KORTE WENKEN - Drieetage ligbatterij op het bedrijf van de heer A. deKoeyer te Yerseke. ACHTERSTAND IN OPFOKHOKKEN In het aantal opfokhokken is echter nog steeds een achterstand aanwezig; deze achterstand is ontstaan doordat aanvankelijk het aantal nieuw gebouwde opfokhokken geen gelijke tred heeft gehouden met de snelle uitbreiding van het aantal leghokken. Hier in is nu een verandering op te merken, een verande ring die zelfs in 1968 zal resulteren in opfokhokken, waarin de opfok op batterijen zal plaats vinden. Wat de mestkuikenhokken betreft is nauwelijks van een uitbreiding sprake. In Zeeland zijn 4 mest kuikenbedrijven aanwezig, die totaal 220.000 kuikens per keer opzetten. Deze bedrijven hebben de laatste jaren een zodanige omvang gekregen, dat ze in het groter verband terdege meespreken. Het is begrijpe lijk, dat deze geïntegreerde bedrijven ieder voor zich een vrij geslóten karakter hebben, waardoor van deze bedrijven geen voorlichting voor de omgeving uitgaat. Dit laatste zal mede de oorzaak zijn, dat het aantal mestkuikenbedrijven vrij constant blijft. Voor Zee land zal ook in de toekomst geen sterke uitbreiding van het aantal mestkuikenbedrijven te verwachten zijn. Wat betreft de financiële resultaten van deze bedrijven is 1967 niet onverdeeld gunstig geweest. Dit behoeft echter niet te betekenen, dat de mest- kuikenhouderij voor de toekomst ongunstig zal blij ven; er zullen, evenals dit bij de legsector het geval is, wel eens ups en downs voorkomen. Wanneer een integratie op de juiste wijze wordt uitgevoerd zal ook de mestkuikenteelt lonend blijven LEGBATTERIJBEDRIJVEN De eerste ervaringen met de legbatterijen zijn zon der meer gunstig, terwijl de resultaten in geen enkel opzicht minder zijn te noemen dan bij het traditionele- systeem. De gro voordelen van legbatterijen zijn: het aangenaam en prettig werken bij de verzorging van de dieren; een goed overzicht en een betere controle van de dieren. De legbatterijen zijn in onze moderne pluimveehouderij niet meer weg te denken. In het afgelopen jaar zijn verschillende traditionele hokken tot batterijhok omgebouwd. Deze verbouwing werd en wordt door de gemeentelijke subsidie ge stimuleerd. Aanvankelijk werd verondersteld, dat batterijkippeii na een periode van 12 maanden leg opgeruimd moes ten worden. In het afgelopen iaar is wel gebleken, dat een legperiode voor battenjkippen op 13y2 h 14 maanden gesteld kan worden. Wij zijn van mening dat met de opzet van nieuwe hennen met een derge lijke legperiode rekening kan worden gehouden. Hef is vanzelfsprekend, dat de eierprijs en het legpercen- tage van de kippen mede het tijdstip van opruimen bepalen. Het is echter niet erg als het batterijhok door deze oorzaak eens 14 dagen extra leeg zou staan. AFVOER BATTERIJMEST PROBLEEM Bij de bouw van batterijhokken is door de geringe ervaring weieens een fout bij de mestafvoer gemaakt. In de praktijk blijkt wel dat de batterijmest een pro bleem kan worden. De bedrijven, die de mest op regelmatige tijden kunnen afvoeren, hebben in de meeste gevallen voor het drieëtagesysteem gekozen. Bij dit systeem moet een voorraadkeldor naast of onder het hok zijn aangebracht. Deze kelder wordt op regelmatige tijden met een pompinstallatie leeg gezogen. Het is echter niet altijd eenvoudig een af nemer voor de mest te vinden. Van de 15 aanwezige drieëtagebatterijbedrijven betekent de mest een meer of minder groot probleem. Voor de batterijbedrijven met het trap- of flatdecksysteem oeeft de mest minder moeilijkheden, omdat de mest hier tijdelijk onder de kooien wordt opgeslagen. Wanneer de mest als drijf- mest in een voorraadbak onder de kooien blijft staan kan deze worden leeggehaald in een periode, dat ze op het land verspreid kan worden. Een aantal van deze bedrijven zullen onder de kooien nog een verbetering moeten aanbrengen, waar door de mest langer kan worden opgeslagen (7 mnd.) en de ruimte gemakkelijk met een pompinstallatie kan worden leeggezogen. Hoewel in mindere mate geldt ook voor deze bedrijven, dat de afzet van de mest een probleem begint te worden. Het zou voor Zeeland daarom van bijzonder belang zijn indien er op korter termijn een oplossing voor dit probleem zou worden gevonden. Waarschijnlijk is dat een mest- droger van voldoende capaciteit voor Zeeland de op lossing zou zijn, maar de aanschaffingsprijs van een dergelijke installatie is dermate hoog, dat het moeilijk zal zijn dit financieel rond te krijgen. WILDE HAVER IS EEN LASTIG ONKRUID en tal met alle mogelijke middelen bestreden moe ten worden. Als U vorig jaar dit onkruid op één van uw percelen zag staan, kunt U er zeker vgn zijn, dat de wilde haver ook dit jaar weer present zal zijn. Spuit daarom op dergelijke percelen de bieten, erwten en het vlas met 3'A liter Avadex per ha vlak voor het zaaien en zomertarwe en gerst met 4 liter Avadex B.W. na het zaaien. HET ZAAIEN VAN BIETEN OP EINDAFSTAND kan een flinke besparing van het aantal arbeids uren opleveren. Dit geldt echter alleen op gehoon land en bij een prima zaaibed. Op vuil land komt er later toch nog teveel onkruid in de rijen, zodat U dit weer weg zult moeten hakken. Hierdoor zal de verwachte arbeidsbesparing niet groot meer zijn. HET IS VERSTANDIG BIJ AANKOOP VAK DRAINEERBUIZEN alleen eérste kwaliteit ma teriaal aan te schaffen. Deze zijn herkenbaar aan de heldere klank bij tegen elkaar tikken en het feit dat de voegen precies tegen elkaar passen. Ver der let U op de gladde afwerking zowel van bin nen als van buiten. Goede buizen zullen minder snel volraken en zijn gemakkelijker schoon te spui ten. MONDJESMAAT EN TOCH VOLDOENDE, z» wordt het krachtvoer verdeeld met een voederwa gentje dat langs de voergoot rijdt. Met het over halen van een handel valt telkens een halve of een hele leg brok voor de koe in de voergoot. Deze voor wagen geeft een oplossing voor de bedrijven waar men gemakkelijk en goed gedoceerd krachtvoer wü verstrekken. (batterij in Krabbendijke. L. Wouters te Meliskerke. aditionele lighok. IS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13