r WEINIG PERSPECTIEF VRIJDAG 23 FEBRUARI 1968 56e Jaargang No. 2919 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Vee eel 1 in Zeeland DE AARDAPPELPRIJZEN - De pluimveehouderij blijft zich in Zeeland gunstig ontwikkelen. Alhoewel een en ander zich door verschillende omstandigheden in 1967 minder spectaculair heeft afgespeeld dan in 1966, viel, in tegenstelling tot andere provincies, bij ons een toename van het aan tal legkippen te constateren. Over het hoe en waarom, over de opgedane ervaringen en de belangrijkste problemen die hierbij om de hoek komen kijken, meer op de pagina's 11 en 12 van dit nummer. De foto geeft een overzicht van een mestkuikenbedrijf te Yer- seke met een produktie van een 36.000 mestkuiken wijl de import die nu al vanuit België plaats vindt bevorderd zou worden. Het Bestuur kwam dan ook tot de konklusie dat allereerst getracht moet wor den de markt wat te ontlasten. Grote bezorgdheid over het lage prijspeil van de aardappelen en de financiële moeilijkheden die hieruit voortvloeien voor producenten en het afzet- apparaat kwam tot uiting in het openingswoord van de voorzitter, dr. C. H. J. van Beukering, in de op woensdag 14 februari gehouden vergadering van het Produktschap voor Aardappelen. De heer Van Beukering zei daarin onder meer voor de eerstvolgende weken geen prijsverhoging te verwachten. Over het prijsverloop in het latere voorjaar zei hij dat hieromtrent nu nog niets te voor spellen valt. Dit zal voornamelijk afhangen van de houdbaarheid van de aardappelen en de omvang van de vervoedering van de thans nog grote Euro pese voorraden. Daarnaast kunnen de groeiomstan- digheden voor de nieuwe oogst van grote invloed zijn op het prijspeil in het latere voorjaar. DE VOORRADEN De eind januari gehouden inventarisatie bij alle handelaren en in de vorm van een steekproef bij circa 20 van de telers leverde het volgende resul taat op: x 1000 ton klei- zand- aard. aard. Voorraden per 22 jan. 1968 1.232 346 10 104 119 999 23 117 63 143 103 55 126 waarvan voor: eigen consumptie uitpoot op eigen bedrijf uitschot en slechte partijen bestemd voor aflevering als consumptie- en pootaardappelen 999 Voorraden per 25-1-'67 voor aflevering 485 Voorraden per 26-1-'66 voor aflevering 417 Voorraden per 20-1 -'65 voor aflevering 644 De voorraden bij telers die minder dan 20 are aardappelen hebben geteeld, zijn geheel buiten be schouwing gelaten. NOG MOGELIJKHEDEN In de vergadering van het Produktschap voor Aardappelen werd uitvoerig besproken welke mo gelijkheden er zijn om nog iets te doen voor de aardappelmarkt. Bij de veel grotere voorraad ten opzichte van het vorige jaar (ruim 500.000 ton klei en 40.000 ton zandaardappelen) is het duidelijk dat daarbij niet in de eerste plaats gedacht werd aan maatregelen die het prijspeil op korte termijn kun nen verbeteren. Afgezien van het ontbreken van voldoende mid delen, zouden wij immers alleen maar onze toch al niet zo vlot lopende export in gevaar brengen, ter- VERVOEDEREN BEVORDEREN In een notitie over de marktsituatie, die de basis vormde voor de discussie, was nog eens opgesomd welke oorzaken tot de huidige situatie hebben ge leid. Dit zijn, zoals bekend, de hoge hectare opbrengsten, zowel in ons land als in het buiten land, de goede ruwvoederpositie op de veehouderij bedrijven waardoor minder aardappelen vervoederd worden, maar ook de uitbreiding van ons areaal klei-aardappelen met 5.000 ha. Dit laatste vermel den wij speciaal voor de telers die om welke reden dan ook mochten overwegen hun areaal in het ko mende jaar uit te breiden. De nota van het Produktschap noemt vervolgens de reeds vermelde faktoren die later in het voor jaar nog tot enig prijsherstel zouden kunnen lei den. Maar zelfs wanneer deze faktoren in ons voor deel zouden werken, dan mag toch niet verwacht worden dat daardoor het gehele voorschot weg gewerkt kan worden. Er moet dan op gerekend wor den dat nog een aanzienlijk kwantum als veevoer moet worden afgezet. Het gevaar bestaat nu echter dat door een te groot aanbod ook de voerprijs ge heel wegzakt. (Zie verder pagina 3J

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1