UIT DE PRAKTIJK Aanpassen - de harde realiteit Gaan de bietenlaadplaatsen op Tholen verdwijnen Gezamenlijk aanbod kan prijs gunstig beïnvloeden Welk bouwplan? Onderste uit „de kan" halen 4 ÏYE werkzaamheden op de NOORDBEVELAND- SE akkers zyn nu inmiddels beëindigd. Al leen in enkele gevallen waar ruilverkavelings- werken, zoals drainage, het ploegwerk hebben be lemmerd moet er nog wat gebeuren. Wat de uit voering van het werk betreft kunnen we op een prima seizoen terugzien. Dit is ook de reeds ge noemde ruilverkavelingswerken zeer ten goede gekomen. Het graven van leidingen, grondtrans port e.d. zijn in de helft van ons gebied zo goed als klaar. Verder vernamen we dat nu reeds ruim 1100 ha opnieuw is gedraineerd. Het beëindigen van het veldwerk betekent tevens het begin van het vergaderseizoen. Zowel de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting als de beide kringen van de standsorganisaties hielden hun eerste bijeenkomsten. In de diverse openingswoorden is o.a. gewezen op de uitstekend geslaagde rattenbestrijdingsaktie van de vorige winter en op de nazorg die dit nu blijft vragen. Het is te vergelijken met een per ceel land waarvan een bezetting mét kweekgras grondig en met succes is opgeruimd maar waarvan men nu de kanten nog jaarlijks bij moet houden. Dus als nu ieder zijn eigen straatje aan blijft vegen houden we met weinig moeite en kosten de zaak schoon. (Het als vergelijking genoemde bijhouden van kweekgraskanten is overigens in deze tijd ook letterlijk aktueel.) De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting had als spreker de heer ir. Henkens, rijkslandbouwconsu- lent voor bodem en bemesting te Wageningen. Deze gaf zijn gehoor een groot aantal richtlijnen mee waarvan we er hier nog enkele noemen. O.a. dat het grondonderzoek vooral een richtlijn moet zijn bij onze bemesting. Dus periodiek herhalen en dan door onderling vergelijken controleren of het gevoerde bemestingsbeleid juist is geweest. Verder uiteraard letten op de specifieke eisen die een bepaald gewas stelt, het soms goed mogelijk en zelfs voordelig kan zijn giften van opvolgende gewassen te combineren. Voor de tarwe bepleitte spreker duidelijk het geven van een aanvullende gift in de loop van mei. Bij de hakvruchten bleek hij tegenstander van extreem hoge stikstofgiften zoals die ook in onze streek soms worden gegeven. Gebaseerd op de stelling dat b.v. bodemfosfaat toch niet die waarde heeft als een verse gift kwam hij tot de uitspraak dat het streven naar een hoge voedingstoestand van de grond een zekere luxe kan inhouden. Een belangrijke basis van hoge opbrengsten blijft dê toestand van de grond. Als er iets aan grond of gewas niet deugt grijpen we wel eens te vlug naar de stikstofzak. Het zicht doet ook wat. Ja, maar als b.v. het ploegwerk niet goed is door een verkeerd werkend rister moeten we dan dat rister opnieuw opschilderen? In de diskussie kwam o.a. ook nog het verwerken van meststof fen in bulkvorm ter sprake. Per man moeten we ook hier steeds meer tonnen gaan verwerken. Zo zullen wij voortdurend bezig moeten zijn ons aan de omstandigheden aan te passen. De vaak harde realiteit is dat veel omstandigheden zich niet aan passen aan ons. Dit laatste was ook een van de grote lijnen van het betoog dat we op de laatste kringvergadering konden beluisteren. Bij het ma ken van ons bedrijfsplan voor 1968 en volgende jaren zullen we aan deze realiteit voldoende prio riteit moeten verlenen. |\E suikerbietencampagne 1967 op THOLEN en ST. PHILIPSLAND loopt op zijn laatste benen. Wanneer U dit leest zullen de fabrieken wellicht nog een week draaien. We sluiten dan een bijzonder goede en zonder veel problemen verlo pen periode af. Toen we de aardappeloogst zonder moeilijk heden wat het weer betreft konden afsluiten, gingen er nogal eens stemmen op, die nu toch wel een veel nattere periode verwachtten, doch ook dat is gelukkig niet het geval geweest. Alle werkzaamheden zijn vlot verlopen, endaar- door werden de machines niet overtollig zwaar be last. Dit zal ongetwijfeld een gunstige uitwerking hebben gehad op de onderhoudsrekening en verder zijn ook de arbeidskosten gunstig beïnvloed. Op de meeste bedrijven is het werk gebeurd, nog wat sloten schoonmaken en dan kan men gaan ..winterslapen". De bedrijven met vast personeel hebben nu weer een overschot aan mensen, die over het algemeen niet zo heel erg economisch aan het werk gehouden kunnen worden, tenzij men over voldoende winterwerk beschikt, zoals uien afstaarten en in een uitzonderingsgeval aard appelen consumptieklaar maken. De uienteelt wordt vooral in het westen van het eiland Tholen bedreven, in het oostelijk deel en op St. Philipsland teelt men heel weinig bruine uien. Wellicht zal dit mede van invloed zijn dat daar minder vast personeel in dienst is van de bedrijven. Op Tholen circuleert het gerucht dat volgend jaar de laadplaatsen voor de suikerbieten zullen gaan verdwijnen met uitzondering van Scherpe- nisse en St. Annaland. In hoeverre deze geruchten juist zijn, weten wij niet, maar zeker is wel dat het aantal laadplaatsen sterk zal worden ingekrom pen. Op Tholen heeft dit afvoersysteem naar de me ning van heel velen heel goed voldaan, en dit is dan ook de reden dat men helemaal niet blij is met deze geruchten. De Thoolse bedrijven be schikken doorgaans niet over een verharde eigen opslagplaats, de meeste waren ingesteld op de laadplaatsen. Ais men daar niet al te ver van af Woonde dan kon men met drie wagens en/of kip pers bij het rooien met één bunkerrooier de afvoer van de bieten mooi rond zetten zodat vlot gewerkt kon worden. Verder zijn er een aantal collega's die hun bie ten door de loonwerker met landbouwwagens naar de fabriek laten vervoeren, wat eveneens goed gaat en zonder dat men investeringen in opslag plaatsen behoeft te doen, maar alle bieten kun nen op deze wijze zeker niet naar de fabriek ver voerd worden, omdat daarvoor geen landbouw wagens genoeg zyn. Het beleid van de fabrieken is de laatste jaren zo geweest dat de levering van bieten op de laad plaatsen is gestimuleerd door het steeds hoger op voeren van de premies voor levering op de laad plaatsen. Bepaald doelbewust heeft men er dan ook niet naar gestreefd om de laadplaatsen te laten ver vallen. Waarom dan nu deze plannen? Kleine laad plaatsen zullen wellicht geld kosten voor de fa brieken, de grotere ai. niet. Wij hebben er begrip voor dat men naar een verdere rationalisatie streeft, maar laat men dan toch een 5-tal laad plaatsen in stand houden, zo mogelijk in nauwe samenwerking tussen Suiker Unie en C.S.M. Ï1ET laatste gewas van oogstjaar 1967 is op WALCHEREN vrijwel afgevoerd. Deze bie tencampagne is wel onder zeer gunstige omstan digheden verlopen. Vele kollega's zouden er voor willen tekenen het nooit minder te moeten doen. De kg-opbrengsten van de suikerbieten zijn zeer goed, doch gezien de verwachtingen aan het be gin van het rooiseizoen zijn er toch ook nog wel tegenvallers. Daarnaast speelt ook de korting op de prijs vanwege de magere suiker een grote rol op het uiteindelijke resultaat. Gemiddeld kan ge sproken worden van een goede bietenoogst met een redelijk geldelijke uitkomst, maar toch ook weer niet zó om over naar huis te schrijven. Voor vele bedryven zal het nog niet mogelyk zyn het financiële resultaat over 1967 te bekyken. Er zijn nog vele onverkochte produkten voorhan den, o.a. aardappelen, uien, bruine bonen en erw ten. Van de prijsontwikkeling voor deze produk ten zal het uiteindelijk financiële resultaat dan ook sterk afhangen. Wat dat betreft zijn we niet erg optimistisch gestemd. Ook het verloop van de weersomstandigheden in de komende wintermaan den kan van invloed zijn op de vraag en konsump- tie van sommige produkten. Als individuele onder nemer hebben we vTijwel geen invloed op de prijs vorming. Alleen een gezamenlijk aanbod van een goede uniforme kwaliteit via de daarvoor ge- eigende handelskanalen kan de prijs in gunstige zin beïnvloeden. Als teler is het onze taak de produkten zo goed mogelijk te bewaren, speciaal wat betreft aardappelen en uien. Voor de veehouderij is de weideperiode ook zeer gunstig geweest. De grasproduktie was goed, waar van als gevolg een goede melkopbrengst, een goede konditie van het vee en voldoende wintervoer. Voor de zuivelprodukten een redelijk goede prijs on danks afzetproblemen. Een matig goede prijs voor het gebruiksvee, maar voor de mesters maar zeer matige resultaten. Het mesten vindt meestal plaats op akkerbouw bedrijven, die een bepaalde oppervlakte land heb ben dat niet voor akkerbouw geschikt is. Sommi gen zijn van mening dat met de mestery beter ge stopt kan worden. Men ziet meer heil in het in- scharen van vee. Ieder zal dit voor zyn bedrijf zelf moeten bekyken, zonodig met behulp van een voorlichter. De nog komende maanden kunnen hiervoor worden benut. TVIT zal voor ZUID-BEVELAND alweer de iaai- ste „Uit de Praktijk" van dit jaar zijn waar uit maar weer blijkt dat het allemaal weer snel is gegaan. De arbeid voor het onderhoud en het oogsten van de gewassen is bijzonder vlot en zon der grote moeilijkheden verlopen. Al het werk is nu ongeveer klaar. Wat de kg-opbrengsten betreft mogen we hoogst tevreden zijn, daarbij vooral denkend aan de wintertarwe en de aardappelen. Jammer was het dat we bij de wintertarwe het tegenvallen van Tadorna, Sylvia en Ibis door de gele roest hadden. Hoe we bij de verschillende gewassen voor deze hoge kg-opbrengsten betaald zullen worden, zullen we af moeten wachten. Met de prijzen van de aardappelen en in iets mindere mate bij de uien gaat het op dit moment minder goed. Er zijn vrij grote hoeveelheden aardappelen opgeslagen op plaatsen die niet geheel vorstvrij zij en daarom spoedig en misschien tégen, ieder gewenst bod geruimd zullen worden. Bij de bie ten weten we reeds dat we met een korting op de prijs rekening moeten houden. Een ieder kan alleen voor zich zelf opmaken of 1968 als boeren- jaar al of niet geslaagd is. Wat we dit jaar weer bijgeleerd hebben, wat gaan we daar het volgend jaar mee doen? De win tertarwe is weer uitgezaaid, de totale oppervlakte zal niet zoveel van het voorafgaande jaar afwij ken. Graszaad en karwij staan er eveneens al. Maar welke gewassen krijgen we daarnaast nog? Op de bedrijven van 1015 ha liggen de totale kosten voor alle arbeid, werktuigen, loonwerk, zaai- en pootgoed, bemesting, ziekte- en onkruid- bestrijding en algemene kosten zo tussen de ƒ3000 en ƒ2500 per ha. Per bedrijf van deze grootte is dit toch minimaal ƒ30.000. Op de grotere bedrij ven liggen deze kosten zo rond de 2000 per ha. Voor een nieuwe woning van 30.000 of 50.000 worden verscheidene tekeningen en begrotingen gemaakt om het gewenste doel te bereiken. Ik ge loof dat dit ook in de landbouw noodzakelijk is. Via verschillende plannen kan dan gekozen wor den voor het meest juiste bouwplan met de meest rendabele gewassen daarmee getracht worden het hoogste netto resultaat te behalen. De R.L.VJD. wil U hierbij gaarne behulpzaam zijn. En over de nood zaak van het laten uitvoeren van een bedrijfs economische boekhouding om de resultaten na te kunnen gaan behoeft niet verder uitgewijd te worden! Het rundvee staat op enkele kleinere koppels jongvee na allemaal op stal. Het verse bietenkop en -blad zal binnen enkele weken op gevoerd zijn. Hier moet dan ook nagegaan worden of er vol doende ruwvoer voor deze winter aanwezig is, welke rantsoenen of gegeven kunnen worden en hoeveel krachtvoer bijgevoerd moet worden? Be reken het zelf of laat Uw bedrijfsvoorlichter dit voor U doen. In ieder geval is naast het bezoeken van verga deringen hier volop de tyd aanwezig om aan deze onderwerpen voldoende aandacht te besteden. WE schrijven in OOST ZEEUWS-VLAANDE- REN 6 december, een sombere regendag, waarin het buiten niets gedaan is, en die door de donkere, laaghangende bewolking ons al een beetje de sfeer van de komende traditionele feest dagen rondom „midwinters duistere dagen" doet voelen. En wanneer we zo bij deze laatste opmerkin gen uit Oost Zeeuws-Vlaanderen voor 1967 een ogenblik stil staan bij het voorbijgegane jaar. zien we dat onder gunstige omstandigheden kon wor den gewerkt. De opbrengsten waren in het alge meen zeer hoog, doch de prijzen matig tot laag Grote prijsschommelingen van de produkten, waarvan de gemiddelde opbrengst niet evenredig is aan de stijgende produktiekosten, noodzaken ons de bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat „het onderste uit de kan" gehaald wordt. De komende wintertijd is dan ook zeer geschikt om de bedrijfsvoering eens kritisch te bezien, er is over deze zaken veel te lezen en te horen op de vergaderingen van de organisatie, de studieclubs enz. Zeker zal de algemene voorlichtingsdag op 19 december in Terneuzen ons ook daarover iets te zeggen hebben. Zo hier en daar zal nog wat laat ploegwerk moeten gebeuren en het is juist dit, dat bij deze weersomstandigheden bijzonder de aandacht vraagt. De komende weken zijn, na het beëindigen van de veldwerkzaamheden, erg geschikt om aan dacht te schenken aan de drainage. Eindbuizen opnieuw plaatsen, controle op verstoppingen van de reeksen enzovoort, zyn zeer noodzakelijke bezigheden om voor volgend jaar op goede pro ductieomstandigheden te kunnen rekenen. (Zie verder pag. 19)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1967 | | pagina 4