De grote Cox's Orange DINGEN VAN DE WEEK 1069 TUINBOUW Oogst 1964 Nederland als luinbouwland V K IJ U AU 1» NOVLMKLK Ul>5 UORIG jaar gaf de Cox's Orange een topoogst. Dat weet iedereen. Alle bomen hingen tjokvol, onverschillig of ze oud waren of jong, of ze op IX waren veredeld of op sterke onderstam stonden, of er voldoende bestuiving was of niet. Volgens sommigen hingen er zelfs Cox's appels aan de spillepalen, maar die bewering is niet gecontroleerd. Maar wel was het ras ongekend vruchtbaar. Dat het een uitschieter was, blijkt ook wel erg duidelijk uit de cijfers betreffende de landeliike Cox's produktie in de laatste jaren: 1959 25.9 miljoen kg Cox's Orange 1963 26.2 miljoen kg Cox's Orange 1960 25.3 miljoen kg Cox's Orange 1964 59.3 miljoen kg Cox's Orange 1961 20.1 miljoen kg Cox's Orange 1965 (26.0 miljoen kg Cox's Orange)? 1962 23.2 miljoen kg Cox's Orange De kg-opbrengst was dus meer dan twee maal zo hoog als ooit tevoren. Het was dus wel wat je noemt een Cox's jaar! De Cox's Orange in 1964. Hoeveel is een „halve" oogst HIT jaar werd dikwijls gesproken over een „halve Cox's-oogst". De raming was echter ruim 25 miljoen kg, dus evenveel als in de voor gaande jaren, als 1964 buiten beschouwing wordt gelaten. Men kan zich afvragen wat een „hele" Cox's- oogst is. Vorig jaar hadden we die, maar zoiets zullen we waarschijnlijk niet vlug meer meema ken. Zoals oude mensen nu nog vertellen over de barre winter van 1890, zullen oude fruittelers later tegen hun kleinkinderen vertellen over de grote Cox's-oogst van 1964, aldus de mening van ee- vsofprende kweker. Uit de cijfers kan men afleiden dat de opbrengst van de Cox's Orange meestal tegenvalt. Dat is trouwens al lang bekend. Ook als men in aanmer king neemt dat er vorig jaar iets bijzonders aan de hand was, dan moet toch een hogere produk tie mogelijk zijn dan de 2026 miljoen kg die meestal werd geoogst. Mede gezien de vele jonge aanplantingen die de laatste jaren in produktie kwamen moet een opbrengst van 40 miljoen kg zeker haalbaar zijn. Veel Cox's Orange beplantingen in Nederland zijn niet of nauwelijks rendabel. In België heeft men een onderzoek ingesteld op een flink aantal bedrijven en ook daar kwan de Cox's in de mees te gevallen maar moeilijk mee, doordat de kg- opbrengst gemiddeld vaak beneden de 15 ton per ha bleef. Dat er toch zoveel Cox's Orange wordt geplant is o.a. omdat men hoopt met een goede verzorging aan een redelijke produktie te komen. En inder daad, er zitten mogelijkheden in, al is het sojms erg moeilijk die er uit te halen. Tevens kent iedereen wel een paar percelen waar de Cox's regelmatig en goed draagt. Die per celen vormen een uitdaging, want wat een collega kan, moet men zelf ook kunnen. Men moet echter van de Cox's geen status symbool maken. Als de grond minder geschikt is en over het algemeen in de omgeving maar matige uitkomsten worden geboekt, kan men beter wat anders planten. Gewild voor export IIOE 't ook zij, het draait bij de Cox's Orange om de vruchtbaarheid. Alles moet in het werk worden gesteld om die te verbeteren. Wat de afzet betreft zijn er geen problemen en iedereen verwacht ook in de toekomst geen moeilijkheden. Steeds meer consumenten kunnen een vrij dure appel betalen, zodat thans ook de fabrieksarbeider een goede klant is voor de Cox's Orange. Misschien zelfs een betere klant dan de directeur van de fabriek zelf. De Cox's is ook erg gewild voor export, maar dikwijls was er zo veel vraag in eigen land, dat het buitenland er moeilijk aan te pas kwam. Bij een grotere oogst zou er meer ruimte zijn voor uitvoer, zoals vorig jaar bleek. Het exportverloop was namelijk de laatste ja ren: 1960/61 13.4 miljoen kg (52 1961/62 11.0 miljoen kg (44 1962/63 8.1 miljoen kg (40 1963/64 5.6 miljoen kg (24 1964/65 21.7 miljoen kg (37 Het laatste seizoen werd dus bijna evenveel uit gevoerd als andere jaren in totaal werd geprodu ceerd. Speciaal Duitsland is een goede afnemer. De Cox's Orange is bij onze oosterburen zeer popu lair. Bekend is het verhaal, van de jongste be diende op een groot Duits kantoor die elke dag omstreeks 4 uur 's middags er op uit werd ge stuurd met de boodschap: „Ga. Cox's Orange ko pen en als die er niet zijn moet je sinaasappelen meebrengen". Er wordt vrij veel Cox'sOrange in Duitsland zelf geteeld, terwijl zeer veel jonge beplantingen met het ras nog in produktie moeten komen. Dat is mede omdat de Cox's er prima wordt betaald. Zelfs vorig jaar toen in ons land veel Cox's voor 3040 cent per kg werd verkocht, kregen de te lers in het Rijnland, juist over de grens, nog 80 90 cent per kg voor hun appels. Al met al draait het bij de Cox's Orange om de produktie. Zolang de Duitsers zo graag Cox's eten zal het met de afzet wel gaan. A. v. O. AP het moment dat we dit schrijven hebben we te maken met een (tt) vroeg ingevallen periode met lage temperaturen. De natuur om ons heen heeft een winters aanzien gekregen. De bladeren van de bomen zijn verdwenen en de grond is hard geworden. Zelfs overdag komt op het ogenblik de temperatuur vrijwel niet boven het vriespunt en 's nachts daalt ze er enkele gra den beneden. Wanneer het spoedig voorbij gaat, zullen de moeilijkheden niet al te groot zijn maar toch is er door de vorst reeds schade gekomen op onze tuinbouwbedrijven. De vollegrondsandijvie kun nen we wel afschrijven en ook met de bloemkool is het gebeurd. De telers van knolselderij zijn volop bezig met de oogst. De knollen die nog in de grond staan en flink onder het loof zitten, hebben nog geen last van de vorst maar toch is vooral ook voor dit produkt te hopen dat het spoedig anders wordt, want er moeten er nog heel wat worden gerooid. We zagen het afgelopen weekeinde heel wat percelen met knolselderij en overal was het ge rooide produkt goed afgedekt. Dat is hard nodig want een knol kan niet tegen vorst. Voor de fruittelers die willen planten is het ook te hopen dat de winter nog niet doorzet, want al het plantwerk moet nog gebeuren. Hier en daar staan reeds de palen in de grond waar straks de jonge bomen bij gezet zullen worden maar daarmee is het ook afgelopen. Dezer dagen vernamen we dat ir. L. Vellekoop, de rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland en West- Brabant, op grond van de tot dusver bekende ge gevens uitgaat van een nieuwe fruitaanplant in zijn ambtsgebied van 320 ha in dit seizoen. Van de boomkwekers horen we dat vooral naar de Golden Delicious grote vraag bestaat en dat velen al uitverkocht zijn met dit ras. Deze appel wil er heel wat beter in dan de Stark Earliest, die ook dit jaar niet heeft gebracht wat velen er van hadden verwacht en welk ras daarom reeds meer en meer naar de achtergrond wordt geschoven. De vraag of dat verstandig is, laat zich nog moei lijk beantwoorden. We hebben in deze periode een stevige en vruchtbare appel nodig, maar die is er niet en wanneer we gaan planten, willen we toch ook graag een zomerappel er bij heb ben omdat we toch niet alles op de Delicious- kaart kunnen zetten. Denk enkel maar eens aan het plukvraagstuk dat aan de orde komt in jaren waarin de weersomstandigheden minder zijn dan dit jaar. We hadden het echter over de invloed van de lage temperaturen op de werkzaamheden op onze bedrijven en zeker mogen we daarbij ook noemen het gevaar dat er dreigt voor het fruit dat we nog thuis hebben opgeslagen. We hebben de in druk dat op verschillende bedrijven de voorraden nog vrij ruim zijn en lang niet iedereen is in staat dit fruit vorstvrij te bewaren. We zijn nu nog niet direct bang voor een vorstperiode, maar we weten ook, dat wanneer het eenmaal decem ber is geworden, de winter kan beginnen. Dan kan het wel eens onmogelijk zijn fruit klaar te maken voor de veiling. Het is nog maar enkele jaren geleden dat grote hoeveelheden appelen op de bedrijven der telers bevroren omdat ze niet beschermd konden worden tegen temperaturen van tien en meer graden onder nul. Er is op het ogenblik een goede vraag naar fruit en het lijkt verstandig om het fruit dat men niet vorstvrij kan bewaren, zo spoedig mogelijk op te ruimen. De prijzen zijn er niet naar om veel risico's te nemen. Het kan wel goed gaan met de opslag thuis maar we weten niet hoe de winter wordt en voorkomen is beter dan genezen. Met bevroren fruit is weinig of niets te beginnen. Wat het aanbod van fruit in het algemeen be treft kunnen we melding maken van het begin van de verkoop van Conférence uit de Zeeuwse veilingkoelhuizen. We vernamen dat de Zuid- Bevelandse veilingen hierover onderling overleg hebben gepleegd wat tot resultaat heeft gehad dat vanaf deze week wekelijks een kwantum van 40 tot 60 ton Conference in Zeeland te koop zal zijn. Men hoopt hiermede tot februari/maart te kunnen voortgaan. Eerst komen de peren uit de gewone cellen aan bod en daarna die uit de gas- cellen. Bij sommige veilingen wordt het gehele kwantum door middel van poolvorming verkocht, bij andere is de belangstelling voor deze verkoop methode nog wat minder groot en hierdoor kan het aanbod-patroon dat de veilingen zich hebben gedacht, mogelijk nog wat worden doorkruist door telers die zelf de beschikking over hun fruit heb ben behouden. Het algemene streven van de vei lingen is echter gericht op een zo gelijkmatig mogelijk aanbod van dit meest bewaarde pereras. Met belangstelling zien we de prijsontwikkeling tegemoet. Tot de volgende week. f\P een kort geleden te 's-Gravenzande gehouden „Tuinbouwdag'' werden door de heer L. Gijs- berts, marktonderzoeker van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingeninteressante cijfers verstrekt over de glastuinbouw. Bij groenten onder staand glas neemt ons land een zeer overheersende positie in, zoals men hier onder ziet: Nederland bijna 5.000 ha; Overig Europa bijna 4.000 ha. De uitbreiding gaat in Nederland ook veel sneller dan eldersde laatste 4 jaar nam het areaal hier toe met ca. 800 ha, tegenover ca. 300 ha in de rest van Europa. Vooral de vraag naar komkommers is sterk gestegen, terwijl bij dit produkt de buitenlandse con currentie afnam. De omzet van komkommers was de laatste jaren bijna 9 maal zo groot als in de periode 1955/58! Wat betreft bloemen en planten onder glas speelt Nederland niet zo'n belangrijke rol. De oppervlakte hiervan bedroeg in 1963 in Westen Zuid-Europa ca. 5000 ha, waarvan ca 700 ha ins ons land. De vraag naar bloemen en planten neemt nog steeds toe en daarom zijn de af zetv oor uitzichten voorlopig gunstig. Overigens wees de heer Gijsberts op de daling van de rentabiliteit van de glastuinbouw in 1964, door stijgende kosten en druk op de prijzen. A. v. O.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 9