MECHANISATIENIEUWS Nieuwe Sirocco tractorcabine Eicher trekker met automatische transmissie Nieuwe vorm van dienstverlening voor trekkergebruikers in noorden des lands lische inrichting en werkt als motoraftakas gedre ven door een eenvoudige, ruim gedimensioneerde droge koppeling volkomen onafhankelijk van de rijsnelheid. Door deze aftakas kunnen alle aftakas* werktuigen, vooral volledige oogstmachines, zoals maaidorsers, veldhakselaars e.d., met een niet te over treffen perfectie worden aangedreven. Boven hef motortoerental wordt constant het optimale aandrij vingstoerental in stand gehouden. Door middel van de traploze hydraulische aandrijving kan men, door nauwkeurige regeling van de rijsnelheid in overeen stemming met de opname-capaciteit van het werk tuig, de gunstigste aanvoersnelheid en daarmee de hoogste prestatie van de combinatie trekker-werktuig bereiken. Door een juiste bediening van het rijpedaal worden storingen bij de opname van het gewas zon der koppelen en zonder schakelen snel opgeheven. Daardoor zijn rendements-verbeteringen van 25 in vergelijking met gebruikelijke trekkers bereikbaar. DE HYDROSTATISCHE AANDRIJVING De Dowty Taurodyne hydraulische koppelomvor mer, waarmede de Eicher HR is uitgerust, bestaat uif een axiaal-plunjerpomp en een axiaal-plunjermotor. Het olietransport kan traploos in 2 richtingen worden geregeld door de juiste instelling van de zwenkhoek en de daarmee verbonden slag van de plunjers in de aggregaten. Via de ingebouwde servo-besturing zijn de volgende functies mogelijk: 1. Vooruit en achteruit rijden met iedere gewenste snelheid tussen 0 km/u en de max. snelheid. 2. Super kruipsnelheden bij ieder motortoerental zon der extra voorzieningen. 3. Traploze en soepele verandering van rijsnelheid bij constant motortoerental, omhoog of omlaag, door eenvoudige pedaalbediening. 4. Volledig onafhankelijke aandrijving van de motor- aftakassen. 5. Optrekken met volle trekkracht en met direkte verbinding tussen motor en aandrijving (zonder koppelen). 6. Verandering van rijrichting zonder koppelen, starten of bediening van de rem, soepel en zonder schokken. 7. Afremmen zonder remslijtage, door middel van de hydraulische aandrijving en met volledige uitbui ting van het remvermogen van de motor. 8. Bergafwaarts rijden met ononderbroken verbinding tussen motor en aangedreven wielen. Door zijn bijzondere constructie is de Eicher HR met een vermogen van ca. 60 pk zeer geschikt voor loonbedrijven, grote akkerbouwbedrijven en voor be drijven op het gebied van bosbouw en cultuurtech niek. Sirocco komt met een geheel nieuw type tractor cabine uit. Deze cabine is gebouwd om te voldoen aan de eisen, welke bij de moderne mechanische landbouw kunnen worden gesteld. In de eerste plaats is gelet' op de vrijheid van beweging van de trekkerbestuurder, dus volop ruimte. Het zicht naar alle zijden en ook vooral op midden gemonteerde werktuigen is opti maal. De cabine is gebouwd om aan de geweldadige eisen gesteld door de O. E. C. D. te voldoen. Daaren boven is echter zeer grote aandacht besteed aan de veiligheid van de bestuurder binnen de cabine. Uit stekende en scherpe delen zijn vermeden. Hij kenschetste deze activiteit als een stukje pioniers werk, dat zowel voor de boer als voor de leverancier van smeeroliën veel aantrekkelijks heeft. De boer is geholpen met deze dienstverlening, omdat zij hem het verrichten van een vaak ingewikkeld karwei be spaart; bij de olieleverancier kan er een hoop detail werk (zoals bijv. het verzenden van kleine hoeveel heden olie) door achterwege blijven. Naar cle mening van de heerElema heeft deze vorm vait dienstver lening dan ook een goede kans populair te worden. De heer B. J. de Boer te Onderdendam, voorzitter van de Aankoop Centrale te Groningen, die de heer Elema had ingeleid, noemde de nieuwe activiteit een voorbeeld zowel van specialisatie als van de toe nemende behoefte aan samenwerking tussen aan- en verkoopcoöperaties. Hij sprak de hoop uit, dat het m de noordelijke provincies genomen initiatief spoedig in andere delen van het land navolging zal vinden. Lindeteves-Jacoberg N.V. te Amsterdam introdu ceerde tijdens de Zuidlaardermarkt de Eicher HR trekker met traploze, omkeerbare hydrostatische aan drijving voor het eerst in Nederland. Met deze HR trekker wordt ook voor de landbouw het tijdperk van rijden zonder schakelen definitief ingeluid. Wat bij de DAF auto wordt bereikt met de Variomatic, n.l. rijden in alle snelheden uitsluitend door bediening van het gaspedaal, geschiedt bij de Eicher HR trekker door middel van een Dowty Taurodyne hydraulische koppelomvormer. Deze automatisering van de trek ker gaat zelfs nog verder. In de DAF moet men een handel verzetten om over te gaan van vooruit op achteruit. Op de Eicher bereikt u hetzelfde door een voudig met de biel op het achterste uiteinde van het universele rijpedaal te drukken. ALTIJD HET IDEALE TOERENTAL Dat deze traploze snelheidsregeling, naast het be dieningsgemak, ook voordelen heeft uit technisch oog punt zal iedere ervaren trekkerbestuurder duidelijk zijn. Hoe vaak immers gebeurt het niet dat het ideale aftakastoerental voor een bepaald werktuig net tus sen twee versnellingen ligt? Met de HR trekker kan men, door gevoelig voet werk, precies het meest doelmatige toerental berei ken. Rijsnelheid van de trekker en werksnelheid van het werktuig komen met elkaar geheel in overeen stemming. Deze mogelijkheid kwam bij demonstraties in Groningen duidelijk tot zijn recht tijdens het wer ken met de Vicon Rotaspa. Een juiste steeklengte van deze spitmachine kon door nauwkeurige aanpassing van aftakastoerental aan de rijsnelheid worden ver kregen. VEILIGHEID DOOR ONONDERBROKEN VERBINDING MOTORAANGEDREVEN WIELEN De belangrijkste uiterlijke kenmerken van de HR trekker bestaan uit zaken, die er niet zijn; de versnel- lingshandel, het koppelingspedaal en de voetrem ont breken. Zonder onderbreking van de verbinding tus sen motor en aangedreven wielen, zonder schakelen en zonder te letten op het motortoerental is de gewenste snelheid door simpele voetbewegingen te bereiken. Snelheid verminderen doet men door gas terug te ne men. Remmen komen er niet aan te pas (dus nooit meer versleten remvoeringenl), de rem werking van de motor is voldoende, ook op hellend terrein. RENDEMENTSVERBETERINGEN TOT 25 De aftakas is schakelbaar afhankelijk van het motortoerental, van de rijsnelheid of van de hydrau- OP woensdag 24 november heeft ir. H. M. Elema van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Land bouwwerktuigen te Wageningen op het terrein van de Aankoop Centrale in Groningen het officiële start sein gegeven voor een hier te lande nog nieuwe vorm van dienstverlening voor trekkergebruikers. Deze dienstverlening betreft het verversen van de olie van de achterbrug en de versnellingsbak van trekkers bij trekkerbezitters aan huis. Eind 1965 begon de Aankoop Centrale afd. OK- aardolieprodukten met deze vorm dienstverlening, aanvankelijk op zeer bescheiden schaal. Spoedig nam de belangstelling toe, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat gedurende het winterseizoen 1966/1967 al meer dan 800 trekkerbezitters hiervan gebruik maakten. Intussen waren ook enkele andere aan- en verkoop coöperaties in het Noorden van ons land met deze dienstverlening begonnen. Na overleg werd besloten tot een gezamenlijke aanpak, mede ook omdat het wenselijk was hiervoor een afzonderlijke servicedienst in het leven te roe pen. De heer Elema noemde de nieuwe coöperatieve activiteit een schoolvoorbeeld van service voor iets, dat bij veel trekkergebruikers nog een probleem is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1967 | | pagina 8