PLATTELANDS JEUGD DE POEL" 2a P. J. Ci. rt ONTSTAAN EN ONTWIKKELING I\E Poel noemt men het gebied ten zuiden van Goes. Het is een laagliggend gebied, dat voornamelijk uit weiland bestaat. De streek behoort tot de oudste kernen van Zuid-»J3eveland. Het schijnt dat monniken de eerste be dijkingen verricht hebben. Deze pagina is samengesteld *het medewerking van de af deling 's-Heer Abtskerke-Nis- se (Willy de Jonge, Corrie Ha- rinck, Nelly de Jonge, Gerard Torenaar, Henk de Jong, Jo Luteijnmet als thema: „Zo was het, zo wordt het" Vooral de monniken van de Gentse abdij van St. Bavo hebben deze bedijkingen geleid. Van het woord Bavo is het woord Beveland afgeleid. Beve land betekent dus bezitting (en) van de abdij van St. Bavo. Welke nu de oudste nederzetting in de P H is weet men niet. Er liggen drie plaatsen in het gebied, n.l. Sinoutskerke, 's-Heer Abtskerke en Baarsdorp. 's-Heer Abtskerke is de voornaamste plaats. Baarsdorp, nu een gehucht, was vroeger een belangrijke plaats. Het lag toen aan een uitloper van het Schlenge (het water dat Zuid-Beveland scheidde van het eiland Wolf aartsdijk). Er stond toen een flink kasteel, waar de Noormannen nog om gevochten zouden hebben. Van dit alles is nu niets meer te zien, zelfs een kerk staat er niet meer. Deze is in de vorige eeuw afgebroken, er staat enkel nog een stenen muur van het kerkhof. Ook Sinoutskerke is een kerk rijk geweest, deze is om streeks 1900 afgebroken. Of het dorp een kasteel had weet men niet, wel is er een vluchtheuvel. Wanneer 's-Heer Abtskerke is ontstaan is wèl bekend. In het jaar 1203 schonk Graaf Dirk VII land en tienden aan de heer Abt van Middelburg. Deze schenking werd vijf jaar later (1208) bevestigd door graaf Willem I. De Abt stichtte later op dit land een kerkje gewijd aan Johannes. Rondom het kerkje ontstond een dorpje, 's-Heer Abtskerke, genoemd naar de bezitting van de Abt. Men is nu aan de restauratie van de kerk bezig. DE BEWONERS DE bewoners van de streek vinden voornamelijk in de veeteelt hun brood. Door de lage ligging leent de grond zich niet zo goed voor bouwland. Toch heeft men er vroeger de landbouw ook wel beoefend. Dit blijkt wel uit het volgende. In de tijd van Jacoba van Beieren (zij woonde omstreeks 1400 in slot Ostende te Goes) waren er eens per jaar handboogschietwedstrijden te Goes. Op één van deze wedstrijden nam Jacoba van Beieren zelf de boog ter hand. Uit de eerste de beste poging schoot ze reeds de papegaai van de schietstenge. Met deze prestatie en met het feit dat het volk haar bejubel- De drie samenwerkende plattelandsjongeren organisaties in Zeeland (C.P.J. - K.P.J. - P.J.G.Z.) organiseren op ZATERDAG 24 SEPTEMBER a.s. eer» WEDSTRIJDENDAG in de Praktijkschool te Schoondijke. Behalve de provinciale trekkerbehendigheids- de om deze vaardigheid was ze zó opgetogen, dat ze de mensen uit de poeldorpen vrijstelling schonk van het betalen van tienden op vlas. Veel voordeel zullen ze er wel niet aan gehad hebben, want door de lage ligging liep de Poel in de winter altijd onder water. Het was dan bij strenge vorst mogelijk om op de schaats naar Goes te gaan. De inwoners van Nisse b.v. bonden aan de rand van het dorp de gladde ijzers onder en konden de Poel oversteken. Een handige herbergier te Sinoutskerke liet bij vorst zijn gelagkamer onderlopen, zodat de schaat- sérs wel op erg gemakkelijke wijze hun hartver sterking konden nemen. Gelukkig is deze tijd al lang voorbij, maar water is er toch nog altijd te veel. Voor de toeristen is de Poel een prachtig ge bied. Het landschap ligt er nog bij zoals het ont staan is. De kronkelwegen met haarspeldbochten over de kreekruggen, de weilanden met hoogten en laagten, omzoomd door diepe sloten, hier en daar een knotwilg, meidoornstruiken, die het vee be schutting bieden tegen de straffe winden, wijde luchten met aan de einder talloze torenspitsen. Mogen al deze dingen de toerist aanspreken, niet de bewoners, zij wachten op de verkaveling. TOEKOMSTBEELD DE voorbereidingen voor de verkaveling zijn al in volle gang. Deze zal het gebied totaal ver anderen: verdwijning van de te smalle wegen voor het huidige verkeer, verbeterde ontwatering, gun stiger kavelindeling, zodat het mogelijk is accuraat met de moderne machines te werken. De nieuwe vierbaans-autoweg komt ook ten zui den van Goes door de Poel te lopen. Zou de tunnel onder de Westerschelde bij Baarland komen te lig gen, dan zal ook de aansluitende weg de Poel door kruisen. Een bekend punt als de „Hoge Heul" zal dan wel totaal verdwijnen. Veel zal er veranderen, hopelijk niet alles. Voor wie de Poel nog in z'n oude glorie wil zien, zal het toch op korte termijn moe ten doen. G. H. T. wedstrijd staan een aantal aantrekkelijke wedstrij den op het programma, zoals rassen- en onkruiden kennis, fotoherkenning, vingerverven, bloemschik ken en technische kennis. Noteer deze datum nu al in uw agenda! Volgende week komen wij nader op deze wedstrijdendag terug. ONZE AFDELING De afdeling 's-Heer Abtskerke - Nisse is opge richt in het jaar 1945 als jongensafdeling. Een jaar later ontstond een meisjesafdeling. Zoals in andere P. J. G.-verenigingen zijn we niet samengegaan maar afzonderlijke afdelingen gebleven. De jon gens en meisjes vergaderen dus apart. Drie of vier keer per jaar komen we gezamenlijk bij elkaar, zoals bij het Sinterklaasfeest, gezellige avonden, quiz wedstrijd en een gecombineerde vergadering. Vroeger was het een echte vereniging van land- bouwjongeren, maar dat is nu anders. Velen van ons zitten op kantoor, werken in een winkel of gaan verder Nederland of het buitenland in om daar hun vak uit te oefenen. Zo zie je dus, dat het niet alleen maar landbouwjongeren maar ook plattelandsjon geren zijn. Het aantal leden is 43, waarvan 22 meis jes en 21 jongens. De leden zijn niet alleen afkomstig uit Nisse en 's Heer-Abtskerke, ook van Heinkenszand, 's-Gra- venpolder en omliggende dorpen, omdat in deze dorpen niet genoeg belangstelling is om een eigen afdeling te laten bestaan. De gezellige avonden worden geheel door onszelf verzorgd. De meisjes zorgen voor een heerlijke kof fietafel met een glaasje wijn en voor de daaropvol gende natjes en droogjes. Ook de jongens helpen een handje mee door de tafels klaar te zetten en het later gezellig te maken met een spelletje. Zodoende zijn het altijd leuke bijeenkomsten. De toneelavond staat ook elk jaar op het pro gramma, en wordt ook weer gezamenlijk georgani seerd. We houden dit evenement één avond op Nisse en één avond op 's Heer-Abtskerke. In de pauze wordt altijd een verloting gehouden om de kosten te dekken. Er is steeds een behoorlijke belangstel ling voor deze toneelavonden, als er tenminste geen voetbal of zoiets op de televisie is, want ook nu al kijkt het platteland liever naar televisie dan naar een mooi ernstig toneelstuk, of een stuk waarvan je achteraf zegt „Nu heb ik eens gelachen!" Nooit vergeten Sint en Piet onze afdeling. Ook dit is altijd een zeer geslaagde avond en Sint neemt ieder menig plattelandsboertje mee naar Soanie. VOETNOOT Onze afdeling draait behoorlijk goed, vooral wat ontspanning betreft. Maar als er een vergadering is en daarna een spreker, dan is de opkomst nogal eens wisselvallig. Dit is niet zo leuk voor de spreker en voor het bestuur. Kunnen we dit op wat langere termijn nog wel volhouden? Of worden de afdelin gen op Zuid-Beveland in de toekomst ook samen gevoegd? Dit laatste hopen we niet. En het is niet nodig ook. Als we allen maar meewerken en vooral proberen er nieuwe leden bij te krijgen! WEDSTRIJDENDAG TE SCHOONDIJKE H. ARDON ZEEUWS PLOEGKAMPIOEN Henk Ardon te Kloe- tinge, lid van de P.J.G afdeling Goes, is j.l. za terdag wederom ploeg- kampioen van Zeeland geworden. Tijdens de provinciale ploegwed- strijd in de Wilhelmina- polder behaalde hij het hoogste aantal punten, n.l. 256. Deze prestatie .is opmerkelijk als men weet, dat de heer Ardon in vorige jaren zeer goede resultaten behaal de in de categorie wen- telploegen, en dit jaar voor het eerst in de ca tegorie rondgaande ploe gen deelnam. Henk Ardon kan in de landelijke wedstrijd van de plattelandsjongeren organisaties in de Flevo- polder een goede gooi doen naar het Neder» lands kampioenschap. INSTRUKTIE SPEL EN SPORT De stichting Spel en Sport te Amsterdam organi seert in het komend najaar een aantal regionale kaderweekends, die bestemd zijn voor hen die zich op enigerlei manier bezighouden met jeugd- en jongerenwerk (dus alle P.J.G.-bestuursleden!). Het programma omvat instruktie over vele soor ten spel en sport, binnenshuis en buiten, waarbij zowel aan praktijk als aan theorie aandacht wordt geschonken. Een der weekends wordt in Zeeland gehouden, en wel van 79 oktober a.s. in Noordgouwe. De totale kosten bedragen 25 per persoon. Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen krijgen bij het P.J.G.-sekretariaat. ATTENTIE AFDELING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN Het ligt in de bedoeling om deze winter weer een toneelstuk op te voeren. Daar het niet mogelijk is alle leden persoonlijk te vragen of ze mee willen doen is er een adres waar men zich kan opgeven. Dit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, in ver band met het uitzoeken van een toneelstuk. Als de animo groot mocht blijken te zijn, zullen er twee stukken worden opgevoerd. Er wordt veel van het nieuwe bestuur verwacht, maar dat gaat niet als de leden niet willen mee helpen. Daarom hoopt het bestuur op veel sportieve medewerking van de leden. Opgave-adres: Suus de Feyter, Waterlandkerkje (telefoon 01170—2031X.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1966 | | pagina 23