verzekering van de Z.L.M. In verband met de premiekorting van 8 hebben een groot aantal leden deze gelegenheid benut. Hun ver zekering loopt derhalve al sinds l-l-'68 via de kollektieve van de Z.L.M. Toch zijn er nog een aantal leden die deze kans niet hebben benut. Zij krijgen echter nog maals de gelegenheid maar dan per 1 juli 1963. Dit betekent, dat die Z.L.M.-leden die reeds ver zekerd zijn bij het Z.H.V. en hun verzekering nog niet lieten overschrijven naar de kollektieve van de Z.L.M., zulks alsnog kunnen verzoeken tegen 1 juli 1968. Men dient dan wel even een schriftelijk ver zoekje in te dienen bij het Z.H.V. of bij de Ver zekeringen van de Z.L.M., Landbouwhuis (post bus 70) te Goes. Stel dit verzoekje weer niet uit, want dan bent u mogelijk weer te laat Verder kunt u dagelijks inlichtingen krijgen over de ziekenhuiskostenverzekering op het Land- bouwhuis te Goes, tel. 011005010 of de Vereni ging voor Ziekenhuisverpleging (Z.H.V.) te Goes, tel. 01100—7603. de L. TUINBOUWKLANKEN GEEF MIJ MAAR STOOFPEREN EN BRAMLE^ (Vervolg van pagina 6) Men hoeft echter niet over aanplant te denken, want er zijn praktisch geen bomen op de kweke rij. Overigens kan men er van leren dat het soms goed is tegen de draad in te gaan. Nu ieder praat over rooien of omenten van Stark Earliest, moet iemand die goede Stark-bomen op IX heeft ze daarom maar rustig aanhouden. Hoewel het fruit over het algemeen niet bij zonder goed houdbaar is (denk maar aan de Cox's Orange) houdt de Golden zich aardig goed tot nu toe. Er wordt uit de pools regelmatig geruimd en daardoor is er toch wel kans dat de prijs later nog wat aantrekt, 't Is ook wel te hopen, want het is hard nodig. Bij de groenteteelt onder glas heb ben de telers een meevaller door de hoge slaprij- zen; de fruittelers zouden zo'n meevaller ook best kunnen gebruiken IS zephyr GERST VOOR BOUWER EN BROUWER door zijn: zeer hoge produktie uitstekende brouwkwaliteit regelmatige korrel met weinig 2e soort stevig maar vooral veerkrachtig stro. Van de nieuwe rassen is ZEPHYR het enige dat onbeperkt als brouwgerst wordt ingenomen door de Nederlandse Mout- en Brouwindustrie. ZEPHYR wordt tevens gevraagd voor export.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 15